نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم (نیمه دوم) سال ۱۳۹۰

شماره بخشنامه : ۱۰۰/۵۹۴۰۶
تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
ابلاغ نرخ فولاد و سیمان دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰ برای پرداخت مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان پیمان های فاقد تعدیل آحادبها که براساس ضوابط بخشنامه های شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ و شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴منعقد شده اند و مشمول ضوابط پیوست شماره ۵ پیمان های یاد شده باشند. درقراردادهای یادشده،تا زمان اعلام نرخ نامه مربوط به فولاد،تفاوت بهای فولاد براساس ۹۰ درصد مبلغ فاکتور ارائه شده توسط پیمانکار از بورس کالا یا ۷۰ درصد مبلغ فاکتور معتبر مورد تایید کارفرما،ارایه شده توسط پیمانکار از سایر مراجع، به صورت علی الحساب محاسبه و پرداخت می شود. مابه التفاوت نرخ فولاد با اعمال ضریب ۱.۱۴ و پس از کسر وجوه قانونی و قراردادی قابل پرداخت است. تبصره: در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه های پیش گفته در حالتی که پرداخت مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان براساس ضوابط پیوست شماره پنج (منفی) و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور شود،ضریب ۱/۱۴ در فرمول مربوط اعمال نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید