فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۸

شماره بخشنامه : ۹۷/۷۴۷۷۸۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۸ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

 ابلاغیه

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی،به پیوست «فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۸» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              محمد باقر نوبخت

 

—————————————————————————————————————-

دستورالعمل کاربرد فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۸

 

۱-۱ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی که به اختصار فهرست بهای تاسیسات مکانیکی نامیده می شود.شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیفها و پیوست های فهرست بها، به شرح زیر است:

پیوست (۱ مصالح پایکار .

پیوست (۲ ضریب طبقات.

پیوست (۳ شرح اقلام هزینه های بالاسری.

پیوست (۴ تجهیز و برچیدن کارگاه.

پیوست (۵ کارهای جدید.

 ۲-۱ حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم و یا ماده ( ۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، و طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی می باشد.

 ۲-نحوه برآورد هزینه اجرا و تهیه فهرست بها و مقادیر کار

۲ـ۱شرح ردیف های این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی را پوشش دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژهای مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف ها، با علامت ستاره مشخص و به عنوان ردیف های ستاره دار نامیده می شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و بر اساس قیمت های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود. هرگاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می گردد.

۲ـ ۲بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است،اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند ۲ـ۱، تعیین می شوند. این اقلام نیز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.

۲ـ ۳ لازم است شرح و بهای واحد ردیف های ستاره دار موضوع بندهای ۲ـ۱ و ۲ـ۲، هنگام محاسبه برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

۲ـ۴در کارهایی که از طریق مناقصه واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها و مقادیر (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از سی (۳۰) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف های ستار دار را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت و مستندات مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای عالی فنی، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار) ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

۲ـ ۵برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل ها، بهای آن ها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی، یا روش دیگر، تعیین شده است ، باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می گردد، همراه با مقدار و بهای کل در مقابل ردیف یاد شده درج شود. این اقلام ردیف های پایه محسوب می شوند. 

در صورتی که برای یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش بینی شده باشد، روش فوق برای هر یک از موارد و به دفعات  لازم تکرار خواهد شد.

۲ـ ۶ به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف های جدید، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه ها یا زیر فصلهای جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف های فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه و دو رقم آخر، به شماره ردیف در هر گروه اختصاص داده شده است.

۲ـ.۷ هنگام محاسبه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های ستاره دار مربوط به آن، ضریب ها و هزینه های زیر، طبق روش تعیین شده در بند ۲ـ۸، اعمال می شود.

۱-۷-۲ ضریب طبقات، مطابق دستورالعمل پیوست .۲

۲ـ۷ـ.۲ ضریب بالاسری طرح های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱٫۳۰، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱٫۲۰ می باشد. ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذارمی شوند، برابر ۱٫۴۱، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱٫۳۰ می باشد. شرح اقلام ضریب بالاسری به عنوان راهنما در پیوست ۳ درج شده است.

۲ـ۷ـ.۳ ضریب منطقه ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.

۲ـ۷ـ.۴ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست ۴٫

۲ـ.۸برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، تعیین و بر حسب ردیف های این فهرست بها و ردیف های ستاره دار مربوط، اندازه گیری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و بهای کل ردیف ها است، تهیه می شود.

در این فهرست، بهای کل هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع بهای کل ردیف های مربوط به هر فصل،مبلغ فصل ، و از جمع مبلغ فصل ها،مبلغ فهرست برای کار موردنظر، به دست می آید. ضریب طبقات (بر حسب مورد)، ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای، به مبلغ فهرست ضرب شده، و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می شود، نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود.به مدارک یادشده، کلیات، مقدمه فصل ها و پیوست های ۱، ۳ ، ۴ و۵ و بر حسب مورد پیوست ۲ فهرست بها ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، فهرست بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می شود.

 ۳- مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، مشخصات کامل مصالح، تجهیزات، منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارایه پیشنهاد  قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی درج کند. منظور از “منبع تهیه” این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد مشخص کند که اقلام کار ساخت داخل یا خارج کشور است و علاوه بر آن، حداقل نام سه تولید کننده که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمت های نزدیک بهم تولید می کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند. در مرحله اجرای پیمان، پیمانکار مخیر به انتخاب هر کدام از موارد مذکور می باشد.

 ۴-در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می شود. فهرست بها و مقادیری که به این ترتیب برای بخش های مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخش های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر کار، به یکدیگر منضم می شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگا برای کل کار (تمام رشته ها) تهیه می شود.

۵- در مورد اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان، مهندس مشاور موظف است پیش از ارجاع کار، برای انجام عملیات و اقدام های مشروح زیر،مربوط به آزمایش و راه اندازی، به ویژه آزمایش، تنظیم و متعادل سازی دستگاه ها و سیستم ها (Testing, Adjusting and Balancing – TAB) و نیز همکاری در کنترل و تایید آنها، مدارک و مشخصات فنی لازم را تهیه و جزو اسناد پیمان (مشخصات فنی خصوصی) قرار دهد.

۱-۵ انجام آزمایش های لازم در مرحله ساخت و آغاز راه اندازی. (Operational Performance Test – O.P.T)

۲-۵ آزمایش، تنظیم و متعادل سازی دستگاه ها و سیستم ها و انجام آزمایش های عملکرد (Functional Performance Test – F.P.T) با پیش بینی هزینه در فصل کارهای دستمزدی.

۳-۵ تهیه مجموعه راهبری و نگهداری توسط پیمانکار، با پیش بینی هزینه در فصل کارهای دستمزدی.

۴-۵ تهیه مدارک آموزش و انجام آموزش گروه راهبری و نگهداری، با پیش بینی هزینه در فصل کارهای دستمزدی.

 ۶- در صورت انجام عملیات لوله گذاری با لوله های پی وی سی یا پلی اتیلن و یا … در محوطه خارج ساختمان که منطبق با ردیف های فهرست های بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و یا شبکه توزیع آب باشد برای برآورد از ردیف های فهرست های مذکور بر اساس بند ۴ این دستورالعمل استفاده می شود.

۷-راهبری و نگهداری توسط پیمانکار در دوره تضمین، بسته به مورد، طبق توافق انجام خواهد شد

۸- برای سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال ۱۳۹۷، سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت گذاری شود. برای مواردی که ممکن است علامت گذاری از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان است.

—————————————————————————————————————-

کلیات

این فهرست بها که به تاسیسات مکانیکی داخل ساختمان اختصاص دارد، تاسیسات مکانیکی محوطه یک یا چند ساختمان را نیز شامل می شود.

شبکه های آب و فاضلاب محوطه های بزرگ، مانند شهرک ها، خارج از دامنه کاربرد این فهرست است.

 ۱-مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

 ۲-شرح ردیف ها و موارد درج شده در کلیات و مقدمه فصل ها، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست بهای واحد هر یک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.

 ۳-قیمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان بوده و شامل هزینه های تأمین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار وهمچنین تأمین مصالح مورد نیاز، شامل، تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابه جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح، استقرار، نصب، شستشو و تمیز کردن وبه طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه آزمایش و راه اندازی (حسب مورد) در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پیش بینی شده است. دستگاه های موضوع این فهرست بها، علاوه بر آنچه در کلیات،مقدمه فصل ها و شرح ردیف های مربوط درج شده است، باید شامل کلیه قطعات و لوازم استاندارد بطور کامل بوده و آماده بهره برداری باشد.

 ۴-قیمت های این فهرست بها، قیمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه ای بابت عمق، ارتفاع و یا کیفیات دیگری که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

 ۵-در قیمت ردیف های این فهرست بها، هزینه های تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راه اندازی منظور شده است. برای اختصار از درج عبارت “تهیه، حمل، نصب،آزمایش و راه اندازی” در شرح ردیف ها صرفنظر شده است.

 ۶-هزینه حمل مصالح تا فاصله ۳۰ کیلومتر در قیمت ردیف ها پیش بینی شده است و هزینه مازاد بر ۳۰ کیلومتر برای هیچ یک از مصالح پرداخت نخواهد شد.

 ۷-هزینه تعبیه محل عبور لوله ها، کانال ها و همچنین ساخت محل نصب دستگاه ها، در قیمت ردیف های این فهرست بها پیش بینی نشده است.

 ۸-مبالغ مربوط به ضریب های طبقات، منطقه ای، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورتی قابل پرداخت است که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد.به عبارت دیگر در صورت عدم پیش بینی این ضریب ها یا هزینه ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی باشد.

 ۹-با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر، یا مقایسه آن با قیمت های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.

 ۱۰-در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه محاسبه برآورد ارایه شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.

 ۱۱-رعایت مقررات ملی ساختمان، بسته به مورد، در اجرای کارهای تاسیسات مکانیکی ساختمان الزامی است.

۱۲-منـظور از مشخصات فـنی در این فهرست بها، حسب مورد، مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها (نشریه های شماره ۱۲۸ امور نظام فنی و اجرایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور) مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی و دستورکارهاست.

 ۱۳-نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تأیید مهندس مشاور برسد.

۱۴-اندازه گیری کارهای انجام شده طبق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلس ها، صورت می گیرد.در مواردی که روش ویژه ای برای اندازه گیری در این فهرست بها پیش بینی شده است، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام می شود.

 ۱۵-عملیاتی که پس از انجام پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند لوله ها و کانال ها، باید مطابقت آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور صورت جلسه شوند.

 ۱۶-مصالح پایکار، مطابق پیوست ۱ در صورت وضعیت های موقت منظور می شود.

 ۱۷- در این فهرست بها حتی الامکان سعی شده است از واحدهای SI (متریک) به جای IP (اینچ – پوند) استفاده شود. تقریب حاصل از تبدیل واحدها و گردکردن نتایج، قابل اغماض است.

 ۱۸-اعداد مربوط به ظرفیت ها، اندازه ها و مانند آن، حداقل مورد نیاز است، که برای اختصار از تکرار واژه “حداقل” صرفنظر شده است.

۱۹-اعداد مربوط به ظرفیت دستگاه های مختلف، ظرفیت مفید (خروجی) دستگاه در شرایط استاندارد (و بسته به مورد، سایر شرایط ذکر شده در مقدمه فصلهای مربوط) است. انطباق ردیف های این فهرست با ظرفیت های مورد نیاز، در شرایط طراحی، و با ظرفیت های مفید یا نامی مندرج در کاتالوگ های سازندگان به عهده مهندس مشاور است.

 ۲۰-در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

۱-۲۰صورتجلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی، مشخصات فنی عمومی،

مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

 • نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،
 • ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه،
 • ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،
 • متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.

۲-۲۰صورتجلسات باید به امضـای پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورت وضعیت به همـراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابلاغ شود. چنانچه صورتجلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرمـا بـه هر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیری مکتوب پیمانکار، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت جلسه اصلاحی را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورتجلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابـلاغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه انجام شود. پس از سپری شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورتجلسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابلاغ صورتجلسه اصلاحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می گردد.

صورتجلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد. ابلاغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مسـتند سـازی مـدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت های مهندس مشاور و پیمانکار نمی کاهد.

 ۳-۲۰ تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی میتواند در زمان دیگر انجام شود.

 ۴-۲۰ هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد.

 ۲۱-این فهرست بها بر مبنای قیمت های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ محاسبه شده است.

—————————————————————————————————————-

فصل اول. لوله های فولادی

مقدمه

 

.۱برای اختصار، در شرح ردیف های مربوط به لوله های فولادی سیاه، از درج عبارت”با تمام قطعات و مصالح اتصال جوشی یا دندهای لازم ویک دست رنگ ضدزنگ “و در شرح ردیف های مربوط به لوله های فولادی درزدار گالوانیزه، از درج عبارت “با تمام قطعات گالوانیزه و مصالح اتصال دندهای لازم”، صرفنظر شده است.

.۲لوله های موضوع ردیف های ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۱۱، طبق استانداردهای DIN2440 یا BS1387 (وزن متوسط )، ردیفهای ۰۱۰۱۱۲ تا ۰۱۰۱۱۶، طبق استاندارد DIN2458 (سری ۱) با ضخامت جدار نرمال، ردیفهای گروه ۲، طبق استاندارد DIN2448 (سری ۱) با ضخامت جدار مشخص شده در شرح ردیف مربوط و ردیف های گروه ۳، طبق استانداردهای DIN2440 یا BS1387 (وزن متوسط ) است.

.۳اضافه یا کسربها نسبت به ردیف های لوله های فولادی، به ازای هر یک میلیمتر ضخامت جدار بیشتر یا کمتر، پانزده (۱۵) درصد ردیف مربوط است. کسر میلیمتر متناسبا محاسبه می شود.

.۴اضافه بهانسبت به ردیف های این فصل، در صورتی که لوله کشی در موتورخانه های اصلی، اطاق های هوارسان و سایر موتورخانه های فرعی به صورت نمایان اجرا شود، بیست (۲۰) درصد ردیف مربوط است. برای لوله کشی در فضاهای دیگر مانند تونل های آدمرو، شفتها و …هیچ اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.

.۵ گالوانیزاسیون موضوع ردیف ۰۱۰۵۰۱، با روش فرو بردن در روی مذاب(hot dip galvanizing)، برای واحد وزن کلکتورهای ساخته شده از لوله فولادی سیاه (درز دار یا بدون درز) و مقدار روی حداقل ۴۰۰ گرم بر متر مربع (ضخامت ۵۶ میکرون) می باشد.

.۶به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

                 جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

لوله فولادی سیاه درزدار.

۰۲

لوله فولادی سیاه بدون درز.

۰۳

لوله فولادی گالوانیزه.

۰۴

کلکتور فولادی سیاه.

۰۵

گالوانیزاسیون

۰۶

کلکتور فولادی گالوانیزه

—————————————————————————————————————-

فصل دوم. لوله های چدنی

مقدمه

 

.۱ برای اختصار، در شرح ردیف های مربوط به لوله های چدنی سر کاسه دار، عبارت “طبق استاندارد ISO R531 با تمام قطعات و مصالح اتصال لازم”درج  نشده است.

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل سوم. لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن

مقدمه

 

 1. برای اختصار، در شرح ردیف گروه های ۳ و ۴ این فصل، عبارت «طبق استاندارد DIN 8062، با تمام قطعات و مصالح اتصال لازم »، درجنشده است.
 1. لوله های پلی پروپیلن ( pp) موضوع گروه (۰۵) با اتصال فشاری (push fit) بوده و برای اختصار، عبارت »طبق استاندارد شماره ۱۳۸۲۲ سازمان ملی استاندارد ایران با تمام قطعات و مصالح لازم« درج نشده است. خواص شیمیایی، فیزیکی و گرمایی حلقه های آب بندی، متناسب با مورد استفاده، باید منطبق بر استانداردهای معتبر باشد.
 2. در بهای واحد ردیفهای گروه (۰۵) هزینه تهیه و اجرای بست لوله منظور نشده است.
 3. اضافه بها به لوله های گروه ( ۰۵) در صورتی که آزمون بیصدا (Silent) بودن را گذرانیده باشد و الزامات استانداردهای معتبر مثل VDI 4100 ، DIN 4109 و EN 14366 را تامین نماید، معادل ۲۵ (بیست و پنج) درصد خواهد بود.
 4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

            جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

——-

۰۲

——-

۰۳

لوله پی.وی.سی با فشار کار ۶ بار.

۰۴

لوله پی.وی.سی با فشار کار ۴ بار.

۰۵

لوله پلی پروپیلن با اتصال فشاری (push fit)

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل چهارم. لوله های پلی اتیلن

مقدمه

 

۱٫برای اختصار، در شرح ردیف های این فصل، عبارت »با تمام قطعات و مصالح اتصال لازم اعم از اتصال دندهای یا فشاری (پرسی)« درج نشده است.

۲٫لوله های گروه ۱ و گروه ۳ باید در داخل غلافی خرطومی، از جنس پلی اتیلن، بسته بندی، تحویل و نصب شوند.

۳٫لوله های پلی اتیلن مشبک یک لایه (Crosslinked PE, PEX)، موضوع گروه ۱، طبق استاندارد DIN 16892 یا .ANSI/ASTM F877

۴٫لوله های پلی اتیلن مشبک پنج لایه (PEX/AL/PEX)، شامل دو لایه PEX، یک لایه آلومینیوم (AL) و دو لایه چسب، موضوع گروه ۲، طبق استاندارد شماره ۱۲۷۵۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

۵٫لوله های پلی اتیلن دمای بالا، پنج لایه (PE-RT/AL/PE-RT)، موضوع گروه ۴، طبق استاندارد شماره ۱۲۷۵۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

۶٫لوله های پلی اتیلن جوشی، موضوع گروه ۵، باید طبق استاندارد شماره ۱۴۴۲۷ سازمان ملی استاندارد و یا استاندارد معتبر دیگر مشخص شده در اسناد و مدارک پیمان باشد.

۷٫به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

                جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه.

۰۲

لوله پلی اتیلن مشبک ۵ لایه.

۰۳

—-

۰۴

لوله پلی اتیلن دمای بالا، ۵ لایه.

۰۵

لوله پلی اتیلن جوشی

—————————————————————————————————————-

فصل پنجم.

 

 

 

 

در فهرست بهای پایه تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۸ موضوعی برای فصل پنجم تعریف نشده است.

 

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل ششم. لوله های مسی

مقدمه

 

.۱ برای اختصار، در شرح ردیف های مربوط به لوله های مسی، عبارت«طبق استاندارد DIN 1786، با تمام قطعات اتصال پیش ساخته و مصالح لازم برای اتصال لحیمی مویینگی    (Capillary    Soldering) » ،   درج   نشده   است .

 

—————————————————————————————————————-

فصل هفتم. شیرها

مقدمه

 

 1. برای اختصار، در شرح ردیف های مربوط به شیرهای دندهای و چدنی، عبارت «با تمام مصالح لازم برای اتصال»، درج نشده است.
 2. شیرهای دندهای، از جنس آلیاژهای مس (برنجی یا برنزی ) هستند.
 3. شیرهای چدنی فلنجدار، دارای بدنهای از جنس چدن خاکستری و قطعات داخلی برنزی هستند.
 4. شیرهای یکطرفه، موضوع گروههای ۳ و ۷، از نوع لولایی است.
 5. در بهای واحد ردیفهای مربوط به شیرهای فلنجی و شیرهای پروانه ای بدون فلنج، هزینه تهیه و اتصال فلنج های مقابل، واشر آببندی و پیچ و مهره لازم، منظور شده است.
 6. فشار نامی شیرهای موضوع گروه های یک و دو و سه ، (PN16) 16 و فشار نامی بقیه گروه های این فصل (PN10) 10 است.
 7. اضافه بها، برای شیرهای موضوع گروههای ۵ تا ۱۳ چنانچه با فشار نامی (PN16) 16 باشند، پنجاه (۵۰) درصد بهای ردیف مربوط است.
 8. شیرهای ساده و دوبل رگلاژ رادیاتور، همراه با مهره ماسوره است.
 9. شیرهای دوبل رگلاژ، ساده، هواگیری، زانو و زانو قفلی مربوط به رادیاتور، برنجی یا برنزی با روکش کرمه هستند.
 10. اضافه بها، نسبت به ردیف شیرهای پروانهای چدنی بدون فلنج (گروه (۱۲، چنانچه شیر پروانه ای چدنی از نوع دوسر فلنج باشد هفتاد و پنج (۷۵) درصد ردیف مربوط است.
 11. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

                       جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

شیر فلکه کشویی دنده ای.

۰۲

شیر فلکه کف فلزی دنده ای.

۰۳

شیر یکطرفه دنده ای.

۰۴

—–

۰۵

شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار.

۰۶

شیر فلکه کف فلزی چدنی فلنجدار.

۰۷

شیر یکطرفه چدنی فلنجدار.

۰۸

شیرها و زانوهای مربوط به رادیاتور.

۰۹

شیر فلکه کشویی فولادی فلنجدار

۱۰

شیر کف فلزی فولادی فلنجدار

۱۱

شیر یکطرفه فولادی فلنجدار

۱۲

شیر پروانه ای چدنی بدون فلنج

۱۳

شیر پروانه ای فولادی بدون فلنج

—————————————————————————————————————-

فصل هشتم. قطعه انبساط (Expansion Joint)

مقدمه

 

 1. قطعه های انبساط موضوع این فصل، از نوع آکاردئونی یک جداره (اتصال جوشی) و دوجداره (اتصال فلنجدار)، بدون مهار و با جابجایی(انبساط و انقباض) محوری (axial) مناسب هستند.
 2. برای اختصار، در شرح ردیف های مربوط به قطعه های انبساط نوع جوشی موضوع ردیفهای گروه ۱، عبارت »فولادی ولی جنس قسمت آکاردئونی از فولاد زنگ ناپذیر(stainless steel)، با تمام مصالح لازم برای اتصال« و در شرح ردیف های مربوط به قطعه های انبساط فلنجدار موضوع ردیفهای گروه ۲، عبارت” فولادی ولی جنس قسمت آکاردئونی از فولاد زنگ ناپذیر، با دو فلنج مقابل اضافی، واشر آببندی، پیچ  و مهره وتمام مصالح لازم برای اتصال”، درج نشده است.
 3. اضافه بها نسبت به ردیف های نوع جوشی، چنانچه قطعه انبساط دو جداره باشد، چهل (۴۰) درصد ردیف مربوط است.
 4. اضافه بها نسبت به ردیف های نوع جوشی، چنانچه قطعه انبساط یک جداره و مهاردار باشد، سی و پنج (۳۵) درصد ردیف مربوط است.
 5. اضافه بها نسبت به ردیف های نوع جوشی، چنانچه قطعه انبساط دو جداره و مهاردار باشد، چهل و پنج (۴۵) درصد ردیف مربوط است.
 6. اضافه بها نسبت به ردیف های نوع فلنجدار، چنانچه قطعه انبساط مهاردار باشد، بیست و پنج (۲۵) درصد ردیف مربوط است.
 7. فشار نامی قطعه های انبساط (PN10) 10 است.
 8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

                  جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

قطعه انبساط نوع جوشی.

۰۲

قطعه انبساط نوع فلنجدار.

—————————————————————————————————————-

فصل نهم. لرزه گیر (Flexible Connection)

مقدمه

۱٫ لرزه گیرهای موضوع این فصل ، از نوع لاستیکی، فلنجدار و بدون مهار هستند. ویژگی ها و روش آزمون این لرزه گیرها، حسب مورد، باید مطابق استاندارد شماره ۴۰۶۲ سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

۲٫ برای اختصار، در شرح ردیف های مربوط به لرزه گیرها، عبارت »با دو فلنج مقابل اضافی، واشر آببندی، پیچ و مهره و تمام مصالح لازم
برای اتصال«، درج نشده است.
۳٫ اضافه بها نسبت به ردیف های این فصل، در صورتی که لرزه گیر مهاردار باشد، دوازده (۱۲) درصد ردیف مربوط است.

۴٫ فشار نامی لرزه گیرها (PN10) 10 است.

.۵ اضافه بها در صورتی که لرزه گیر با فشار نامی (PN16)  ۱۶ باشد، بیست و پنج (۲۵) درصد ردیف مربوط است.

 

—————————————————————————————————————-

فصل دهم

 

 

 

 

در فهرست بهای پایه تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۸ موضوعی برای فصل دهم تعریف نشده است.

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل یازدهم. صافی

مقدمه

 

 1. صافی های موضوع ردیف های گروه ۱، نوع دندهای و از جنس آلیاژهای مس (برنجی یا برنزی) و صافی های موضوع ردیف های گروه ۲،نوع فلنجدار و از جنس چدن خاکستری هستند.
 2. برای اختصار، در شرح ردیف های مربوط به صافی های دنده ای، عبارت«به انضمام توری برنجی یا فولادی زنگ ناپذیر با تمام مصالح لازم برای اتصال » و در شرح ردیف های مربوط به صافی های فلنجدار، عبارت با دو فلنج مقابل اضافی، واشر، پیچ و مهره مناسب، به انضمام توری برنجی یا فولادی زنگ ناپذیر با تمام مصالح لازم برای اتصال«، درج نشده است.
 3. فشار نامی صافیها،(PN10) 10 است.
 4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.
  شماره گروه

  شرح مختصر گروه

  ۰۱صافی دندهای.
  ۰۲صافی فلنجدار.

 

—————————————————————————————————————-

فصل دوازدهم. دیگ حرارتی آبگرم

مقدمه

 

۱٫ساخت دیگ های موضوع این فصل، باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر و دارای گواهی بازرسی کیفیت بوده و روش آزمون ظرفیت و بازده حرارتی، ویژگی های طراحی و ساخت و سایر ضوابط، بسته به مورد، باید مطابق استانداردهای شماره ۴۲۳۱، ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳ سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

۲٫دیگ های چدنی آبگرم (نوع قطعاتی)، شامل قطعات اصلی دیگ، پایه، دریچه های دود، دریچه های بازدید، فلنج های مقابل، واشر نسوز، میل مهار و روپوش فلزی، عایق کاری با یکدست رنگ نسوز و آجرنسوز، جمع شده به طور کامل می باشند.

۳٫دیگ های فولادی آبگرم، با فشار کار ۴ بار و حداکثر دمای کار ۱۲۰ درجه سانتیگراد، از نوع لوله دود (fire tube)، شامل شیر اطمینان، شیر تخلیه، دریچه های دود، دریچه های بازدید، فلنج های مقابل، روپوش، عایق، تابلوی برق و رنگ آمیزی، به طور کامل (بدون لوازم کنترل خودکار و لوازم نشان دهنده) است.

۴٫دیگ های فولادی آبگرم با ظرفیت بیش از ۰۰۰،۵۰۰،۱ کیلو کالری در ساعت، علاوه بر مشخصات یاد شده در بند ۳ ، باید از نوع سه عبوری((three pass کامل (مجهز به نردبان، سکوی بازدید و دریچه آدم رو) باشند.

۵٫اضافه بها نسبت به ردیف های ۱۲۰۲۰۱ تا ۱۲۰۲۰۵، به ازای هر یک بار افزایش فشار کار، پنج (۵) درصد ردیف مربوط است.

۶٫برای محاسبه بهای دیگ آبگرم (چدنی یا فولادی) با ظرفیت مورد نظر، از ردیف مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد با ردیف های بعدی تکمیل می شود. حاصل جمع بهای کل ردیف های مورد استفاده، بهای دیگ یاد شده است.

۷٫به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

             جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

دیگ چدنی آب گرم.

۰۲

دیگ فولادی آب گرم.

 

—————————————————————————————————————-

فصل سیزدهم. دیگ بخار

مقدمه

 

۱٫دیگ های موضوع این فصل، باید مطابق با استاندارد شماره ۴۲۳۱ سازمان ملی استاندارد ایران، یا یکی از استانداردهای معتبر دیگر و دارای گواهی بازرسی کیفیت باشد.

۲٫ظرفیتهای اعلام شده توسط سازنده باید گواهی آزمایش، طبق یکی از استانداردهای معتبر را دارا باشد.

۳٫ دیگ های بخار موضوع این فصل، یکپارچه، تمام خودکار، بالوله های دود (fire tube)، فشار ۱۰ بار، با لوله های فولادی دود و پوسته فولادی (که لوله ها و فضای احتراق را در برمی گیرد)، روپوش و درهای لولایی، شیر اطمینان، شیر قطع بخار، شیرهای تغذیه و جداکننده، فشارسنج پمپ تغذیه، کنترل سطح آب، سیستم خودکار کنترل فشار و تابلوی برق، شامل کلیه فیوزها، رله ها، کلیدها و غیره و نیز سیستم احتراق شامل پمپ سوخت، پایه و بادزن رانشی((forced draft fan و تمامی لوازم کنترل و ایمنی، برای سوخت گازوییل است.

۴٫در مورد دیگ های با سوخت گاز یا گاز و گازوئیل، هزینه لوله کشی گاز با مقدار و فشار تعیین شده، تا نقطه ای نزدیک دیگ، در این فصل پیش بینی نشده است . هزینه شبکه کامل گازرسانی (gas train) ، مورد تایید شرکت گاز ایران، شامل شیرها، لوله کشی و متعلقات دیگر به استثنای رگولاتور، از این نقطه تا اتصال به مشعل، و تفاوت بهای مشعل های گازسوز و دوگانه سوز با مشعل های گازوییل سوز به شرح زیر محاسبه و پرداخت می شود:

۱-۴٫ اضافه بها نسبت به ردیف های دیگ های بخار، در صورتی که مشعل گازسوز باشد، دوازده (۱۲) درصد ردیف مربوط.

۲-۴٫ اضافه بها نسبت به ردیف های دیگ های بخار، در صورتی که مشعل دوگانه سوز (گاز و گازوییل) باشد، بیست (۲۰) درصد ردیف مربوط.

۵٫بهای واحد ردیفهای مربوط به دیگ های با ظرفیت بین دو ردیف، از طریق میانیابی خطی محاسبه میشود.

۶٫هر کیلوگرم بخار در ساعت معادل ۲/۲۰۵ پوند بخار در ساعت است.

 

—————————————————————————————————————-

فصل چهاردهم. مشعل دستگاههای گرم کننده تابشی

 

مقدمه

۱٫ویژگی ها، روش آزمون و سایر ضوابط مربوط به مشعل های گازوییل سوز و گاز سوز باید بر حسب مورد، مطابق استانداردهای شماره۴۲۷۱، ۷۵۹۴ و ۷۵۹۵ سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

۲٫مشعل های خودکار گازوییل سوز به طور کامل، شامل پمپ گازوییل، ترانسفورماتور، الکترود جرقه، دمنده هوا، دمپرتنظیم هوا، شیر سولونوییدی مخصوص، نازل همراه با فتوسل و تمامی لوازم کنترل و ایمنی، صافی سوخت و لوله های خرطومی رابط گازوییل است.

۳٫مشعل های خودکار گازسوز، مناسب برای گاز طبیعی ایران به طور کامل، شامل شیر سولونوییدی مخصوص، رگولاتور تنظیم فشار گاز،فیلتر مخصوص گاز، شیر مغناطیسی قطع و وصل گاز، ترانسفورماتور جرقه، دمنده هوا، تمامی لوازم سیستم کنترل و ایمنی مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران است.

۴٫هر کیلو گرم سوخت گازوییل در ساعت معادل ۱۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت و هرفوت مکعب سوخت گاز در ساعت معادل ۲۶۹/۱۲ کیلوکالری در ساعت است.

۵٫اضافه بها نسبت به ردیفهای ۱۴۰۲۰۵ تا ۱۴۰۲۰۸ چنانچه مشعل از نوع دو گانه سوز (گاز –گازوییل) به طور کامل و با خط گاز باشد،سی و پنج (۳۵) درصد ردیف مربوط است.

۶٫گرم کننده های تابشی باید مطابق یکی از استانداردهای معتبر بوده و از نظر ایمنی و عملکرد با استاندارد BS EN 416-1 مطابقت داشته باشد.

۷٫به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

مشعل گازوییل سوز.

۰۲

مشعل گازسوز.

۰۳

گرم کننده تابشی سرامیکی

۰۴

گرم کننده تابشی لوله ای

۰۵

ژنراتور گرم کننده تابشی

—————————————————————————————————————-

فصل پانزدهم. دستگاههای کنترل و اندازه گیری

مقدمه

 

۱٫دستگاه های موضوع این فصل، کامل و با تمامی متعلقات لازم پیش بینی شده است.

۲٫برق مناسب برای دستگاه های موضوع این فصل، بسته به مورد، ۲۴ یا ۲۲۰ ولت متناوب است.

۳٫ در کنترل کننده های ردیفهای ۱۵۰۴۱۲الی۱۵۰۴۱۷منظوراز BACnet Application Specific Controller ) B-ASC)و BACnet Advanced Application Specific Controller)B-AAC)

و BACnet Building Controller) B-BC) می باشد که براساس استاندارد Annex L)ASHREA 135-2012) طبقه بندی شده اند. همچنین در بهای واحد ردیف های فوق بهای نقاط کنترل ورودی و خروجی های مربوطه لحاظ نشده است و باید برحسب مشخصات کنترل کننده با استفاده از ردیف های ۱۵۰۴۲۱ الی ۱۵۰۴۲۴ محاسبه گردد.

به عنوان مثال جهت محاسبه بهای تمام شده تهیه و نصب یک دستگاه کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/MS TP از نوع B-AAC با تغذیه ۲۴ ولت متناوب دارای صفحه نمایشگر(LCD تک رنگ، غیر گرافیکی دارای دکمه های تنطیم) و دارای ۵ ورودی دیجیتال، ۳ ورودی آنالوگ، ۸ خروجی دیجیتال و ۴ خروجی آنالوگ به شرح ذیل عمل میگردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴٫منظور از قطر شیرها، قطر نامی (DN) است.

۵٫فشار نامی شیرها (PN16) 16 است.

۶٫شیرهای کنترل دو راهه، موضوع ردیفهای گروه ۱۲، از نوع یک بسترنشیمن (single seated) و بدون محرک الکتریکی است.

۷٫اضافه بهای شیرهای کنترل دو راهه، از نوع توازن فشار (pressure balanced) نسبت به شیرهای موضوع ردیفهای گروه ۱۲، صد (۱۰۰) درصد ردیف متناظر است.

۸٫شیرهای کنترل سه راهه، موضوع ردیفهای گروه ۱۳، از نوع مخلوط کننده (mixing) و بدون محرک الکتریکی است..۹٫ منظور از (Single Pole Double Throw) S. P. D. T، کلیدی با یک مدار و دو اتصال است.

۱۰٫ منظور از (Double Pole Double Throw) D . P. D. T، کلیدی با دو مدار و دو اتصال است.

۱۱٫ در مواردی که تعداد مدار و اتصال مشخص نشده، کلید مربوط از نوع S. P. S. T است.

.۱۲ شیرهای شناور (float valves)، موضوع ردیف های گروه ۳۱، دنده ای برنجی با گوی مسی، مناسب برای فشار ۸ بار و دمای تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد است.

۱۳٫ ردیفهای گروه ۳۲ مربوط به سامانه های هوشمند قطع خودکار جریان گاز مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۴۲ بوده که در آنها هزینه  های تدارک و تامین، یا ساخت و نصب پایه مدفون، کابل کشی و لوله گذاری در قیمت ردیف ها دیده شده است. لازم است سامانه هوشمند قطع خودکار گاز، دارای اتصال برخط به واحد کنترل مرکزی و اخذ تاییدیه از شرکت سازنده باشد.

۱۴٫ به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

ترموستات.

۱۴

محرک الکتریکی شیر کنترل.

۰۲

هیومیدستات.

۱۵

شیر کنترل پروانه ای.

۰۳

سنسور.

۱۶

پتانسیومتر، پوزیسیونر.

۰۴

کنترلر.

۱۷

شیرکنترل سه راهه مخصوص فن کویل.

۰۵

رله، تایمر.

۱۸

شیر ترموستاتیک رادیاتور.

۰۶

کلید.

۱۹

ترانسفورماتور.

۰۷

نشان دهنده اختلاف فشار.

۲۰

ترمومتر.

۰۸

دستگاه کنترل فشار و سطح مایعات.

۲۱

مانومتر.

۰۹

آکواستات.

۲۲

آب نما.

۱۰

فلوسوییچ.

۲۳

سوپاپ گازوییل.

۱۱

محرک الکتریکی دمپر.

۲۴

شیر شناور.

۱۲

شیر کنترل دو راهه.

۲۵

یونیت دیواری

۱۳

شیر کنترل سه راهه.

۳۲

سامانه قطع گاز

—————————————————————————————————————-

فصل شانزدهم. آبگرمکن

مقدمه

 

۱-آبگرمکن های گازسوز، از نوع مخزن دار، شامل تمام متعلقات مربوط، مانند سوپاپ اطمینان، قطع اتوماتیک، ترموکوپل، سوپاپ، ترمومتر و جرقه زن دستی است.

۲-هر لیتر معادل ۰/۲۶۴ گالن (U.S Gal.) است.

۳-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۲

آب گرمکن گاز سوز.

—————————————————————————————————————-

فصل هفدهم. رادیاتور

مقدمه

 

۱-ساخت رادیاتورهای موضوع این فصل، باید مطابق استاندارد DIN 442، یا یکی از استانداردهای معتبر داخلی یا خارجی و دارای گواهی

بازرسی کیفیت باشد.

۲-ظرفیت های اعلام شده توسط سازنده، باید، حسب مورد، گواهی آزمایش طبق استاندارد شماره ۷۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران، یا یکی

از استانداردهای معتبر را دارا باشد.

۳-منظور از ارتفاع رادیاتور، فاصله بین مرکز بوشن های ورودی و خروجی رادیاتور است.

۴-رادیاتورهای فولادی، با یک دست رنگ نسوز است.

۵-رادیاتورهای آلومینیومی، با یک دست رنگ لعابی نسوز است.

۶-رادیاتورها، شامل تمام متعلقات، مانند بست، پایه، مغزی و درپوش هستند.

۷-شیر تغذیه، شیر هواگیری و زانوهای مخصوص رادیاتور، در بهای واحد ردیف های این فصل منظور نشده است.

۸-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

—-

۰۲

رادیاتور فولادی.

۰۳

رادیاتور آلومینیومی.

—————————————————————————————————————-

فصل هجدهم. آب سردکن

 

مقدمه

۱-اضافه بها نسبت به ردیف ۱۸۰۱۰۴، در صورتی که آبسردکن دارای دو عدد شیر فولادی برداشت آب باشد، یک (۱) درصد ردیف مربوط است.

۲-هر لیتر معادل ۰/۲۶۴ گالن (U.S Gal.) است.

—————————————————————————————————————-

فصل نوزدهم. کانال هوا، دریچه هوا و دودکش

مقدمه

 

۱-کانال فلزی هوا، موضوع ردیف های گروه ۱، با مقطع چهارگوش ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه، شامل نبشی، پیچ و مهره، پرچ و تمام قطعات و مواد کمکی مناسب برای درزبندی و تقویت لازم است. مقدار ردیف های این گروه براساس سطح خارجی کانال ساخته شده محاسبه می شود.

۲-اضافه بها برای کانال های موضوع ردیف های گروه ۱ ، برای مقطع گرد که با هر روش ساخته شود، با شرح یاد شده ده (۱۰) درصد ردیف مربوط است.

۳-اضافه بها نسبت به ردیفهای گروه((۱ و (۲)، چنانچه کانال کشی در اتاق هوارسان اجرا شود، چهل (۴۰) درصد ردیف مربوط است.

۴-انواع دریچه های هوای موضوع این فصل، آهنی با رنگ روغنی و بدون دمپر است. مگر آنکه در شرح ردیف جز این مشخص شده باشد.

۵-اضافه بهای دریچه های دمپردار، نسبت به دریچه های بدون دمپر، برای گروه ۳، سی (۳۰) و برای سایر گروه ها پانزده (۱۵) درصد ردیف مربوط است.

۶-اضافه بهای اجزای آلومینیومی (بدون رنگ) دریچه ها نسبت به اجزای آهنی نظیر، چهل (۴۰) درصد ردیف مربوط است. چنانچه اجزای آلومینیومی دریچه ها رنگی باشد (طبق مشخصات) اضافه بها چهل و پنج (۴۵) درصد ردیف مربوط خواهد بود.

۷-منظور از سطح دریچه، سطح عبور هوا، بدون احتساب سطح قاب است.

۸-سطح دریچه های کمتر از ۷۷۵ سانتیمتر مربع ۱۲۰) اینچ مربع)، ۷۷۵ سانتیمتر مربع ۱۲۰) اینچ مربع) محاسبه میشود.

۹-سطح دمپرهای کمتر از ۹۷۰ سانتیمتر مربع ۱۵۰) اینچ مربع)، ۹۷۰ سانتیمتر مربع ۱۵۰) اینچ مربع) محاسبه می شود.

۱۰-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

شماره گروه

شرح مختصر گروه

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

کانال هوا.

۰۸

پادری V شکل بدون قاب.

۰۲

اتصالات قابل انعطاف برای کانال.

۰۹

پادری V شکل با قاب.

۰۳

دریچه سقفی گرد (تخت یا برجسته).

۱۰

دریچه خطی (linear grille)، بدون شکاف .(slot)

۰۴

دریچه یک طرفه .(single deflection)

۱۱

دریچه خطی سقفی (linear diffuser)، بدون

۰۵

دریچه دو طرفه .(double deflection)

۱۲

دمپر ضد آتش.

۰۶

دریچه سقفی چهارگوش (تخت یا برجسته).

۱۳

دمپر دستی.

۰۷

دریچه ثابت.

۱۴

دودکش.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیستم. هواکش

مقدمه

 

۱-موتور هواکش های گروه های ۱ تا ۳، یک فاز و حدود ۱۴۰۰ دور در دقیقه هستند، مگر آنکه غیر از آن، در شرح ردیف، تعیین شده باشد.

۲-هواکش های پنجره ای، موضوع ردیف های گروه ۱، با بدنه و پروانه پلاستیک و دارای دمپر هستند.

۳-هواکش های دیواری، موضوع ردیف های گروه ۲، با بدنه فولادی رنگ شده و پروانه فولادی گالوانیزه هستند.

۴-هواکش های پنجره ای و دیواری، موضوع گروه های ۱ و ۲، با بادزن (Fan) محوری هستند.

۵-برای گروه های ۱ تا ۳ ظرفیت تخلیه هواکش ها در فشار استاتیک صفر محاسبه شده است.

۶-هواکش های سقفی (power roof ventilators)، موضوع ردیف های گروه ۳، با بدنه فولادی رنگ شده، بادزن سانتریفوژ و کلاهک فولادی گالوانیزه و از نوع اتصال مستقیم (direct drive) هستند.

۷-اضافه بها نسبت به ردیف های گروه ۳، در صورتی که هواکش با کلاهک آلومینیومی باشد، پنج (۵) درصد ردیف مربوط است.

۸-هر لیتر در ثانیه معادل ۲/۱۱۹ فوت مکعب در دقیقه (cfm) است.

۹-هواکش های موضوع ردیف های گروه ۴، هواکش با فن های حلزونی (Utility Vent Set) از نوع Single Forward Curved Fan یا Single

Backward Curved Fan می باشند و از نوع اتصال مستقیم می باشند.

۱۰- اضافه بهای هواکش های موضوع ردیف های گروه ۴ در صورتی که انتقال قدرت توسط تسمه و پولی انجام شود، معادل ۳۸ درصد ردیف مربوطه می باشد.

۱۱- قیمت الکتروموتور هواکش های موضوع گروه ۴ به صورت جداگانه از ردیفهای فصل ۲۴ پرداخت می گردد.

۱۲-هزینه های مربوط به نصب، راه اندازی و بالانس کردن الکتروموتورها در قیمت هواکش ها دیده شده است.

۱۳- به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

هواکش پنجره ای.

۰۲

هواکش دیواری.

۰۳

هواکش سقفی.

۰۴

هواکش حلزونی

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و یکم. فن کویل، یونیت هیتر

مقدمه

 

۱-فن کویل های زمینی (موضوع گروه (۱، شامل قاب آهنی با رنگ پخته، کلید چند وضعیتی انتخاب سرعت، الکتروموتور چند سرعته مجهز به خازن، فن با خروجی هوا از بالا یا از پهلو، صافی هوا (قابل شستشو)، شلنگ مخصوص قابل انعطاف، شلنگ لاستیکی تخلیه، کویل سه ردیفه با لوله های مسی و پره های آلومینیومی و بدون دمپر هوای تازه هستند.

۲-فن کویل های کانالی (موضوع گروه ۴)، شامل بدنه از ورق گالوانیزه و پلنوم هوای برگشت برای نصب داخل سقف کاذب، کلید چند وضعیتی انتخاب سرعت، الکتروموتور چند سرعته مجهز به خازن، فن با خروجی هوا از جلو، صافی هوا (قابل شستشو)، شلنگ مخصوص قابل انعطاف، شلنگ لاستیکی و تشتک تخلیه، کویل چهار ردیفه با لوله های مسی و پره های آلومینیومی هستند.

۳-چنانچه فن کویل سقفی توکار دارای پلنوم هوای برگشت باشد +۵ درصد اضافه بها نسبت به ردیف های گروه ۱ پرداخت خواهد شد.

چنانچه فن کویل های سقفی توکار فاقد پلنوم هوای برگشت باشد -۵ درصد کسر بها نسبت به ردیف های گروه ۱ اعمال خواهد شد.

۴-یونیت هیترها، مجهز به کویل های مسی آب گرم، روپوش و الکتروموتور ۱۴۵۰ دور در دقیقه هستند.

۵-در شرح ردیف یونیت هیترها، منظور از نوع افقی یا قایم، جهت پرتاب هوا است.

۶-ظرفیت ها در دور بالا (حداکثر ۱۴۵۰ دور در دقیقه) محاسبه شده است.

۷-اضافه بهانسبت به ردیف های گروه های ۲ و ۳، در صورتی که یونیت هیتر با الکتروموتور ۹۰۰ دور انتخاب شود، سی و پنج (۳۵) درصدردیف مربوط است.

۸- هر لیتر در ثانیه معادل ۲/۱۱۹ فوت مکعب در دقیقه (cfm) و هر کیلوکالری در ساعت معادل ۳/۹۶۸ بی تی یو در ساعت است.

۹-دستگاه های هوارسان این فصل موضوع گروه ۵، هوارسان یک منطقه ای با بدنه دوجداره عایق کاری شده، اسکلت از پروفیل های مستحکم و به صورت یکپارچه یا قطعاتی می باشد. حداقل مشخصات فنی دستگاه های هوارسان به شرح زیر می باشد:

-بدنه قطعات و قسمت های مختلف هوارسان: اسکلت از پروفیل مستحکم. بدنه خارجی از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل ۱ میلیمتر، ۲۵ الی ۵۰ میلیمتر عایق حرارتی از نوع پشم سنگ یا پلی یورتان، رویه داخلی از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل ۰/۶ میلیمتر که بدنه خارجی رنگ آمیزی می گردد.

-محفظه فن شامل: (بلوئر) BLOWER و HOUSING آن، الکتروموتور و پولی الکتروموتور، شفت، یاتاقان، پولی فن، تسمه، لرزه گیرهای زیر قسمت های متحرک، قسمت تخلیه هوا و درب هوابند بازدید قطعات داخلی متناسب با اندازه بلوئر یا بلوئرها.

-بلوئرهای هوارسان ها از نوع سانتریفیوژ FORWARD CURVED با دو ورودی هوا می باشند.

-هوارسان های این فصل با فشار استاتیکی کل تا ۲/۵ اینچ ستون آب می باشند.

-کویل گرمایی دو ردیفه و کویل سرمایی ۴ ردیفه، با ظرفیت ۸ پره در اینچ برای هوارسان ها درنظرگرفته شده است. چنانچه در هوارسانی از ردیف های کویل بیشتری استفاده شده باشد از ردیف ۲۱۰۶۰۱ پرداخت می گردد. محفظه کویل متناسب جهت اتصال به محفظه فن، شامل کویلهای سرمائی، گرمائی و یا کویلهای سرمائی و گرمائی، کویلها از لولههای مسی به قطر حدود ۸ اینچ و ضخامت حداقل ۰/۶ میلیمتر و پرهها از جنس آلومینیوم به ضخامت حداقل ۱۲۰ میکرون میباشد. مساحت کویل ها از حاصلضرب سطح مقابله کویل ( FACE AREA ) و تعداد ردیف کویل به دست می آید.

– جعبه اختلاط و تصفیه مقدماتی هوا: شامل فیلتر آلومینیومی قابل شستشو و تعویض به ضخامت ۵ سانتیمتر، درب هوابند بازدید و تعویض فیلترها، دریچه و دمپرهای هوای تازه و برگشت. ابعاد جعبه اختلاط هوا متناسب جهت اتصال به محفظه فن میباشد. جعبه مخلوط کننده هوا شامل فیلتر آلومینیومی قابل شستشو می باشد. سرعت عبور هوا از کویل های سرمایی یا گرمایی حداکثر ۵۰۰  فوت در دقیقه و عبور از فیلترهای آلومینیومی ۳۵۰ فوت در دقیقه می باشد.

-در هوارسان هائی که از دو دستگاه بلوئر استفاده می شود، باید از دو الکتروموتور مجزا استفاده گردد.

-قیمت الکتروموتور در بهای ردیف ها دیده شده است.

-سایر متعلقات هوارسان مانند رطوبت زن ، فیلتر کیس های با محفظه آن، اینورتور و غیره در ردیف ها منظور نشده است.

۱۰- چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز پروژه به مقدار %۱۰ کمتر یا بیشتر از ظرفیت مندرج در یکی از شرح ردیف ها باشد، از بهای همان ردیف استفاده می شود، در غیر اینصورت از روش میان یابی برای تعیین قیمت استفاده میشود. به عنوان مثال چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز ۵۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه باشد از شرح ردیف شماره ۲۱۰۵۰۳ استفاده می شود و چنانچه ۵۸۰۰ فوت مکعب در دقیقه باشد روش میان یابی بین ردیف های ۲۱۰۵۰۳ و ۲۱۰۵۰۴ قابل عمل خواهد بود.

۱۱-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

فن کویل زمینی.

۰۲

یونیت هیتر نوع افقی.

۰۳

یونیت هیتر نوع قایم.

۰۴

فن کویل کانالی

۰۵

دستگاه هوارسان

۰۶

کویل مسی

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و دوم. کولرآبی

 

مقدمه

 

۱-کولرهابه طور کامل، همراه با کلید راه انداز، الکتروموتور دو سرعته مناسب، الکتروپمپ گردش آب و مجهز به خازن و شیر شناور است.

۲-ظرفیت ها در دور بالا (حداکثر ۱۴۵۰ دور در دقیقه) و برای فشار استاتیک صفر محاسبه شده است.

۳- کولرهای آبی گروه (۰۱) دارای پوشال و گروه (۰۲) دارای لایی (pad) سلولزی هستند.

۴-بهای واحد کولرهای با ظرفیت های بین دو ردیف از طریق میانیابی خطی محاسبه میگردد.

۵-هر لیتر در ثانیه معادل ۲/۱۱۹ فوت مکعب در دقیقه (cfm) است.

۶- به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

کولر آبی با پوشال.

۰۲

کولر آبی با لایی (pad) سلولزی.

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و سوم. کولرگازی

مقدمه

 

۱-کولرهای گازی یک پارچه بدون گرمایش، از نوع پنجرهای یا دیواری، شامل کمپرسور، الکتروموتور بادزن مجهز به کلید محافظ ، خازن،کلید چند وضعیتی، ترموستات قابل تنظیم و صافی است.

۲-دمای هوای خارج، ۳۵ درجه سانتیگراد منظور شده است .

۳-بهای واحد ردیف های مربوط به کولرهای با ظرفیت بین دو ردیف، از طریق میان یابی خطی محاسبه می شود.

۴٫هر   کیلو   کالری  در  ساعت  معادل  ۳/۹۶۸بی تی یو در ساعت است.

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و چهارم. الکتروپمپ

 

مقدمه

 

۱-الکتروپمپ های گریز از مرکز، موضوع ردیف های گروه ۱، از نوع روی خط و مجهز به الکتروموتور یک فاز با حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقههستند. اعداد مربوط به آبدهی و ارتفاع ارایه شده در شرح ردیف های این گروه در محدوده راندمان حداکثر پمپ انتخاب شده است.

۲-پمپ های گریز از مرکز زمینی، موضوع ردیف های گروه ۲، افقی و طبق استاندارد DIN EN 733، با فشار کار ۱۰ بار (PN 10) است. اینردیف ها، شامل شاسی، لرزه گیر زیر دستگاه، کوپلینگ، فلنج های مقابل اضافی، واشر آببندی و پیچ و مهره است.

۳-الکتروموتورهای موضوع ردیف های گروه ۴، یک فاز یا سه فاز و ۵۰ سیکل در ثانیه هستند.

۴-هزینه های مربوط به استقرار پمپ و الکتروموتور مربوط روی شاسی با رنگ آمیزی کامل، لرزه گیر زیر دستگاه، کوپله کردن و همچنین تراش پروانه پمپ، در بهای واحد ردیف ها منظور شده است.

۵-در بهای واحد پمپ های زمینی، آببند مکانیکی (mechanical seal) منظور نشده است.

۶-کسربها نسبت به ردیف های گروه ۴، در صورتیکه الکتروموتور سه فاز، با حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه باشد، هشت (۸) درصد بهای واحد ردیف مربوط است.

۷-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

الکتروپمپ روی خط.

۰۲

پمپ زمینی.

۰۳

—-

۰۴

الکتروموتور حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و پنجم. عایق

 

مقدمه

 

۱-برای اختصار، در شرح ردیف های مربوط به عایق پشم شیشه با یک لا کاغذ کرافت، از درج عبارت”سیم پیچی با مفتول گالوانیزه”، در شرح ردیف های مربوط به عایق پشم شیشه بایک لا کاغذ کرافت و پوشش پارچهای متقال، از درج عبارت”و ماستیک با دو دست رنگ روغنی “و در شرح ردیف های مربوط به عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه ای، از درج عبارت”با نوارچسب مخصوص درزبندی و بست های حلقوی آلومینیومی “، صرفنظر شده است.

۲-وزن مخصوص عایق پشم شیشه، موضوع گروههای ۲، ۴، ۷ و ۸، برابر ۱۲ کیلوگرم بر متر مکعب است.

۳-وزن مخصوص عایق پشم شیشه پیش ساخته باروکش آلومینیومی کارخانه ای، موضوع گروه های۵و۶، برابر ۶۵ کیلوگرم بر مترمکعب است.

۴-اضافه بها نسبت به ردیفهای گروههای ۲ و ۷ و نیز گروههای ۴ و ۸، در صورتی که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص ۲۸کیلوگرم بر متر مکعب باشد، به ترتیب سی (۳۰) و بیست (۲۰) درصد ردیف گروه های مربوط است.

۵-اضافه بها نسبت به ردیفهای گروه های ۵ و ۶، در صورتی که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص ۸۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد،به ترتیب پنج (۵) و بیست (۲۰) درصد ردیف های مربوط به هر گروه است.

۶-در بهای واحد ردیف های مربوط به عایق نوار (نوار پیچی) کار سرد، هزینه تهیه مصالح و اجرای کامل کار، با”یک لایه چسب نوار (پرایمر)و یک لایه نوار مخصوص” با شرایط زیر منظور شده است.

۱-۶ چسب نوار (پرایمر) و نوار مخصوص، هر دو ساخت یک کارخانه.

۲-۶ ضخامت لایه پرایمر پس از اجرا، حداقل ۰/۲ و ضخامت نوار حداقل ۰/۵ میلیمتر.

۳-۶ همپوشانی نوار ۵۰ درصد پهنای نوار.

۴-۶ پهنای نوار برای عایق لولههای با قطر نامی ۲) ۵۰ اینچ) ۵۰ و برای قطرهای بالاتر ۱۰۰ میلیمتر.

۷-اضافه بها نسبت به ردیف های عایق کاری، چنانچه عایق کاری در موتورخانه های اصلی، اطاق های هوارسان و موتورخانه های فرعی به صورت نمایان اجرا شود ده (۱۰) درصد ردیف مربوط است.

۸-در ردیفهای گروههای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ این فصل، مربوط به عایق کاری با عایق های الاستومری (سلول بسته) لوله ای، جزئیات عایقکاری مانند اجرای نوارچسب های طولی در طول لوله و نوارچسب های عرضی در محل اتصال لبه های عایق دیده شده است و هزینه جداگانه پرداخت نمی شود.

۹- ضریب هدایت حرارتی عایق الاستومری باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۸۳۷ و یا استاندارد EN 14304 و یا استاندارد ASTM C518 یا ASTM C177 اندازهگیری شود و حداکثر مقدار برای آن، از مقادیر ذکر شده در استاندارد ASTM C534 تجاوز ننماید.

۱۰-عایق های گروه های ۱۸ تا ۲۲ از نظر ضریب انتشار شعله و ضریب گسترش دود باید معیارهای ذکر شده در استاندارد ASTM E84 را تامین نماید.

۱۱-چگونگی نصب و اجرای عایق های موضوع گروههای ۱۸ تا ۲۲ باید توسط مهندس مشاور در مشخصات فنی خصوصی پیمان تعیین و مورد عمل قرار گیرد.

۱۲- در عایقهای رولی موضوع گروههای ۲۱ و ۲۲ سطح خارجی که عایق می شود مورد محاسبه قرار می گیرد.

۱۳- به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و ششم

 

 

 

در فهرست بهای پایه تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۸ موضوعی برای فصل بیست و ششم تعریف نشده است.

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و هفتم. دستگاه های مبرد

مقدمه

 

۱-دستگاه های موضوع این فصل، باید طبق یکی از استاندارهای معتبر خارجی ساخته و براساس استانداردهای مربوط از سازمان ملیاستاندارد ایران آزمایش شده باشد.

۲-دستگاه های مبرد تراکمی، از نوع خنک شونده با آب( water cooled water chiller)، موضوع ردیف های گروه ۱، شامل کندانسور آبی،اواپراتور با شیر انبساط مستقیم ترموستاتیکی، کمپرسورهای از نوع رفت آمدی (باز یا نیمه بسته) با الکتروموتور سه فاز ۳۸۰ ولت و ۵۰هرتز، لوله های مخصوص و مناسب برای فشارکار ۲۰ بار (۳۰۰ PSI)، که باید به روش انبساطی (expanded) داخل صفحه های نگهدارنده محکم شده  باشند، مجهز به همه لوازم و متعلقات و کنترل های استاندارد مانند کنترل مرحله ای ظرفیت

(multy step capacity control)،کنترل فشار، کلید اطمینان فشار روغن، شیر سولونوییدی، شیرهای تخلیه و شارژ، فیلترهای روغن و گاز، آب نما (سایت گلاس) روی مدار

مایع، شیر اطمینان کندانسور، شیر اطمینان اواپراتور، گرم کننده الکتریکی مخزن روغن، خنـک کننده مبرد مایع شده ( liquid refrigerant (subcooling، فشار سنج های طرف مکش و تخلیه گاز، فشار سنج و دماسنج روغن، کنترل جلوگیری از انجماد (freeze protection)، شارژ کامل گاز و روغن، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینترلاک، و دیگر اجزای لازم که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری شده باشد. شرایط تعیین ظرفیت، عبارت است از :

دمای آب ورودی اواپراتور ۱۲/۲ و آب خروجی ۶/۷ درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی کندانسور ۲۹/۴ و آب خروجی ۳۵ درجه سانتیگراد.

۳-دستگاه های مبرد تراکمی، از نوع خنک شونده با هوا (air cooled water chiller) بدون کندانسور هوایی، موضوع ردیف های گروه ۲، شامل کمپرسورهای نوع رفت آمدی (باز یا نیم بسته) با الکترو موتور سه فاز ۳۸۰ ولت و ۵۰ هرتز، اواپراتور با شیر انبساط مستقیم ترموستاتیکی، لوله های مخصوص و مناسب برای فشار کار ۲۰ بار ( ( ۳۰۰ PSI ، که باید به روش انبساطی داخل صفحه های نگهدارنده محکم شده باشند، مجهز به همه لوازم و متعلقات و کنترل های استاندارد مانند کنترل مرحله ای ظرفیت (multy step capacity control)، کنترل فشار، کلید اطمینان فشار روغن، شیر سولونوییدی و شیرهای تخلیه و شارژ، فیلترهای روغن و گاز، آب نما روی مدار مایع، شیر اطمینان اواپراتور، گرم کننده الکتریکی مخزن روغن، خنـک کننده مبرد مایع شده (liquid refrigerant subcooling)، فشار سنج های طرف مکش و تخلیه گاز، فشار سنج و دماسنج روغن، کنترل جلوگیری از انجماد (freeze protection)، شارژ کامل گاز و روغن، تابلوی برق باهمه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزاء لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری شده باشد.شرایط تعیین ظرفیت، عبارت است از :

دمای آب ورودی اواپراتور ۱۲/۲ و آب خروجی ۶/۷ درجه سانتیگراد.

۴- دستگاه های کندانسور هوایی (air cooled condenser) ، موضوع ردیف های گروه ۳ ، شامل کویل های اصلی و دوباره سردکن(subcooling )، از لوله های مسی و پره های آلومینیومی که به روش انبساطی به یکدیگر محکم شده باشند. بادزن ها، از نوع محوری که با حفاظ سیمی گالوانیزه پوشیده شده باشند (الکتروموتور، پره های بادزن، بدنه و پایه های دستگاه، باید مناسب برای نصب در هوای آزاد بودهو محور بادزن از فولاد زنگ ناپذیر باشد)، موتور هریک از بادزن ها، باید هنگام گرم شدن بیش اندازه، به طور خودکار قطع کند (به thermal overload protection مجهز باشد). دستگاه مجهز به سیستم خودکار کنترل ظرفیت و شارژ کامل گاز باشد، تابلو و مدار برق شامل سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدهای قطع و وصل، کنترل های لازم، مدار اینتر لاک، چراغ های سیگنال و دیگر اجزای لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و اماده نصب و بهره برداری شده باشد.

۵-دستگاه های مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم (hot water single effect)، با آب گرم در دمای ۹۰ درجه سانتی گراد، از نوع خنکشونده با آب، موضوع ردیف های گروه ۴، شامل مبدل های حرارتی اصلی ( اواپراتور، ابزوربر ، ژنراتور و کندانسور)، لوله های مسی مناسب برای فشار کار ۲۰ بار (  ۳۰۰PSI) که باید به روش انبساطی داخل صفحه های نگهدارنده محکم شده باشند، پمپ های محلول ومبرد و پمپ خلا با الکترو موتورهای سه فاز ۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز، شیر کنترل انرژی ورودی، سیستم های جنبی مانند تجهیزات رقیق کنندهضد کریستالیزه شدن (automatic anti crystallization system )، مبدل حرارتی محلول های رقیق و غلیظ، سیستم تامین محلول با غلظت میانی مناسب برای ورود به ابزوربر، خلا سنج، شیرهای تخلیه شارژ و لیتیوم بروماید، آب نما روی پوسته بالا، کنترل جلوگیری از انجماد،شارژ کامل لیتیوم بروماید و آب مقطر و الکل، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزای لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری باشند. شرایط تعیین ظرفیت، عبارت است از:

دمای آب ورودی به اواپراتور ۱۲/۲ و آب خروجی ۶/۷ درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی به کندانسور ۲۹/۴ درجه سانتیگراد.

۶ – دستگاه های مبرد جذبی از نوع یک اثره (single effect)، با بخار اشباع در فشار یک بار ( ۱۵PSI) و یا آب گرم در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد، از نوع خنک شونده با آب، موضوع ردیف های گروه ۵، شامل مبدلهای حرارتی اصلی ( اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور وکندانسور)، لوله های مسی مناسب برای فشار کار ۲۰ بار ( ۳۰۰PSI) که باید به روش انبساطی داخل صفحه های نگهدارنده محکم شده باشند، پمپ های محلول و مبرد و پمپ خلا با الکترو موتورهای سه فاز ۳۸۰ ولت و ۵۰ هرتز، شیر کنترل انرژی ورودی، سیستم های جنبی مانند تجهیزات رقیق کننده ضد کریستالیزه شدن مبدل حرارتی محلول های رقیق و غلیظ، سیستم تامین محلول با غلظت میانی مناسب برای ورود به ابزوربر، خلا سنج، شیرهای تخلیه و شارژ لیتیوم بروماید، آب نما روی پوسته بالا، کنترل جلوگیری از انجماد، شارژ کامل لیتیوم بروماید و آب مقطر و الکل، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزای لازم، که باید طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری باشند. شرایط تعیین ظرفیت، عبارت است از:

دمای آب ورودی به اواپراتور ۱۲/۲ و آب خروجی ۶/۷ درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی به کندانسور ۲۹/۴ درجه سانتیگراد

۷- دستگاه های مبرد جذبی دو اثره (double effect) با بخار اشباع با فشار ۸ بار (۱۲۰PSI )، از نوع خنک شونده با آب، موضوع ردیف های گروه ۶، شامل مبدل های حرارتی اصلی (اواپراتور، ابزوربر، ژنراتورهای دما بالا و پائین و کندانسور)، لوله های مسی مناسب برای فشار کار ۲۰ بار (۳۰۰PSI) که باید به روش انبساطی د اخل صفحه های نگهدارنده محکم شده باشند، پمپ های محلول و مبرد و پمپ خلا با الکترو موتورهای سه فاز ۳۸۰ ولت و ۵۰ هرتز، شیر کنترل انرژی ورودی، سیستم های جنبی مانند تجهیزات رقیق کننده ضد کریستالیزه شدن، مبدل های حرارتی محلول های رقیق و غلیظ دمای بالا و دمای پائین، سیستم تامین محلول با غلظت میانی مناسب برای ورود به ابزوربر، خلا سنج، شیرهای تخلیه و شارژ لیتیوم بروماید، آب نمای پوسته بالا، کنترل جلوگیری از انجماد، شارژ کامل لیتیوم بروماید و آب مقطر و الکل، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزای لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری باشند. شرایط تعیین ظرفیت عبارت است از:

دمای آب ورودی به اواپراتور ۱۲/۲ و آب خروجی ۶/۷ درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی به کندانسور ۲۹/۴ درجه سانتیگراد.

۸-دستگاه های مبرد دو اثره شعله مستقیم (direct fired)، از نوع خنک شونده با آب موضوع ردیف های گروه ۷، متشکل از یک دستگاه مبرد جذبی دو اثره و یک دستگاه دیگ ، سوار شده روی شاسی و یک دستگاه مشعل، شامل مبدل های حرارتی اصلی (اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور دمای پائین و کندانسور) و مبدل حرارتی احتراقی، لوله های مسی مناسب برای فشار کار ۲۰ بار (۳۰۰PSI) که باید به روش انبساطی در مبدل های حرارتی اصلی داخل صفحه های نگهدارنده محکم شده باشند، لوله های فولاد آتشخوار که باید به روش مناسب در مبدل احتراقی به صف حه لوله ثابت و محکم شده باشند، پمپ های محلول و مبردو پمپ های خلا مجهز به الکترو موتورهای سه فاز ۵۰ هرتز، سیستم کنترل ظرفیت برودت، سیستم های جنبی مانند تجهیزات رقیق کننده ضد کریستالیزه شدن، مبدل های حرارتی محلول های رقیق و غلیظ دمای بالا و پایین، سیستم تامین محلول با غلظت میانی مناسب برای ورود به ابزوربر، خلا سنج، شیرهای تخلیه و شارژ لیتیوم بروماید و آب مقطر و الکل، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزای لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری باشند. شرایط تعیین ظرفیت عبارت است از :

دمای آب ورودی به اواپراتور ۱۲/۲ و آب خروجی ۶/۷ درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی به کندانسور ۲۹/۴ درجه سانتیگراد.

۹- بهای واحد ردیف های مربوط به دستگاه های با ظرفیت سرمایی بین دو ردیف، به روش میانیابی خطی محاسبه میشود.

۱۰-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

دستگاه مبرد تراکمی از نوع خنک شونده با آب، (Water Cooled Water Chiller)

۰۲

دستگاه مبرد تراکمی از نوع خنک شونده با هوا، (Air Cooled Water Chiller)

۰۳

کندانسور هوایی، (Air Cooled Condenser)

۰۴

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم، (Hot Water Absorption Water Chiller)

۰۵

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم، (Single Effect Absorption Water Chiller)

۰۶

دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار، (Double Effect Absorption Water Chiller)

۰۷

دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره شعله مستقیم، (Direct Fired Double Effect Absorption Water Chiller)

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و هشتم. برج خنک کننده

مقدمه

 

۱-برج های خنـک کننده، موضوع ردیف های گروه ۱، از نوع رانشی (Forced Draft) شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از ورق گالوانیزه،بادزن سانتریفوژ با موتور یک فاز یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز و دارای حفاظ موتور از ورق آهن گالوانیزه، سطوحخنـک کننده آب از چوب اشباع شده یا ورق های پلاستیکی به تعداد لازم، صفحات مشبک برای جلوگیری از پاشش آب به خارج، شناور(فلوتر) برای تنظیم سطح آب در تشتک و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ درجه سانتیگراد، در دمای مرطوب محیط برابر با ۲۲ درجه سانتیگراد است.

۲-برجهای خنـک کننده، موضوع ردیف های گروه ۲ از نوع مکشی (Induced Draft) شامل اسکلت فلزی و حوضچه بتنی یا فلزی، سطح خارجی از ورق موجدار آزبست سیمان و سطوح خنـک  کننده از چوب اشباع شده، شبکه اتکائی از مواد پلاستیکی یا مشابه آن، بادزن محوری با پره  های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که در معرض عبور هوای مرطوب قرار می گیرند، چدنی یا فولادی گالوانیزه،موتور یک فاز یا سه فاز ۲۲۰ ولت یا ۳۸۰ ولت، ۵۰   هرتز و دارای حفاظ موتور از ورق فولادی گالوانیزه، جعبه دنده، شناور برای کنترل سطح آب، لوله مکش، سرریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ درجه سانتیگراد، در دمای مرطوب محیط برابر با ۲۲ درجه سانتیگراد است.

۳- برجهای خنـک کننده، موضوع ردیفهای گروه ۳ از نوع مکشی (Induced Draft) شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگلاس (Fiber Reinforced Plastic, F. R. P) با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که در معرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس P.V.C و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم، با الکترو موتور یک فاز یا سه فاز ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای ،سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس P.V.C. ، سطوح خنـک کننده از ورق  های پلاستیکی به تعداد لازم ودریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور (فلوتر) برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش از جنس P.V.C ، سرریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی ۳۵ و آب خروجی ۲۹/۴ درجه سانتیگراد در دمای مرطوب محیط برابر ۲۲ درجه سانتیگراد است.

۴-بهای واحد ردیفهای مربوط به دستگاههای با ظرفیت بین دو ردیف، از طریق میانیابی خطی محاسبه میشود.

 ۵-هر لیتر در دقیقه معادل ۰/۲۶۴ گالن (U.S Gal) در دقیقه است. 

۶-به منظور سهولت در دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

برج خنک کننده با بدنه گالوانیزه

۰۲

برج خنک کننده با اسکلت فلزی

۰۳

برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و نهم. لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

مقدمه

 

۱-جنس و ساخت لوازم و شیرهای بهداشتی، باید بسته به مورد مطابق با استانداردهای شماره ۶۹۶ (دست شویی،توالت شرقی و توالت غربی)، ۶۲۶ (پیسوار)، ۶۶۸۰ (سردوشی)، ۶۶۸۱ (شلنگ دوش)، ۱۵۴۶ و ۶۶۷۹ (شیرهای بهداشتی) سازمان ملی استاندارد ایران، باشد.

۲-لوازم بهداشتی، شیرها و سایر اقلام موضوع گروه های این فصل، ساخت داخل کشور است.

۳-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

دست شویی.

۰۲

توالت شرقی.

۰۳

توالت غربی.

۰۴

—-

۰۵

—-

۰۶

زیردوشی.

۰۷

—-

۰۸

سینک ظرفشویی.

۰۹

فلاش تانک.

۱۰

—-

۱۱

کفشو.

۱۲

شیر مخلوط.

۱۳

شیر تکی.

۱۴

شیر پیسوار.

۱۵

زیرآب.

۱۶

سیفون، سه راه.

۱۷

شیر شلنگی.

—————————————————————————————————————-

فصل سی ام. وسایل آتشنشانی

مقدمه

 

۱- به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر مندرج شده است.

—————————————————————————————————————-

فصل سی و یکم. لوازم آشپزخانه

مقدمه

 

۱- ماشین های یخ سازی، موضوع ردیف های ۳۱۰۳۰۴ و ۳۱۰۳۰۵، با مخزن از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور، کندانسور هوایی و کنترلهای لازم، یخ ها به شکل مکعبی، استوانه ای یا هلالی کوچک بوده و مخزن مجهز به مکانیزمی است که در صورت پرشدن، کمپرسور راخاموش میکند، بدنه دستگاه از فولاد زنگ ناپذیر یا رنگ پخته پوشش شده است.

۲- سردخانه های موضوع ردیف های ۳۱۰۴۰۱ تا ۳۱۰۴۰۳ ، از نوع ساختمانی، با دمای هوای داخل ، ۲ درجه سانتیگراد، شامل عایق بندی از شبکه چوبی و پوشش پلاستوفوم یا فوم تزریقی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر و روکش نهایی از ورق آلومینیوم با زهواربندی های مخصوص، مجهز به کمپرسور، کندانسور هوایی، اواپراتور و بادبزن الکتریکی با تمام تجهیزات لازم، مانند شیر سولونوییدی، ترموستات، شیرانبساط ( Expansion (Valve، کلید اتوماتیک، تابلو برق و روشنایی در سردخانه با روکش نهایی داخل و خارج از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به قفل مخصوص که ازداخل قابل باز شدن است و قفسه بندی در دو طرف به ارتفاع داخلی ۱۹۵ سانتیمتر.

۳-برای محاسبه بهای سردخانه مورد نظر، از ردیف مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد با ردیفهای بعدی تکمیل میشود.

حاصل جمع بهای کل ردیف های مورد استفاده، بهای سردخانه یاد شده است.

اضافه بها نسبت به ردیف های ۳۱۰۴۰۱ تا ۳۱۰۴۰۳، در صورتی که سردخانه با دمای داخلی منهای بیست و دو (۲۲ـ) درجه سانتیگراد، ضخامت عایق ۱۵ سانتیمتر و مجهز به رله ساعت باشد، بیست (۲۰) درصد ردیف یاد شده است.

اضافه بها نسبت به ردیف ۳۱۰۵۰۲، در صورتی که میز دارای لبه ای به ارتفاع حدود ۲ سانتیمتر باشد، پنج (۵) درصد ردیف یاد شده است.

۴-ورق های فولادی زنگ ناپذیر (Stainless Steel) موضوع این فصل از نوع مات است.

۵-هر کیلو کالری در ساعت معادل ۳/۹۶۸ بی تی یو در ساعت و هر کیلو وات معادل ۱/۳۴۱ اسب بخار است.

۶-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

پلوپز، اجاق گاز، ماهیتابه، سماور گازی، گرمخانه و منقل.

۰۲

چرخ گوشت،اره،خردکن،رندهوسبزیخردکن،سیبزمینیپوستکن و…

۰۳

یخچال، فریزر، بطری سردکن، ماشین یخسازی

۰۴

سردخانه.

۰۵

هود، میز، تخته ساطور، تانک شستشو، دیگ شو، قفسه، ترولی، کانتر و…

۰۶

—-

۰۷

ترازو.

۰۸

کابینت.

—————————————————————————————————————-

فصل سی و دوم. سختی گیر

مقدمه

 

۱-دستگاه های سختی گیر، موضـوع ردیـف هـای گـروه ۱، از نـوع دسـتی ، شـامل منبـع سـختی گیـر از ورق فـولادی گـالوانیزه بـا فشـار کـار۷ بار (۱۰۰ psi)، منبع آبنمـک بـا پوشـش ضـدخورندگی (هـر دو منبـع بایـد در مقابـل مـواد شـیمیایی مقـاوم باشـند)، شـیر های دسـتی،کنتور آب مجهز به زنگ اعلام خبر شستشوی معکوس و رزین مخصوص است.

۲-دستگاه های سختی گیر، موضوع ردیف های گروه ۲، از نوع نیمه خودکار، شامل منبع سختیگیر از ورق فولادی گالوانیزه با فشار کار ۷ بار (۱۰۰ psi)، منبع آب نمک با پوشش ضدخورندگی (هر دو منبع باید در مقابل مواد شمیایی مقاوم باشند) با کنترل های نیمه خودکار از جمله شیر سه وضعیتی دستی، کنتور آب مجهز به زنگ اعلام خبر برای شستشوی معکوس به طور خودکار و رزین مخصوص است.

۳-قدرت تصفیه و مقدار جریان دایمی آب، برای حالت حداکثر محاسبه شده است.

۴-هر لیتر در دقیقه معادل ۰/۲۶۴ گالن (U.S Gal.) در دقیقه است.

۵-دستگاه تصفیه آب خاکستری با استفاده از غشاهای سرامیکی نانوساختار در دو مرحله با غشاهای میکروفیلتراسیون (MF) و غشاهای اولترافیلتراسیون (UF) ، کلیه آلودگی های آب خاکستری اعم از دترجنت ها، چربی، آلودگی های بیولوژیکی، کدورت و … را حذف نموده وآب تصفیه شده پس از گندزدایی از دستگاه خارج می شود.

دستگاه شامل غشاهای سرامیکی نانو ساختار میکروفیلتراسیون، برای حذف آلودگیها و کاهش BOD و COD آب خاکستری و غشاهای سرامیکی نانو ساختار اولترا فیلتراسیون جهت گندزدایی آب تصفیه شده خروجی، پمپ و الکتروموتور و کمپرسور و تلمبه های عبور آب از فیلترها، لوازم کنترل و تابلوی مربوطه به صورت یکپارچه خواهد بود. به نحوی که فقط لوله های ورودی و خروجی به سامانه مزبور وصلمی گردد.

آب تصفیه شده توسط دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری باید مطابق “استانداردهای خروجی فاضلاب” که به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و توسط سازمان محیط زیست تهیه شده است و همچنین نشریه شماره ۵۳۵ ابلاغی این سازمان و رعایت سایرضوابط و آیین نامه های مربوطه، باشد. آب خروجی از دستگاه باید شاخص های مربوط به هر سه سطح اشاره شده در این استاندارد را که عبارتند از “تخلیه به آبهای سطحی”، “تخلیه به چاه جاذب”، “مصارف کشاورزی و آبیاری” را پاس نماید.

دستگاه تصفیه پساب فقط میتواند در آبیاری فضای سبز ساختمان استفاده شود و همچنین لازم است گواهینامه نانو مقیاس را از ستاد نانوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دریافت کرده باشد.

۶- به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

دستگاه سختی گیر دستی.

۰۲

دستگاه سختی گیر نیمه خودکار.

۰۳

دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری.

 

—————————————————————————————————————-

فصل سی و سوم. مخازن و مبدلها

مقدمه

 

۱-مخازن موضوع ردیف های ۳۳۰۲۰۱ و ۳۳۰۳۰۱ برای استفاده در سیستم های بخار و کندانس پیش بینی نشده است.

۲-مبــدل های حرارتــی، موضــوع ردیــف هــای گــروه ۶، نــوع لحظــهای (Shell And Tube) آب بــه آب، شــامل کویــل از لولــه هــای مســی بـدون درز (U)شـکل قابـل تعـویض ، پوســته فـولادی و کلاهـک چـدنی بــا فلـنج، بوشـنو پـیچ و مهــره هـای لازم، بـرای فشـار کــار ۱۰بار است.

۳-اضافه بها نسبت به ردیفهای گروه ۶، به ازای افزایش هر متر مربع سطح حرارتی، یک میلیون و دویست هزار (۱۲۰۰۰۰۰) ریال است. کسر متر مربع متناسبا محاسبه می شود.

۴-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

—-

۰۲

مخزن تحت فشار.

۰۳

مخزن باز (اتمسفریک).

۰۴

مخزن گازوییل .

۰۵

کویل .

۰۶

مبدل حرارتی.

 

—————————————————————————————————————-

فصل سی و چهارم. بستها و تکیه گاهها

مقدمه

 

۱-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

۲-بست های پیش ساخته کارخانه ای برای لوله خارج از شمول این فصل هستند.

 

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

بست، تکیه گاه یا آویز فولادی.

۰۲

بست، تکیه گاه یا آویز آلومینیومی.

۰۳

—-

۰۴

—-

۰۵

تکیه گاه های هادی (با غلطک).

—————————————————————————————————————-

فصل سی و پنجم. کارهای دستمزدی

مقدمه

۱- کارهای دستمزدی موضوع این فصل، برای کارهایی پیش بینی شده است که:

۱-۱ مصالح آنها توسط و به هزینه کارفرما تهیه می شود. هنگام تهیه برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای دستمزدی مورد نظر، شامل

بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی های لازم، نصب و راه اندازی، به صورت ستاره دار مطابق بند ۱-۲ دستورالعمل کاربرد، تهیه و در این فصل درج میشود.

۲-۱ هزینه تهیه مدارک و انجام خدماتی مانند موارد درج شده در بندهای (۲-۵)، (۳-۵) و (۴-۵) دستورالعمل کاربرد.

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ١. مصالح پایکار

مقدمه

 

۱-مصالح پای کار، به مصالحی اطلاق می شود که برای اجرای عملیات موضوع پیمان ، مورد نیاز باشد و با توجه به برنامه زمانی اجرای کار،طبق مشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی نگهداری شود که قابل اندازه گیری یا شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به کارگاه، باید صورت جلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است، با حضور دستگاه نظارت تنظیم شود.

۲-با اعمال ضرایب متوسط درج شده در جدول شماره ۱ این پیوست، به بهای واحد ردیف های فصل مربوط، بهای واحد مصالح پای کارتعیین می شود.

۳-در بهای واحد ردیف های جدول شماره ۲ این پیوست، هزینه بارگیری، حمل تا ۳۰ کیلومتر و باراندازی مصالح در کارگاه به صورت منظم،منظور شده است و هیچ گونه پرداختی برای حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر مصالح، انجام نخواهد شد.

۴-هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پای کار، اندازه گیری می شود و برای تقویت بنیه مالی پیمانکار، ۷۰ درصد بهای مصالح پایکار، موضوع بندهای ۲، ۳ و با احتساب ضریب منطقه ای، ضریب بالاسری و ضریب پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیتها منظورمی شود.

۵-تمام مصالح پای کار، پس از منظور شدن در صورت وضعیت های موقت، متعلق به کارفرماست و پیمانکار حق خارج کردن آنها را از محوطه کارگاه نخواهد داشت، مگر مصالحی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان، ضرورتی نداشته باشد. در این حالت، پس از کسر آن از صورت وضعیت(چنانچه در صورت وضعیت منظور شده باشد)، پیمانکار می تواند با پیشنهاد دستگاه نظارت و موافقت کارفرما، آنها را از کارگاه خارج کند.

۶-مسوولیت حفظ و نگهداری مصالح پایکار، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنها را در محل مناسبی که در مقابل عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد، نگهداری کند.

۷-نرخ مصالح حاصل از جدول های شماره ۱ یا ۲ این پیوست،منحصراً برای محاسبه بهای مصالح پایکار در صورت وضعیتهای موقت منظور شده است، و قابل استفاده یا استناد در سایر موارد نیست .

۸-در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت، و همچنین صورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح پایکار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقیمانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.

جدول شماره ۱ :ضرایب متوسط قابل اعمال به بهای واحد ردیف ها برای تعیین قیمت مصالح پایکار

شماره فصل

عنوان فصل

ضریب

شماره فصل

عنوان فصل

ضریب

هفتم

شیرها

۰/۸۵

بیست ودوم

کولر آبی

۰/۹۰

هشتم

قطعه انبساط

۰/۹۰

بیست وسوم

کولر گازی

۰/۹۰

نهم

لرزه گیر

۰/۸۵

بیست وچهارم

الکتروپمپ

۰/۸۵

یازدهم

صافی

۰/۸۵

بیست وپنجم

عایق

۰/۶۰

دوازدهم

دیگ حرارتی آب گرم

۰/۸۰

بیست وهفتم

دستگاه های مبرد

۰/۹۰

سیزدهم

دیگ بخار

۰/۹۰

بیست وهشتم

برج خنـک کننده

۰/۸۵

چهاردهم

مشعل

۰/۹۰

بیست ونهم

لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

۰/۷۰

پانزدهم

دستگاه های کنترل و اندازهگیری

۰/۹۰

سی ام

وسایل آتشنشانی

۰/۸۵

شانزدهم

آبگرمکن

۰/۸۵

سی ویکم

لوازم آشپزخانه

۰/۸۵

هیجدهم

آب سردکن

۰/۹۰

سی ودوم

سختی گیر

۰/۸۵

نوزدهم

دریچه هوا و دودکش

۰/۸۵

سی وسوم

مخازن و مبدل ها

۰/۸۰

بیستم

هواکش

۰/۹۰

سی وچهارم

بست ها و تکیه گاه ها

۰/۶۰

بیست ویکم

فن کویل، یونیت هیتر

۰/۹۰

 

 

 

جدول شماره :۲ بهای واحد ردیفها بخشی از مصالح پایکار

شماره

شرح

واحد

بهای واحد(ریال)

مقدار

بهای کل (ریال)

۴۱۰۱۰۱

لوله فولادی سیاه درزدار.

کیلوگرم

۴۸،۷۰۰

 

 

۴۱۰۲۰۱

لوله فولادی سیاه بدون درز.

کیلوگرم

۵۵،۶۰۰

 

 

۴۱۰۳۰۱

لوله فولادی گالوانیزه.

کیلوگرم

۷۳،۷۰۰

 

 

۴۱۰۴۰۱

لوله چدنی فاضلابی.

کیلوگرم

 

 

 

۴۱۰۴۰۲

قطعات اتصال چدنی فاضلابی.

کیلوگرم

 

 

 

۴۱۰۶۰۱

لوله پی.وی.سی.

کیلوگرم

۹۰،۸۰۰

 

 

۴۱۰۶۰۲

قطعات اتصال پی.وی.سی.

کیلوگرم

۱۳۱،۰۰۰

 

 

۴۱۰۹۰۱

لوله آزبسـت سیمان فاضلابی.

کیلوگرم

 

 

 

۴۱۱۰۰۱

لوله آزبسـت سیمان فاضلابی ضد سولفات.

کیلوگرم

 

 

 

۴۱۱۱۰۱

لوله مسی.

کیلوگرم

۵۸۴،۵۰۰

 

 

 ۴۱۱۳۰۱

رادیاتور فولادی.

یکصدکیلوکالری درساعت

۲۸۷،۰۰۰

 

 

۴۱۱۴۰۱

رادیاتورآلومینیومی.

یکصدکیلوکالری درساعت

 ۴۰۲،۵۰۰

 

 

۴۱۱۵۰۱

ورق گالوانیزه.

کیلوگرم

۷۶،۵۰۰

 

 

۴۱۱۶۰۱

عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت ۵٢ میلیمتر.

مترمربع

۱۶،۳۰۰

 

 

۴۱۱۶۰۲

عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت ٠۵ میلیمتر.

مترمربع

۲۶،۲۰۰

 

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ۲. ضریب طبقات

 

۱- ضریب طبقات: قیمت های درج شده در این فهرست بها، برای انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف در نظر گرفته شده است، و چنانچه کار در طبقات بالاتر از همکف و پایینتر از طبقه زیر همکف انجام شود، بابت هزینه حمل مصالح به طبقات یاد شده و افت مصالح ناشی ازحمل آن به طبقات و همچنین سختی اجرای کار، ضریب طبقات به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور میشود  .

۱ـ.۱ سطح زیر بنای هر طبقه بالاتر از طبقه همکف، به طور مجزا بر اساس نقشه های مصوب تعیین شده و سطح زیربنای اولین از طبقه بالاتر طبقه همکف، در ضریب ۱، سطح زیربنای دومین طبقه بالاتر از طبقه همکف، در ضریب ۲، سطح زیربنای سومین طبقه بالاتر از طبقه همکف، در ضریب ۳ و به همین ترتیب، سطح زیربنای طبقه n ام بالاتر از طبقه همکف، در ضریب n، ضرب می شود.

۱ـ.۲ سطح زیربنای هر طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، به طور مجزا بر اساس نقشه های مصوب تعیین شده و سطح زیربنای اولین طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب ۱، سطح زیربنای دومین طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب ۲، سطح زیربنای سومین طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب ۳ و به همین ترتیب، سطح زیربنای طبقه m ام پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب m، ضرب می شود  .

۱ـ.۳ ضریب طبقات (P) که از رابطه زیر به دست می آید، ضریبی است که به طور جداگانه برای هر ساختمان (به استثنای اقلام کار مربوط به محوطه سازی) محاسبه و به تمام اقلام کار ساختمان مربوط، اعمال می شود.

۴-۱ چنانچه در حین اجرای کار تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمـول مربـوط یکبـار دیگـر بـر اسـاس ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می شود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شـده ضـریب p بـیش بینـی شده باشد. چنانچه نقشه های اجرایی به گونه ای باشد که نباید ضریب p در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجرای کار و تغییر نقشـه، اسـتحقاق دریافت ضریب p را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت ها اعمال می شود.

 

 

تبصره (۱ در صورتی که وضعیت زمین طوری باشد که ساختمان بیش از یک همکف در جهات مختلف داشته باشد، طبقه همکف اصلی که در نقشه های اولیه مشخص شده، ملاک محاسبه ضریب طبقات قرار می گیرد.

تبصره (۲ منظور از کارهای محوطه سازی، عبارت است از تمام عملیات ساختمانی یا تاسیسات مکانیکی و برقی که در خارج از ساختمان انجام شود.

تبصره (۳ ضریب طبقات که به طور جداگانه برای هر یک از ساختمان های مشمول تعیین می شود، به تمام اقلام کار همان ساختمان به استثنای مصالح پایکار، تعلق می گیرد و از اولین صورت وضعیت منظور می شود.

تبصره (۴ ضریب طبقات با چهار رقم اعشار در محاسبات در نظر گرفته می شود، چنانچه رقم پنجم بعد از ممیز کمتر از ۵ باشد، حذف و اگر۵ و یا بیشتر باشد، یک واحد به رقم چهارم بعد از ممیز اضافه می شود.

مثال: ضریب طبقات برای یک ساختمان با مشخصات زیر، که دارای سه طبقه پایینتر از طبقه زیر همکف و یازده طبقه بالاتر از طبقه همکفاست، به شرح زیر محاسبه میشود.

ـ سطح زیربنای سه طبقه پایینتر از طبقه زیر همکف، هر طبقه ۴۰۰ متر مربع،جمعاً۱۲۰۰  متر مربع.

 • سطح زیربنای طبقه زیر همکف ۴۰۰ = (B0) متر مربع.
 • سطح زیربنای طبقه همکف ۶۰۰ = (F0) متر مربع.
 • سطح زیربنای اولین تا دهمین طبقه بالاتر از طبقه همکف، هر طبقه ۵۰۰ متر مربع،جمعاً ۵۰۰۰ متر مربع.
 • سطح زیربنای طبقه یازدهم ۴۰۰ = متر مربع.
 • سطح کل زیربنا، ۴۰۰ + ۵۰۰۰ + ۶۰۰ + ۴۰۰ + ۱۲۰۰ = (S)،جمعاً ۷۶۰۰ متر مربع.

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ۳٫ شرح اقلام هزینه های بالاسری

 

هزینه بالاسری، به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود.

۱- هزینه بالاسری عمومی

این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر :

۱ـ ۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی،اموراداری و مالی، تدارکات و خدمات.

۱ـ ۲ هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

۱ـ ۳ هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.

۱ـ ۴ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

۱ـ ۵ هزینه نگهداری دفتر مرکزی.

۱ـ ۶ هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی .

۱ـ ۷ هزینه آب، برق، و سوخت دفتر مرکزی.

۱ـ ۸ هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

۱ـ ۹ هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۰ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۱ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۲ هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.

۱ـ ۱۳ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

۱ـ ۱۴ هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.

۱ـ ۱۵ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۶ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.

۱ـ ۱۷ هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.

۲- هزینه بالا سری کار این هزینه، از نوع هزینه هایی است که میتوان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

۲ـ ۱ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:

۲ـ۱ـ ۱ هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

۲ـ۱ـ ۲ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.

۲ـ ۲ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

۲ـ۲ـ ۱ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

۲ـ۲ـ ۲ هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.

۲ـ۲ـ ۳ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار.

۲ـ ۳ هزینه مالیات.

۲ـ ۴ سود پیمانکار.

۲ـ ۵ هزینه های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:

۲ـ۵ـ ۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

۲ـ۵ـ ۲ هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.

۲ـ۵ـ ۳ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

۲ـ۵ـ ۴ هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان.

۲ـ۵ـ ۵ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.

۲ـ۵ـ ۶ هزینه پذیرایی کارگاه.

۲ـ۵ـ ۷ هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه های متفرقه.

۲ـ۵ـ ۸ هزینه تامین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه .

۲ـ۵ـ ۹ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

۲ـ۵ـ ۱۰ هزینه آزمایش های پیمانکار.

۲ـ ۶ هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.

۲ـ۶ـ ۱ هزینه های تهیه عکس و فیلم.

۲ـ۶ـ ۲ هزینه تهیه نقشه های کارگاهی (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

۲ـ۶ـ ۳ هزینه تهیه نقشه های چون ساخت .(As Built Drawings)

۲ـ۶ـ ۴ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

۲ـ۶ـ ۵ هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

۲ـ۶ـ ۶ هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح (۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینهای در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

توضیح (۲ در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری (برای پیمانهای مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

—————————————————————————————————————-

پیوست ۴. دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

 

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهیه شده است، از این رو، در کارهای مربوط به هر رشته، باید به تناسب ماهیت و نیاز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

 

۱- تعاریف

۱ـ ۱ تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدام ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.

۱ـ ۲ ساختمان های پشتیبانی، به ساختمانی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بهره برداری قرار میگیرند، مانند کارگاه های سر پوشیده، شامل کارگاه های تاسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاه های سرپوشیده ماشین آلات،انبارهای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی و…

۱ـ ۳ ساختمانهای عمومی، به ساختمانی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد استفاده قرار گیرد،مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمانهای مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکینگ های سرپوشیده.

۱ـ ۴ محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب، ایجاد خاکریز و کانال های هدایت آب و تمهیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارهای روباز، زمین های ورزشی، پارکینگ های روباز، حصارکشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.

۱ـ ۵ منظور از ورودی کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار، از سوی کارفرما تامین و تحویل پیمانکار می شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تامین هر یک از نیازهای پیشگفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود.

۱ـ ۶ انبار کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیزات با رعایت دستورالعمل های مربوط، از آنها استفاده می شود.

 ۷-۱ راه دسترسی، راهی است که یکی از راه های موجود کشور را به کارگاه متصل کند.

 ۱ـ ۸ راه های سرویس، راه هایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات، احداث شود.

۱ـ ۹ راه های ارتباطی، راه هایی هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را، به طور مستقیم یا با واسطه راههای دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می کنند.

۱ـ ۱۰ راه انحرافی، راهی است، که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلا” از مسیر موجود انجام میشد، اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.

۱ـ ۱۱ منظور از تامین در شرح ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمان ها، تاسیسات و ماشین آلات، به روش احداث یاکارگاه یا دراختیارگرفتن آنها از امکانات موجود درمحل، به صورت خریدخدمت یا اجاره و اقدام های مربوط به نگهداری و بهره برداری از آنها می باشد.

۱ـ ۱۲ برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تاسیسات و ساختمان های موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین ها و محل های تحویلی کارفرما، طبق نظر کارفرماست.

 

۲- روش تهیه برآورد

۲ـ ۱ مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن،اقتصادی ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیشبینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست، بر حسب قیمتهای محل اجرای عملیات و با منظور نمودن هزینه های بالاسری به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف های مورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند. تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف های مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می شود واضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستارهدار مجاز نمی باشد.

برای ساختمان هایی که احداث میشود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آنها منظور می شود. در مورد ساختمان های پیش ساخته ، مانند کاروان ها و قطعات پیش ساخته ساختمان ها، مانند قاب های فلزی، هزینه حمل و نصب، استهلاک وسرمایه گذاری آنها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود. در پیمان هایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می شود.

۲ـ ۲ ساختمان ها، تاسیسات و راه هایی که در برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته می شود. به منظور تقلیل هزینه های تجهیز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تاسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره برداری پیشبینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاده شود و این موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج شود. در این حالت هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و دربرآورد هزینه اجرای کار منظور می شود. چنانچه برای تامین آب، برق، گاز، مخابرات و راه های کارگاه یا تامین ساختمان های مسکونی،اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر موارد، از تاسیسات جنبی یا زیربنایی که برای دوران بهره برداری از طرح پیش بینی می شود استفاده شود، با توجه به اینکه هزینه آنها در ردیفهای فصل های مربوط پیش بینی شده است، هزینه ای برای ایجاد تاسیسات یاد شده در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

تبصره) در پیمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، باتوجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می شود.

۲ـ ۳ نحوه تامین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی،برای دوره اجرا لازم باشد، باید چگونگی انجام دادن آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.

۲ـ ۴ چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق (دیماند) و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج میشود وهزینه ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی شود. چنانچه تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد،هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

۲ـ ۵ در صورتی که کارفرما در نظر دارد تامین آبرسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت استفاده از شبکه عـمومی آب که کـارهای آن، شـامل اجـرای خط انتقال آب از شبـکه تا ورودی کارگـاه، پرداخت هزینه های اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه های برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسناد ومدارک پیمان درج میشود و هزینهای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمیشود. چنانچه تدارک آبرسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود.

۲ـ ۶ چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود. در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و بان فرودگاه محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی میشود.

۲ـ ۷ با وجود این که طبق شرایط عمومی پیمان، تامین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست ، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سوی پیمانکار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کرده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور کند.

۲ـ ۸ به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، هر نوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند.

۲ـ ۹ هزینه تجهیز کارگاه هایی مانند تاسیسات، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهای واحد ردیف های فصل های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه ای منظور نمی شود.

۲ـ ۱۰ هزینه تجهیز تعمیرگاه های ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیفهای فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینهای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

۲ـ ۱۱ هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای کار، در بهای واحد ردیفها در فصل های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه ای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی شود.

۲ـ ۱۲ هزینه غذای کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه بالاسری (هزینه های مستمر کارگاه پیش بینی شده است. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامین غذای کارگران پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود.

۲ـ ۱۳ در کارهایی که تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود. و هزینه آن به طور مقطوع برآورد می شود و جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظورمیشود.

۲ـ ۱۴ پیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجرای کار مجاز نیست.

۲ـ ۱۵ هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. حجم عملیات مربوط به راه های انحرافی، بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه، محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار، منظور و برآورد میشود.

۲ـ ۱۶ نـقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، هزینه اجرای آنها، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود.

۲ـ ۱۷ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیفهای ۴۲۰۳۰۱ تا ۴۲۰۳۰۳ و ۴۲۱۰۰۱تا ۴۲۱۱۰۴، فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه، (که خود این ردیفها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیین شده، بیشتر باشد، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه، به تصویب شورای عالی فنی برسد.

۲ـ۱۷ـ۱ کارهای مربوط به فهرست های پایه رشته ابنیه ، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی ، راه ، راه آهن و باند فرودگاه ، راه داری، آبرسانی روستایی، آبخیزداری و منابع طبیعی، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب به میزان ۴ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه.

۲ـ۱۷ـ۲ کارهای مربوط به فهرست های پایه رشته آبیاری تحت فشار و آبیاری و زهکشی، به میزان ۵ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه.

۳-۱۷-۲ در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بیش از یک رشته فهرست بها استفاده می شود، هر گاه حد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه رشته های به کار رفته که طبق بندهای ۱-۱۷-۲ و ۲-۱۷-۲، تعیین می شود، یکسان نباشد، عددی بین ۴ درصد تا ۵ درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هریک از رشته ها محاسبه می شود.

 

۳- شرایط کلی

۳ـ ۱ پیمانکار موظف است بی درنگ پس از تحویل کارگاه، با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

۳ـ ۲ کارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد ومدارک پیمان برای تامین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه،برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند.

۳ـ ۳ پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را، در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

۳ـ ۴ تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در حدی که در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود. تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است و پرداخت اضافی از این بابت، انجام نمی شود. چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان افزایش پیدا کند، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمیکند و هزینه تجهیز اضافی، تنها برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند ۲ دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید)، قابل پرداخت است.

۳ـ ۵ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورت تامین هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، با توجه به مفاد بند ۴، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیف های مربوط، پرداخت می شود.

۳ـ ۶ پیمانکار، موظف است به هزینه خود، ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث میکند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و سیل، بیمه کند.

۳ـ ۷ ساختمان ها و تاسیسات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمینهای تحویلی کارفرما احداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجهیزات، و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکار است. به جز ساختمانها و قطعات پیش ساخته، چنانچه ساختمان ها و تاسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده است، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آنها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار،ساختمانها و تاسیسات یاد شده، به کارفرما واگذار میشود.

 

 ۴-نحوه پرداخت

۴ـ ۱ هزینه هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، محاسبه شده و در صورت وضعیت ها درج می شود.

تبصره ) هزینه ردیف هایی که تامین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه میشود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می شود.

۴ـ ۲ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت ها منظور می شود.

۴ـ ۳ هزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات و برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود.

۴ـ ۴ در پروژه های با برآورد هزینه اجرای کمتر از ۵۰ میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهنـدس مشـاور،قبل از برگزاری مناقصه و تایید کارفرما، هزینه های مربوط به مهندس مشاور در ردیف های ۴۲۰۳۰۱ تا ۴۲۰۳۰۴، درج نمی شود و در ایـن حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه های مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می شود.

فهرست ردیف های تجهیز و بر چیدن کارگاه

شماره

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

۴۲۰۱۰۱

تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.

مقطوع

 

۴۲۰۱۰۲

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.

مقطوع

 

۴۲۰۱۰۳

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار.

مقطوع

 

۴۲۰۲۰۱

تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.

مقطوع

 

۴۲۰۲۰۲

تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۱

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۲

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۳

تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (بارعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۴

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پرسرعت. (با رعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۵

تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با تلوزیون های مدار بسته با قابلیتانتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. 

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۶

هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) وحفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۱

تامین ساختمان های پشتیبانی و هزینه تجهیز انبارهای سرپوشیده،آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۲

ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۳

تامین و تجهیز ساختمانهای عمومی، بجز ساختمانهای مسکونی واداری و دفاتر کار.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۴

محوطه سازی.

مقطوع

 

۴۲۰۵۰۱

احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۱

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۲

تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۳

تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۴

تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.

مقطوع

 

 

شماره

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

۴۲۰۶۰۵

تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۷۰۱

تامین راه دسترسی.

مقطوع

 

۴۲۰۷۰۲

تامین راههای سرویس.

مقطوع

 

۴۲۰۷۰۳

تامین راههای ارتباطی.

مقطوع

 

۴۲۰۸۰۱

تامین ایاب و ذهاب کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۹۰۱

تامین پی و سکو برای نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولیدمصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.

مقطوع

 

۴۲۰۹۰۲

نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها ازراه خرید خدمت یا خرید مصالح.

مقطوع

 

۴۲۰۹۰۳

بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه برعکس

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۱

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از۳/۵ متر باشد.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۲

بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۳

دمونتاژ، جابه جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۴

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین آلات شمع کوبی وسپرکوبی به کارگاه و برعکس.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۵

تهیه لوازم و مصالح و کفسازی محل ساخت تیرهای بتنی

پیش ساخته پل ها.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۶

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۷

جابه جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.

مقطوع

 

۴۲۱۱۰۱

تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها وگودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، درکارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب وآبرسانی روستایی.

مقطوع

 

۴۲۱۱۰۲

تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از روی ترانشه ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب و آب رسانی روستایی.

مقطوع

 

 

شماره

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

۴۲۱۱۰۳

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه درمحل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوریفاضلاب و آبرسانی روستایی.

مقطوع

 

۴۲۱۱۰۴

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم، درکارهای رشته شبکه جمع آوری فاضلاب.

مقطوع

 

۴۲۱۲۰۱

حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۱۳۰۱

بیمه تجهیز کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۱۳۰۲

برچیدن کارگاه.

مقطوع

 

 

جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.

مقطوع

 

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ۵. کارهای جدید

 

 اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می شود:

۱-چنانچه در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش بینی نشدهباشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.

۲-در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل ها تصریح شده باشد، برای پرداخت قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان (مانند هزینه های بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط) استفاده می شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق می شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی،حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان میتواند توافق شود.

دیدگاهتان را بنویسید