فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۸

شماره بخشنامه : ۹۷/۷۴۷۷۵۱
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۸ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

 ابلاغیه

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی،به پیوست «فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۸» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              محمد باقر نوبخت

 

—————————————————————————————————————-

دستورالعمل کاربرد فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۸

 

.۱-۱ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی که به اختصار فهرست بهای تاسیسات برقی نامیده می شود، شامل ، ایـن دسـتورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوست های فهرست بها، به شرح زیر است:

پیوست (۱ مصالح پایکار.

 پیوست (۲ ضریب طبقات.

پیوست (۳ شرح اقلام هزینه های بالاسری.

پیوست (۴ دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه.

پیوست (۵ کارهای جدید

 ۲-۱ حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( ۱۶۰) قانون برنامه چهارم و یا ماده ( ۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی می باشد.

 ۲-نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر

 ۱-۲شرح ردیف های این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی را پوشش دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژهای مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف های این فهرسـت بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیـف هـا ، بـا علامت ستاره مشخص و به عنوان ردیف های ستاره دار نامیده می شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچـه مشخصـات فنی خصوصی درج شود. بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و براساس قیمت های دوره مبنای این فهرست، محاسـبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود. هرگاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نیـاز باشـد، مـتن لازم تهیـه و بـه انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه میگردد.

۲-۲بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است،اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شـده تعیین می شوند. این اقلام نیز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.

 ۳-۲شرح و بهای واحد ردیف های غیرپایه موضوع بند ۱-۲ (اقلام ستاره دار)، و بهای واحد ردیف های غیرپایه موضـوع بنـد۲-۲، بایـدهنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

۲ـ.۴در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از سی (۳۰) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف های ستاره دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای عالی فنی ، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار) ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

 ۵-۲برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی، یـا روش دیگر، تعیین شده است ، باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهـای واحـد آنکـه بـه روش تعیین شده محاسبه می گردد، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. این اقلام ردیف های پایه محسوب می شوند.

در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یـا کسـر بها ملاک عمل خواهد بود.

۶-۲به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف های جدید، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آنهـا، بـه گروه ها یا زیر فصل های جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف های فهرست بها، شامل شـش رقـم اسـت کـه بـه ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخـر، بـه شـماره ردیـف در هـر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است.

 ۷-۲ هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط به آن ، ضریبها و هزینه هـای زیـر، طبق روش تعیین شده در بند ۸-۲، اعمال می شود.

۱-۷-۲ ضریب طبقات، مطابق دستورالعمل پیوست .۲

۲ـ۷ـ.۲ ضریب بالاسری طرح های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۳۰ ، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۲۰ می باشد. ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۴۱، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۳۰ می باشد. شرح اقلام ضریب بالاسری به عنوان راهنما در پیوست ۳ درج شده است.

 ۳-۷-۲ ضریب منطقه ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار

۲ـ۷ـ.۴ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست .۴

 ۸-۲برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، تعیین و بر حسب ردیفهای ایـن فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط، اندازه گیری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهـای واحـد، مقـدار و بهـای کـل ردیف ها است، تهیه می شود.

در این فهرست، بهای کل هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع بهای کل ردیـف هـای مربـوط بـه هـر فصل ، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ها جمع مبلغ این فهرست بها برای کار موردنظر به دست مـی آیـد. ضـریب طبقـات (بـر حسـب مورد) ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای، به جمع مبلغ فهرست به صورت پی درپی ضرب شده، و هزینه تجهیز و برچیدن کارگـاه ، بـه آن اضافه می شود، نتیجه، برآورد هزینه اجرای کارخواهدبود. به مدارک یادشده، کلیات، مقدمه فصل ها و پیوسـت هـای ۱، ۳، ۴ و۵ وبـر حسب مورد پیوست ۲ فهرست بها ضمیمه شده ، مجموعه تهیه شده ، به عنوان فهرست بها و مقادیرکار منضـم بـه پیمـان بـرآورد( هزینـه اجرای کار)، نامیده می شود.

۳- مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، مشخصات کامل مصالح ، وتجهیزات و منبع تهیه آنها و بـه طـور کلـی هـر نـوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارایه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشـد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی درج کند. منظور از “منبع تهیه” این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده طرح مشخص کند که اقلام کار ساخت داخل یا خارج کشور اسـت و عـلاوه بـر آن، چنانچه تولیدکننده جنس منحصر بفرد نباشد، حداقل نام سه تولید کننده که همان جـنس را بـا مشخصـات مشـابه و قیمت هـای نزدیک به هم تولید می کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند.

۴-در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بهـا و مقـادیر یـا بـرآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای پایه رشته مربـوط بـه طـور جداگانـه تهیه می شود. فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب برای بخش های مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصـه برآورد که برآورد بخش های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است ، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا بـرآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمـام رشـته هـا) تهیه می شود.

۵-برای سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال ۱۳۹۷، سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت گذاری شود. برای مواردی که ممکن است علامت گذاری از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان است.

—————————————————————————————————————-

کلیات

 

۱-مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

۲-شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یـک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصـات تعیـین شـده در ایـن فهرسـت بهـا و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.

۳-قیمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته تاسیسات برقی بوده و شـامل هزینـه هـای تـأمین و بـه کـارگیری نیروی انسانی ، ماشین آلات و ابزار وهمچنین تأمین مصالح مورد نیاز، شامل ، تهیه ، بارگیری ، حمل و باراندازی مصالح، جابه جـایی مصـالح در کارگاه ، اتلاف مصالح ، وبه طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه آزمایش و راه اندازی (بر حسـب مـورد) در بهـای واحـد ردیـف هـای ایـن فهرست بها پیش بینی شده است.

۴-قیمت های این فهرست بها، قیمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمـین ،عمق یا ارتفاع ، انحنا، دهانه های کم یا زیاد، تعبیه سوراخ ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و کیفیات دیگر که اجرای کار را مشکل تـر یـا مخصـوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

۵-در قیمت ردیف های این فهرست بها، هزینه های تهیه ، حمل ، نصب ، آزمایش و راه اندازی منظور شده است و برای اختصـار از درج عبـارت «تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راه اندازی» در شرح ردیف ها، صرفنظر شده است.

۶- هزینه حمل برای مصالح تا فاصله ۳۰ کیلومتر در قیمت ردیف ها پیش بینی شده است و هزینـه مـازاد بـر  ۳۰ کیلـومتر، بـرای هـیچ یـک از مصالح پرداخت نخواهد شد.

۷-هزینه تعبیه محل لوله ها و وسایل توکار و همچنین ساخت محل نصب دستگاه ها، در قیمت ردیف های ایـن فهرسـت بهـا پـیش بینـی نشـده است. در صورت ضرورت انجام عملیات تخریب، برای پرداخت هزینه آن، از ردیف های مربوط در فصل وسایل متفرقه استفاده می شود.

۸-مبلغ مربوط به ضریب های طبقات منطقه ای، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است. به عبارت دیگر در صورت عدم پیش بینی این ضریب ها یا هزینه ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی باشد.

۹-با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر، یا مقایسه آن با قیمت های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست. 

۱۰- در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.

۱۱- منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی (نشریه شماره ۱۱۰ امور نظام فنی و اجرایی، سازمان برنامـه و بودجـه کشور) و بر حسب مورد، مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی و دستور کارها است.

۱۲- نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تأیید مهندس مشاور برسد.

۱۳- اندازه گیری کارها، بر اساس ابعاد کارهای انجام شده طبق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلسها، صـورت می گیرد.در مواردی که روش ویژهای برای اندازه گیری در این فهرست بها پیش بینی شده است، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام میشود.

۱۴- عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند کابل کشی ها، باید مطابقت آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور، صورت جلسه شود.

۱۵- هزینه تهیه و مصرف وسایل لازم در تهیه و نصب چراغ ها شامل، سرپیچ ، ترمینال ، پیچ و رول پلاگ در قیمت ردیـف هـای فصـول مربـوط منظور شده است.

۱۶- قیمت چراغ های فصول یک، سه، چهار و پنج شامل قیمت تهیه و نصب لامپ مربوط می باشد. در قیمت چراغ های فصل دوم، هزینه تهیـهو نصب لامپ منظور نشده و لامپ های LED و کم مصرف به صورت ردیف های مستقل در این فصل پیش بینی گردیده اند.

 ۱۷-چراغ های فلورسنت و کامپکت درج شده در این فهرست بها شامل بالاست الکترونیکی یا القایی، راه انداز و خازن با استاندارد مربوط بـوده و هزینه تهیه و به کاربردن آنها در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است.

۱۸- بدنه چراغ های فلورسنت و کامپکت درج شده در این فهرست بهـا از جـنس آلومینیـوم آنـودایز شـده یـا ورق آهـن بـوده و بـه صـورت الکترواستاتیک پودری باید رنگ شده باشد.

۱۹-در عملیات سیم کشی وکابل کشی ، هزینه مربوط به فرم و آرایش دادن، برچسبزدن، آزمایش کردن، تطبیق دادن سرسیم ها و اتصال به محل مربوط در قیمت ردیف های ترمینال ها و کابلشوها پیش بینی شده است.

۲۰-تحویل تمام انواع کابل های فشار ضعیف ، قوی و تلفن روی قرقره در نظر گرفته شده و هزینه حمل آن در قیمت ردیف های مربوط منظور گردیده است.

۲۱-قیمت سرکابل ها شامل قیمت تهیه سرکابل ها، کابلشوهای مربوط و تمام ملحقات منضم به آن به طور کامل است. همچنین قیمت مفصل هـا شامل قیمت تهیه مفصل و تمام لوازم مربوط به آن به طور کامل است.

۲۲-در مورد سیم کشی ، کابل کشی ، لوله کشی فولادی و پی.وی.سی روکار، هزینه بستها، پیچ ها، و رول پلاگ ها در قیمت ردیـف هـای مربـوط پیش بینی نشده و برای پرداخت هزینه آن باید از ردیف های فصل وسایل متفرقه استفاده شود.

۲۳-لوله کشی در داخل سقف کاذب و زیرسقف اصلی ، لوله کشی توکار تلقی گردیده ولی بهای بست های مصـرفی از ردیـف هـای مربـوط در فصل وسایل متفرقه پرداخت می شود.

۲۴-در لوله کشی روکار یا توکار فولادی یا پی .وی .سی ، اتصالات در نظر گرفته شده فقط شامل خم، زانو و بوشن است. برای سـایر اتصـالات هزینه ای پیش بینی نشده و باید به طور جداگانه از ردیف های فصول مربوط استفاده شود.

۲۵-مصالح پایکار، مطابق پیوست ۱ در صورت وضعیت های موقت منظور و پرداخت می شود.

۲۶-در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

 ۱-۲۶ صورتجلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه هـای اجرایـی، مشخصـات فنـی عمـومی،مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

– نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،

– ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه، – ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،

– متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.

 ۲-۲۶ صورتجلسات باید به امضـای پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورت وضعیت به همـراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابلاغ شود. چنانچه صورتجلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرمـا بـههر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیری مکتوب پیمانکار، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت جلسه اصلاحی را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورتجلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابـلاغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه انجام شود. پس از سپری شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت جلسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیرابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابلاغ صورتجلسه اصلاحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور میگردد.

صورتجلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد. ابلاغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سـازی مـدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسوولیتهای مهندس مشاور و پیمانکار نمی کاهد.

 ۳-۲۶ تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشدو ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی میتواند در زمان دیگر انجام شود.

۴-۲۶ هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد.

۲۷- این فهرست بها بر مبنای قیمت های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ محاسبه شده است.

—————————————————————————————————————-

فصل اول. چراغهای فضای داخلی – غیرصنعتی

مقدمه

 

۱-تمام چراغ های این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی ایران مانند ISIRI و یا بینالمللـ ی همچـون IEC، ENEC و … سـاخته و تولیـد شده باشند.

۲-هزینه کنده کاری و جداسازی محل نصب چراغ توکار در انواع سقف کاذب در بهای واحد ردیف هـای مربـوط پـیش بینی نشـده و بطـور جداگانه پرداخت می شود.

۳-در صورت ذکر لامپ های فلورسنت ۲۰ و۴۰ وات در نقشه ها و مدارک پیمان، به ترتیب از لامپ هـای فلورسـنت ۱۸ و ۳۶ وات اسـتفاده گردد.

۴-چراغ های شبکه پره ای چراغ هایی هستند که فقط دارای تیغه های فلزی رنگ شده باشند. چراغ های لووردار چراغ هایی هستند که علاوه بـر تیغه های فلزی رنگ شده، دارای قطعاتی به صورت V شکل باشند. جنس لوور چراغ باید از فلز رنگ شده یا آلومینیوم آنودایز شده باشد.

۵-در چراغهای کامپکت روکار و توکار لووردار، لوور از نوع ورق آلومینیوم آنودایز شده می باشد.

۶-در چراغ های روکار و توکار فلورسنتی صفحه دار، لازم است جنس صفحه یا دیفیوز از مواد آکریلیک (از انواع پریسماتیک، شیریشـفاف،نیمه شفاف) باشد. همچنین در چراغ های روکار و توکار صفحه دار LED، جنس صفحه یا دیفیوزر علاوه بر مواد آکریلیک مـی توانـد از مـواد پلی استایرن نیز باشد.

۷-در چراغ های فلورسنت و کامپکت روکار رفلکتوری، رفلکتور از نوع ورق آهن رنگ شده می باشد. چنانچه در چراغ های مذکور رفلکتـور از نوع ورق آلومینیوم آنودایز شده باشد،۲۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۸-چنانچه در چراغ های با دیفیوزر از صفحه پلی کربنات استفاده شود،۱۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۹-چنانچه دیواره چراغ های فلورسنت از نوع آلومینیوم اکسترود باشد، ۲۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۱۰-چنانچه دیواره و کف چراغهای فلورسنت از نوع آلومینیوم اکسترود باشد، ۳۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می گردد.چراغ های فلورسنت در این فصل به سه دسته زیر تقسیم می شوند:.

 ۱۰-۱ چراغ های با لامپ های فلورسنت T8 که لامپ های فلورسنت معمولی با قطر یک یاینچ (حـدود ۲۶ میلمتـری ) و طـول هـا ی مختلـف می باشند.

۱۰-۲ چراغ های با لامپ های فلورسنت TCL که لامپهای فلورسنت کامپکت بوده و دارای ۴ پین افقی می باشند.

۱۰-۳چراغهای با لامپ های فلورسنت T5 که لامپ های فلورسنت با قطر ۵/۸ اینچ (حدود ۱۶ میلیمتر) و طول های مختلف می باشند.

۱۱-چراغ های فلورسنت با لامپ های T8، T5 و TCL شامل بالاست الکترونیکی A2 می باشند و هزینه آنهـا در قیمـت ردیـفهـا ی مربوطـه منظور شده است.

۱۲-چنانچه در چراغ های لووردار از ورق آلومینیوم آنودایز شده با بازدهی بالای ۹۴ درصد استفاده گردد، ۱۰ درصـدبـه بهـا ی واحـد ردیـف مربوطه اضافه می گردد.

۱۳-حداقل ضریب در درایورها و بالاست های الکترونیکی باید برابر ۰/۹ باشد.

۱۴-لازم است درایورهـا و بالاسـت هـا ی الکترونیـک شـامل حفاظـت هـا ی Short Circuit Protection، Over Load protection و No Load Protection براساس استانداردهای IEC62384 و IEC 61347-2-13 و IEC 61347 -2-3 باشند.

 ۱۵- در چراغ های این فصل هزینه اتصالات نصب منظور شده است.

۱۶- در چراغ های LED اولاً باید THD درایور در حالت Full Load، کمتر از۲۰ درصد باشد ثانیا فلیکر (Flicker) درایور در این نوع چـراغ هـا باید کمتر از۱۰ درصد باشد.

 ۱۷- حداقل طول عمر ماژول و درایور در چراغهای LED، ۳۰ هزار ساعت در دمای TC Life بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰ هـزار ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری حداکثر تـا ۳۰درصـد بـرا ی ۹۰درصـد چراغ های خریداری شده در زمان تعیین شده است.

۱۸- اگر برای چراغ های گروه های ۷۱ و بدنه به جای آهنی از نوع آلومینیومی، پلاستیکی ABS باشند، درصـد۱۵ به بهای ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۱۹-چنانچه چراغ های استوانه ای دارای صفحه از نوع آکریلیک و یا شیشه (ساده یا سند بلاست) باشند، ۲۰ درصـد به بهای ریدف های مربوطه اضافه می گردد.

۲۰- در چراغ های LED با ماژول یکپارچه (Integrated) چنانچه شار نوری چراغ از حداکثر شار نـور ی ذکـر شـده در ردیـف مربوطـه بشـتریباشند، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش شار نوری، ۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۲۱- در چراغ های LED با ماژول یکپارچه (Integrated) بهره نوری چراغ باید حداقل ۸۰ باشد و چنانچه بهره نوری چـراغ بشـتری از حـداقل ذکر شده باشد، به ازای هر ۱ درصد افزایش بهره، ۱ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۲۲- این فصل، چراغ هایی است که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می باشد.

۲۳- در چراغ های LED این فصل ضریب نمود رنگ (CRI)  ا  ۸۰ تا ۸۵ در نظر گرفته شده است.

۲۴- به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل دوم.

 

 

 

 

در فهرست بهای پایه تاسیسات برقی ۱۳۹۸ موضوعی برای فصل دوم تعریف نشده است.

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل سوم. چراغهای صنعتی

 

مقدمه

 

۱-تمام چراغ های این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی مانند ISIRI و یا بین المللی همچون IEC، ENEC و… ساخته و تولید شده باشند.

۲-تمام چراغ های صنعتی با رفلکتور آلومینیومی آبکاری شده  گروه(۱۵) شامل بالاست و جرقه زن (ایگناتور) و خازن با استاندارد مربوطه هستند و هزینه تهیه و بکار بردن آنها جزو بهای واحد کار منظور شده است.

۳-تمام چراغ های فلورسنت درج شده در این فصل همراه با بالاست الکترونیکی می باشد.

۴-منظور از چراغ های LED با ماژول یکپارچه در ردیف های فهرست بها، چراغ هایی است که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژل یکپارچه (Integrated) با بدنه می باشد.

۵-در گروه های ۱۴ و ۱۷ به ازای هر ده درصد افزایش شار نوری چراغ، پنج درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۶-در گروه های ۱۴ و ۱۷ به ازای هر یک واحد افزایش بهره نوری چراغ، یک درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۷-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۱۱

چراغ صنعتی فلورسنت سقفی روکار با قاب ساده

۱۲

چراغ صنعتی فلورسنت سقفی روکار ضد رطوبت و گرد و غبار با سرپیچ معمولی

۱۳

چراغ صنعتی فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری با سر پیچ ضد رطوبت و گرد و غبار

۱۴

چراغ LED ضد رطوبت و گرد و غبار

۱۵

چراغ صنعتی با رفلکتور آلومینیومی آبکاری شده

۱۶

چراغ صنعتی LED

۱۷

چراغ تونلی با حباب شیش های و سبد محافظ

 

—————————————————————————————————————-

فصل چهارم. چراغهای فضای آزاد

 

مقدمه

 

۱-تمام چراغ های این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی ایران مانند ISIRI و یا و بین المللی همچون IECE، ENEC و… ساخته و تولید شده باشند.

۲-تمام چراغ های خیابانی و معابر با لامپ بخار سدیم یا متال هالاید درج شده در این فصل، شامل بالاست و جرقه زن و خازن با استاندارد مربوطه هستند و هزینه تهیه و بکار بردن آنها، جزو بهای واحد کار منظور شده است.

۳-چراغ های خیابانی و معابر با لامپ بخار سدیم یا متال هالاید بایستی دارای حداقل IP54 در قسمت محفظه لامپ و حداقل IP43 برای محفظه تجهیزات الکتریکی باشند.

۴-برای چراغ های خیابانی و معابر LED (گروه  ۱۲) و پارکی LED (گروه  ۱۴)، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش شار نوری، ۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۵-برای چراغ های خیابانی و معابر LED (گروه  ۱۲) و پارکی LED (گروه  ۱۴)، به ازای هر ۲ درصد افزایش بهره نوری، ۱ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۶-منظور از چراغ های LED با ماژول یکپارچه در ردیف های فهرست بها، چراغ هایی است که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می باشد.

۷-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۱۱

چراغ خیابانی و معابر با بدنه و درب آلومینیومی دایکاست

۱۲

چراغ خیابانی و معابر LED

۱۳

چراغ پارکی با پلی کربنات یا اکریلیک

۱۴

چراغ پارکی LED

۱۵

چراغ چمنی LED

—————————————————————————————————————-

فصل پنجم. چراغهای مخصوص

مقدمه

 

 ۱- تمام چراغ های این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی ایران مانند ISIRI و یا و بین المللی همچون IECE، ENEC و… ساخته و تولید شده باشند.

۲-چنانچه چراغ ویژه فیلم رادیولوژی دیواری روکار و توکار (گروه ۲۶ و  ۲۷ )دارای سه عدد لامپ فلورسنت ۱۸ وات T8 برای هر خانه باشد، هفت درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه خواهد شد.

۳-چنانچه نورافکن ۲×۴۰۰ وات از نوع غیر متقارن باشد، ده درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه خواهد شد

۴-چنانچه نورافکن های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ وات از نوع غیر متقارن باشند، سه درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه خواهد شد

۵-چنانچه نورافکن ۱۰۰۰ وات (متقارن و غیر متقارن) دارای لامپ متال هالاید باشند، سه درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه خواهد شد.

۶- در گروه ۳۱ نور افکن LED به ازای هر ۱۰ درصد افزایش شار نوری، ۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۷-در گروه ۳۱ نور افکن LED به ازای هر ۱ درصد افزایش بهره نوری، ۱ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می گردد.

۸-منظور از چراغ های LED با ماژول یکپارچه در ردیف های فهرست بها، چراغ هایی است که از ابتدا براساس ساختارLED طراحی شده و دارای ماژل یکپارچه (Integrated) با بدنه می باشد.

۹-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۲۱

چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمان های مرتفع

۲۲

چراغ فلورسنت بیمارستانی تخت بستری با قاب فلزی

۲۳

چراغ راهنما

۲۴

چراغ اتاق عمل روکار

۲۵

چراغ اتاق عمل توکار

۲۶

چراغ ویژه فیلم رادیو لوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار

۲۷

چراغ ویژه فیلم رادیو لوژی (نگاتوسکوپ) دیواری توکار

۲۸

نورافکن با بدنه آلومینیومی

۳۰

چراغ ضد انفجار

۳۱

نورافکن LED

 

—————————————————————————————————————-

فصل ششم. سیم ها

 

مقدمه

 

۱- تمام سیمهای مسی درج شده در این فصل، باید طبق استانداردهای ایرانی ISIRI 607 یا استاندارد بین المللی IEC 60227 یا استاندارد VDE 0250 آلمان و یا استاندارد BS 6004 بریتانیا، ساخته شده باشند.

 ۲- هادی سیمهای NYA باید تکلا کلاس I و افشان (کلاس  II )بوده و ولتاژ اسمی آنها از مقطع ۱ میلیمترمربع تا ۳۵ میلیمترمربع، ۷۵۰ولت خواهد بود.

۳- ولتاژ اسمی سیمهای افشان NYAF، از مقطع ۱ تا ۲/۵ میلی متر مربع برابر ۵۰۰ ولت و از مقطع ۲/۵ میلیمتر به بالا برابر ۷۵۰ ولت خواهدبود.

۴-هادی سیمهای نسوز، مسی قلع اندود بوده و ولتاژ اسمی آنها از مقطع ۱ تا ۲/۵ میلیمتر مربع برابر ۵۰۰ ولت و از مقطع ۲/۵ میلیمتر بهبالا برابر ۷۵۰ ولت خواهدبود.

۵-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

سیم مسی تکلا با روکش ترموپلاستیک از نوع .NYA

۰۴

سیم مسی افشان با روکش ترموپلاستیک از نوع .NYAF

۰۵

سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت)

 

—————————————————————————————————————-

فصل هفتم. کابل های فشار ضعیف

 

مقدمه

 

۱-تمام کابل های زمینی تک سیمه یا چند سیمه، کابل های شیلددار و یا زره دار تک یا چند سیمه، و نیز کابل های کنترل زمینی و زره دار زیرزمینی چند سیمه درج شده در این فصل، باید طبق استاندارد ISIRI ایران یا IEC بین المللی، یا VDE 0271 آلمان یا سایر استانداردهای بین المللی ساخته شده و ولتاژ اسمی آنها ۶۰۰/۱۰۰۰ ولت باشد.

۲-تمام کابل های قابل انعطاف پلاستیکی چند رشتهای درج شده در این فصل، باید طبق استانداردIEC 60227 بینالمللی، یا BS 6500 بریتانیا ویا VDE 0250 آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمی آنها ۳۰۰/۵۰۰ ولت باشد.

۳- واژه “شیلد” درج شده در این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم های مسی یا نوار مسی (یا آلومینیومی ) یا پوشش بافته شده مسی هم محور با مغزی کابل می باشد. همچنین واژه “زره” بکار رفته در این فصل به معنای، حفاظ مکانیکی بوده و شامل رشته سیمهای فولادی گالوانیزه (یا آلومینیومی) یا نوار گالوانیزه (یا آلومینیومی) میباشد.

۴- در عملیات نصب و خواباندن کابل های فشار ضعیف در داخل ترانشه، عملیات خاکی پیش بینی نشده و هزینه عملیات مذکور براساس ردیف های مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه تعیین می شود.

۵-در صورتی که کابل زمینی یا شیلددار و یا زره دار زیرزمینی یا کابل کنترل زمینی یا زرهدار زیرزمینی روی دیوار نصب شود ۱۵ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهدشد.

۶-در صورتی که کابل زمینی یا شیلددار و یا زره دار زیرزمینی، یا کابل کنترل زمینی یا زره دار زیرزمینی، روی سینی کابل و یا درون لوله نصب شود، ۸ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهدشد.

۷-هزینه بست ها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابل های فشار ضعیف روی دیوار یا روی سینی کابل در قیمت ها منظور نشده و برای تعیین قیمت تهیه و نصب انواع بست ها و متعلقات مربوط باید از ردیف های فصل بیست و هشتم (وسایل متفرقه) استفاده شود.

۸-در کابل های ۳/۵ رشته ای چنانچه یک رشته دیگر به عنوان ارت (earth) در کابل اضافه شود ۱۵ درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می شود.

۹-به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

 

—————————————————————————————————————-

فصل هشتم. کابلشوها

۱-کابلشوهای درج شده در این فصل، از نوع آلومینیومی یا مسی قلع اندود شده بوده و برای بستن کابلهای فشار ضعیف، کابلهای کنترل وکابلهای مخابراتی، به کار میروند.

۲-تمام کابلشوهای پرسی، باید طبق استاندارد DIN 46235، تولید شده باشند.

۳-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

کابلشو پرسی مسی.

۰۴

کابلشو پرسی آلومینیومی.

۰۵

سر سیم مسی

 

—————————————————————————————————————-

فصل نهم. کابل های فشار متوسط

 

مقدمه

 

۱-کابل های فشار متوسط درج شده در این فصل، باید طبق استاندارد IEC 60502-2 یا ISIRI 3569 یا BS 6622 و یا VDE 0273 آلمان ساخته شده باشند.

۲-تمام کابل های فشار متوسط درج شده در این فصل، برای نصب درون کانال یا ترانشه پیش بینی شده و هزینه عملیات لازم در بهای واحد کار مربوط منظور شده است.

۳-در عملیات نصب و خواباندن کابل های فشار متوسط درون کانال یا ترانشه، عملیات خاکی پیش بینی نشده و هزینه عملیات مذکور براساس ردیف های مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه تعیین می شود.

۴-در صورتی که کابل های فشار متوسط روی سینی کابل و یا درون لوله نصب شوند، ۵ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۵-هزینه بست ها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابل های فشار متوسط روی سینی کابل، در قیمت ها منظور نشده و برای تعیین قیمت تهیه و نصب انواع بست ها و متعلقات مربوط، باید از ردیف های فصل بیست وهشتم (وسایل متفرقه) استفاده شود.

۶-در صورت لزوم استفاده از کابل های فشار متوسط با ولتاژ ۷/۲، ۱۲، ۲۴ یا ۳۶ کیلوولت، باید ردیف های کابل های فشار متوسط با ولتاژ به ترتیب ۶، ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ کیلوولت ملاک عمل قرار گیرد.

۷-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

—————————————————————————————————————-

فصل دهم. سرکابل ها و مفصل ها

مقدمه

 

۱-سرکابل ها و مفصل های مندرج در این فصل باید طبق استانداردهای IEC ، VDE ، CENELEC و ANSI ساخته شده باشند.

۲-سرکابل داخلی برای کابل های ,NYMHY ,NYRY ,NYCYRY ,NYCY ,NYY با ولتاژ اسمی ۱۰۰۰ ولت، مورد نیاز نیست و از کابل شوهای پرسی درج شده در فصل هشتم این فهرست بهای واحد، استفاده شود.

۳-سرکابل های داخلی و فضای آزاد مندرج در این فصل از نوع حرارتی بوده و در صورت استفاده از سرکابلهای نوع سرد ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۴-سرکابل های داخلی گروه های ۳ الی ۸ و سر کابل های فضای آزاد گروه های ۲۴ الی ۲۹ برای کابل های غیر زره دار در نظر گرفته شده و در صورت استفاده از مدار چاپی اتصال زمین زره کابل در محل سر کابل، ۳۵ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۵-مفصل های مندرج در این فصل (به استثنای گروه های ۵۲ و ۵۳) از نوع حرارتی بوده و در صورت استفاده از مفصل های رزینی ۲۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد. همچنین در صورت استفاده از مفصل های چدنی ۵۰ درصد از بهای ردیف مربوط کسر خواهد شد.

۶-مفصل های گروه های ۵۲ و ۵۳ از نوع رزینی بوده و در صورت استفاده از مفصل های نوع حرارتی ۲۰ درصد از بهای ردیف مربوط کسرخواهد شد.

۷-مفصلهای گروههای ۵۱ و ۵۶ الی ۶۳ از نوع غیر زره دار بوده و در صورت استفاده از مفصل های زره دار ۳۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۸-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل یازدهم. کلیدها و پریزها

مقدمه

 

۱-تمام کلیدها و پریزها، بیزرها، دکمه های فشاری و پلاگ های ساخت داخل، باید طبق استاندارد،ISIRI(635) 1388، ISIRI(688) 1382،ISIRI(462) 1382، IEC884-1، IEC 238 و IEC 690، ساخته و تولید شده باشند.

۲-تمام کلیدها و پریزها و دکمه های فشاری می باید از نوع بارانی توکار با درجه حفاظت IP44 و بارانی روکار با درجه حفاظت IP55 باشند.

۳-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

کلید یک پل، یک راه، یک خانه ۲۵۰ ولت.

۱۵

پریز سه فاز و نول و اتصال زمین از نوع درپوشدار۳۸۰ ولت با پلاگ.

۰۲

کلید یک پل، یک راه، دو خانه ۲۵۰ ولت.

۱۶

دو شاخه یک فاز و نول ۲۵۰ ولت.

۰۳

کلید دو پل، یک راه، یک خانه ۲۵۰ ولت.

۱۷

دو شاخه یک فاز و نول و اتصال زمین ۲۵۰ ولت.

۰۴

کلید تبدیل، یک پل، یک خانه ۲۵۰ ولت.

۲۱

پریز تلفن سوکتی RJ11

۰۵

کلید صلیبی، یک پل، یک خانه ۲۵۰ ولت.

۲۲

پریز تلفن سه سوراخه.

۰۶

کلید یک پل کششی ۲۵۰ ولت.

۲۵

سه شاخه تلفن.

۰۷

دکمه فشاری یک فاز و نول ۲۵۰ ولت.

۲۸

پریز آنتن رادیو و تلویزیون.

۱۱

پریز یک فاز و نول ۲۵۰ ولت.

۳۱

پریز ریش تراش.

۱۲

پریز یک فاز و نول با اتصال زمین ۲۵۰ ولت.

۳۲

دیمر.

۱۳

پریز یک فاز و نول ۲۵۰ ولت، با پلاگ.

۳۳

کلید کولر.

۱۴

پریز یک فاز و نول با اتصال زمین از نوع درپوشدار ۲۵۰ ولت با پلاگ

۳۴

بیزر ۲۲۰ ولت و زنگهای الکترونیکی.

 

—————————————————————————————————————-

فصل دوازدهم. لوله های فولادی

مقدمه

 

۱-هزینه عملیات بنایی مورد نیاز لوله کشی، در بهای واحد ردیف های این فصل پیش بینی و منظورنشده است.

۲-برای کنده کاری، شیاردرآوردن و سوراخ کردن، از ردیف های مربوط درج شده در فصل ۲۸ (وسایل متفرقه) استفاده می شود.

۳-لوله های فولادی و گالوانیزه عمقی داغ، باید بر اساس استاندارد DIN 49020 تولید شده باشند.

۴-لوله های فولادی درزجوش گالوانیزه و فولادی ضد انفجار، باید طبق استاندارد DIN 2440 ساخته شده باشند.

۵-تمام ردیف های لوله کشی این فصل، شامل اتصالات خم، زانو و بوشن است و هزینه آنها در بهای واحد کار منظور شده است.

۶- در صورت نیاز به استفاده از لوله های فولادی یا گالوانیزه به عنوان غلاف (Sleeve) میتوان ردیف های مربوط مندرج در فهرست بهای واحد تاسیسات مکانیکی را ملاک عمل قرار داد.

۷-ترانکینگ ها باید مطابق با استاندارد BS4678 -1/2 باشد.

۸-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

لوله کشی روکار با لوله فولادی.

۰۲

لوله کشی توکار با لوله فولادی.

۰۳

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه عمقی داغ.

۰۴

لوله کشی توکار با لوله فولادی گالوانیزه عمقی داغ.

۰۵

لولهکشی روکار با لوله فولادی درزجوش گالوانیزه .

۰۶

لوله کشی توکار با لوله فولادی درزجوش گالوانیزه.

۰۷

لوله کشی روکار یا توکار با لوله فولادی بدون درز گالوانیزه عمقی داغ برای سیستمهای ضد انفجار.

۰۸

لوله کشی روکار یا توکار با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف.

۰۹

لوله کشی روکار یا توکار با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار.

۱۰

ترانکینگ یک و دو محفظه ای.

۱۱

ترانکینگ دیواری و کفی سه و چهار محفظه ای.

۱۲

قطعه های انتهایی و ارتباطی.

۱۳

گوشه ها و متعلقات.

 

—————————————————————————————————————-

فصل سیزدهم. لوله های پی.وی.سی

مقدمه

 

۱-هزینه عملیات بنایی مورد نیاز لوله کشی، در بهای واحد ردیف های این فصل پیش بینی و منظور نشده است.

۲-برای کنده کاری، شیار درآوردن و سوراخ کردن، از ردیف های مربوط درج شده در فصل ۲۸ (وسایل متفرقه) استفاده می شود.

۳-لوله های پی.وی.سی پیش بینی شده در این فصل، باید مطابق با استانداردهای IEC 60614 و BS 4607 یا استانداردهای معتبر بین المللی مشابه تولید شده باشد.

۴-تمام ردیف های لوله کشی این فصل، شامل اتصالات، خم، زانو و بوشن است و هزینه آنها در بهای واحد کار منظور شده است.

۵-ترانکینگ ها باید براساس استاندارد EN 60-670, NFC 68-104, BS 4678 از جنس PVC-U و با قابلیت خود اطفا باشد.

۶-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

لوله کشی روکار با لوله پی.وی.سی سخت سنگین.

۰۲

لوله کشی توکار با لوله پی.وی.سی سخت سنگین.

۰۳

لوله کشی روکار با لوله پی.وی.سی سخت متوسط.

۰۴

لوله کشی توکار با لوله پی.وی.سی سخت متوسط.

۰۵

لوله کشی توکار با لوله پی.وی.سی سخت سبک.

۰۶

لوله کشی توکار با لوله پی.وی.سی سنگین قابل انعطاف دوجداره.

۰۷

لوله کشی توکار با لوله پلی اتیلن قابل انعطاف شلنگی داخل بتون.

۰۸

ترانکینگ دیواری از جنس PVC-U

۰۹

جعبه کف خواب از جنس PVC-U

 

—————————————————————————————————————-

فصل چهاردهم. وسایل فشارضعیف تابلویی

مقدمه

 

۱-در قیمت های وسایل فشار ضعیف تابلویی که در انواع تابلوهای فشار ضعیف توزیع، فرمان، اعم از اصلی، نیم اصلی و فرعی، مورد استفاده قرار میگیرند، عملیات زیر در نظر گرفته شده و هزینه آنها پیش بینی شده است.

الف) ساخت تابلو، شامل طراحی تابلو، ساخت و رنگ آمیزی آن.

ب) مونتاژ تابلو، شامل نصب تجهیزات، شینه کشی و رنگ آمیزی شینه، اجرای اتصالات داخلی و شماره گذاری، تکمیل و آزمایش کارخانه ای .

ج) حمل به کارگاه، استقرارتابلو در محل نصب، تنظیم، رگلاژ، آزمایش و راه اندازی آن.

۲-در مورد اتصال کابل ها به ورودی ها و خروجی های تابلوهای برق به وسیله کابلشوها، مفاد بند ۱۹ کلیات، ملاک عمل قرار گیرد. در مورد اتصال کابلها و سیمها به ترمینالها، هزینه مربوط به فرم وآرایش دادن، برچسب زدن، آزمایش کردن و تطبیق دادن سرسیمها، در قیمت ترمینال ها منظور شده است.

۳- در قیمت های وسایل فشار ضعیف تابلویی، هزینه سیم ها و کابلشوهای مورد مصرف پیش بینی نشده و برای پرداخت هزینه آنها باید از ردیف های فصل های مربوط استفاده شود.

۴-کلیدهای چاقویی درج شده در فهرست های تاسیسات برقی ابلاغ شده تا این تاریخ، جزو کلیدهای قابل قطع زیربار محسوب می شوند و با همین عنوان دراین فهرست منظور شده اند.

۵-تمام فیوزهای فشنگی کند کار و تند کار، باید طبق استاندارد DIN 49522یا DIN 49515 وVDE 0636 وIEC 269 یا IEC 269-3A ، ساخته شده باشند.

۶-تمام فیوزهای فشنگی کندکار و تند کار، دارای ولتاژ اسمی ۵۰۰ ولت بوده و شامل پایه، کلاهک چینی و واشرکالیبره به طور کامل هستند.

۷-تمام فیوزهای چاقویی و پایه فیوزهای چاقویی، باید طبق استانداردDIN 43620 و VDE 0639 و یا IEC 269 تولید شده و ولتاژ اسمی آنها ۵۰۰ ولت باشد.

۸-تمام کلیدهای اتوماتیک مینیاتوری نوع کندکار یا تند کار با قدرت قطع ۶ کیلو آمپر بوده و میتوانند از نوع کلاس A یا B یا C یا D باشند. کلیدهای یک پل دارای ولتاژ اسمی ۲۵۰ ولت و کلیدهای دو پل یا سه پل دارای ولتاژ اسمی ۵۰۰ ولت بوده باید بر اساس استاندارد DIN 46277 و VDE 0641 ساخته شده باشند.

۹-در صورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تک پل با قطع نول باشد، ۷۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۱۰- در صورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع قطع نول باشد، ۵۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۱۱-در صورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک یا دو یا سه پل با قدرت قطع ۳ کیلو آمپر باشد ۱۰ درصد از بهای واحد ردیف مربوط کسرخواهد شد.

۱۲- در صورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک یا دو یا سه پل با قدرت قطع ۱۰ کیلو آمپر باشد ۱۵ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۱۳-کلیدهای حفاظت نشست جریان زمین باید طبق استاندارد DINVDE 0664 و کلیدهای کنترل از راه دور (رله ضربهای) باید طبق استاندارد DINVDE 0660 تولید شده باشند.

۱۴-جعبه های چدنی برای کلیدهای تابلویی، باید دارای درجه حفاظت IP65 باشند.

۱۵-کلیدهای اتوماتیک کامپکت ثابت و کشویی باید دارای ولتاژ اسمی ۵۰۰ ولت بوده و طبق استاندارد DINVDE0660 یا IEC947-1,2ساخته شده باشند.

۱۶-در صورتی که کلید اتوماتیک کامپکت ثابت یا کشویی، از نوع چهار پل باشد، ۳۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۱۷-در صورتی که کلید اتوماتیک هوایی ثابت یا کشویی، از نوع چهار پل باشد، ۳۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۱۸-در صورتی که کنتاکتور سه پل خشک دارای بوبین ۲۴-۲۲۰ باشد، ۴۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۱۹- چراغ های سیگنال و دکمه های فشاری برای نصب روی تابلو و نیز جعبه های پلاستیکی روکار باید دارای درجه حفاظت IP54 باشند.

۲۰- چنانچه به جای دکمه فشاری از قفل ایمنی (یا کلید سویچی) استفاده شود، ۱۰۰ درصد به بهای واحد ردیف های گروه ۷۳ اضافه خواهدشد.

۲۱-ترمینال های پیچی، باید قابل نصب روی ریل های استاندارد DINEN 50022-35 باشند.

۲۲- درصورتی که ردیف ۱۴۲۵۰۱ برای نصب کلید اتوماتیک یا حرارتی یا گردان در داخل تابلوهای برق بکار رود، ۵ درصد به بهای واحد مذکور اضافه خواهد شد.

۲۳- در صورتی که شمش های درج شده در ردیف های گروه ۸۶ آلومینیومی باشند، ۲۰ درصد از بهای ردیف مربوط کسر خواهد گردید.

۲۴- در صورتی که قدرت اتصال کوتاه مقره های تابلویی اتکایی و ایزولاتورها ۶۰ تا ۱۲۰ کیلو آمپر باشد، ۳۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

۲۵- در صورتی که ایزولاتورهای گروه ۸۷ برای شینه های بیش از ۱۰۰۰ آمپر تا ۴۰۰۰ آمپر باشند، ۲۰۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

۲۶-تابلوهای برق ایستاده و دیواری پیش بینی شده در این فصل، با درجه حفاظت IP20 می باشند. این تابلوها شامل لوازم برقی مورد مصرف نیستند و هزینه لوازم یاد شده، در بهای واحد تابلوها منظور نشده است.

۲۷- در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری دارای درجه حفاظت IP42 یا بالاتر باشند، ۲۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

۲۸- در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از رنگ پودری بطریقه الکترواستاتیک (پخته) استفاده شود، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

۲۹- در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از ورق گالوانیزه استفاده شود، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

۳۰- در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از ورق استنلس استیل استفاده شود، ۱۰۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

۳۱- در صورت استفاده از روکش حرارتی برای گروه ۸۶، ۵ درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

۳۲-در ردیف ۱۴۸۹۰۱ با توجه به مشخصات فنی، استفاده از ستون های پیش ساخته خم کاری شده با ورق ۱/۵ میلیمتر بلامانع است. .۳۳ به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

شماره گروه

شرح مختصر گروه

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

فیوز فشنگی نوع صنعتی و خانگی کندکار و تندکار.

۵۹

کلید فیوز سه پل.

۰۲

فیوز فشنگی نوع صنعتی و خانگی تندکار.

۶۰

کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوزکریر).

۰۳

فیوز شیشه ای مخصوص حفاظت تجهیزات تابلویی

۶۱

کلید گردان پایه فیوزدار.

۰۵

فیوز چاقویی (کاردی) اندازه صفر صفر .HRC

۶۲

کلید اتوماتیک کمپکت ثابت سه پل.

۰۶

فیوز چاقویی (کاردی) اندازه صفر .HRC

۶۳

کلید اتوماتیک کمپکت کشویی سه پل.

۰۷

فیوز چاقویی (کاردی) اندازه یک .HRC

۶۴

لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت.

۰۸

فیوز چاقویی (کاردی) اندازه دو .HRC

۶۵

کلید اتوماتیک هوایی ثابت سه پل.

۰۹

فیوز چاقویی (کاردی) اندازه سه .HRC

۶۶

کلید اتوماتیک هوایی کشویی سه پل.

۱۰

فیوز چاقویی (کاردی) اندازه چهار .HRC

۶۷

لوازم جانبی کلید اتوماتیک هوایی.

۱۱

پایه فیوزچاقویی یک پل برای فیوزهای اندازه صفر- صفر تا چهار.

۶۹

کنتاکتور سه پل خشک بوبیندار.

۱۶

پایه فیوزچاقویی سه پلبرای فیوزهای اندازه صفرصفرتا یک

۷۰

رله اضافه بار سه فاز حرارتی (بیمتال).

۱۹

دسته فیوزکش چاقویی.

۷۲

چراغ سیگنال.

۲۲

کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل.

۷۳

دکمه فشاری.

۲۳

کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل.

۷۴

دکمه فشاری دوبل.

۲۴

کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل.

۷۵

جعبه پلاستیکی روکار با دو عدد دکمه فشاری.

۲۵

ریل فلزی برای نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری.

۷۸

ترمینال پیچی با بدنه ترموپلاستیک.

۲۸

کلید حفاظت نشت جریان زمین بادقت ۳۰ و ۱۰۰ میلی آمپر.

۷۹

ترمینال پیچی با بدنه دیوروپلاستیک.

۳۶

کلید کنترل از راه دور.

۸۰

صفحه انتهایی برای ترمینال پیچی.

۳۷

تایمر برای روشنایی راه پله.

۸۱

بست فلزی برای نگهداری ترمینال پیچی.

۳۸

کلید گردان تابلویی یک پل.

۸۲

ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی.

۳۹

کلید گردان تابلویی دو پل.

۸۶

شمش مسی.

۴۰

کلید گردان تابلویی سه پل.

۸۷

مقره تابلویی اتکایی، ایزولاتور و مقره عبوری.

۴۱

کلید گردان تابلویی چهارپل.

۸۸

کانال پلاستیکی

۴۳

کلید گردان تابلویی یک پل سه حالته.

۸۹

تابلو برق ایستاده.

۴۵

کلید گردان تابلویی سه پل سه حالته.

۹۰

تابلو برق دیواری.

۴۷

کلید گردان تابلویی یک پل دو حالته.

۹۱

راه انداز نرم (Soft Starter) دیجیتالی سه فاز.

۴۹

کلید گردان تابلویی سه پل دو حالته.

۹۲

اینورتر سه فاز.

۵۳

جعبه چدنی برای کلیدهای گردان تابلویی.

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل پانزدهم. وسایل اندازه گیری

مقدمه

 

۱-در قیمت ردیف های این فصل، هزینه تهیه، حمل، نصب، برقراری اتصالات، آزمایش و راه اندازی تمام وسایل اندازه گیری که در تابلوهای اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرند، در نظر گرفته شده است. همچنین، قیمت آنها بر اساس مونتاژ و نصب هر یک از تجهیزات یاد شده در تابلوی مربوط، برقراری اتصالات، تکمیل تابلو در کارگاه تابلوسازی و سپس حمل آن به پای کار و نصب و راه اندازی آن در محل موردنظر، محاسبه و تعیین شده است.

۲-آمپرمترها و ولت مترهای دیجیتالی (گروه های ۱۱، ۱۲ و  ۱۳) دارای ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC بوده و مجهز به امکان کالیبراسیون نرم افزاری می باشند.

۳- در صورتی که آمپرمترها و ولتمترهای دیجیتالی (گروه های ۱۱، ۱۲ و   ۱۳ )با کلاس دقت (۰/۵) باشند ۱۲ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد..

۴-در صورتی که آمپرمترها و ولتمترهای دیجیتالی (گروه های ۱۱، ۱۲ و  ۱۳ )دارای ولتاژ تغذیه ۸۵ تا ۲۶۰ ولت AC/DC باشند ۳۵ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۵-تمام وسایل اندازه گیری مندرج در این فصل باید براساس استانداردهای IEC 61000-4-2, IEC 61010-1 و IEC 61000 -4-4 ساخته شده باشند.

۶-در صورتی که ردیف ۱۵۳۴۰۱ دارای حافظه ویژه Data Logging جهت نگهداری اطلاعات شبکه با فواصل ۵ دقیقه الی ۴ ساعت برای مدت یک هفته الی یک سال و با پورت ارتباط با کامپیوتر RS232/RS485 تحت پروتکل MODBUS باشد ۳۰ درصد به بهای ردیف مذکور اضافه خواهد شد.

۷-در صورتی که ردیف ۱۵۳۴۰۱ دارای کلاس دقت (۰/۵) باشد ۴۰ درصد به بهای مذکور اضافه خواهد شد.

۸-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

کنتور تک فاز الکترونیکی.

۱۶

آمپرمتر آنالوگ جریان متناوب.

۰۵

کنتور سه فاز الکترونیکی مستقیم.

۱۷

ولتمتر آنالوگ جریان متناوب.

۰۶

کنتور سه فاز الکترونیکی غیرمستقیم.

۱۸

وات متر آنالوگ جریان متناوب.

۰۷

کنتور سه فاز الکترونیکی ولتاژ اولیه.

۱۹

وارمتر آنالوگ جریان متناوب.

۰۹

ساعت فرمان.

۲۳

کسینوس فی متر آنالوگ.

۱۰

فتوسل.

۲۴

فرکانس متر آنالوگ.

۱۱

آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب.

۳۰

ترانسفورماتور ایزوله

۱۲

آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم.

۳۱

ترانسفورماتور جریان از نوع عبوری.

۱۳

ولتمتر دیجیتالی جریان متناوب.

۳۲

کلید تبدیل ولتمتر.

۱۴

کسینوس فی متر دیجیتالی.

۳۳

کلید تبدیل آمپرمتر.

۱۵

فرکانس متر دیجیتالی.

۳۴

دستگاه اندازه گیری توان / انرژی، جریان، ولتاژ وفرکانس.

 

—————————————————————————————————————-

فصل شانزدهم. وسایل فشار متوسط تابلویی

مقدمه

 

۱-در قیمت ردیف های این فصل، هزینه تهیه، حمل، نصب، برقراری اتصالات، آزمایش و راه اندازی انواع تابلوهای فشار متوسط فلزی ایستاده،تمام بسته، ثابت یا کشویی با قابلیت توسعه از طرفین، که در کارخانه مونتاژ شده اند و در پست های توزیع برق و پست های پاساژ، مراکز توزیعنیرو مورد استفاده قرار می گیرند، در نظر گرفته شده است .

۲-تابلوهای درج شده در این فصل، باید با استاندارد IEC298 منطبق باشد و تجهیزات آنها باید براساس استانداردهای IEC 56،IEC129، IEC282، IEC265 و یا استانداردهای مشابه باشد.

۳-برای تعیین قیمت ردیف های این فصل، نصب تابلوهای فشار متوسط درون ساختمان در نظر گرفته شده و شامل مراحل زیر است:

۱-۳حمل و استقرار سلول در محل و موقعیت اصلی، شامل بارگیری از انبار کارگاه، تخلیه، قرار دادن روی جک دستی متحرک و جابه جایی،

پیاده کردن در محل، رگلاژکردن در محل و تراز و ردیف کردن با سلول های مجاور.

۲-۳نصب و مونتاژ نهایی کارگاهی، کنترل اتصالات برقی و مکانیکی داخلی، برقراری اتصالات خارجی، تست و راه اندازی.

۴-در تعیین قیمت ردیف های این فصل، هزینه مربوط به وسایل فشار ضعیف، مانند کنترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم، در نظر گرفته نشده و جهت تعیین هزینه آنها باید ردیف های فصلهای مربوط، ملاک عمل قرار گیرند.

۵-در صورتی که درردیف های گروه ۰۱، دژنکتور با فرمان موتوری و با ولتاژهای ۱۱۰ یا ۲۲۰ ولت مستقیم یا ۲۲۰ ولت متناوب باشد، بیست درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۶-در صورتی که درردیف های گروه ۰۳، دژنکتور با فرمان موتوری و با ولتاژهای ۱۱۰ یا ۲۲۰ ولت مستقیم یا متناوب باشد، بیست درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد..

۷-در صورتی که درردیف های گروه ۰۶، سکسیونر با فرمان موتوری و با ولتاژهای ۱۱۰ یا ۲۲۰ ولت مستقیم یا ۲۲۰ ولت متناوب باشد، سیوپنج درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۸-در صورتی که درردیف های گروه ۰۶، سکسیونر در هوای آزاد نصب شود، بیست درصد به بهای واحد ردیفهای یاد شده اضافه خواهد شد.

۹-در صورتی که درردیف های گروه ۰۷، سکسیونر با فرمان موتوری و با ولتاژهای ۱۱۰ یا ۲۲۰ ولت مستقیم یا متناوب باشد، چهل و پنج درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۱۰-در صورتی که درردیف های گروه ۱۰، پایه فیوزها جهت نصب در فضای آزاد باشند، ده درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۱۱-در صورت لزوم استفاده از وسایل فشار متوسط تابلویی با ولتاژ ۷/۲، ۱۲، ۲۴، یا ۳۶ کیلوولت باید ردیف های وسایل فشار متوسط با ولتاژبه ترتیب ۶، ۱۱، ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت ملاک عمل قرار گیرد.

۱۲-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

—————————————————————————————————————-

فصل هفدهم. مولدهای برق

 

مقدمه

 

۱-مولدهای برق دایم درج شده در این فصل، براساس کار در شرایط طبیعی (درارتفاع۱۰۰۰ متر از سطح دریا، درجه حرارت تا۴۰ درجه سانتیگراد و رطوبت% ۶۰ )پیش بینی شده و شامل اجزای اصلی زیر است.

الف) موتور دیزلی چهار سیلندر به بالا، چهار زمانه، ۱۵۰۰ دور در دقیقه، با انژکتور الکترونیکی یا مکانیکی، دارای پمپ روغن جداگانه و خنک کننده روغن و فیلترهای روغن و هوا، با سیستم خنک کننده آبی (رادیاتوری با پروانه)، همچنین، دارای دستگاه راه انداز جریان مستقیم و وسایل اضافی موردنیاز، مانند لوله اگزوست و صدا خفه کن و لرزه گیر آکاردئونی، مخزن سوخت روزانه، دستگاه های نشان دهنده و حفاظتی و کنترل موتور، مطابق با استاندارد بینالمللی.ISO

ب) ژنراتور سه فاز ۵۰ سیکل ۴۰۰/۲۳۱ ولت Brushless چهارسیمه مطابق با استانداردهای بین المللی مجهز به رگولاتور ولتاژ الکترونیکی،کوپله شده با موتور دیزل به طور مستقیم روی یک شاسی در کارخانه سازنده، مناسب برای کار دایم، به طوری که بتواند بار اسمی خود را در شرایط طبیعی با ضریب قدرت ۰/۸ ارائه دهد.

ج) تابلوی کنترل با لوازم مطابق با استانداردهای بین المللی، شامل کلید اتوماتیک اصلی با رله های حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم، دارای دستگاه های نشان دهنده درجه های حرارتی، فشارسنج روغن و آب و نیز ولتمتر، آمپرمتر و فرکانس متر(منفرداً یا بصورت مجموعه) و سیستمهای اطمینان مورد نیاز برای از کار انداختن موتور در مواقع خطر، با آلترناتور شارژ باطری و باطری مناسب برای راه اندازی موتور دیزل.

۲-مولدهای برق اضطراری درج شده در این فصل، علاوه بر مشخصات یاد شده در بند ۱، باید دارای گرمکن الکتریکی آب، منبع سوخت روزانه و تجهیزات لازم برای روشن و خاموش کردن دیزل به طور خودکار و تابلو ترانسفر سویچ اتوماتیک باشند و زمان لازم برای به کار افتادن دیزل و بهرهبرداری نیرو، از ۱۰ ثانیه تجاوز نکند.

۳-با توجه به گستردگی و تنوع مشخصات و قیمت مولدهای برق، مفاد بند ۳ دستورالعمل کاربرد این فهرست بها مجدداً تأکید می گردد.

۴-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق برای کار دائم.

۰۲

تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق برای کار اضطراری.

—————————————————————————————————————-

فصل هجدهم. خازن های صنعتی و منابع تغذیه جریان مستقیم

مقدمه

 

۱-در قیمت ردیف های این فصل ، هزینه تهیه، حمل و نصب، برقراری اتصالات، آزمایش و راه اندازی تمام خازنهای صنعتی و رگولاتورهای فشار ضعیف، که در تابلوهای فلزی نصب و مورد استفاده قرار می گیرند، در نظر گرفته شده  است. همچنین قیمت آنها بر اساس مونتاژ ونصب هر یک از تجهیزات یاد شده در تابلوی مربوط، برقراری اتصالات ، تکمیل تابلو در کارگاه تابلو سازی و سپس حمل آن به پای کار و نصب و راه اندازی آن در محل مورد نظر، محاسبه و تعیین شده است.

۲-برای تعیین قیمت تهیه و نصب تابلوهای فلزی ایستاده و دیواری خازن های اصلاح ضریب قدرت، باید از ردیف های فصل چهاردهم (وسایل فشار ضعیف تابلوئی) استفاده شود.

۳-خازن های صنعتی مندرج در این فصل باید بر اساس استاندارد IEC 831-1 , VDE 0560 تولید شده باشند.

۴-منظور از پله در شرح ردیف های رگولاتور تعداد خروجی های فرمان در رگولاتور می باشد.

۵-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک.
۰۲خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی
۰۳خازن صنعتی سه فاز از نوع گازی
۰۴رگولاتور نوع الکتریکی

 

—————————————————————————————————————-

فصل نوزدهم. ترانسفورماتورهای فشارمتوسط

مقدمه

 

۱-تمام ترانسفورماتورهای  از نوع روغنی درج شده در این فصل، چرخ دار هستند و به منبع انبساط روغن، درجه روغن نما و ترمومتر

کنتاکت دار با کلید تولرانس ۵ درصد، مجهز اند و یا از نوع هرمتیک با رله مربوط می باشند.

۲-در صورتی که ترانسفورماتور ردیف های ۱۹۰۲۰۱ تا ۱۹۰۲۰۸ و ۱۹۰۴۰۱ تا ۱۹۰۴۰۸، روی تیر نصب شود، ۵ درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۳-در صورتی که ترانسفورماتر ردیف های گروه های ۱ و ۲ با ولتاژ ۶۰۰۰/۴۰۰/۲۳۱ ولت کار کند، ۲۰ درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۴-در صورتی که ترانسفورماتور ردیف های گروه های ۱ و ۲ در قسمت فشار متوسط، دارای دو ولتاژ ۶ و ۱۱ کیلو ولت بوده و با کلید دستی از خارج قابل تبدیل باشد، ۱۵ درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۵-چنانچه ترانسفوماتور ردیف های گروه های ۳ و ۴ در قسمت فشار متوسط، دارای دو ولتاژ ۱۱ و ۲۰ کیلو ولت بوده و با کلید دستی از خارج قابل تبدیل باشد، ۱۵ درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۶-در صورتی که ترانسفورماتورهای گروه های ۳، ۴ با ولتاژ ۳۳۰۰۰/۴۰۰/۲۳۱ ولت کار کند، ۵ درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۷-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱ترانسفورماتور فشار متوسط برای نصب داخل ساختمان ۱۱۰۰۰ / ۴۰۰ / ۲۳۱ ولت.
۰۲

ترانسفورماتور فشار متوسط برای نصب در فضای آزاد ۱۱۰۰۰ / ۴۰۰ / ۲۳۱ ولت.

۰۳

ترانسفورماتور فشار متوسط برای نصب داخل ساختمان ۲۰۰۰۰ / ۴۰۰ / ۲۳۱ ولت و یا .۲۰۰۰۰/۲۳۱

۰۴ترانسفورماتور فشار متوسط برای نصب در فضای آزاد ۲۰۰۰۰ / ۴۰۰ / ۲۳۱ ولت.
۰۵

ترانسفورماتور فشار متوسط برای نصب داخل ساختمان از نوع خشک ۲۰۰۰۰ / ۴۰۰ / ۲۳۱ ولت.

۰۶دستگاه اندازه گیری و کنترل

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیستم. وسایل شبکه

مقدمه

 

۱-هزینه تعیین مسیر، نقشه برداری و تهیه نقشه های پلان پروفیل (PLAN-PROFILE) پایه ها، در ردیف های این فصل پیش بینی نشده است.

۲-در ردیف های تهیه، حمل ونصب تیرهای بتونی برق، پایه های فلزی توزیع برق، پایه های فلزی چراغ برق و مهارها، هزینه عملیات توزیع تیرها، پایه ها و مهارها در مسیر جاگذاری ، منظور شده است، ولی از نظر کارهای الکتریکی هزینه ای پیش بینی نشده و با توجه به نوع کار الکتریکی، باید از ردیف مربوط استفاده شود.

۳-در قیمت ردیف های گروه های ۴۱ و ۴۲، هزینه های تهیه و حمل و نصب سیم مسی، کابلشوها و لوله های مورد نیاز، پیش بینی نشده و برای تعیین هزینه های یاد شده، باید از ردیف های فصل های مربوط استفاده شود.

۴-قیمت ردیف های گروه های ۴۵ و ۴۶، تنها شامل قیمت مصالح است و هزینه های نصب، حمل و ابزارآلات، در آن پیش بینی نشده است،بدیهی است که هزینه های یاد شده، در قیمت وسایل و تجهیزاتی که از این ردیف ها استفاده کنند، مانند کنسول، تابلو، ترانسفورماتور و غیره،منظور شده است.

۵-در صورتی که مهار ردیف های گروه ۳۵، از نوع مهار پیاده رو باشد، ۱۵ درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۶-در قیمت ردیف های گروه ۲ تا ۸ و گروه ۳۵ هزینه پی کنی در انواع زمین و پی سازی منظور نشده و برآورد هزینه عملیات مذکور براساس ردیف های مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه با اعمال ضریب ۱/۳۰ بعنوان پراکندگی کار تعیین می شود.

۷-برای اجرای شبکه های اتصال زمین در محوطه با استفاده از سیم لخت مسی (طنابی) حسب مورد ردیفهای ۲۰۳۲۰۱ الی ۲۰۳۲۰۴ ملاک عمل قرار گیرد.

۸- چنانچه در گروه ۴۱ ، اتصال زمین (صفحه مسی)،چاه کنی در زمین سنگی انجام شود، ۲ درصد بهای ردیف مربوط به عنوان اضافه بهای جنس زمین محاسبه و پرداخت می شود.

۹-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

پیاده کردن مسیر و محل پایه تیرهای بتونی، چوبی و پایه فلزی.

۲۶

کلمپ هوایی یک پیچه آلومینیومی.

۲۷

کلمپ هوایی دو پیچه آلومینیومی .

۰۲

تیر بتونی برق به ارتفاع ۸ متر.

۲۸

کلمپ آویزی دو پیچه آلومینیومی.

۰۳

تیر بتونی برق به ارتفاع ۹ متر.

۲۹

کلمپ انتهایی (سیم گیر).

۰۴

تیر بتونی برق به ارتفاع ۱۰ متر.

۳۰

کلمپ پرسی انتهایی.

۰۵

تیر بتونی برق به ارتفاع ۱۲ متر.

۳۱

آرمورراد.

۰۶

تیر بتونی برق به ارتفاع ۱۴ متر.

۳۲

سیم لخت مسی.

۰۷

 

پایه فلزی ساخته شده از نبشی، ناودانی و پروفیلهای مشابه برای توزیع نیروی برق.

۳۳

سیم هوایی آلومینیومی.

۳۴

سیم گالوانیزه.

۰۸

پایه فلزی چراغ برق.

۳۵

مهار تیرهای برق.

۱۴

کنسول گالوانیزه گرم.

۴۱

اتصال زمین (صفحه مسی).

۱۶

اتریه برای مقره چرخی.

۴۲

اتصال زمین (میله مسی).

۱۷

براکت جلوبر.

۴۳

اتصال زمین (میله گالوانیزه).

۱۸

مقره چرخی فشار ضعیف.

۴۴

تسمه گالوانیزه.

۱۹

مقره سوزنی چینی

۴۵

پیچ و مهره گالوانیزه.

۲۰

مقره بشقابی چینی ۲۰ کیلو ولتی.

۴۶

پیچ دوسر.

۲۱

میله جلو برنده.

۴۸

نصب پلاک.

۲۴

کلمپ هوایی یک پیچه مسی.

۴۹

شماره گذاری.

۲۵

کلمپ هوایی دو پیچه مسی.

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و یکم . کابل های تلفن

 

مقدمه

 

۱-تمام کابلهای تلفن زمینی از نوع A-2Y(st)2Y و کابلهای تلفن هوایی مهاردار از نوع A-2Y(L)2Y-T درج شده در این فصل باید بر طبق استاندارد IEC 708 ساخته شده باشند. همچنین تمام کابلهای تلفن هوایی از نوع j-Y(st)Y درج شده در این فصل باید بر طبق استاندارد IEC یا VDE 0815 ساخته شده باشند.

۲-تمام کابلهای نوری درج شده در این فصل باید براساس توصیه های اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU -G 652 و ITU -G 655 ساخته شده باشند.

۳-واژههایSM یا NZ بکار رفته در این فصل، نوع فیبر استفاده شده در کابل های نوری را مشخص کرده و اعداد Z*Y بیانگر تعداد تیوب (Y) تعداد فیبر در هر تیوب (Z) میباشد.

۴-در عملیات نصب و خواباندن کابل های تلفن زمینی درون ترانشه، عملیات خاکی پیش بینی نشده و هزینه اینگونه عملیات، در بهای واحد کار منظور نشده است.

۵-در صورتی که کابل های تلفن زمینی یا خاکی، روی دیوار نصب شوند، ۱۵ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۶-در صورتی که کابل های تلفن زمینی یا خاکی داخل لوله یا روی سینی کابل نصب شوند، ۸ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۷-هزینه بستها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابل های تلفن روی دیوار یا روی سینی کابل، در قیمت ها منظور نشده و برای تعیین قیمت تهیه و نصب انواع بستها و متعلقات مربوط، باید از ردیف های فصل بیست و هشتم (وسایل متفرقه) استفاده شود.

۸-در قیمت های این فصل، هزینه آزمایش کابلهای تلفن بامیگرو مانند آن، منظور نشده و هزینه عملیات یاد شده، همراه با هزینه سربندی،لحیم کاری برای هر زوج، به صورت ردیف مستقلی در فصل بیست و دوم (وسایل ارتباطی) پیش بینی شده است.

۹-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

شماره گروهشرح مختصر گروهشماره گروهشرح مختصر گروه
۰۲کابل تلفن زمینی(۰/۶میلیمتر) از نوع .A-2Y(St)2Y۱۳کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع NZ وSM
۰۴

کابل تلفن هوایی (۰/۶میلیمتر) از نوع .J-Y(St)Y

۱۴کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع NZ وSM
۰۶

کابل تلفن خاکی ژله فیلد (۰/۶میلیمتر) از نوع.A-2YF(L)2Yb2Y

۱۵کابل نوری مهاردار هوایی از نوع NZ وSM
۰۸

کابل تلفن کانالی ژله فیلد(۰/۶میلیمتر) از نوع.A-2YF(L)2Y

۱۶کابل نوری خشک از نوع NZ وSM
۱۰

کابل تلفن هوایی مهاردار (۰/۶ میلی متر) از نوع .A-2Y (L)2Y-T

۱۷کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ وSM
۱۱

سیم تلفن تابیده دولا و سه لا.

  

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و دوم . وسایل ارتباطی

 

مقدمه

 

۱-هزینه آزمایش کابل های تلفن همراه با فرم بندی، سربندی، لحیم کاری و مانند آن، در این فصل به صورت یک ردیف مستقل برای هر زوج از مدارهای ورودی یا خروجی، در جعبه تقسیم شانه ای پیش بینی شده است.

۲-با توجه به ویژگی خاص مراکز تلفن الکترونیکی و یا دیجیتال از نظر کاربرد و برنامه ریزی کاری آن و تنوع مشخصات و نیازهای متفاوت هر پروژه، مشخصات فنی این مراکز، براساس شرایط خاص کاربردی مرکز تلفن و پروژه مربوط، تعیین و قیمت تهیه، حمل، نصب و راه اندازی و آزمایش آنها، بر حسب مورد مطابق ضوابط قیمت های ستاره دار یا قیمت های جدید، محاسبه خواهد شد. شماره گروه مربوط به مراکز تلفن الکترونیکی ۱۶ است.

۳-در صورتی که دستگاه های تلفن ردیف های گروه های ۱۱ و ۱۲، مجهز به دکمه ارت باشند، ۱۰ درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

۴-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

جعبه تقسیم فلزی شانه ای تلفن (روکار).

۱۲

دستگاه تلفن دیواری.

۰۲

جعبه تقسیم فلزی شانه ای تلفن (توکار).

۱۳

دستگاه تلفن دیواری فلزی مخصوص فضای آزاد.

۰۵

جعبه انشعاب تلفن برای نصب در فضای آزاد.

۱۴

سیستم تلفن رییس و منشی.

۰۶

شانه تلفن.

۱۵

سیستم تلفن ردیفی.

۰۷

فرمبندی، سربندی، لحیمکاری و تست هر زوج از مدار.

۱۶

مرکز تلفن الکترونیکی.

۱۱

دستگاه تلفن رومیزی ساده .

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و سوم . سیستم احضار و در بازکن

 

مقدمه

 

۱-در صورتی که به سیستم دربازکن صوتی ردیف ۲۳۰۸۰۱، یک گوشی و یک شستی روی پانل در ورودی برای هر واحد اضافه شود، ۲۵درصد به بهای واحد ردیف یاد شده اضافه خواهد شد.

۲-در صورت اضافه شدن قابلیت ارتباط بین آیفون داخل واحدها با یکدیگر ۵ درصد به ردیف آیفون های مربوطه اضافه می گردد.

۳-تمامی تجهیزات مندرج در این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی و بینالمللی همچون IEC، VDE و… ساخته و تولید شده باشند.

۴-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۲

پلاک احضار توکار با دکمه فشاری.

۱۳

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال.

۰۳

شستی گلابی و زیربالشی.

۱۵

پلاک خبر (پنل احضار).

۰۴

پلاک احضار توکار از نوع کششی.

۱۶

پلاک پاسخ سیستم احضار پرستار.

۰۶

چراغ سردر.

۱۷

چراغ سردر سیستم احضار پرستار.

۰۷

ترانسفورماتور.

۱۹

نمایشگر سقفی و دیواری سیستم احضار پرستار.

۰۸

سیستم دربازکن.

۲۰

زیربالشی با میکروفون سیستم احضار پرستار.

۱۱

سیستم در بازکن مرکزی با یک در ورودی.

۲۱

برد کنترل هوشمند سیستم احضار پرستار.

۱۲

سیستم در بازکن مرکزی با دو در ورودی.

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و چهارم . سیستم آنتن تلویزیون

 

مقدمه

 

۱-در صورت استفاده از ردیف های گروه ۱۴ به صورت روکار، ضمن رعایت قیمت ردیف های یاد شده، باید قیمت بستها که به طور مستقلدر فصل بیست و هشتم (وسایل متفرقه) پیشبینی شده است نیز، ملاک عمل قرار گیرد.

۲-محدوده فرکانسی ردیف های گروه های ۴ الی ۱۴، فرکانس های ۵ تا ۸۶۰ مگا هرتز باندهای VHF و UHF است.

۳-با توجه به ویژگی خاص سیستم تلویزیون مدار بسته (CCTV) از نظر کاربرد و برنامه ریزی کاری آن و تنوع مشخصات و نیازهای متفاوت هر پروژه، مشخصات فنی این سیستم ها براساس شرایط خاص کاربردی سیستم و پروژه مربوط، تعیین و قیمت تهیه، حمل و نصب و راه اندازی آنها بر حسب مورد، مطابق ضوابط قیمت های ستاره دار یا قیمت های جدید محاسبه خواهد شد. شماره گروه این سیستم ۱۵ است.

۴-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانالVHF و . UHF
۰۳پایه مخصوص نصب آنتن گیرنده تلویزیون.
۰۴تقویت کننده چند باندیUHF، VHF و .FM
۰۷تقویت کننده خط تمام باند UHF، VHF و .FM
۰۹جعبه تقسیم عبوری.
۱۰جعبه تقسیم انشعابی.
۱۱رابط گیرنده.
۱۲پریز میانی توکار تلویزیون.
۱۳پریز انتهایی توکار تلویزیون.
۱۴ کابل کواکسیال.
۱۵سیستم تلویزیون مدار بسته.
۱۶آنتن الکترونیکی (هوایی).

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و پنجم . سیستم مادر ساعت

 

مقدمه

 

۱-به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروههای این فصل در جدول زیر درج شده است.

۲-در ردیف ۲۵۰۱۰۱ چنانچه تعداد ساعت ها افزایش یابد، به ازای افزایش هر ماژول ۵۰ تایی، ۲۰ درصد به ردیف فوق اضافه می گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

مادر ساعت الکترونیکی.

۰۳

دستگاه ثبت وقت (حضور و غیاب).

۰۴

ساعت فرعی یکطرفه دیواری .

۰۵

ساعت فرعی دوطرفه آویز.

۰۸

ساعت دیواری برای اتاق عمل.

۰۹

ساعت کوارتز دیواری روکار یک طرفه.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و ششم . وسایل اعلام حریق

 

مقدمه

 

۱-مراکز کنترل اعلام حریق متعارف (Conventional) درج شده در این فصل، از نوع مدار بسته، شامل کنترل اصلی با باطری و منبع تغذیه با خروجی تثبیت شده ۲۴ ولت مستقیم، شارژر تمام اتوماتیک محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و اتصال معکوس به باطری، دارای قابلیت کار با باطریهای خشک یا آببندی شده هستند. این مراکز، باید دارای مدار عیب یاب و آزمایش چراغ هایی برای نشان دادن نقص در اجزای سیستم، چراغ هایی برای تعیین نواحی حریق، زنگ برای اعلام نقص، کلید و کنترل هایی برای به وضعیت عادی برگرداندن مدارها بعد از هر اعلام حریق و چراغی که حتی بعد از قطع صدای آژیر تا به حالت عادی در آمدن دستگاه، روشن می ماند، باشند. همچنین سیستم باید دارای خروجی مشترک آلارم اصلی (MASTER ALARM) و خروجی تفکیکی آلارم نواحی (ALARM ZONE) باشد. هر خروجی آلارم اصلی یا ناحیهای باید قابلیت تحمل حداقل دو وسیله (زنگ یا آژیر) را داشته باشد. همچنین، این مراکز باید دارای ترمینال هایی برای نصب مدار تکرار کننده باشند.

۲-مراکز کنترل اعلام و اطفای حریق متعارف درج شده در این فصل، از نوع اتوماتیک با قابلیت تغذیه و تحریک دستگاههای اطفای حریق،دارای سیستم سمعی و بصری برای کنترل و نظارت کار مدارات به طور اتوماتیک و دستی هستند. این مراکز باید دارای مدولهای الکترونیکی قابل تعویض و گسترش، باطری قابل شارژ از نوع خشک یا آببندی شده و شارژر تمام اتوماتیک و پوشش ضد آتش باشند.

۳-مراکز تکرار کننده اعلام حریق درج شده در این فصل، برای نشان دادن سیگنال های اعلام حریق ارسال شده از مراکز اعلام حریق به کار می روند. این مراکز دارای امکان آزمایش به طور سمعی و بصری و فاقد سیستم تغذیه هستند.

۴-مشخصات فنی تمام وسایل وتجهیزات پیشبینی شده در این فصل، باید مطابق استانداردهای بین المللی، مانند NFPA72EوB.S.5839وB.S.5445 باشد.

۵-استفاده و کاربرد وسایل و تجهیزات اعلام و اطفای حریق ساخت داخل کشور، در صورتی مورد تایید است که بر اساس استانداردهای یاد شده، تولید و ساخته شده و ممهور به مهر سازمان ملی استاندارد ایران باشند.

۶- به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

شماره گروهشرح مختصر گروه
۰۱مرکز کنترل اعلام حریق.
۰۲شستی اعلام حریق.
۰۳زنگ اعلام حریق
۰۴ آژیر اعلام خطر.
۰۵چراغ چشمکزن.
۰۶دتکتور دودی.
۰۷دتکتور حرارتی.
۰۸شستی مخصوص تحریک دستگاههای اطفای حریق.
۰۹مرکز کنترل اعلام و اطفای حریق .
۱۰چراغ مخصوص اعلام خطر حریق از نوع گردان.
۱۱مرکز تکرار کننده اعلام حریق.
۱۲ چراغ نمایشگر عملکرد دتکتور.
۱۳دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی.
۱۴دتکتورهای خاص.
۱۵ماژول اینترفیس.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و هفتم . وسایل صوتی

 

مقدمه

 

۱-رکهای صوتی باید با دهانه استاندارد ۱۹ اینچ (۴۸۲/۶ میلیمتر) و عمق حداقل ۴۵ سانتیمتر ساخته شده باشد. ارتفاع هر واحد پنل مطابقاستانداردهای IEC 297، DIN 41494 و BS 5954 برابر ۱۳۴ اینچ (۴۴/۴۵میلیمتر) که بر اساس واحد U تعریف شده است.

۲- رکهای صوتی بایستی از استحکام لازم برای تحمل وزن تجهیزات مربوط و بخصوص تقویت کننده های قدرت داشته و نگهدارنده های مناسب برای حفظ پنل ها در آن تعبیه شده باشد. ضخامت ورق چهارچوب اصلی رکها نباید از ۱/۵ میلیمتر کمتر باشد.

۳- تمام تجهیزات فلزی  مورد استفاده در سیستم صوتی مانند رکها و پنلهای مربوط، بلندگوهای ستونی و شیپوری و سایر دستگاه ها بایستی پس از فسفاته شدن و یک دست رنگ ضد زنگ مرغوب، از یک دست رنگ کوره ای پوشیده شده و بخش های متحرک احتمالی آنها از جنس گالوانیزه باشد.

۴- رکهای صوتی بایستی دارای وسایل لازم برای نگهداری سیم ها و کابلهای ارتباطی داخلی پنلها و تقویت کننده های قدرت بوده و تمام اتصالات داخلی آن از نوع جداشونده باشد تا درصورت نیاز به تعمیر، جابجایی و یا تعویض، این عملیات با سهولت بیشتر امکان پذیر باشد.

۵-درصورت نیاز به استفاده از و سایل و تجهیزات با قدرت زیاد و استقرار رک در مناطق گرم (بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد) ضروری است.رک مجهز به فن تهویه باشد. ولتاژ تغذیه این فن بایستی از کلید اصلی رک تامین شود.

۶-تمام پنل های تقویت کننده قدرت تعبیه شده در رک صوتی باید دارای کلید و نشانگر وضعیت بوده و مجهز به سیستم حفاظت الکترونیک با چراغ اخطار بار بیش از حد (Over Load) یا اتصال کوتاه خروجی (Short Circuit) باشد.

۷-کلیه تجهیزات پلاستیکی سیستم های پیام رسانی باید از جنس ABS خودرنگ مقاوم ساخته شده باشد تا مقاومت مکانیکی لازم را دارا بوده در هنگام تولید صدا، ارتعاش نامناسب ایجاد ننماید.

۸-خروجی تقویت کننده های صوتی بایستی مطابق استانداردهای معتبر بین المللی دارای امپدانس ۸ و ۱۶ اهم و ولتاژ ۷۰ و ۱۰۰ ولت بوده و ترمینال های مذکور با حروف درشت مشخص شده باشد.

۹-وجود ترمینال اتصال زمین برای کلیه تجهیزات و دستگاه های صوتی با بدنه فلزی الزامی است.

۱۰-هزینه نصب واحدهای پنل و دستگاه ها مانند رادیو پخش، تقویت کننده و … در رک استاندارد، در قیمت ردیف های مربوط پیش بینی شده باشد.

۱۱-هزینه کنده کاری و جاسازی محل نصب بلندگوهای سقفی در انواع سقف های کاذب در بهای واحد ردیف های مربوط پیش بینی نشده و بطور جداگانه پرداخت می شود.

۱۲-چنانچه رک استاندارد ۱۹ اینچ (گروه ۰۱) دارای چرخ باشد ۲ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۱۳-چنانچه رک استاندارد ۱۹ اینچ (گروه ۰۱ )مجهز به فن تهویه اتوماتیک باشد ۸ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۱۴-چنانچه پنل پخش (شامل رادیو) (گروه ۰۵) مجهز به سیستم لوح فشرده (CD-DVD) و USB باشد ۱۰ درصد به بهای واحد ردیفمربوط اضافه خواهد شد و چنانچه مجهز به سیستم ضیط صدا باشد، ۲ درصد به اهای واحد اضافه می شود.

۱۵-چنانچه ردیف های گروه ۴ به صورت دیجیتال باشند، ۴۰ درصد به بهای ردیف اضافه می شوند.

۱۶-در گروه ۷، چنانچه پنل انتخاب برنامه مجهز به سیستم کنترل از راه دور یا کنسول ارتباط رومیزی باشد، ۲۰ درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

۱۷-چنانچه ردیفهای گروه ۱۸ دارای IP44 و برای نصب در فضای آزاد باشد، ۳۰ درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

۱۸-چنانچه ردیف های گروه ۱۹ دکوراتیو و از جنس چوب باشد، ۳۰ درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

۱۹-در ردیف های این فصل، منظور از توان، توان مؤثر است.

۲۰-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه

شماره گروه

شرح مختصر گروه

۰۱

رک استاندارد ۱۹ اینچ.

۱۲

کنسول کنترل ارتباط.

۰۲

واحد اتصالات ترمینال.

۱۳

پنل اولویت دهنده اتوماتیک.

۰۳

پنل خالی.

۱۴

میکروفون.

۰۴

پیش تقویت کننده و میکسر.

۱۵

پایه برای نصب میکروفون.

۰۵

دستگاه رادیو و رادیو پخش.

۱۶

کابل مخصوص میکروفون.

۰۶

پنل اندازه گیری و کنترل توان.

۱۷

پریز میکروفون.

۰۷

پنل انتخاب برنامه.

۱۸

بلندگوی ستونی.

۰۸

میکسر و تقویت کننده.

۱۹

بلندگوی دیواری.

۰۹

تقویتکننده قدرت.

۲۰

بلندگوی سقفی.

۱۰

پیش تقویت کننده میکروفون.

۲۱

بلندگوی شیپوری.

۱۱

پنل آژیر.

۲۲

ولوم کنترل.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و هشتم . وسایل متفرقه

۱-عملیات ماسه ریزی و آجرچینی درج شده در این فصل، شامل ریختن ۱۰ سانتیمتر ماسه نرم زیر و ۱۰ سانتیمتر روی کابل یا کابل ها و چیدن آجر فشاری به تعداد کافی طبق نقشه و مشخصات است.

۲-هزینه تهیه مصالح در ردیف های ماسه ریزی و آجرچینی در نظر گرفته نشده است، هزینه آن با استفاده از فهرست مصالح پایکار این فهرست بها و در نظر گرفتن حجم مورد استفاده برای ماسه و تعداد آجر در متر طول محاسبه و با اعمال ضرایب مندرج در پیمان پرداخت می شود.

۱-۲ در ردیفهای ۲۸۰۱۰۱ و ۲۸۰۱۰۲ به ازای هر ردیف عمودی مازاد ماسه ریزی، ۳۰ درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

۲-۲ در ردیفهای ۲۸۰۱۰۱ و ۲۸۰۱۰۲ در صورت افزایش عرض کانال، به ازای هر ۵۰ سانتیمتر، ۸۰ درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

۳-در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) سینی کابل بجای زانوی افقی سینی کابل، ۵ درصد به بهای واحد ردیف زانوی افقی سینی کابل مربوط (گروه۲۱) اضافه خواهد شد.

۴-در صورتی که در ردیف های سینی کابل، زانوی افقی، سه راهی و چهارراهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیمتر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه یه ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر استفاده شود ۵۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۵-در صورتی که در ردیف های سینی کابل، زانوی افقی، سه راهی و چهارراهی سینی کابل به عرض ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلیمتر استفاده شود ۶۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۶-در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) نردبان کابل به جای زانوی افقی نردبان کابل، ۵ درصد به بهای ردیف زانوی افقی نردبان کابل (گروه ۲۷ )اضافه خواهد شد.

۷-در صورتی که در ردیف های سینی کابل، زانو، سه راهی و چهارراهی سینی کابل و نیز نردبان کابل، زانو، سه راهی و چهارراهی نردبان کابلجداکننده سینی و نردبان کابل، طول لبه افزایش یابد، به ازای هر ۲ سانتیمتر افزایش در طول لبه تا طول حداکثر ۱۰ سانتیمتر ۷ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۸-ورق گالوانیزه پیشبینی شده در این فصل، از نوع کارخانه ای است.

۹-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروهشرح مختصر گروهشماره گروهشرح مختصر گروه
۰۱

ماسه ریزی و آجرچینی در کانال کابل.

۱۹

قاب و  بست  آهنی  برای  نصب ترانسفورماتورهای هوایی.

۰۲

کنده کاری، شیار درآوردن، سوراخ کردن در سطوح مختلف برای نصب لوله برق.

۲۰سینی کابل.
۰۳براس بوش با یک عدد بوشن فلزی۲۱زانوی افقی سینی کابل.
۰۴گلند برنجی با یک عدد مهره. ۲۲سهراهی سینی کابل.
۰۵قوطی تقسیم گرد چدنی.۲۳چهار راهی سینی کابل.
۰۶قوطی تقسیم چهارگوش چدنی. ۲۴نگهدارنده افقی پرسی.
۰۷زانو و سه راه چدنی و فولادی دردار. ۲۵ناودانی عمودی
۰۸قوطی تقسیم چهارگوش گالوانیزه.۲۶نردبان کابل.
۰۹

قوطی کلید و پریز چهارگوش پرسی گالوانیزه.

۲۷زانوی افقی نردبان کابل.
۱۰قوطی تقسیم گرد گالوانیزه (لوپینگ باکس)۲۸سه راهی نردبان کابل.
۱۱مهره برنجی برای لوله فولادی.۲۹چهار راهی نردبان کابل.
۱۲

میخ یا پیچ برای بتن یا آهن.

۳۰جداکننده سینی و نردبان کابل.
۱۳جعبه تقسیم چهارگوش کائوچویی. ۳۱اتصال (رابط) سینی و نردبان کابل.
۱۴جعبه تقسیم دردار ضدانفجار.۳۲بست فلزی (اسپیت).
۱۵زانوی دردار ضد انفجار. ۳۳بست کائوچویی .
۱۶جعبه تقسیم فیوزدار چدنی.۳۴بست کائوچویی با ریل فلزی.
۱۸

فریم برای نصب چراغ های توکار.

۳۵

بست پلاستیکی کمر بندی

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و نهم . سیستم شبکه های اطلاع رسانی

مقدمه

 

۱- اقلام این فصل شامل تجهیزات Passive   شبکه بوده و تجهیزات مذکور برای طراحی بر اساس توپولوژی ستاره مطابق با استانداردهای EIA/TIA568، ISO/IEC11801 ed2  و EN50173-1 میباشد.

۲-بر روی کلیه کابل های مسی Cat6، Cat7 و ۱۰ GBIT باید نام سازنده، نوع کابل، متراژ، جنس روکش و استانداردها حک شده باشد.

۳-کلیه کابینت ها و رکها باید دارای حداقل درجه حفاظت IP20 و IK08 بوده و مطابق با استانداردهای زیر ساخته شده باشد:

IEC 60950-10, 60297-1,2, 60917 -1, 60917-2-1, EIA-310-D

۴-برای ترانکینگ های فلزی و PVC به ترتیب باید از فصل های دوازدهم و سیزدهم استفاده شود.

۵-تمام متعلقات خط ارتباطی باید از یک طبقه بندی یکسان Cat6)، Cat7 و (۱۰ GBIT انتخاب شود.

۶-مسیر کابل های شبکه از کابل های برق باید مطابق با استاندارد EN50174-2 جدا شود.

۷-حداقل فاصله بین کابل شبکه و چراغ های فلورسنت باید ۵۰ سانتیمتر و با وسایل موتوری و صنعتی یک متر باشد.

۸-حداکثر طول رشته های باز شده کابل در محل اتصالات باید ۱۳ میلیمتر باشد.

۹-ردیفهای ۲۹۰۱۰۱ تا ۲۹۰۱۰۴، شامل کابل های فیبر نوری داخل یا خارج ساختمان می باشد. کابل های خارج ساختمان باید دارای محافظ فلزی باشد.

۱۰-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول ۱ و شرح اختصارات مربوط، در جدول ۲ درج شده است.

جدول ۱- شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه

شرح مختصر گروه ها

۰۱

کابل شبکه و متعلقات

۰۲

کابینت، رک و متعلقات

 

—————————————————————————————————————-

فصل سی و نهم . کارهای دستمزدی

 

مقدمه

۱- کارهای دستمزدی موضوع این فصل، برای کارهایی پیشبینی شده است که:

۱-۱ مصالح آنها توسط و به هزینه کارفرما تهیه میشود. هنگام تهیه برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای دستمزدی مورد نظر، شامل بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی های لازم، نصب و راهاندازی، به صورت ستاره دار مطابق بند ۱-۲ دستورالعمل کاربرد، تهیه و در این فصل درج می شود.

 

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ۱٫ مصالح پایکار

 

مقدمه

مصالح پایکار، به مصالحی اتلاق می شود که برای اجرای عملیات موضوع پیمان، مورد نیاز باشد و با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، طبقمشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی نگهداری شود که قابل اندازه گیـری یـا شـمارش باشـد. هنگـام ورود مصالح به کارگاه، باید صورت جلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است، با حضور دستگاه نظارت تنظیم شود.

۲-با اعمال ضرایب متوسط درج شده در فهرست ضرایب مصالح پایکار، به بهای ردیف های فصل مربوط ، بهای مصالح پای کار بـرای منظـور کردن در صورت وضعیت های موقت تعیین می شود. در بهای مصالح پای کار هزینه بارگیری ، حمل تا ۳۰ کیلومتر و بارانـدازی در نظـر گرفتـه شده است و هیچگونه پرداختی برای حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر انجام نخواهد شد.

۳-هنگام تهیه صورت وضعیت موقت ، مقدار مصالح پای کار، اندازه گیری می شود و برای تقویت بنیه مالی پیمانکـار، ۷۰درصـد بهـای مصـالح پای کار، (که پس از اعمال ضریب های جدول زیر به بهای واحد ردیف ها به دست می آید) با احتساب ضـریب منطقـه ای، ضـریب بالاسـری و ضریب پیشنهادی پیمانکار، در صورتوضعیت ها منظور می شود.

۴-تمام مصالح پای کار، پس از منظور شدن در صورت وضعیت های موقت، متعلق به کارفرماست و پیمانکار حق خارج کردن آنها را از محوطه کارگاه نخواهد داشت ، مگر مصالحی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان ، ضرورتی نداشته باشـد. کـه در ایـن حالـت، پـس از کسـر آن از صورت وضعیت ( چنانچه در صورت وضعیت منظور شده باشد )، پیمانکار می تواند با پیشنهاد دستگاه نظـارت و موافقـت کارفرمـا، آنهـا را از کارگاه خارج کند.

۵-مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح پایکار، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنهـا را در محـل مناسـبی کـه در مقابـل عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد، نگهداری کند.

۶-نرخ مصالح حاصل از ضرایب مصالح پای کار و همچنین ضرایب درج شده در فهرست یاد شده،منحصراً برای محاسبه بهای مصالح پایکار در صورت وضعیت های موقت منظور شده است، و قابل استفاده یا استناد در سایر موارد نیست.

۷-در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت، و همچنین صورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نـوع مصـالح پـای کـار منظـور شـود. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقیمانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.

 

فهرست ضریب های متوسط قابل اعمال به بهای واحد ردیف ها برای تعیین مصالح پای کار

شماره فصل

عنوان فصل

ضریب

شماره فصل

عنوان فصل

ضریب

۱

چراغهای فلورسنت

۰/۹۰

۱۵

وسایل اندازه گیری(تابلوی ساخته شده)

۰/۹۵

۲

چراغهای رشته ای

۰/۷۰

۱۶

تابلوهای فشار متوسط(تابلوی ساخته شده)

۰/۹۵

۳

چراغهای صنعتی

۰/۸۵

۱۷

مولدهای برق

۰/۹۲

۴

چراغهای فضای آزاد

۰/۹۰

۱۸

خازنهای صنعتی ومنابع تغذیه جریان مستقیم

۰/۹۵

۵

چراغهای مخصوص

۰/۹۰

۱۹

ترانسفورماتورهای فشار متوسط

۰/۹۵

۶

سیمها

۰/۵۵

۲۰

وسایل شبکه

۰/۷۰

۷

کابلهای فشار ضعیف

۰/۸۵

۲۱

کابلهای تلفن

۰/۸۰

۸

کابلشوها

۰/۲۰

۲۲

وسایل ارتباطی

۰/۹۰

۹

کابلهای فشار متوسط

۰/۹۰

۲۳

سیستم احضار و دربازکن

۰/۷۰

۱۰

سرکابلها و مفصلها

۰/۷۰

۲۴

سیستم آنتن تلویزیون

۰/۷۰

۱۱

کلیدها و پریزها

۰/۶۰

۲۵

سیستم مادر ساعت

۰/۹۰

۱۲

لولههای فولادی

۰/۶۰

۲۶

وسایل اعلام واطفای حریق

۰/۹۰

۱۳

لولههای پی.وی.سی

۰/۴۰

۲۷

وسایل صوتی

۰/۹۵

۱۴

وسایل فشارضعیفتابلویی(تابلوی ساخته شده)

۰/۹۵

۲۸

وسایل متفرقه

۰/۶۵

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ۲. ضریب طبقات

 

۱- ضریب طبقات: قیمت های درج شده در این فهرست بها، برای انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف در نظر گرفته شده است، و چنانچه کار در طبقات بالاتر از همکف و پایینتر از طبقه زیر همکف انجام شود، بابت هزینه حمل مصالح به طبقات یاد شده و افت مصالح ناشی ازحمل آن به طبقات و همچنین سختی اجرای کار، ضریب طبقات به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور میشود  .

۱ـ.۱ سطح زیر بنای هر طبقه بالاتر از طبقه همکف، به طور مجزا بر اساس نقشه های مصوب تعیین شده و سطح زیربنای اولین از طبقه بالاتر طبقه همکف، در ضریب ۱، سطح زیربنای دومین طبقه بالاتر از طبقه همکف، در ضریب ۲، سطح زیربنای سومین طبقه بالاتر از طبقه همکف، در ضریب ۳ و به همین ترتیب، سطح زیربنای طبقه n ام بالاتر از طبقه همکف، در ضریب n، ضرب می شود.

۱ـ.۲ سطح زیربنای هر طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، به طور مجزا بر اساس نقشه های مصوب تعیین شده و سطح زیربنای اولین طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب ۱، سطح زیربنای دومین طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب ۲، سطح زیربنای سومین طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب ۳ و به همین ترتیب، سطح زیربنای طبقه m ام پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب m، ضرب می شود  .

۱ـ.۳ ضریب طبقات (P) که از رابطه زیر به دست می آید، ضریبی است که به طور جداگانه برای هر ساختمان (به استثنای اقلام کار مربوط به محوطه سازی) محاسبه و به تمام اقلام کار ساختمان مربوط، اعمال می شود.

۴-۱ چنانچه در حین اجرای کار تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمـول مربـوط یکبـار دیگـر بـر اسـاس ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می شود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شـده ضـریب p بـیش بینـی شده باشد. چنانچه نقشه های اجرایی به گونه ای باشد که نباید ضریب p در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجرای کار و تغییر نقشـه، اسـتحقاق دریافت ضریب p را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت ها اعمال می شود.

 

تبصره (۱ در صورتی که وضعیت زمین طوری باشد که ساختمان بیش از یک همکف در جهات مختلف داشته باشد، طبقه همکف اصلی که در نقشه های اولیه مشخص شده، ملاک محاسبه ضریب طبقات قرار می گیرد.

تبصره (۲ منظور از کارهای محوطه سازی، عبارت است از تمام عملیات ساختمانی یا تاسیسات مکانیکی و برقی که در خارج از ساختمان انجام شود.

تبصره (۳ ضریب طبقات که به طور جداگانه برای هر یک از ساختمان های مشمول تعیین می شود، به تمام اقلام کار همان ساختمان به استثنای مصالح پایکار، تعلق می گیرد و از اولین صورت وضعیت منظور می شود.

تبصره (۴ ضریب طبقات با چهار رقم اعشار در محاسبات در نظر گرفته می شود، چنانچه رقم پنجم بعد از ممیز کمتر از ۵ باشد، حذف و اگر۵ و یا بیشتر باشد، یک واحد به رقم چهارم بعد از ممیز اضافه می شود.

مثال: ضریب طبقات برای یک ساختمان با مشخصات زیر، که دارای سه طبقه پایینتر از طبقه زیر همکف و یازده طبقه بالاتر از طبقه همکفاست، به شرح زیر محاسبه میشود.

ـ سطح زیربنای سه طبقه پایینتر از طبقه زیر همکف، هر طبقه ۴۰۰ متر مربع،جمعاً۱۲۰۰  متر مربع.

  • سطح زیربنای طبقه زیر همکف ۴۰۰ = (B0) متر مربع.
  • سطح زیربنای طبقه همکف ۶۰۰ = (F0) متر مربع.
  • سطح زیربنای اولین تا دهمین طبقه بالاتر از طبقه همکف، هر طبقه ۵۰۰ متر مربع،جمعاً ۵۰۰۰ متر مربع.
  • سطح زیربنای طبقه یازدهم ۴۰۰ = متر مربع.
  • سطح کل زیربنا، ۴۰۰ + ۵۰۰۰ + ۶۰۰ + ۴۰۰ + ۱۲۰۰ = (S)،جمعاً ۷۶۰۰ متر مربع.
  •  

—————————————————————————————————————-

پیوست ۳٫ شرح اقلام هزینه های بالاسری

 

هزینه بالاسری، به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود.

۱- هزینه بالاسری عمومی

این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر :

۱ـ ۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی،اموراداری و مالی، تدارکات و خدمات.

۱ـ ۲ هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

۱ـ ۳ هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.

۱ـ ۴ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

۱ـ ۵ هزینه نگهداری دفتر مرکزی.

۱ـ ۶ هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی .

۱ـ ۷ هزینه آب، برق، و سوخت دفتر مرکزی.

۱ـ ۸ هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

۱ـ ۹ هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۰ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۱ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۲ هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.

۱ـ ۱۳ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

۱ـ ۱۴ هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.

۱ـ ۱۵ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۶ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.

۱ـ ۱۷ هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.

۲- هزینه بالا سری کار این هزینه، از نوع هزینه هایی است که میتوان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

۲ـ ۱ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:

۲ـ۱ـ ۱ هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

۲ـ۱ـ ۲ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.

۲ـ ۲ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

۲ـ۲ـ ۱ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

۲ـ۲ـ ۲ هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.

۲ـ۲ـ ۳ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار.

۲ـ ۳ هزینه مالیات.

۲ـ ۴ سود پیمانکار.

۲ـ ۵ هزینه های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:

۲ـ۵ـ ۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

۲ـ۵ـ ۲ هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.

۲ـ۵ـ ۳ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

۲ـ۵ـ ۴ هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان.

۲ـ۵ـ ۵ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.

۲ـ۵ـ ۶ هزینه پذیرایی کارگاه.

۲ـ۵ـ ۷ هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه های متفرقه.

۲ـ۵ـ ۸ هزینه تامین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه .

۲ـ۵ـ ۹ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

۲ـ۵ـ ۱۰ هزینه آزمایش های پیمانکار.

۲ـ ۶ هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.

۲ـ۶ـ ۱ هزینه های تهیه عکس و فیلم.

۲ـ۶ـ ۲ هزینه تهیه نقشه های کارگاهی (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

۲ـ۶ـ ۳ هزینه تهیه نقشه های چون ساخت .(As Built Drawings)

۲ـ۶ـ ۴ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

۲ـ۶ـ ۵ هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

۲ـ۶ـ ۶ هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح (۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینهای در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

توضیح (۲ در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری (برای پیمانهای مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ۴. دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

 

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهیه شده است، از این رو، در کارهای مربوط به هر رشته، باید به تناسب ماهیت و نیاز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

 

۱- تعاریف

۱ـ ۱ تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدام ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.

۱ـ ۲ ساختمان های پشتیبانی، به ساختمانی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بهره برداری قرار میگیرند، مانند کارگاه های سر پوشیده، شامل کارگاه های تاسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاه های سرپوشیده ماشین آلات،انبارهای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی و…

۱ـ ۳ ساختمانهای عمومی، به ساختمانی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد استفاده قرار گیرد،مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمانهای مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکینگ های سرپوشیده.

۱ـ ۴ محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب، ایجاد خاکریز و کانال های هدایت آب و تمهیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارهای روباز، زمین های ورزشی، پارکینگ های روباز، حصارکشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.

۱ـ ۵ منظور از ورودی کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار، از سوی کارفرما تامین و تحویل پیمانکار می شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تامین هر یک از نیازهای پیشگفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود.

۱ـ ۶ انبار کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیزات با رعایت دستورالعمل های مربوط، از آنها استفاده می شود.

 ۷-۱ راه دسترسی، راهی است که یکی از راه های موجود کشور را به کارگاه متصل کند.

 ۱ـ ۸ راه های سرویس، راه هایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات، احداث شود.

۱ـ ۹ راه های ارتباطی، راه هایی هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را، به طور مستقیم یا با واسطه راههای دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می کنند.

۱ـ ۱۰ راه انحرافی، راهی است، که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلا” از مسیر موجود انجام میشد، اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.

۱ـ ۱۱ منظور از تامین در شرح ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمان ها، تاسیسات و ماشین آلات، به روش احداث یاکارگاه یا دراختیارگرفتن آنها از امکانات موجود درمحل، به صورت خریدخدمت یا اجاره و اقدام های مربوط به نگهداری و بهره برداری از آنها می باشد.

۱ـ ۱۲ برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تاسیسات و ساختمان های موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین ها و محل های تحویلی کارفرما، طبق نظر کارفرماست.

 

۲- روش تهیه برآورد

۲ـ ۱ مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن،اقتصادی ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیشبینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست، بر حسب قیمتهای محل اجرای عملیات و با منظور نمودن هزینه های بالاسری به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف های مورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند. تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف های مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می شود واضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستارهدار مجاز نمی باشد.

برای ساختمان هایی که احداث میشود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آنها منظور می شود. در مورد ساختمان های پیش ساخته ، مانند کاروان ها و قطعات پیش ساخته ساختمان ها، مانند قاب های فلزی، هزینه حمل و نصب، استهلاک وسرمایه گذاری آنها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود. در پیمان هایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می شود.

۲ـ ۲ ساختمان ها، تاسیسات و راه هایی که در برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته می شود. به منظور تقلیل هزینه های تجهیز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تاسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره برداری پیشبینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاده شود و این موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج شود. در این حالت هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و دربرآورد هزینه اجرای کار منظور می شود. چنانچه برای تامین آب، برق، گاز، مخابرات و راه های کارگاه یا تامین ساختمان های مسکونی،اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر موارد، از تاسیسات جنبی یا زیربنایی که برای دوران بهره برداری از طرح پیش بینی می شود استفاده شود، با توجه به اینکه هزینه آنها در ردیفهای فصل های مربوط پیش بینی شده است، هزینه ای برای ایجاد تاسیسات یاد شده در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

تبصره) در پیمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، باتوجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می شود.

۲ـ ۳ نحوه تامین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی،برای دوره اجرا لازم باشد، باید چگونگی انجام دادن آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.

۲ـ ۴ چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق (دیماند) و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج میشود وهزینه ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی شود. چنانچه تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد،هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

۲ـ ۵ در صورتی که کارفرما در نظر دارد تامین آبرسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت استفاده از شبکه عـمومی آب که کـارهای آن، شـامل اجـرای خط انتقال آب از شبـکه تا ورودی کارگـاه، پرداخت هزینه های اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه های برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسناد ومدارک پیمان درج میشود و هزینهای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمیشود. چنانچه تدارک آبرسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود.

۲ـ ۶ چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود. در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و بان فرودگاه محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی میشود.

۲ـ ۷ با وجود این که طبق شرایط عمومی پیمان، تامین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست ، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سوی پیمانکار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کرده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور کند.

۲ـ ۸ به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، هر نوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند.

۲ـ ۹ هزینه تجهیز کارگاه هایی مانند تاسیسات، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهای واحد ردیف های فصل های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه ای منظور نمی شود.

۲ـ ۱۰ هزینه تجهیز تعمیرگاه های ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیفهای فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینهای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

۲ـ ۱۱ هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای کار، در بهای واحد ردیفها در فصل های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه ای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی شود.

۲ـ ۱۲ هزینه غذای کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه بالاسری (هزینه های مستمر کارگاه پیش بینی شده است. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامین غذای کارگران پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود.

۲ـ ۱۳ در کارهایی که تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود. و هزینه آن به طور مقطوع برآورد می شود و جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظورمیشود.

۲ـ ۱۴ پیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجرای کار مجاز نیست.

۲ـ ۱۵ هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. حجم عملیات مربوط به راه های انحرافی، بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه، محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار، منظور و برآورد میشود.

۲ـ ۱۶ نـقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، هزینه اجرای آنها، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود.

۲ـ ۱۷ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیفهای ۴۲۰۳۰۱ تا ۴۲۰۳۰۳ و ۴۲۱۰۰۱تا ۴۲۱۱۰۴، فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه، (که خود این ردیفها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیین شده، بیشتر باشد، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه، به تصویب شورای عالی فنی برسد.

۲ـ۱۷ـ۱ کارهای مربوط به فهرست های پایه رشته ابنیه ، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی ، راه ، راه آهن و باند فرودگاه ، راه داری، آبرسانی روستایی، آبخیزداری و منابع طبیعی، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب به میزان ۴ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه.

۲ـ۱۷ـ۲ کارهای مربوط به فهرست های پایه رشته آبیاری تحت فشار و آبیاری و زهکشی، به میزان ۵ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه.

۳-۱۷-۲ در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بیش از یک رشته فهرست بها استفاده می شود، هر گاه حد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه رشته های به کار رفته که طبق بندهای ۱-۱۷-۲ و ۲-۱۷-۲، تعیین می شود، یکسان نباشد، عددی بین ۴ درصد تا ۵ درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هریک از رشته ها محاسبه می شود.

 

۳- شرایط کلی

۳ـ ۱ پیمانکار موظف است بی درنگ پس از تحویل کارگاه، با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

۳ـ ۲ کارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد ومدارک پیمان برای تامین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه،برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند.

۳ـ ۳ پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را، در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

۳ـ ۴ تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در حدی که در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود. تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است و پرداخت اضافی از این بابت، انجام نمی شود. چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان افزایش پیدا کند، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمیکند و هزینه تجهیز اضافی، تنها برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند ۲ دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید)، قابل پرداخت است.

۳ـ ۵ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورت تامین هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، با توجه به مفاد بند ۴، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیف های مربوط، پرداخت می شود.

۳ـ ۶ پیمانکار، موظف است به هزینه خود، ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث میکند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و سیل، بیمه کند.

۳ـ ۷ ساختمان ها و تاسیسات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمینهای تحویلی کارفرما احداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجهیزات، و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکار است. به جز ساختمانها و قطعات پیش ساخته، چنانچه ساختمان ها و تاسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده است، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آنها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار،ساختمانها و تاسیسات یاد شده، به کارفرما واگذار میشود.

 

 ۴-نحوه پرداخت

۴ـ ۱ هزینه هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، محاسبه شده و در صورت وضعیت ها درج می شود.

تبصره ) هزینه ردیف هایی که تامین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه میشود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می شود.

۴ـ ۲ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت ها منظور می شود.

۴ـ ۳ هزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات و برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود.

۴ـ ۴ در پروژه های با برآورد هزینه اجرای کمتر از ۵۰ میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهنـدس مشـاور،قبل از برگزاری مناقصه و تایید کارفرما، هزینه های مربوط به مهندس مشاور در ردیف های ۴۲۰۳۰۱ تا ۴۲۰۳۰۴، درج نمی شود و در ایـن حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه های مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می شود.

 

فهرست ردیف های تجهیز و بر چیدن کارگاه

شماره

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

۴۲۰۱۰۱

تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.

مقطوع

 

۴۲۰۱۰۲

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.

مقطوع

 

۴۲۰۱۰۳

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار.

مقطوع

 

۴۲۰۲۰۱

تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.

مقطوع

 

۴۲۰۲۰۲

تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۱

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۲

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۳

تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (بارعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۴

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پرسرعت. (با رعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۵

تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با تلوزیون های مدار بسته با قابلیتانتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. 

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۶

هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) وحفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۱

تامین ساختمان های پشتیبانی و هزینه تجهیز انبارهای سرپوشیده،آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۲

ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۳

تامین و تجهیز ساختمانهای عمومی، بجز ساختمانهای مسکونی واداری و دفاتر کار.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۴

محوطه سازی.

مقطوع

 

۴۲۰۵۰۱

احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۱

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۲

تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۳

تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۴

تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.

مقطوع

 

 

شماره

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

۴۲۰۶۰۵

تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۷۰۱

تامین راه دسترسی.

مقطوع

 

۴۲۰۷۰۲

تامین راههای سرویس.

مقطوع

 

۴۲۰۷۰۳

تامین راههای ارتباطی.

مقطوع

 

۴۲۰۸۰۱

تامین ایاب و ذهاب کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۹۰۱

تامین پی و سکو برای نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولیدمصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.

مقطوع

 

۴۲۰۹۰۲

نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها ازراه خرید خدمت یا خرید مصالح.

مقطوع

 

۴۲۰۹۰۳

بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه برعکس

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۱

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از۳/۵ متر باشد.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۲

بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۳

دمونتاژ، جابه جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۴

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین آلات شمع کوبی وسپرکوبی به کارگاه و برعکس.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۵

تهیه لوازم و مصالح و کفسازی محل ساخت تیرهای بتنی

پیش ساخته پل ها.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۶

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۷

جابه جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.

مقطوع

 

۴۲۱۱۰۱

تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها وگودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، درکارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب وآبرسانی روستایی.

مقطوع

 

۴۲۱۱۰۲

تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از روی ترانشه ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب و آب رسانی روستایی.

مقطوع

 

 

شماره

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

۴۲۱۱۰۳

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه درمحل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوریفاضلاب و آبرسانی روستایی.

مقطوع

 

۴۲۱۱۰۴

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم، درکارهای رشته شبکه جمع آوری فاضلاب.

مقطوع

 

۴۲۱۲۰۱

حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۱۳۰۱

بیمه تجهیز کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۱۳۰۲

برچیدن کارگاه.

مقطوع

 

 

جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.

مقطوع

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ۵. کارهای جدید

 

 اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می شود:

۱-چنانچه در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش بینی نشدهباشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.

۲-در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل ها تصریح شده باشد، برای پرداخت قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان (مانند هزینه های بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط) استفاده می شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق می شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی،حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان میتواند توافق شود.

دیدگاهتان را بنویسید