تفسیر روش پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راه های انحرافی

شماره بخشنامه : ۰
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
تفسیر بند ۲-۱۵ پیوست ۴ فهرست بها ( دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ) و بند ( و ) ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان در خصوص پرداخت هزینه های ایجاد و نگهداری راه های انحرافی

ابهام :

اگر مطابق بند ۲-۱۵ پیوست ۴ فهرست بها ( دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ) ، هزینه راه های انحرافی در فهرست بهای منضم به پیمان ( برآورد اجرای کار )  لحاظ نگردیده باشد آیا در صورتی که شرایط کار ایجاب نماید که پیمانکار مجبور به ایجاد و احداث و نگهداری راه های انحرافی گردد هزینه آن به چه ترتیب به پیمانکار پرداخت می گردد ؟

رفع ابهام :

همانگونه که در بند ۲-۱۵ پیوست ۴ فهرست بها ( دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ) اشاره گردیده هزینه راه های انحرافی جزو ردیف های تجهیز کارگاه منظور نمی شود بنابراین در واقع می بایست هزینه آن در زمان تنظیم برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهای راه و باند محاسبه و در دفترچه برآورد درج گردیده باشد .

بنابراین در صورت عدم پیش بینی روش محاسبه و پرداخت هزینه های ایجاد و نگهداری راه های انحرافی در اسناد و مدارک پیمان ( مطابق شرایط فوق ) ، با استناد به بند ( و ) ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) ، این هزینه ها به عهده پیمانکار است.( به شرایط خصوصی پیمان نیز به عنوان یکی از اسناد و مدارک پیمان می بایست توجه گردد).

بعبارتی پیمانکار می بایست در زمان پیشنهاد قیمت هزینه آن را در ضریب پیشنهادی خود لحاظ می نموده است.

نکات مهم :

۱- هزینه دیگر راه های تعریف شده در بخش تعاریف پیوست ۴ ، مثل راه دسترسی ، سرویس و ارتباطی در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می گردند.

۲- در صورتی که مشاور در زمان تهیه برآورد ردیف یا ردیف هایی مطابق شرایط فوق بابت پرداخت هزینه های راه های انحرافی در برآورد اجرای کار منظور ننموده باشند پیمانکار با رعایت قوانین و حداقل مقررات و استانداردهای لازم (در خصوص طراحی ، تهیه مصالح و اجرا) می تواند اقدام به ایجاد و نگهداری راه های انحرافی نماید و فارغ از اخذ هرگونه تاییدیه فنی صرفا” مسیر اجرای آن را به تایید مشاور پروژه برساند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید