فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۸

شماره بخشنامه : ۹۷/۷۴۷۸۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۸ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه میشوند، مورد استفاده قرار گیرد.

ابلاغیه

 

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه) و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی،به پیوست »فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۸« از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

محمد باقر نوبخت

 

—————————————————————————————————————-

دستورالعمل کاربرد فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۸

 

۱-۱ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمهفصل ها ، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوست های فهرست بها، به شرح زیر است:

پیوست ۱) مصالح پایکار

پیوست ۲) ضریب طبقات

پیوست ۳) شرح اقلام هزینه های بالاسری

پیوست ۴) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست ۵) کارهای جدید

 

۲-۱ حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم و یا ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی می باشد.

۲- نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر کار

 ۲ـ۱ شرح ردیف های این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته ابنیه و ابنیه صنعتی را پوشش دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبیق نکنـد، شـرح ردیـف مناسـب برای آن اقلام ، تهیه و در انتهای گروه مربوط ، با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیـف هـا، بـا علامـت سـتاره مشـخص و بـه عنـوان ردیف های ستاره دار نامیده می شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شـود.بهـای واحـد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و بر اساس قیمتهای دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شـود. هرگاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدیـد اضـافه می شود.

۲ـ۲ به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف های جدید، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه ها یا زیر فصل های جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف های فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل، اختصاص داده شده است.

۲ـ۳ برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه ای با شماره  و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می شود، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسربها ملاک عمل خواهد بود. این اقلام ردیف های پایه محسوب می شوند.

۲ـ.۴ بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند ۲ـ۱، تعیین می شوند و این اقلام نیز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.

۲ـ۵ شرح و بهای واحد ردیف های غیرپایه موضوع بند ۲ـ۱ (اقلام ستاره دار)، و بهای واحد ردیف های غیرپایه موضوع بند ۲ـ۴، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

۲ـ۶ در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از سی (۳۰) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف های ستار دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای عالی فنی  (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار)، ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

۲ـ۷ هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیرپایه مربوط به آن، ضریب ها و هزینه های زیر، طبق روش تعیین شده در بند ۲ـ۸، اعمال می شود.

۲ـ۷ـ۱ ضریب طبقات، مطابق دستورالعمل پیوست ۲

۲ـ۷ـ۲ ضریب بالاسری طرح های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۳۰، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۲۰ می باشد. ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۴۱، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر ۱/۳۰ میباشد. شرح اقلام ضریب بالاسری به عنوان راهنما در پیوست ۳ درج شده است.

۲ـ۷ـ۳ ضریب منطقه های مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.

۲ـ۷ـ۴ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست .۴

۲ـ۸ برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیرپایه مربوط، اندازه گیری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف ها است، تهیه می شود.

در این فهرست ، مبلغ هر ردیف ، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل،و از جمع مبالغ فصل ها، جمع مبلغ ردیف های فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست می آید. ضریب طبقـات (بـر حسـب مـورد)، ضـریب بالاسری و ضریب منطقه ای ، به جمع مبلغ ردیف ها به صورت پی در پی ضرب شده، و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می شـود، نتیجه ، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده ، کلیات ، مقدمه فصل ها و پیوست های ۱، ۳، ۴ و ۵ و بر حسب مورد پیوست ۲ فهرست بها ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می شود.

۳-قیمت ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین، به منظور استفاده برای عملیات محوطه سازی ساختمانهایی تهیه شده است، که محدودیت شعاع عمل ماشین آلات یا محدودیت حجم کار، مانع از دسترسی به راندمان اسمی آنها می شود. از این رو، در محوطه سازی هایی که شرایط یاد شده را ندارند، مانند آماده سازی ها، برآورد هزینه عملیات مربوط به این فصل، باید بر اساس فصل عملیات خاکی با ماشین فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه، تهیه شود.

۴-قیمت ردیف های فصل های زیر اساس و اساس و آسفالت، بر مبنای خرید مصالح زیراساس و اساس و همچنین، خرید بتن آسفالتی از محل تولید یا کارخانه آسفالت ، به منظور استفاده در محوطه سازی کارهای ابنیه تهیه شده است، که برآورد حجم کارهای مربوط به این فصل ها یا هر یک از این فصل ها، رقم تعیین کننده و قابل توجهی نباشد، در مواردی که حجم کارهای مربوط به این فصل ها در حدی باشد که استقرار تجهیزات مورد نیاز برای تهیه مصالح سنگی زیر اساس، اساس و آسفالت و تجهیزات کارخانه آسفالت به منظور تهیه بتن آسفالتی، قابل توجه و پیش بینی باشد، بر حسب مورد برآورد هزینه عملیات مربوط به هر یک از فصل های یاد شده، باید با تصویب دستگاه اجرایی بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه، تهیه شود.

۵-در کارهایی که به عملیات حفاری و شمع کوبی نیاز است، هزینه اجرای عملیات یاد شده، با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه، تهیه می شود.

۶-مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، مشخصات کامل مصالح، وتجهیزات و منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و درمشخصات فنی خصوصی پیمان درج کند.

۷-در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می شود.

فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب برای بخشهای مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخش های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته ها) تهیه می شود.

۸-در صورتی که برای حفاظت خاک به منظور خاک برداری، طرح های خاصی لازم باشد، هزینه آن طرح ها بر اساس ردیف های مربوط محاسبه و در برآورد منظور می شود.

۹-برای سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال ۱۳۹۷ ، سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت گذاری شود. برای مواردی که ممکن است علامت گذاری از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان است.

—————————————————————————————————————-

کلیات

 

۱-مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

۲-شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.

۳-قیمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته ابنیه و ابنیه صنعتی بوده و شامل هزینه های تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز، شامل، تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابه جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح، و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه آزمایش و راه اندازی (بر حسب مورد) در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پیش بینی شده است.

۴-قیمت های این فهرست بها، قیمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچگونه اضافه بهایی بابت سختی زمین، عمق یا ارتفاع، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

۵-مبلغ مربوط به ضریب های طبقات، منطقه ای، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است. به عبارت دیگر در صورت عدم پیش بینی این ضریب ها یا هزینه ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی باشد.

۶-با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر، یا مقایسه آن با قیمت های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.

۷-در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.

۸-منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی و یا مشخصات فنی خصوصی پیمان می باشد. مشخصات فنی عمومی به ترتیب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره -۵۵ تجدیدنظر دوم و حسب مورد سایر نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از آن استانداردهای مربوط به مصالح یا فناوری مورد نظر می باشد. مشخصات فنی خصوصی بنا بر ضرورت و مطابق دستورالعمل های مربوط توسط مهندس مشاور تهیه و حسب مورد در پیمان، نقشه های اجرایی یا دستور کارهای ابلاغی درج می شود.

۹-در ردیف هایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند است.

۱۰-در فصل های کارهای فولادی سبک، کارهای آلومینیومی و کارهای چوبی، تهیه یراق آلات به عهده پیمانکار است. هزینه تهیه و حمل یراق آلات بر اساس فاکتور فروش مورد تایید کارفرما با اعمال ضریب بالاسری به پیمانکار پرداخت می شود. این هزینه مشمول تعدیل آحادبها نبوده و سایر ضریب های پیمان به آن تعلق نمی گیرد.

۱۱-هزینه بارگیری، حمل تا ۳۰ کیلومتر و باراندازی مصالح در قیمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است. هزینه حمل بیش از آن،تنها برای مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل پیش بینی شده است، محاسبه می شود.

۱۲-شرایط عمومی که در مقدمه فصل بتن درجا پیش بینی شده است، برحسب مورد برای بتن پیش ساخته نیز نافذ است.

۱۳- نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایید مهندس مشاور برسد.

۱۴- اندازه گیری کارها، بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، که طبق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلس ها است،

با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل ها، صورت می گیرد. در مواردی که روش ویژه ای برای اندازه گیری در این فهرست بها پیش بینی شده است، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام می شود.

۱۷- عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند پی کنی ها یا نصب میلگرد، باید مطابقت آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور، صورتجلسه شود.

۱۶- ردیف هایی که به صورت اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیرزمینی پیش بینی شده است ، شامل هزینه های کندی پیشرفت کار در محیط آب دار و تخلیه آب با تلمبه موتوری است و در صورتی پرداخت می شود که لزوم استفاده از تلمبه موتوری یا وسیله مشابه آن، به تایید مهندس مشاور برسد و پس از انجام کار صورت مجلس شود. ردیف های یاد شده، به آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود، تعلق می گیرد.

۱۷-مصالح پایکار، طبق پیوست ۱ در صورت وضعیت های موقت منظور و پرداخت می شود.

۱۸-جدول ۱-۱ مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات ها را مشخص می کند.

 

جدول ۱-۱ مقدار سیمان در ملات ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات

شرحملات ماسه سیمان ۱:۶ملات ماسه سیمان ۱:۵ملات ماسه سیمان ۱:۴ملات ماسه سیمان ۱:۳
مقدار سیمان۲۲۰۲۲۵۲۸۵۳۶۰
شرحملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ملات ماسه بادی وسیمان ۱:۳ملات باتارد ۱:۲:۹ملات باتارد ۱:۳:۱۲
مقدار سیمان۲۸۵۳۶۰۱۳۰۱۱۰
شرحملات سیمان،پودر سنگ و خاک سنگ ۱:۱:۳دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ۱:۴(برای بندکشی سنگ پلاک و کاشی و سرامیک)دوغاب سیمان سفید و خاک سنگ ۱:۶(برای بندکشی موزاییک فرنگی)ملات موزاییک ۱:۲٫۵:۲٫۵
مقدار سیمان۳۰۰۴۰۰۲۲۵۳۵۰
شرحملات موزاییک ۱:۱٫۵:۲دوغاب سیمان معمولی  
مقدار سیمان۴۵۰۴۳۰  

 

۱۹- در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

 ۱-۱۹ صورت جلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی، مشخصـات فنـی عمـومی،مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

  • نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،
  • ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه،
  • ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،
  • متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.

۲-۱۹ صورتجلسات باید به امضـای پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورت وضعیت به همـراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابلاغ شود. چنانچه صورتجلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرمـا بـه هر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیری مکتوب پیمانکار، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت جلسه اصلاحی را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورتجلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابـلاغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه انجام شود. پس از سپری شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت جلسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابلاغ صورتجلسه اصلاحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می گردد.

صورتجلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمیباشد.ابلاغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظورمستندسـازی مـدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت های مهندس مشاور و پیمانکار نمی کاهد.

۳-۱۹ تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تاییـد بـالاترین مقام دستگاه اجرایی میتواند در زمان دیگر انجام شود.

۴-۱۹ هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظـیم و ابـلاغ صـورتجلسـه مجـاز نمی باشد.

۲۰ -این فهرست بها بر مبنای قیمت های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ محاسبه شده است.

 

—————————————————————————————————————

فصل اول. عملیات تخریب

 

مقدمه

 

۱- قیمت ردیف ۰۱۰۱۰۱، به سطوحی که مشمول خاکبرداری، پی کنی،گودبرداری و کانال کنی می شوند و مصالح حاصل به مصرف خاک ریز نمی رسد، تعلق نمی گیرد.

۲-در استفاده از ۰۱۰۱۰۱ تعریف یا طبقه بندی گیاه شناسی مدنظر نبوده و برای هر نوع بوته یا درختچه که شامل ردیف ۰۱۰۱۰۲ نشود، کاربرد دارد و اجرای آن منوط به دستور کار مهندس مشاور است و پس از تنظیم صورت جلسه انجام آن با مهندس مشاور، قابل پرداخت است.

۳-فرآیند جابجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداری و تثبیت آنها می باشد. ۷۰ درصد بهای کل، پس از عملیات کاشت درخت پرداخت می گردد و ۳۰ درصد باقی مانده در پایان مرحله نگهداری و تثبیت (۶ماه) قابل پرداخت می باشد.

۴-بهای واحد عملیات تخریب در این فصل، برای هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر وضع است و قیمت جداگانه ای به عنوان سختی کار به آن تعلق نمی گیرد.

۵-مصالح مفیدی که از تخریب حاصل می شود، در موارد لزوم باید طبق تشخیص مهندس مشاور به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شود و هزینه جداگانه ای (به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده است)، برای دسته بندی کردن آنها پرداخت نخواهد شد.

۶-هزینه جمع آوری، بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازی، در قیمت ها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور لازم شود مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود، بهای بارگیری، حمل و باراندازی آن طبق ردیف های مربوط به حمل از فصل عملیات خاکی با ماشین، براساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، محاسبه و پرداخت می شود.

۷-در مواردی که طبق دستور مهندس مشاور، ساختمان های خشتی، گلی، آجری، بلوکی و سنگی ، با هر نوع سقف (غیر از ساختمان های با اسکلت کامل بتنی یا فلزی)، تخریب کلی شوند، بهای آنها بر حسب مورد، طبق ردیفهای ۰۱۰۳۰۱ و ۰۱۰۳۰۲، پرداخت می شود و قیمت های تفکیکی نمی تواند برای تخریب ساختمان های یاد شده، مورد استفاده قرار گیرد.

۸-در ردیف های تخریب کلی ساختمان ها، قیمت ردیف مربوط برحسب مترمربع زیربنای هر طبقه، پرداخت می شود و شامل فونداسیون می شود به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این نوع ساختمان ها پرداخت دیگری انجام نمی شود.

۹-در تخریب دیوارها و سقف ها، به طور کلی برای اندود یا پوشش های روی دیوار یا زیر سقف، پرداخت جداگانه ای انجام نمی شود.

۱۰-نحوه پرداخت هزینه سوراخ کاری های سقف یا دیوارها به شرح زیر است:

۱-۱۰ در ردیف های  سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع ملات و نیز سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح موضوع ردیف های ۰۱۰۲۰۱ تا ۰۱۰۲۰۶، واحد پرداخت بهای ردیف بر اساس مترطول سوراخ می باشد.

۲-۱۰ در سوراخ کاری های سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع ملات موضوع ردیفهای ۰۱۰۲۰۱ تا ۰۱۰۲۰۳، سوراخ های با سطح مقطع بیش از ۰/۳ مترمربع، و در سوراخ کاری های سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح مندرج در ردیف های ۰۱۰۲۰۴ تا ۰۱۰۲۰۶، سوراخ های با سطح مقطع بیش از ۰/۱۵ مترمربع، به عنوان تخریب تلقی شده و بهای آن به تناسب، طبق ردیف های تخریب پرداخت می شود.

۱۱-در صورتی که در ردیف های ۰۱۰۲۰۴ و ۰۱۰۲۰۵، سوراخ کردن سقف و دیوار به روش مغزه گیری انجام شود، ۲۵ درصد به قیمت ردیف های یاد شده اضافه می شود.

۱۲- ابعاد شیار مورد نیاز در ردیفهای ۰۱۰۲۰۷ تا ۰۱۰۲۱۱، باید قبل از اجرا به تایید مهندس مشاور برسد. اضافه بهای ردیفهای ۰۱۰۲۰۹ و۰۱۰۲۱۲، تا سطح مقطع حداکثر ۱۰۰ سانتیمتر مربع قابل اعمال بوده و مازاد بر آن، از ردیف های تخریب پرداخت می شود.

۱۳- کنده کاری های در ارتباط با برچیدن لوله های فاضلاب توکار،صرف نظر از نوع وجنس لوله، جداگانه از ردیفهای مربوط پرداخت می شود.

۱۴-بهای ردیف ۰۱۰۴۰۸، در صورت دستور کار مهندس مشاور، بر حسب حجم ظاهری مصالح چیده شده پرداخت می شود.

۱۵-در بهای ردیف ۰۱۰۵۱۵، هزینه کندن بتن زیر و اطراف جدول منظور نشده است.

۱۶-ردیف های تخریب و کندن آسفالت، شامل عملیات تخریب و یا کندن قسمتی از ضخامت آسفالت نمی شود.

۱۷-منظور از کندن آسفالت برای لکه گیری در ردیف ۰۱۰۹۰۳، کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوسته است که با کمپرسور یا وسایل مشابه انجام می شود.

۱۸-منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف ۰۱۰۹۰۹، تخریب تمام آسفالت در مسیر برای تجدید آسفالت است.

۱۹-منظور از تراشیدن آسفالت در ردیف ۰۱۰۹۱۱، تراشیدن تمام یا بخشی از ضخامت آسفالت به صورت پیوسته و غیر پراکنده است.

۲۰-منظور از تراش آسفالت برای لکه گیری در ردیف ۰۱۰۹۱۵، تراش آسفالت در یک مسیر به صورت غیر پیوسته و پراکنده می باشد.

—————————————————————————————————————

فصل دوم. عملیات خاکی با دست

 

مقدمه

 

۱- عملیات خاکی به طور معمول، باید به وسیله ماشین انجام شود. در مواردی که به علت کمی حجم عملیات خاکی، یا محدودیت های محل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقلام این نوع کارها با استفاده از ردیف های این فصل،برآورد می شود. در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود، پرداخت مقادیر افزایش یافته با قیمت های این فصل تنها با تایید کارفرما مجاز است.

۲-عملیات خاکی که به وسیله دج بر انجام شود و عملیات کوبیدن که با وسایل دستی یا غلطک ها و ویبراتورهای موتوری دستی (غیر خودرو یا کششی) اجرا شود نیز، عملیات خاکی دستی محسوب می شود.

۳-حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کار و صورت مجلس ها محاسبه می شود و از بابت تغییرحجم ناشی از نشست، تورم یا کوبیدن مصالح هیچ گونه پرداختی به عمل نخواهد آمد.

۴-در این فصل انواع زمین ها به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

۱-۴ زمین های لجنی، زمین هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود، در آن به حدی فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد.

۴ـ۲ زمین های نرم، زمین هایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند

۳-۴ زمین های سخت، زمین هایی هستند که با کلنگ یا دج بر کنده شوند.

۴-۴ زمین های سنگی، زمین هایی هستند که برای کندن آنها چکش های بادی سنگ بری یا مواد منفجره نیاز باشد، زمین هایی که در آن قطعات معمولی سنگ (سنگ هایی که با وسایل دستی قابل جابجایی است ) توأم با خاک یا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد، زمین سنگی تلقی نمی شوند.

۵-طبقه بندی زمین با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین می شود.

۶-ملاک محاسبه عمق، در پی هایی که داخل گود کنده می شوند، تراز کف گود خواهد بود.

۷-در مواردی که در خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری، کانال کنی و حفر چاه در زمین های غیر سنگی، به قطعات بزرگ سنگ برخورد شود که به تشخیص مهندس مشاور برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد، در آن صورت معادل حجم سنگ هایی که شکسته می شوند، خاکبرداری سنگی منظور می شود.

۸-در مواردی که برای اجرای پی سازی ها و احداث دیوارها، فاصله ای بین دیواره گود یا پی کنی و پی سازی لازم است که در نقشه های اجرایی پیش بینی نشده است، این فاصله درحد نیاز اجرای کار، با تشخیص و تایید مهندس مشاور تعیین و به ابعاد گودبرداری یا پی کنی اضافه می شود. این فاصله اضافی، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر شود و در صورت لزوم کوبیده شود.بهای عملیات یاد شده طبق ردیف های مربوط پرداخت می شود.

۹-چنانچه خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی، بیش از اندازه های درج شده در نقشه های اجرایی و دستور کارها انجام شود،پرکردن مجدد قسمت های اضافی با مصالح باکیفیت و قابل قبول مهندس مشاور، و در صورت لزوم کوبیدن آن، به عهده پیمانکار است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد.

۱۰-هزینه اجرای چوب بست، تخته گذاری و عملیات مشابه که به صورت موقت برای حفاظت ساختمان های مجاور محل خاکبرداری صورت می گیرد و همچنین، برچیدن آنها پس از اتمام کار، به عهده پیمانکار است و پرداختی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

در عملیات خاکی در سنگ، پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام لازم به منظور تامین ایمنی و انجام عملیات استحفاظی مطابق دستورالعمل ها و مقررات مربوط است و پرداخت اضافی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

۱۲- برای مواردی که آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی صورت می گیرد، هزینه ای پرداخت نخواهد شد.

۱۳- منظور از عمق در ردیف های چاه کنی، فاصله دهانه چاه تا انتهای هر یک از کوره هاست و در صورت تعدد کوره ها، مبنای محاسبه اضافه بهای عمق بیش از ۲۰ متر، طول هر یک از کوره ها به علاوه عمق میله، است و برای هر یک از کوره ها به طور جداگانه، محاسبه و منظور خواهد شد.

۱۴- نحوه پرداخت هزینه حمل خاک به شرح زیر است :

۱۴ـ۱ در مورد حمل خاک های حاصل از خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی به خارج کارگاه یا خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود، طبق اندازه های محل کنده شده محاسبه می شود و هزینه های مربوط به افزایش حجم یا تورم، در قیمت ها منظور شده و پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد. تمام خاک های حاصل از موارد یاد شده، باید در خاکریزها مصرف شوند، عدم مصرف این خاک ها در خاکریزها یا حمل آنها به خارج کارگاه، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت مجلس اجرایی است.

۱۴ـ۲ در مورد خاک های تهیه شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه ) برای مصرف خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود، برابر حجم اندازه های محل مصرف در نظر گرفته می شود.

۱۴ـ۳ در مورد خاکهای مصرفی در خاکریز از محل خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری یا کانال کنی در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاه ترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداری، ملاک محاسبه و پرداخت بهای حمل خواهد بود.

۱۵-ردیف های حمل درج شده در این فصل، برای خاک ها و مواد زایدی که به خارج کارگاه حمل می شوند، یا داخل کارگاه جابجا  می شوند، تنها یک بار منظور می شود. به عبارت دیگر، برای انباشتن (دپوکردن) و بارگیری مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت. ولی چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، حمل و بارگیری اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور طبق دستور کار و صورت جلسه ای که به تایید کارفرما رسیده باشد، از ردیفهای مربوط قابل پرداخت است.

۱۶-بهای حمل با وسایل دستی، در هر صورت بیش از ۱۰۰ متر قابل پرداخت نیست.

۱۷-ردیف های حفر چاه، برای چاه فاضلاب نفوذی در نظر گرفته شده است.

۱۸-در ردیف های ۰۲۰۶۰۱ و ۰۲۰۶۰۲، هرگاه تجهیزات لازم برای انجام آزمایش به روش پروکتور استاندارد فراهم نباشد، میتوان به جای تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، تراکم ۹۰ درصد به روش آشتو اصلاحی به کار برد.

۱۹-چنانچه بارگیری خاک و مواد حاصل از خاکبرداری با دست در کامیون انجام شود هزینه آن بر اساس عملیات بارگیری و حمل با ماشین پرداخت می شود.

۲۰-هزینه حفاری محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی، از ردیف های حفر چاه این فصل با اعمال ضریب ۱/۲۰ استفاده می شود.

—————————————————————————————————————-

فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین

 

مقدمه

۱-حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه ها، دستور کارها و صورتمجلس ها، محاسبه می شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست، تورم یا کوبیدن، هیچ گونه پرداخت جداگانه ای به عمل نخواهد آمد.

۲-حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پله ها روی شیروانی خاکریزهای موجود یا سراشیب های بستر خاکریز (در مواردی که نیاز به احداث پله دارد)، با پیشنهاد مهندس مشاور و تایید کارفرما، مطابق نقشه های اجرایی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۳-به قیمت های واحد این فصل ، هیچگونه بها یا اضافه بهایی، مانند پروفیل سازی در خاکبرداری و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات خاکی (به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است)، تعلق نمی گیرد.

۴-در این فصل انواع زمین ها، به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

۴ـ۱ زمین های لجنی، زمین هایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد.

۴ـ۲ زمین های نرم، زمین هایی هستند که انجام عملیات در آنها، به وسیله بولدوزر تا قدرت ۱۵۰ قوه اسب یا وسایل مشابه، بدون استفاده از ریپر عملی است.

۴ـ۳ زمین های سخت، زمینهایی هستند که انجام عملیات در آنها، به وسیله بولدوزر تا قدرت ۳۰۰ قوه اسب یا وسایل مشابه، با استفاده از ریپر عملی است.

۴ـ۴ زمین های سنگی، زمین هایی هستند که برای کندن آنها، مصرف مواد سوزا و منفجره ضروری باشد، یا استفاده از ماشین آلات سنگین، مانند بولدوزر با قدرت بیش از ۳۰۰ قوه اسب، الزامی باشد.

۵-طبقه بندی زمین با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام می شود.

۶-برداشت خاک های نباتی در حد ۱۰ سانتیمتر، طبق دستور کار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن، بر اساس ردیف خاکبرداری در زمین نرم، پرداخت می شود.

۷-در مواردی که خاکبرداری یا گودبرداری با بولدوزر یا وسیله مشابه آن، در گود انجام شود، به علت محدودیت شعاع عملیات ماشین، و صعوبت انتقال مواد حاصل از خاکبرداری به خارج گود، اضافه بهای ردیف های ۰۳۰۴۰۱ و ۰۳۰۴۰۲، پرداخت می شود. گود به محلی اطلاق میشود که پس از خاکبرداری و رسیدن به رقوم نهایی، از همه جهت پایین تر از تراز زمین طبیعی قرار گرفته و عمق متوسط آن کمتر از ۶۰ سانتیمتر نباشد.

۸-پی ها و کانال هایی که به علت محدودیت فضای کار باید با بیل مکانیکی یا وسیله مشابه آن، کنده شوند، بر حسب مورد با استفاده از ردیف های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۳، برآورد می شوند.

۹-هزینه وسیله مناسب برای عملکرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهای ردیف ۰۳۰۵۰۴ منظور شده است.

۱۰-در مواردی که برای اجرای پی سازی و احداث دیوارها، فاصله ای بین دیواره گود یا پی کنی و پی سازی لازم باشد که در نقشه های اجرایی پیش بینی نشده است، این فاصله در حد نیاز اجرای کار، با تشخیص و تایید مهندس مشاور تعیین و به ابعاد گودبرداری یا پی کنی اضافه می شود. این فاصله اضافی، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر و در صورت لزوم کوبیده شده و بهای آن طبق ردیف های مربوط پرداخت شود.

۱۱- چنانچه خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی بیش از اندازه های درج شده در نقشه های اجرایی و دستور کارها انجام شود، پر کردن مجدد و در صورت لزوم کوبیدن قسمت های اضافی با مصالح با کیفیت قابل قبول مهندس مشاور، به عهده پیمانکار است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد.

۱۲- نحوه پرداخت هزینه حمل خاک، به شرح زیر است:

۱۲ـ۱ در مورد حمل خاک های حاصل از خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی به خارج کارگاه یا خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود، طبق اندازه های محل کنده شده محاسبه می شود و هزینه های مربوط به افزایش حجم یا تورم، در قیمت ها منظور شده است و پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد. تمام خاک های حاصل از موارد یاد شده، باید در خاکریزها مصرف شوند. عدم مصرف این خاک ها در خاکریزها یا حمل آنها به خارج کارگاه، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت مجلس اجرایی است.

۱۲ـ۲ در مورد خاک های تهیه شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه) برای خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود، برابر حجم اندازه های محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته می شود. هزینه تهیه خاک از محل قرضه از قیمت های ردیف های خاکبرداری در این فصل استفاده می شود. برای برداشتن خاک رویه نامناسب پرداختی صورت نمی گیرد.

۱۲ـ۳ در مورد خاک های مصرفی در خاکریز از محل خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری یا کانال کنی در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاه ترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداری، ملاک محاسبه و پرداخت بهای حمل خواهد بود.

۱۳- ردیف های حمل درج شده در این فصل، برای خاکها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل می شود یا در داخل کارگاه جابجا میشود، تنها یک بار پرداخت می شود. به عبارت دیگر برای انباشتن (دپو کردن)، بارگیری و باراندازی مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت. ولی چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، بارگیری و حمل اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما، بر اساس صورت مجلس اجرایی، از ردیفهای مربوط پرداخت می شود.

۱۴- ضخامت خاک جانشین در زمین طبیعی کوبیده شده یا در حالتی که خاک نباتی بستر خاکریز تا ۱۵ سانتیمتر برداشته شود، برای ۸۵ درصد کوبیدگی به روش آشتو اصلاحی، برابر ۳ سانتیمتر، برای ۹۰ درصد کوبیدگی به روش آشتو اصلاحی، ۵ سانتیمتر و برای ۹۵ درصد کوبیدگی و بیشتر به روش آشتو اصلاحی ، ۷ سانتیمتر تعیین و اضافه بر پروفیل های برداشت شده، پرداخت می شود. مازاد بر اعداد تعیین شده، در هیچ موردی پرداختی صورت نمی گیرد. اگر خاک نباتی برداشته شده از بستر خاکریز بیشتر از ۱۵ سانتیمتر باشد، ۶۰ درصد اندازه های پیشگفته محاسبه می شود.

۱۵-در صورتی که ضخامت قشرهای خاکریزی بیشتر از ۱۵ سانتیمتر باشد، نسبت به ردیف های ۰۳۰۹۰۱ تا ۰۳۰۹۰۴، کسر بهایی به شرح زیر منظور می شود: اگر ضخامت قشرهای خاکریزی ۲۰ سانتی متر تعیین شود، ۱۰ درصد، اگر ضخامت قشرهای خاکریزی سانتیمتر تعیین شود، ۲۰ درصد، اگر ضخامت قشرهای خاکریزی ۳۰ سانتیمتر تعیین شود، ۳۰ درصد، اگر ضخامت قشرهای خاکریزی بیش از ۳۰ سانتیمتر تعیین شود، ۴۰ درصد ردیف مربوط .

۱۶-در زمین های لجنی، بر حسب مورد، نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور تحکیم بستر، توسط مهندس مشاور پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته می شود. عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور و پیمانکار صورت مجلس شده و پس از تایید کارفرما، ملاک پرداخت قرار می گیرد.

۱۷-بهای تهیه و حمل آب مصرفی عملیات خاکی، در قیمت ها پیش بینی شده است.

۱۸-حمل مواد حاصل از خاکبرداری به فاصله بیش از ۲۰ متر تا ۵۰ متر، موضوع ردیفهای ۰۳۰۴۰۳ و ۰۳۰۴۰۴، در صورت تصویب کارفرما، بر اساس دستور کار مهندس مشاور انجام می شود و اضافه بهای هر یک از ردیفهای یاد شده، پس از تنظیم صورت جلسه اجرایی پرداخت میشود. با پرداخت ردیف ۰۳۰۷۰۱، ردیفهای ۰۳۰۴۰۳ و ۰۳۰۴۰۴، قابل پرداخت نیست.

۱۹-در صورتی که حمل خاک موضوع ردیف های ۰۳۰۷۰۳ تا ۰۳۰۷۰۵، در راه های شنی و یا ساخته نشده انجام شود، به ردیف های حمل مصالح در راه های آسفالتی، به ترتیب ضریب های ۱/۱۵ و ۱/۳۰ اعمال می شود.

۲۰-ردیف های ۰۳۱۰۰۲، ۰۳۱۰۰۴ و ۰۳۱۰۰۵، با دستور کار مهندس مشاور قابل اجراست و پرداخت آن مستلزم تنظیم صورتجلسه انجام آن، با مهندس مشاور است .

۲۱-در محل هایی که برای برداشت ماسه بادی، هزینه هایی به عنوان عوارض، ارزش قبل از استخراج و مانند آن تعلق میگیرد، هنگام تهیه برآورد، ردیف ستاره داری به صورت اضافه بها به ردیف ۰۳۱۱۰۱، برای جبران هزینه یاد شده منظور می شود. در صورت عدم پیش بینی این اضافه بها، هیچگونه پرداختی علاوه بر ردیف ۰۳۱۱۰۱ انجام نخواهد شد، چنانچه بعد از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار، عوارض جدید وضع شود یا میزان آن افزایش یابد، هزینه های مربوط پس از تایید مهندس مشاور و کارفرما پرداخت میشود.

۲۲-حداکثر حجم خاکبرداری سنگی قابل پرداخت از ردیف ۰۳۰۲۰۱، از حاصل تقسیم مقدار کیلوگرم دینامیت مصرف شده در خاکبرداری های سنگی (طبق صورت جلسه مصرف که به امضای مسئولان ذیربط رسیده باشد) به عدد ۰/۲۵ به دست می آید، و در صورت استفاده از هرکیلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امولایت کارتریجی، بوستر پنتولیتی و آل – آنفو، به ترتیب معادل ۳۰۰ گرم،۵۵گرم، ۱۰۰۰ گرم، ۱۸۰۰ گرم و ۷۰۰ گرم دینامیت محاسبه می شود. مازاد بر حجم مذکور، باید از ردیف ۰۳۰۱۰۵ پرداخت شود، و درصورتی که حجم محاسبه شده برای خاکبرداری سنگی (ردیف (۰۳۰۲۰۱ با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور، بیشتر از حجم ترانشه سنگی طبق نقشه و پروفیل باشد، حجم خاکبرداری سنگی طبق نقشه و پروفیل ملاک عمل خواهد بود.

۲۳-در صورتی که به دلیل مجاورت بخشی از عملیات خاکبرداری با تاسیسات خاص، امکان انفجار به صورت معمول وجود نداشته باشد و طبق دستور مهندس مشاور و تایید کارفرما لازم باشد که انفجار با محدودیت (انفجار آرام) انجام شود، برای آن حجم از عملیات ۳۰ درصد به بهای ردیف ۰۳۰۲۰۱، اضافه می شود.

۲۴-چنانچه در عملیات خاکبرداری در سنگ با مواد انفجاری، شرایط به گونه ای باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما، نتوان از مواد انفجاری برای خاکبرداری استفاده نمود و اجباراً از چکش هیدرولیکی استفاده شود، برای آن بخش از عملیات که الزاماً از چکش هیدرولیکی استفاده شده، بهای آن از ردیف ۰۳۰۲۰۲ پرداخت می شود.

۲۵- ردیف های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ چال زنی به منظور اجرای عملیات مهار به روش های مهار تنیده یا ناتنیده برای پایدارسازی دیواره خاکی به کار می رود.

۲۶-در صورت نیاز به استفاده از لوله جدار یا عملیات تزریق و حفاری مجدد برای مقابله با ریزش دیواره چال با تایید مهندس مشاور در مورد لوله جدار به میزان ۱۵ درصد و در مورد عملیات تزریق و حفاری مجدد به میزان ۵۰ درصد حسب مورد به ردیفهای ۰۳۱۲۰۱ یا ۰۳۱۲۰۲ قابل پرداخت می باشد.

۲۷-هزینه چال زنی به منظور اجرای عملیات مهار آزمون (مهار قربانی) که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف های مربوط قابل پرداخت است.

۲۸- بابت صعوبت اجرای عملیات تحکیم دیواره های خاکی که زیر تراز آبهای زیرزمینی واقع شده، به میزان ۱۵ درصد به هزینه عملیات چال زنی، کشش مهار و تزریق با تایید مهندس مشاور قابل پرداخت می باشد.

۲۹- پرداخت هزینه های پایدارسازی و تحکیم دیواره های خاکی مشتمل بر عملیات چال زنی، کشش مهار و تزریق منوط به منظور داشتن در برآورد فهرست بهای منضم به پیمان می باشد و در صورت عدم درج در برآورد اجرای پروژه و یا بدون مطالعات ژئوتکنیک، در حین عملیات اجرایی قابل پرداخت نمی باشد.

۳۰- هزینه اجرای چوب بست، تخته گذاری و عملیات مشابه که به صورت موقت برای حفاظت ساختمان های مجاور محل خاکبرداری صورت می گیرد و همچنین، برچیدن آنها پس از اتمام کار، به عهده پیمانکار است و پرداختی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

 

—————————————————————————————————————-

فصل چهارم. عملیات بنایی با سنگ

 

مقدمه

 

۱-ردیف های نماسازی و اضافه بهای نماسازی دیوارهای سنگی، تنها به سطحی از دیوار تعلق میگیرد که به صورت نما چیده شده باشد.

۲-در عملیات بنایی سنگی نمادار، حجم بنایی سنگی با محسوب نمودن سنگ های نما، از ردیف های مربوط پرداخت می شود و ردیف های اضافه بهای نماسازی سنگی نیز، بر حسب مورد جداگانه پرداخت می شود.

۳-در نماسازی های سنگی که نما چینی روی کار جدا از پشت کار انجام می شود، تمام هزینه های انجام کار برای سطح نما، بر حسب مورد از ردیفهای ۰۴۰۳۰۱ و ۰۴۰۴۰۱، برای نماسازی پرداخت می شود.

۴-سطح سنگ های دو تیشه ازاره ساختمان بر اساس سطوح مرئی تراش محاسبه می شود.

۵-بهای ردیف ۰۴۰۳۰۹، بر حسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه می شود.

۶-اضافه بهای طاق های قوسی نیز از ردیف ۰۴۰۳۰۸ پرداخت میشود. در این ردیف، هزینه تراش نمای سنگ به صورت منحنی پیش بینی نشده است .

۷-سنگ مصرفی در این فصل (چنانچه در اسناد و مدارک پیمان، معدن بخصوصی ذکر نشده باشد) از منطقه اجرای پروژه با توجه به مشخصات فنی تهیه می شود و نوع و رنگ آن توسط مهندس مشاور تعیین می شود.

۸-نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است. برای مثال ملات ۱:۶ یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات در جدول (۱-۱)، در کلیات این فهرست آمده است.

۹-اندازه سنگ های مورد استفاده در این فصل در حدی هستند که با نیروی یک نفر کارگر قابل جابجایی باشند و سنگ های بزرگ مربوط به اسکله سازی مشمول ردیف های این فصل نمی باشند.

۱۰-تعاریف و مشخصات سنگ های مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره ۹۰ با عنوان دیوارهای سنگی می باشد.

۱۱-به مصالح سنگی ردیفهای ۰۴۰۵۰۱ تا ۰۴۰۵۰۶ حمل بالای ۳۰ کیلومتر تعلق نمی گیرد.

 

—————————————————————————————————————-

فصل پنجم. قالب بندی غیر فولادی

 

الزامات عمومی

 

۱-استفاده از قالب چوبی در مرحله تهیه برآورد باید به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما صورت گیرد.

۲-در اندازه گیری قالب بندی ها، سطوحی از قالب که در تماس با بتن ریخته شده است، ملاک محاسبه قرار می گیرد.

۱-۲ در اندازه گیری سطوح قالب بندی شده، پخ نبش یا گردی گوشه ی قالب از سطح کار کسر نمی گردد.

۳-بابت ارتفاع یا جدار خارجی، هیچگونه اضافه بهایی به ردیف های قالب بندی چوبی تعلق نمی گیرد.

۴-در ردیف های این فصل، هزینه های پشت بند، چوب بست و داربست، بازکردن قالب، ماده رهاساز، پیچ و مهره، رنده کردن قالب چوبی، تمیز کردن و اجرای کامل کار، در هر ارتفاع، در نظر گرفته شده است.

۵-منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه ای از قطعات فولادی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو، به صورت افقی یا قائم یا مایل ویا قوسی است که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی ازبتن ریزی از قالب به زمین یا سایر تکیه گاه ها، به کار برده می شود.

۶-منظور از پشت بند، قطعات افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آنها برای اتصال قطعات قالب به یکدیگر و تقویت آنها، استفاده می شود و می تواند چهارتراش چوبی، قطعات فولادی یا ترکیبی از چوب و فولاد باشد. در صورتی که در ردیف های قالب بندی چوبی از پشت بند فلزی استفاده شود، قالب چوبی به حساب می آید و بهای آن از ردیف های این فصل پرداخت می شود.

۷-بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ نبش یا گردی گوشه ی قالب، در قیمت های این فصل منظور شده است.

۱-۸ منظور از فاصله نگهدار در قالب بندی دیوارها، لوله فولادی یا پلاستیکی و میله دو سر رزوه و واشر و مهره به منظور مقابله با فشار بتن است، که بهای آن در ردیف های قالب بندی دیوارها منظور شده است.

۲-۸ چنانچه از قیدهای مخصوص، اعم از پلاستیکی یا فولادی برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده شود، اضافه بهای مربوط، حسب مورد از ردیفهای ۰۶۰۸۰۹ تا ۰۶۰۸۱۱ پرداخت می گردد.

۹-در مواردی که قالب باید به صورت یکسره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب بندی سازه کسر نمی شود.

۱۰. منظور از تخته نراد خارجی، چوب های روسی یا مشابه آن است. چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی، اعم از اینکه چوب های یاد شده محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آنها شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده می شود. در صورت استفاده از چوب های غیرمشابه نراد خارجی (نظیر چوب های جنگلی و معمولی)، ۳۵ درصد کسربها به ردیفهای مربوط تعلق میگیرد.

۱۱-با توجه به بند ۱ الزامات عمومی، در صورت استفاده از قالب چوبی، چنانچه بنا به تقاضای پیمانکار و تأیید مهندس مشاور از قالب چوبی با کوبیدن ورق فولادی در داخل آن استفاده شود، بهای قالب بندی برابر ۷۵ درصد ردیفهای فصل ششم پرداخت می شود.

۱۲-به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

 

شماره گروهشرح مختصر گروه
۱

قالب بندی فونداسیون و جدول بتنی

۲

قالب بندی دیوار بتنی

۳قالب بندی ستون و شناژ قائم
۴قالب بندی دالها (تاوه ها)
۵

قالب بندی تیر بتنی قالب بندی پله و سطح فوقانی سطوح شیبدار

۷قالب بندی پله و سطح فوقانی سطوح شیبدار
۸اضافه بهای مربوط به ردیف های قالب بندی
۹قالب بندی درزها و بازشوها
۱۰تخته کوبی و چوببست
۱۱سقف های قابلمه ای (وافل)
۱۲سقف های مجوف با  قالبهای مکعبی، بیضوی یا کروی

 

الزامات گروه ۱

۱-۱ در صورت قالببندی با قالب چوبی برای اجرای بتن پشت جداول پیش ساخته یا درجا، وجه خارجی کفسازی های بتنی یا بتن مگر با تأیید مهندس مشاور، بهای ردیف ۰۵۰۱۰۲ پرداخت می شود.

الزامات گروه ۲

۱-۲ درصورتی که با تائید مهندس مشاور، قالب بندی دیوار فقط از یک طرف اجرا شود،۲۰ درصد به بهای ردیف ۰۵۰۲۰۱ اضافه می شود.

الزامات گروه ۳

۱-۳ قالب بندی ستون پایه ها (پدستال ها)، با توجه به سطح مقطع، از ردیفهای ۰۵۰۳۰۱ و ۰۵۰۸۰۴، قابل پرداخت است . منظور از پدستال، همان تعریف ذکر شده در بند ۱-۳ الزامات ردیف های گروه سوم فصل ششم می باشد.

الزامات گروه ۴

۱-۴ قالب بندی وجه قائم دال بتنی، از ردیف ۰۵۰۵۰۱ پرداخت می شود.

 ۲-۴ در اندازه گیری سطح قالب بندی دال های مرکب۱ ، سطح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه قرار می گیرد.

هزینه های مربوط به مهار قالب در قالب بندی دال  های مرکب و امتداد مهار تا زیر بال تیرآهن که در تماس با بتن نمی باشد، در بهای ردیف مربوط لحاظ شده است.

۱ .Composite

الزامات گروه ۷

۱-۷ در صورت استفاده از قالب بندی چوبی در سطح فوقانی قطعات شیبدار که زاویه شیب نسبت به افق برابر یا بیش از ۴۵ درجه باشد، هزینه های مربوط از ردیف ۰۵۰۷۰۲ پرداخت می شود. همچنین برای زوایای شیب کمتر از ۴۵ درجه، براساس مشخصات فنی یا دستورکار مهندس مشاور مبنی بر اجرای قالب چوبی در سطح فوقانی سطوح یبدار، هزینه مربوط مطابق شرایط فوق پرداخت می گردد.

الزامات گروه ۸

۱-۸ اضافه بهای قالب بندی سطوح منحنی موضوع ردیف ۰۵۰۸۰۳، فقط به ردیف های قالب بندی آن دسته از اعضای بتنی تعلق می گیرد که تنها نسبت به محور قائم دارای انحناء باشند. ردیف های قالب بندی که نسبت به محور افقی و یا محور افقی و قائم به صورت توأم دارای انحنا باشند، باید در مرحله برآورد به صورت ردیف ستاره دار پیش بینی گردند.

۲-۸ اضافه بهای قالب بندی سطوح شیبدار موضوع ردیف ۰۵۰۸۰۵، به ردیف های ۰۵۰۷۰۱ و ۰۵۰۷۰۲ تعلق نمی گیرد.

الزامات گروه ۹

۱-۹ تعبیه درزها حسب مورد، مطابق با الزامات گروه ۹ مقدمه فصل ششم، از ردیف ۰۶۰۹۱۱ یا ۰۶۰۹۱۲ پرداخت می شود. در صورت قالب بندی یک وجه درز (و یا هر دو وجه درز در صورت امکان) با استفاده از تخته نراد خارجی، حسب مورد از ردیف های قالب بندی مربوط در این فصل پرداخت می گردد.

۲-۹ اضافه بهای ردیف ۰۵۰۹۰۵، در صورت تأیید مهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب چوبی در تماس با بتن تعلق می گیرد که از آن میلگرد یا داول عبور کرده باشد.

الزامات گروه ۱۰

۱-۱۰ هزینه تخته کوبی و چوب بست لازم برای جلوگیری از ریزش خاک در پی ها، گودها، کانال ها یا ترانشه ها (در صورت نیاز و اجرا)، بادستورکار مهندس مشاور و تنظیم صورتجلسه اجرایی بر حسب سطحی که تخته کوبی شده است (سطح تماس تخته با دیواره پی)، طبق ردیف ۰۵۱۰۰۱، پرداخت می شود.

الزامات گروه ۱۱

۱-۱۱ در اندازه گیری سطح سقف قابلمه ای (وافل)، تصویر افقی آن قسمت از سقف که در آن وافل به کار رفته باشد، ملاک محاسبه قرار می گیرد.

۲-۱۱ برای پرداخت هزینه اجرای سقف های قابلمه ای (وافل) حسب مورد، علاوه بر ردیف های ۰۵۱۱۰۱ تا ۰۵۱۱۰۳، به همراه زیرسازی با استفاده از قالب بندی چوبی و یا اجرای کامل زیرسازی چوبی، ۶۵ درصد بهای ردیف ۰۵۰۴۰۱ و در صورت استفاده از قالب بندی فولادی و یا اجرای کامل زیرسازی فولادی، حسب مورد ۷۵ درصد بهای ردیفهای ۰۶۰۴۰۱ تا ۰۶۰۴۰۴ در آن قسمت که وافل در آن اجرا شده، پرداخت می شود.

۳-۱۱ ضخامت سقف در ردیف های ۰۵۱۱۰۱ تا ۰۵۱۱۰۳، فاصله عمودی قسمت زیرین تیرچه تا سطح نهایی بتن اجرا شده سقف است.

۴-۱۱ اجرای سقف های قابلمه ای (وافل) با تیرچه های یک طرفه یا دوطرفه در ردیف های ۰۵۱۱۰۱ تا ۰۵۱۱۰۳ پیش بینی شده است و از این بابت هزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد.

الزامات گروه ۱۲

۱-۱۲ برای پرداخت هزینه اجرای سقف های مجوف حسب مورد، علاوه بر ردیف ۰۵۱۲۰۱ و ۰۵۱۲۰۲ در صورت استفاده از قالب بندی چوبی

و یا اجرای کامل زیرسازی چوبی، بهای ردیف ۰۵۰۴۰۱ و در صورت استفاده از قالب بندی فولادی و یا اجرای کامل زیرسازی فولادی،

حسب مورد بهای ردیف های ۰۶۰۴۰۱ تا ۰۶۰۴۰۴ در آن قسمت که سقف مجوف در آن اجرا شده، پرداخت می شود.

۲-۱۲ هزینه اجرای کامل مهاربندی لازم جهت نگهداری قالب های ماندگار در مقابل نیروهای جانبی یا بالابرنده در ردیف های مربوط به سقف های مجوف لحاظ شده است. هزینه های مربوط به قفس فلزی نگهدارنده  قالب های کروی و بیضوی از ردیف ۰۷۰۱۰۱، به صورت جداگانه پرداخت می گردد.

 

—————————————————————————————————————-

فصل ششم. قالب بندی فولادی

 

الزامات عمومی

۱-منظور از قالب فولادی در این فصل، قالبی است که از ورق توأم با انواع پروفیل های فولادی ساخته شده باشد. قالب های فولادی می تواند به صورت قالب گسترده (دارای سطح وسیع) یا قالب مونتاژ شده مدولار باشد.

۲-در اندازه گیری قالب بندی ها، سطوحی از قالب که در تماس با بتن ریخته شده است، ملاک محاسبه قرار می گیرد.

۱-۲ در اندازه گیری سطوح قالب بندی شده، پخ نبش یا گردی گوشه ی قالب از سطح کار کسر نمی گردد.

۳- منظور از ارتفاع و کف در ردیفهای این فصل، حسب مورد به ترتیب زیر است :

۳ـ۱ در مورد دیوار اولین طبقه روی پی ویا دیوار محوطه روی پی، ارتفاع دیوار نسبت به رقوم روی پی، و در طبقات بعدی، ارتفاع دیوار نسبت به کف همان طبقه.

در صورتی که سطح رو و یا زیر دیوار (جداگانه و یا توام)، شیبدار باشد، ملاک تعیین ردیف، تفکیک ردیف های قالب بندی دیوار بر حسب دامنه ارتفاع تعیین شده در ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ مطابق شکل زیر می باشد.

-به مساحت قالب بندی بخش A، بهای ردیف ۰۶۰۲۰۱، تعلق می گیرد.

-به مساحت قالب بندی بخش B، بهای ردیف ۰۶۰۲۰۲، تعلق می گیرد.

-به مساحت قالب بندی بخش C، بهای ردیف ۰۶۰۲۰۳، تعلق می گیرد.

-به مساحت قالب بندی بخش D، بهای ردیف ۰۶۰۲۰۴، تعلق می گیرد.

-قالب بندی بخش E، مطابق بند ۲-۱۱ و برحسب ارتفاع متوسط محاسبه و پرداخت می شود.

۳ـ۲ در مورد ستون اولین طبقه روی پی و یا ستون محوطه روی پی، ارتفاع ستون نسبت به رقوم روی پی و در طبقات بعدی، ارتفاع ستون نسبت به کف همان طبقه.

۳ـ۳ در مورد تیر یا دال (تاوه)، ارتفاع متوسط از روی کف طبقه یا هر نوع سطح سازهای دیگری که پای نگهدارنده های قالب بندی بر آنها اتکا دارند، تا سطح زیرین بتن تیر یا دال.

در حالتی که نگهدارنده های قالب تیر یا دال در ارتفاع های گوناگون (حداکثر تا ۲۰ متر) قرار گیرند، برای محاسبه ارتفاع متوسط، لازم است متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب بندی صورت گیرد. قالب بندی مربوط به متوسط وزنی ارتفاع بیش از ۱۰ متر تا ۲۰ متر، مطابق بند ۱-۱۱ محاسبه و پرداخت می شود.

مثال: چنانچه ۱/۳ سطح دال در ارتفاع ۱۰ متری  و ۲/۳ آن در ارتفاع ۵ متری قرار گرفته باشد، متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب بندی دال برابر خواهد بود با:

(۱/۳*۱۰+۲/۳*۵)=۶٫۶۶ متر

بنابراین کل سطح قالب بندی دال از ردیف ۰۶۰۴۰۳ پرداخت می گردد.

 ۴-۳ منظور از کف طبقه در این فصل، کف سازه ای طبقه است.

۵-۳ اجرای مرحله ای قالب بندی یا بتن ریزی دیوارها یا ستون ها، ملاک انتخاب ردیف قالب بندی نمی باشد.

مثال: در صورتیکه ستون به ارتفاع ۹ متر در چند مرحله قالب بندی و بتنریزی شود، بهای تمام سطح قالب بندی از ابتدا تا ارتفاع ۹ متر از ردیف ۰۶۰۳۰۴ پرداخت می گردد.

۴-در ردیف های این فصل، هزینه های پشت بند، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.

۵-منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه ای از قطعات فولادی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو، به صورت افقی، قائم، مایل ویا قوسی است که برای نگهداری قالب وانتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین یا سایرتکیه گاه ها، به کاربرده می شود.

۶-منظور از پشت بند، پروفیل های فولادی افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آنها برای نگهداری قالب در مقابل نیروهای ناشی از بتن ریزی به کار برده می شود. پشتبند قالب فولادی میتواند از جنس چوب نیز باشد.

۷-بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ نبش یا گردی گوشه ی قالب، در قیمت های این فصل منظور شده است.

۸-در ردیف های قالب بندی این فصل، بهای ماده رهاساز (روغن و مانند آن)، پیچ و مهره لازم، در قیمت ها منظور شده است.

۹-هزینه تمیز کردن قالب ها در قیمت ها در نظر گرفته شده است.

۱۰-جدار خارجی قالب بندی دیوار، ستون یا تیر

 ۱-۱۰ منظور از جدار خارجی موضوع ردیف ۰۶۰۸۰۱، جدار خارجی دیوار، ستون یا تیری است که یک سوی آن به فضای باز ارتباط دارد و برای قالب بندی آن، تمهیدات ویژهای، مانند بالکن چوبی و یا فولادی موقت، جان پناه مناسب یا راه حل های دیگری مورد نیاز باشد. مبنای محاسبه ارتفاع این نوع سازه ها، تراز کف طبقه ای است که کار در آن انجام می شود. این اضافه بها فقط به قالب بندی سطوح خارجی سازه های یاد شده تعلق می گیرد.

 ۲-۱۰ اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ فقط به سازه هایی تعلق می گیرد که به صورت طبقه ای اجرا می شوند.

 ۳-۱۰ به قالب بندی سطوح داخلی دیواره چاه آسانسورها و کانال های بتنی عمودی تاسیسات، اضافه بهای ردیف ۰۶۰۸۰۱، تعلق می گیرد.

در ضمن مبنای اندازه گیری ارتفاع در این نوع سازه ها، مشابه دیوارهای جدار خارجی، کف طبقه ای است که کار در آن انجام می شود.

 ۴-۱۰ قالب بندی جدار خارجی دیوار، ستون یا تیرهای اولین طبقه روی پی مشمول پرداخت اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ نمی شود. سطوح غیرقابل دسترسی در سازههای طبق های که پایین تر از سطح زمین طبیعی انجام می شود نیز جدار خارجی محسوب می شوند.

 ۱-۱۱ در صورتی که ارتفاع دال سقف یا تیر بیش از ۱۰ متر (مندرج در ردیف های این فصل) و تا ۲۰ متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر ۱۰ متر، سه درصد به بهای ردیف های مربوط به ارتفاع ۱۰ متری اضافه می شود.

مثال: چنانچه ارتفاع دال سقف برابر ۱۸/۴ متر باشد، مطابق محاسبه ذیل معادل ۲۵/۲ درصد به بهای ردیف ۰۶۰۴۰۴ اضافه میشود.

(۱۸/۴-۱۰)×(۰/۰۳) =۰/۲۵۲

 ۲-۱۱ در صورتی که ارتفاع دیوار، ستون یا شناژ قائم بیش از ۱۰ متر (مندرج در ردیف های این فصل) و تا ۲۰ متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر ۱۰ متر سه درصد به بهای ردیف های مربوط به ارتفاع ۱۰ متری اضافه میشود. به این ترتیب در صورتی که ارتفاع بیش از ۱۰ تا ۱۱ متر باشد، معادل سه درصد و برای ارتفاع بیش از ۱۱ تا ۱۲ متر معادل شش درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع بیش از ۱۹ تا ۲۰ متر، معادل سی درصد به بهای ردیف های مربوط به ارتفاع ۱۰ متری اضافه می شود.

این اضافه بها برای تمام سطح قالب بندی از ابتدا تا انتهای ارتفاع تعلق می گیرد.

 ۱۲-در صورتی که برای قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود، بهای آن طبق ردیف ۱۶۰۴۱۲، پرداخت می شود.

 ۱۳-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

 

شماره گروهشرح مختصر گروه
۱

قالب بندی فونداسیون و جدول بتنی

۲

قالب بندی دیوارهای بتنی
۳قالب بندی ستون و شناژ قائم
۴قالب بندی دال ها (تاوه ها)
۵

قالب بندی تیرهای بتنی

۶

قالب بندی شناژ افقی روی دیوار

۷قالب بندی پله و سطح فوقانی سطوح شیبدار
۸اضافه بهای مربوط به ردیف های قالب بندی
۹

تعبیه درزها و قالب بندی بازشوها

۱۰قالب لغزنده، بالارونده، میزی و تونلی

الزامات گروه ۱

 ۱-۱ در صورت قالب بندی با قالب فولادی برای اجرای بتن پشت جداول پیش ساخته یا درجا، وجه خارجی کفسازی های بتنی یا بتن مگر با تأیید مهندس مشاور، بهای ردیف ۰۶۰۱۰۲ پرداخت می شود.

الزامات گروه ۲

 ۱-۱-۲ منظور از فاصله نگهدار در قالب بندی دیوارها، لوله فولادی یا پلاستیکی و میله دو سر رزوه و واشر و مهره به منظور مقابله با فشار بتن است، که بهای آن در ردیف های قالب بندی دیوارها منظور شده است.

 ۲-۱-۲ چنانچه از قیدهای مخصوص، اعم از پلاستیکی یا فولادی برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده شود، اضافه بهای مربوط، حسب مورد از ردیف های ۰۶۰۸۰۹ تا ۰۶۰۸۱۱ پرداخت می گردد.

 ۲-۲ در صورتی که با تائید مهندس مشاور، قالب بندی دیوار فقط از یک طرف اجرا شود، ۲۰ درصد به بهای ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ اضافه می شود.

 ۳-۲ ملاک ارتفاع قالب بندی دیوارهایی که در قاب های سازهای قرار دارند، به نحوی که تیرهای متصل به آن دیوار، دارای سقف سازه ای(کف طبقه) نمی باشند، برحسب ارتفاع دیوار نسبت به رقوم روی پی یا کف طبقه زیرین محاسبه می شود. به سطوح قالب بندی این دیوارها اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ تعلق نمی گیرد.

الزامات گروه ۳

۱-۳ قالب بندی ستون پایه ها (پدستال ها)، با توجه به سطح مقطع، از ردیف های ۰۶۰۳۰۱ و ۰۶۰۸۰۴، قابل پرداخت است . منظور از پدستال، اعضای فشاری قائمی هستند که نسبت ارتفاع آن به متوسط کوتاه ترین بعد مقطع آن کمتر از ۳ باشد.

 ۲-۳ ملاک ارتفاع قالب بندی ستون هایی که در قاب های سازهای قرار دارند، به نحوی که تیرهای متصل به آن ستون، دارای سقف سازه ای (کف طبقه) نمی باشند، برحسب ارتفاع ستون نسبت به رقوم روی پی یا کف طبقه زیرین محاسبه می شود. به سطوح قالب بندی این ستون ها اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ تعلق نمی گیرد.

الزامات گروه ۴

 ۱-۴ قالب بندی وجه قائم دال بتنی، حسب مورد از ردیف های ۰۶۰۵۰۱ تا ۰۶۰۵۰۴ پرداخت می شود.

 ۲-۴ در اندازه گیری سطح قالب بندی دال های مرکب، سطح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه قرار می گیرد. هزینه های مربوط به مهار قالب در قالب بندی دال های مرکب و امتداد مهار تا زیربال تیرآهن که در تماس با بتن نمی باشد، در بهای ردیف مربوط لحاظ شده است.

 ۳-۴ در صورت اجرای سقف های قابلمه ای (وافل) به همراه زیرسازی با استفاده از قالب بندی فولادی و یا اجرای کامل زیرسازی فولادی، مطابق بند ۲-۱۱ الزامات گروه ۱۱ فصل پنجم عمل می شود.

 ۴-۴ در صورت اجرای سقف های مجوف با قالب های پلاستیکی ماندگار با استفاده از قالب بندی فولادی، مطابق بند ۱-۱۲ الزامات گروه ۱۲ فصل پنجم عمل می شود.

الزامات گروه ۷

 ۱-۷ در صورت استفاده از قالب بندی فولادی در سطح فوقانی قطعات شیبدار که زاویه شیب نسبت به افق برابر یا بیش از ۴۵ درجه باشد، هزینه های مربوط از ردیف ۰۶۰۷۰۲ پرداخت میشود. همچنین برای زوایای شیب کمتر از ۴۵ درجه، براساس مشخصات فنی یا دستورکار مهندس مشاور مبنی بر اجرای قالب فولادی در سطح فوقانی سطوح شیب دار،  هزینه مربوط مطابق  شرایط فوق پرداخت می گردد.

الزامات گروه ۸

 ۱-۸ منظور از بتن نمایان در ردیف ۰۶۰۸۰۷، سطح تمام شده بتنی است که، نمای آن اهمیت خاص داشته و یا صافی سطح آن از لحاظ کاربری دارای اهمیت باشد. برای دستیابی به این درجه از کیفیت، باید رویه قالب از تخته چند لایه، پلاستیک، فولاد و مانند آن باشد. چیدمان ورق های رویه قالب باید با الگوی مندرج در نقشه ها مطابقت داشته باشد. رواداری درز و اختلاف دو سطح کنار هم نسبت به یکدیگر و همچنین رواداری عمق فرورفتگی یا برآمدگی بتن نمایان در هر سطح، مطابق مشخصات فنی خصوصی پیمان تعیین می گردد که این میزان حداکثر ۶ میلیمتر میباشد. منظور از هر سطح، مساحتی است که توسط یک مدول قالب، مطابق الگو پوشانده می شود.

 ۲-۸ قالب هایی که سطح رویه آن دارای برجستگی هایی است که برای دستیابی به سطح بتن نمایان طرحدار مورد استفاده قرار می گیرد، مشمول ردیف ۰۶۰۸۰۷ نمیگردد و برای این نوع قالب ها باید ردیف مناسب در مرحله برآورد به صورت ستاره دار پیش بینی گردد.

 ۳-۸ اضافه بهای قالب بندی سطوح شیبدار موضوع ردیف ۰۶۰۸۰۵، به ردیفهای ۰۶۰۷۰۱ و ۰۶۰۷۰۲ تعلق نمی گیرد.

۴-۸ اضافه بهای قالب بندی سطوح منحنی موضوع ردیف۰۶۰۸۰۳، فقط به ردیف های قالب بندی آن دسته از اعضای بتنی تعلق می گیرد که تنها نسبت به محور قائم دارای انحنا باشند. ردیف های قالب بندی که نسبت به محور افقی و یا محور افقی و قائم به صورت توام دارای انحنا باشند، باید در مرحله برآورد به صورت ردیف ستاره دار پیش بینی شوند.

۵-۸ اضافه بهای ۰۶۰۸۱۲  ، در صورتی قابل پرداخت است که پیش از اجرا به تائید مهندس مشاور رسیده باشد. این اضافه بها فقط به ردیف های قالب بندی ستون و دیوار که بعد از هر بار استفاده از قالب کلاف شده، نیاز به دمونتاژ کامل قالب باشد، تعلق می گیرد.

  الزامات گروه ۹

۱-۹ قالب بندی درزها

 ۱-۱-۹ ردیف ۰۶۰۹۱۱ صرفاً به تعبیه درزهای سطحی که عمق درز کمتر از۳/۱ضخامت عضو بتنی (حداکثر تا ۱۰ سانتیمتر) و عرض درز کمتر از ۴ سانتیمتر باشد، تعلق میگیرد. برای تعبیه سایر درزها در صورت قالب بندی یک وجه درز (و یا هر دو وجه درز در صورت امکان)، حسب مورد از ردیف های قالب بندی مربوط پرداخت می گردد.

۲-۱-۹ در صورت ایجاد درز در مقطع عرضی عضو بتنی، علاوه بر پرداخت قالب بندی یک وجه درز از ردیف های مربوط، ردیف ۰۶۰۹۱۲ نیز پرداخت می گردد.

۳-۱-۹ در صورت ایجاد درز در طول عضو بتنی، علاوه بر پرداخت قالب بندی یک وجه درز از ردیف های مربوط، در صورت استفاده ازپلی استایرن منبسط شده، ردیف های ۱۴۰۶۱۱ و ۱۴۰۶۱۲ حسب مورد پرداخت می گردد.

۴-۱-۹ در صورتی که تعبیه درز با دستور کار مهندس مشاور بدون عملیات قالب بندی و با قرار دادن پلی استایرن منبسط شده و استفاده از قطعات فولادی جهت مهار پلی استایرن منبسط شده صورت گیرد، از ردیف ۰۷۰۳۰۲ محاسبه و منظور می گردد.

۲-۹ اضافه بهای ردیف ۰۶۰۹۱۵، در صورت تایید مهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب فولادی در تماس با بتن تعلق می گیرد که از آن میلگرد یا داول عبور کرده باشد.

۳-۹ در مواردی که قالب باید به صورت یکسره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب بندی سازه کسر نمی شود.

الزامات گروه ۱۰

۱-۱۰ منظور از قالب لغزنده ردیف های ۰۶۱۰۰۱ و ۰۶۱۰۰۲، قالبی است که سطح بتن با سطح قالب ، در طول اجرای سازه، به صورت دائم در تماس باشد و تغییر مکان آن با لغزش انجام شود. بنابراین، قالب هایی را که هر نوبت، از محل خود باز شده و دوباره در محل جدید بسته می شوند (قالب تکراری)، نمی توان جزو قالب های لغزنده به حساب آورد.

۲-۱۰ منظور از قالب بالارونده خودکششی در ردیف ۰۶۱۰۰۴ ، قالبی است که پس از هر بار بتن ریزی از سطح بتن فاصله گرفته و با فشار جک جابه جا میشود. قالب هایی که دارای سکوی کار در ارتفاع می باشند و قابلیت تنظیم در ارتفاع را دارند جزو این قالب ها محسوب می شوند. سامانه بالابری این نوع قالب ها به صورت هیدرولیکی یا چرخ دندهای می باشد.

۳-۱۰ منظور از سامانه قالب میزی موضوع ردیف ۰۶۱۰۰۵، قالب فولادی سازه ه ای بتنی می باشد که در آنها قالب سقف (دال) به صورت یکپارچه بوده و بعد از اتمام بتن ریزی، قالب به صورت یکپارچه به دهانه یا طبقه بعدی انتقال می یابد.

۴-۱۰ منظور از سامانه قالب تونلی موضوع ردیف ۰۶۱۰۰۶، قالب فولادی سازه ه ای بتنی می باشد که برای بتن ریزی همزمان سقف و دیوارها مورد استفاده قرار می گیرد و بعد از اتمام بتن ریزی، قالب به صورت یکپارچه به دهانه یا طبقه بعدی انتقال می یابد.

۵-۱۰ به ردیف های ۰۶۱۰۰۱ تا ۰۶۱۰۰۶، اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ تعلق نمی گیرد.

—————————————————————————————————————-

فصل هفتم. کارهای فولادی با میلگرد

 

مقدمه

 

۱-در مورد ردیف هایی که پرداخت بهای واحد آنها، براساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده درنقشه ها،مشخصات، دستور کارها و صورت جلسه های تنظیمی ، و به مأخذ جدول های استاندارد مربوط یا جدول های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.

۲-هزینه های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، مفتول یا سیم آرماتوربندی، در قیمت های واحد مربوط منظور شده و از این بابت، اضافه بها یا اضافه وزن پرداخت نمی شود.

۳-بهای خرک ها مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها از یکدیگر و یا از قالب بندی مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی میمانند، بر اساس صورت جلسه های تنظیم شده و طبق ردیف های مربوط این فصل قابل پرداخت است.

۴-در صورتی که میل مهار از یک سو جوش و از سوی دیگر پیچ و مهره باشد نصف وزن آنها از ردیف ۰۷۰۶۰۱ و نصف دیگر از ردیف۰۷۰۶۰۲ ، پرداخت می شود.

۵-اضافه بهای ردیف ۰۷۰۳۰۱ به تمام میلگردهای مصرفی در تیرچه تعلق می گیرد.

۶-در هر یک از ردیف های این فصل که اشارهای به نوع فولاد نشده، منظور فولاد نرم St37 است.

۷-میل مهارهای ذکر شده در این فصل، باید به روش رزوه ای غلتکی تولید شوند.

۸-ردیف ۰۷۰۷۰۳ برای اجرای عملیات کشش مهار ناتنیده و ردیف های ۰۷۰۷۰۴ و ۰۷۰۷۰۵ برای اجرای عملیات کشش مهار تنیده، شامل انجام آزمون اثباتی و در صورت لزوم آزمون خزشی و قفل کردن مهار به دفعات لازم، به منظور پایدارسازی دیواره خاکی مطابق مشخصات فنی می باشد.

۹-آرماتور مصرفی برای ساخت میلمهار از نوع A3 و به صورت رزوه شده غلتکی می باشد. کابل های فولادی مصرفی با مدول الاستیسیته۲۰۰

گیگاپاسکال، مطابق استاندارد ASTM 416 می باشد.

۱-۱۰ هزینه تهیه کابل ساده یا روکش دار برای اجرای عملیات کشش مهار به ترتیب از ردیف های ۰۷۰۷۰۱ یا ۰۷۰۷۰۲، و هزینه اجرای کشش مهار به صورت کامل با لحاظ تمام موارد و عملیات لازم، حسب مورد از ردیف های ۷۰۷۰۳ تا ۰۷۰۷۰۵ محاسبه و منظور می شود.

۲-۱۰ هزینه اجرای عملیات کشش مهار آزمون (مهار قربانی) که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می گیرد، با

تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف های مربوط قابل پرداخت است. ردیف ۰۷۰۷۰۳ فقط به میل مهار تحت آزمون Pull Out تعلق می گیرد.

 

۱۱- هزینه حمل کابل فولادی و میل مهار مطابق هزینه حمل فولاد مصرفی (آهن آلات) از فصل بیست و هشتم محاسبه و پرداخت می گردد.

۱۲-هزینه میلگردگذاری برای تقویت واحدهای بنایی نظیر میلگردگذار ی افقی و قائم اطراف بازشو یا تقویت دیوارهای جدا شده از سیستم

اصلی سازهای، از ردیف ۰۷۰۳۰۲ پرداخت می شود. نحوه میلگردگذاری تقویتی واحدهای بنایی مطابق مشخصات فنی و با دستور کار و تایید مهندس مشاور صورت می گیرد.

۱۳- هزینه تهیه، ساخت و اجرای میلگرد بستر، به صورت نردبانی یا خرپایی پیش ساخته برای واحدهای بنایی از ردیف ۰۷۰۳۰۲ با اعمال ضریب ۱/۷ پرداخت می شود. میلگرد بستر مورد استفاده باید حداقل به قطر ۳ میلیمتر، آجدار و دارای پوشش گالوانیزه گرم، مطابق مشخصات فنی بوده و به تایید مهندس مشاور برسد.

۱۴-در استفاده از میلگردهای موضوع ردیفهای ۰۷۰۲۰۸ تا ۰۷۰۲۰۹ باید الزامات مندرج در بخشنامه شماره  ۹۴/۲۴۳۷۵۹ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

 سازمان برنامه و بودجه کشور نظیر عدم کاربرد میلگرد آجدار از نوع A4 در قاب های خمشی ویژه و دیوار برشی ویژه، مطابقت با خصوصیات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ (تجدید نظر دوم – تیرماه ۱۳۹۲)، دارا بودن حداقل ۱۶ درصد ازدیاد طول نسبی در طول معادل ۵ برابر قطر، استفاده از روش ترمکس در تولید میلگرد و دارا بودن کربن معادل (CE) حداکثر ۰/۵ برآورد شود. در ضمن کارخانه تولید کننده میلگرد باید گواهی سازمان ملی استاندارد برای تولید این میلگرد را اخذ کرده و نشان کارخانه و رده میلگرد بر روی آن حک شده باشد.

 

—————————————————————————————————————-

فصل هشتم. بتن درجا

 

مقدمه

 

۱-هزینه تهیه و اجرای بتن در ردیف های مربوط به این فصل، به جز حالتی که روش عیاری طبق توضیح بند ۲ این مقدمه ملاک عمل باشد، بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه بتن (مندرج در نقشه ها و مشخصات فنی، براساس آیین نامه بتن ایران و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال)، پرداخت می شود.

۲-پرداخت ردیف عملیات بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیه برآورد

می باشد. در این صورت، قیمت ردیف کارهای بتنی بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه، برآورد و

پرداخت می شود.

 

 

 

: fc مقاومت فشاری مشخصه بتن (مبنای پرداخت) بر حسب مگاپاسکال MPa

: w عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن.

رابطه یاد شده صرفاً برای موضوع این بند بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختلاط و غیره، قابل استناد نمی باشد.

۳- چنانچه تنها بر اسا مفاد بند ۲، روش پرداخت هزینه بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی مد نظر بوده و استفاده از افزودنی های بتن ضروری باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز، براساس دستورالعمل تهیه ردیف های ستاره دار، شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و جزو ردیف های این فصل منظور و پرداخت می شود، در غیر این صورت هیچ گونه هزینه ای از بابت مصرف مواد افزودنی پرداخت نمی گردد.

۴-برای تعیین بهای واحد نظیر مقاومت فشاری مشخصه مبنای پرداخت (روش پرداخت هزینه بتن ریزی بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه بتن یا بر اساس عیار سیمان مصرفی)، از میانیابی خطی بین نزدیکترین ردیف های نظیر، استفاده می شود.

۵-منظور از مقاومت فشاری مشخصه در ردیف های این فصل، مقاومت مشخصه نمونه ای استوانه ای استاندارد مندرج در نقشه ها و مشخصات فنی یا دستورکارهای اجرایی است و حصول به مقاومت های بیشتر از مقاومت های مشخصه در حین عملیات اجرایی موجب پرداخت اضافه نمی گردد. بدیهی است معیار پذیرش بتن، براساس آیین نامه بتن ایران بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه مورد نظر بر اساس ضوابط یاد شده، اقدام خواهد شد.

۶-مطابق آیین نامه بتن ایران بتن های با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال و بالاتر در بتن آرمه به کار می رود و استفاده از بتن با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال در بتن آرمه تنها با داشتن توجیه کافی و درج در مشخصات فنی اختصاصی مجاز است. از این رو برای بتن های با مقاومت فشاری مشخصه کمتر از ۱۲ مگاپاسکال ملاک پرداخت ها بر اساس عیار سیمان است.

۷-برای ساخت و اجرای بتن های با مقاومت فشاری مشخصه بیش از ۴۰ مگاپاسکال لازم است، مشخصات فنی اختصاصی بتن های با مقاومت بالا تهیه و ضمیمه اسناد پیمان شود. قیمت ردیف این نوع بتن ریزی ها بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار برآورد می شوند.

۸-پیمانکار ملزم است با اتخاذ تدابیر مناسب، بتن با مقاومت فشاری مشخصه طرح را، تولید و اجرا نماید.

۹-مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، موظف است نسبت به تعیین معادن شن و ماسه مرغوب و مناسب برای تولید بتن اقدام نموده و مشخصات مصالح، ظرفیت و فاصله حمل مصالح سنگی را در اسناد مناقصه و قرارداد قید نماید. پیمانکار نیز قبل از ارایه پیشنهاد قیمت، باید از کیفیت، ظرفیت و فواصل حمل مصالح سنگی اطمینان حاصل نموده و سپس قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مناسب ترین گزینه ارایه نماید. در محاسبه فاصله حمل شن و ماسه مصرفی جهت احتساب هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر، مبدا حمل، معادن یاد شده و مقصد، کارگاه ساختمانی است. در صورتی که در حین کار، محل معدن برای تامین مصالح مرغوب تر به منظور افزایش کیفیت بتن تغییرکند، افزایش هزینه حمل تنها در حالتی که روش عیاری مندرج در بند ۲ ملاک عمل باشد، پرداخت می شود.

۱۰-رعایت حداقل مقدار سیمان لازم برای حصول پایایی در شرایط محیطی مختلف مطابق آیین نامه بتن ایران، نشریه شماره ۵۵ این سازمان با عنوان “مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی” و مشخصات فنی خصوصی پیمان اجباری می باشد.

۱۱-چنانچه روش پرداخت هزینه تهیه و اجرای بتن بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه بتن باشد، هیچ گونه اضافه بهایی بابت مصرف سیمان اضافی جهت حصول مقاومت مشخصه طرح، رعایت حداقل مقدار سیمان قید شده در مشخصات فنی خصوصی پیمان و نظایر آن قابل پرداخت نمی باشد.

۱۲-در تمام ردیف های این فصل، منظور از سیمان به طور عام سیمان پرتلند است.

۱۳-نوع شن و ماسه مصرفی در این فصل به صورت طبیعی رودخانه ای، شکسته رودخانه ای و شکسته کوهی، با توجه به مشخصات فنی است .

۱۴-هزینه دانه بندی مصالح، ساخت بتن به هر روش، حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف با هر وسیله، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش کردن بتن و هر گونه افت ناشی از متراکم کردن بتن، ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه آن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه های مربوط، در بهای ردیف ها منظور شده است.

۱۵-برای اجرای بتن نما، هیچ گونه اضافه بهایی به استثنای هزینه قالب بندی خاص آن که در فصل مربوط در نظر گرفته شده، پرداخت نمی شود.

۱۶-حجم حفره های تعبیه شده در بتن، که حجم هر یکاز آنها ۰/۰۵ مترمکعب یا کمتر باشد، در اندازه گیری از حجم بتن، کسر نخواهد شد.

۱۷-اضافه بهای هزینه بتن ریزی پله ها و پاگردها، از ردیف ۰۸۰۳۰۲، پرداخت می شود.

۱۸-به بتن ریزی سقف ها، اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۰۶، تعلق نمی گیرد.

۱۹-ردیف ۰۸۰۳۰۵ (کرم بندی)، وقتی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و اجرا شده باشد.

۲۰-با پرداخت بهای ردیف ۰۸۰۳۰۶، بهای ردیف های ۰۸۰۳۰۴ و ۰۸۰۳۰۵، پرداخت نمی شود.

۲۱-اجرای ردیف ۰۸۰۳۰۸، مستلزم دستور کار مهندس مشاور است.

۲۲-در صورت شمول ردیف ۰۸۰۳۰۳، ردیف ۰۸۰۳۰۲ قابل پرداخت نیست.

۲۳-اضافه بها ردیف ۰۸۰۳۰۴ به بتن مگر (بتن نظافتی) تعلق نمی گیرد.

۲۴- به دیوارها و ستون ها اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۰۱ تعلق می گیرد.

۲۵-اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۰۱ به کلاف های بتنی دیوارهای با مصالح بنایی (غیر از فونداسیون) تعلق می گیرد.

۲۶-در بهای ردیف های تهیه و اجرای بتن، حمل بتن به هر فاصله و ریختن آن با هر وسیله بیش بینی شده است.

۲۷-نوع مصالح ردیف های ۰۸۰۳۱۲ و ۰۸۰۳۱۳ و اجرای آن طبق مشخصات فنی و دستور مهندس مشاور خواهد بود.

۲۸-اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۱۱ فقط به  آن حجم از بتن تعلق می  گیرد که آرماتور مصرفی در آن حجم، بیش از ۱۸۰ کیلوگرم در مترمکعب باشد و به بخش هایی از بتن که مصرف آرماتور کمتر از ۱۸۰ کیلوگرم در مترمکعب باشد، تعلق نمی گیرد.

۲۹- اضافه بهای ردیف های ۰۸۰۳۰۱ تا ۰۸۰۳۰۳ و ۰۸۰۳۱۰ به سقف های تیرچه بلوک، کامپوزیت و عرشه فولادی تعلق نمی گیرد.

۳۰-ردیف های شماره ۰۸۰۶۰۱ و ۰۸۰۶۰۲ مربوط به تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق به دفعات لازم مطابق مشخصات فنی است که میزان دوغاب تزریق شده باید به تایید مهندس مشاور برسد. دوغاب سیمان عملیات تزریق با نسبت وزنی آب به سیمان حداکثر ۰/۵ تهیه شده و فشار تزریق حداقل به میزان ۳ اتمسفر باشد.

۳۱- ردیف ۰۸۰۶۰۳ برای تامین طول محدوده تزریق به کار می رود و چنانچه برای تامین عدم درگیری مهار تنیده با دوغاب از روش غلاف گذاری استفاده شود بابت انجام عملیات تزریق در تمام طول مهار، بهای آن از ردیف مربوط پرداخت می شود. این ردیف فقط به طول گیرداری مهار تعلق می گیرد.

۳۲-هزینه تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق مهار آزمون (قربانی) که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره صورت می گیرد،با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف های مربوط قابل پرداخت است.

۳۳-بهای واحد ردیف ۰۸۰۷۰۱ که به منظور بتن پاشی دیواره خاکی صورت می گیرد، شامل رگلاژ و تمیز کاری سطوح، تهیه مصالح و اجرای بتن پاشی، مواد افزودنی تندگیرکننده، برداشت نمونه های آزمایشی، تهیه جعبه های آزمایشی، انجام آزمایش و کارهای لازم برای اجرای درست عملیات بتن پاشی است. مقادیر قابل پرداخت بر حسب مساحت اندازه گیری شده از روی نقشه ها در طول خط قابل اجرای عملیات بتن پاشی در مقطع دیواره خاکی محاسبه خواهد شد.

۳۴-منظور از ضخامت بتن پاشیده حداقل ضخامت بتن پاشیده شده می باشد، بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از قسمت های سطح بتن پاشی نباید از ضخامت مندرج در نقشه ها و مشخصات فنی کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی برای پر کردن ناهمواری های سطحی و تامین حداقل ضخامت مورد نیاز، و همچنین هزینه بتن پاشیده بازگشتی و تمیز کردن محیط کارگاه در بهای ردیف بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچ گونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

۳۵-در بهای ردیف های بتن پاشی هزینه اجرای عملیات در سطوح با هر زاویه و ارتفاع منظور شده است.

۳۶-مقاومت فشاری مشخصه بتن پاشیده حداقل برابر ۱۶ مگاپاسکال است.

۳۷-ماسه مصرفی در بتن پاشیده باید با دانه بندی استاندارد یا مطابق مشخصات فنی باشد.

۳۸- فولاد مصرفی در شبکه فولادی باید از نوع A2 بوده و شبکه فولادی مطابق مشخصات فنی با همپوشانی دو شبکه باشد. شبکه فولادی به نحو مناسب در جای خود استقرار یافته و یا با میخ های فولادی به قطر ۱۴ میلیمتر در فواصل مناسبی به طول نیم متر در جهت نصب شبکه در خاک کوبیده شود.

۳۹- ژل میکروسیلیس موضوع ردیف ۰۸۰۵۰۳ در صورت پیش بینی در برآورد منضم به پیمان قابل پرداخت است.

 

—————————————————————————————————————-

فصل نهم. کارهای فولادی سنگین

 

مقدمه

 

۱-فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانند St37 است، مگر اینکه استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.

۲-در مورد ردیف های که پرداخت بهای واحد آنها، بر اساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق وزن تئوریک و به مأخذ جدول های استاندارد مربوط یا جدول های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد. در قطعات فولادی که در فرآیند اجرا روی آنها مطابق نقشه های اجرایی و منضم به پیمان یا دستورکارهای ابلاغی، عملیات پخزنی بابت رواداری اجرایی یا سوراخ کاری بابت اتصالات مکانیکی انجام شود، وزن قطعات بدون کسر پخ یا سوراخ، در نظر گرفته می شود.

 ۱-۳ در ردیف های این فصل که در آنها اتصالات جوشکاری شده وجود دارد، هزینه های آماده سازی برای جوش کاری، برشکاری، جوشکاری، سنگ زدن و مانند آن، جزو بهای واحد هر ردیف منظور شده است. همچنین، هزینه های مربوط به تهیه و مصرف انواع الکترود و سیم جوش در بهای واحد مربوط منظور شده و از این بابت، اضافه بها یا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد.

 ۲-۳ در ردیف های این فصل که در آن ها اتصالات با پیچ و مهره پیش بینی شده است، هزینه های آماده سازی برای اتصال، سوراخکاری،برشکاری، سنگ زدن، پیچ و مهره و واشر و مانند آن، جزو بهای واحد هر ردیف منظور شده است.

۴-هزینه های اجرای اتصال پروفیل های استاندارد، در ردیف های مربوط منظور شده است. بابت جوشکاری و وزن مصالح مربوط به آن، هیچ گونه پرداختی به عمل نمی آید.

۵-قیمت های ردیف های مربوط به تهیه و نصب ستون، شامل کارهای زیر خواهد بود:

۵ـ ۱ تهیه، بریدن، جوشکاری، ساییدن و نصب ورق ها وتسمه های لازم، به منظور اتصال یا تقویت عضوهای اصلی.

 ۵ـ ۲ تهیه، بریدن، جوشکاری ونصب عضو اصلی.

۵ـ۳ تهیه، برش، سوراخ کردن و نصب کف ستون و اتصالات واسطه بین کف ستون و ستون، جوشکاری های مربوط و ساییدن.

۵ـ۴ تهیه، برشکاری و جوشکاری اتصالات واسطه بین ستون ها با حمال ها یا خرپاها یا تیرها، همراه با متصل کردن آنها با کمک جوش و ساییدن. از این رو تمام اجزای اتصال حمال ها، خرپاها یا تیرها به ستون اعم از نوع ساده یا صلب مشمول این بند می شود.

تبصره)  اتصالات واسطه بین کف ستون و پی (بولت)، از ردیف ۰۷۰۶۰۳، فصل کارهای فولادی با میلگرد، پرداخت می شود.

 ۶- منظور از تیرریزی ساده آن است که پروفیل بریده شده در صورت نیاز به یکدیگر متصل شوند و بدون جوشکاری در محل تکیه گاه در جای خود نصب شوند. مانند تیرریزی یا نعل درگاه. نعل درگاه هایی که از نبشی و سپری ساخته می شوند بهای آنها از ردیف ۰۹۰۲۰۷ پرداخت می شود.

 ۱-۷ در مورد اتصال دو عضو که برای بهای واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش بینی شده ولی از اتصال آنها در ردیف های مربوط، یادی نشده باشد:

۱-۱-۷ چنانچه اتصال مستقیماً به وسیله جوش انجام شود، طول جوش، جداگانه طبق نقشه ها محاسبه شده و بهای آن بسته به مورد بر

اساس ردیفهای ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۵ پرداخت می شود.

 ۲-۱-۷ چنانچه اتصال مستقیماً به وسیله پیچ ومهره معمولی یا پرمقاومت از نوع ۸/۸، ۱۰/۹ یا ۱۲/۹ انجام شود، صرفا وزن پیچ و مهره، جداگانه طبق نقشه ها محاسبه شده و بهای آن بسته به مورد بر اساس وزن پیچ و مهره و ردیف های ۰۹۱۰۰۱ یا ۰۹۱۰۰۲ پرداخت می شود.

 ۲-۷ در مورد اتصال دو عضو که برای بهای واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش بینی شده و اتصال آنها در ردیف های مربوط، به وسیله جوش کاری پیش بینی شده باشد، در صورتی که به جای جوش از پیچ و مهره معمولی یا پرمقاومت از نوع ۸/۸، ۱۰/۹ یا ۱۲/۹ استفاده شود، وزن پیچ و مهره، جداگانه طبق نقشه ها محاسبه شده و بهای آن بسته به مورد بر اساس وزن پیچ و مهره و ردیف های ۰۹۱۰۰۱ یا ۰۹۱۰۰۲ پرداخت می شود.

۸-در بهای واحد ردیف ۲۲۰۶۰۶ (فصل بیست و دوم) موضوع نصب سنگ به طریق خشک هزینه های مربوط به تهیه و نصب هر نوع گیره اتصال منظور شده است ولی بهای سازه زیرسازی به طور جداگانه و از ردیف ۰۹۰۹۰۱ این فصل پرداخت می شود.

۹-منظور از خرپا، سازهای است که اتصال اعضای آن به یکدیگر، با واسطه ورق (gusset plate) تامین شده باشد و تیر یا ستون مشبک به سازهای اطلاق می شود که اتصال اعضای آن، بدون واسطه ورق تامین شده باشد.

۱۰-تهیه و نصب ستون های با فاصله (اصطلاحاً پاباز) با بستهای افقی یا مایل مشمول ردیف ۰۹۰۱۰۴ می شود.

۱۱-منظور از دهانه خرپا، فاصله محور تا محور دو تکیه گاه متوالی آن است.

۱۲-منظور از دهانه در ردیف ۰۹۰۴۰۱، عبارت است از فاصله محور تا محور کف ستونهای سازه.

 ۱۳

۱۴-هزینه تهیه، برشکاری و جوشکاری تمامی اتصالات واسطه بین ستون های ردیف ۰۹۰۱۰۶ و تیرهای ردیف ۰۹۰۲۱۵ ، اعم از این که در هنگام ساخت ستون ها یا پس از آن انجام شوند، براساس ردیف ۰۹۰۱۰۶ محاسبه می شوند.

۱۵-هزینه تهیه، برشکاری، جوشکاری و ساییدن ورق های تقویتی در بال و جان تیرهای لانه زنبوری براساس ردیف های تیر و تیر حمال مربوط بعلاوه یکی از ردیف های ۰۹۰۶۰۱ و ۰۹۰۶۰۲، که حسب مورد براساس نحوه لانه زنبوری شدن تعیین می گردد، محاسبه می شود.

۱۶-هزینه تهیه، برش و نصب نبشی ها و قطعات اتصال تیرهای داخل تیرهای حمال به صورت تودلی، براساس ردیف ۰۹۰۲۰۹، محاسبه می شود.

۱۷-هزینه تهیه، برش و نصب سخت کننده های مورد مصرف در تیرها و تیرهای حمال از ورق، براساس ردیف ۰۹۰۲۱۵، محاسبه می شود.

۱۸-هزینه تهیه، برش و نصب ورق های اتصال بین قسمت های اول و دوم ستون های ساخته شده از ورق، براساس ردیف ۰۹۰۱۰۶، محاسبه می شود.

۱۹-اضافه بهای ردیف ۰۹۰۳۰۳، در صورتی که عملیات ردیف های ۰۹۰۳۰۱ و ۰۹۰۳۰۲، ترکیبی از ورق و پروفیل باشد، فقط به آن قسمت که از ورق ساخته شده است، تعلق می گیرد.

۲۰-عملیات موضوع ردیف ۰۹۰۵۰۱، تمام کارهای انجام شده در پایه های منبع و خود منبع های هوایی آب، معابر دور آن، نردبان های مربوط و لوله کشی های آب از مخزن تا پای منبع، به استثنای بولت ها و میلگردهای فونداسیون را، شامل می شود، اما عایق لازم برای لوله ها منبع، از ردیفهای جداگانه پرداخت می شود.

۲۱-بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل، برای ردیف های ۰۹۰۴۰۱، ۰۹۰۵۰۱ و ۰۹۱۰۰۲، پیچ و مهره پر مقاومت از نوع ۸/۸، ۱۰/۹ یا ۱۲/۹ است، ولی پیچ و مهره مورد مصرف در ردیف ۰۹۰۲۰۳ و ۰۹۱۰۰۱ از نوع فولاد نرم معمولی است.

۲۲-چنانچه طبق مشخصات و ضوابط مقرر شود، قطعات اسکلت فلزی در کارخانه ساخته شود از قیمت های ردیف های همین فصل استفاده می شود.

۲۳-در صورتی که دهانه تیرهای مشبک موضوع ردیف ۰۹۰۲۱۴ و دهانه خرپا موضوع ردیف ۰۹۰۳۰۲ و دهانه قاب ها موضوع ردیف ۰۹۰۴۰۱، بیشتر

 از ۳۰ متر باشد، اضافه بهایی به این شرح تعلق می گیرد،   برای دهانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر ۵ درصد، برای دهانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر ۷/۵ درصد،

 به بهای ردیف های مربوط تا ۳۰ متر اضافه و برای تمام دهانه تعلق می گیرد.

 ۲۴-به طور کلی تعاریف و مفاهیم مربوط به ردیفهای سازه های فضاکار در این فصل مطابق نشریه شماره ۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان ” آیین نامه سازه های فضاکار” است.

۲۵-مهندس مشاور موظف است نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی سازه های فضاکار مورد اجرا را به تفصیل تهیه و ضمیمه اسناد مناقصه نماید که در آن نوع سازه فضاکار، نوع اتصال، نحوه اجرا، روش های کنترل کیفیت، مراحل نصب و سایر موارد به تفصیل و به همراه اشکال و تصاویر کافی ذکر شده باشد.

۲۶- اعضای سازه فضاکار میتوانند از فولاد St37 ، St52 ، نیمرخ های (مناسب) نورد  شده گرم یا سرد و یا ورق های فولادی (باجوشکاری مناسب) تهیه شوند.

۲۷-پیونده های سازه های فضاکار را می توان از فولادهای ساختمانی St37 ، St52 یا فولادهای کربنی از قبیل Ck45 و با یکی از فرآیندهای براده برداری، کوبن کاری، آهنگری و ریخته گری تهیه کرد. این پیوند ها شامل گوی کروی توپر، توخالی و یا دیگر اشکال مناسب می باشد.

۲۸-قطعات انتهای سر اعضا، شامل مخروط های سرلوله ها، غلاف ها و… را میتوان از فولادهای ساختمانی و کربنی مناسب و با یکی از فرایندهای براده برداری، کوبن کاری و یا آهنگری تهیه کرد.

۲۹-مشخصات فنی پیچ های با اشکال استاندارد و یا پیچ های خاص باید طبق استاندارد ملی ایران ، استاندارد ISO و یا استاندارد DIN (با رده های مختلف مقاومتی) باشند.

۳۰-منظور از ماشین کاری لازم در ردیف ۰۹۱۱۰۱ عملیات سوراخکاری و ایجاد شیار با پانچ می باشد و منظور از ماشین کاری اصلاحی در ردیف های ۰۹۱۱۰۲ تا ۰۹۱۱۰۴، شامل شات بلاست، پلیسه گیری و پیرایش سوراخ ها است.

۳۱-منظور از ماشین کاری اصلاحی استاندارد قطعات کوبن کاری شده در ردیف ۰۹۱۳۰۱،پیرایش سطح (مثلاً کره تراشی)، سوراخکاری و قلاویزکاری تا ۹ سوراخ با زاویه های ۴۵ درجه و ۹۰ درجه است.

۳۲-منظور از ماشین کاری خاص قطعات کوبن کاری شده در ردیف ۰۹۱۴۰۱، ماشین کاری اضافی و یا پیچیده نسبت به ماشین کاری استاندارد شامل پیونده ها در سازه های غیرتخت، پیونده های میانی در سازه های بیش از دو لایه و یا سوراخ کاری اضافی می باشد.

۳۳-در تعیین وزن قطعات ردیف های ۰۹۱۱۰۱ تا ۰۹۱۱۰۴، وزن قطعه پیش از سوراخکاری در نظر گرفته می شود.

۳۴-در صورتی که قطعات اتصالی به جای استفاده از کوبنکاری مذکور در ردیف های ۰۹۱۱۰۱ تا ۰۹۱۵۰۱ با براده برداری تهیه شوند، بهای آنها طبق همین ردیف ها پرداخت می شود.

۳۵-منظور از واحدهای سازه فضاکار در ردیف ۰۹۱۶۰۱ ، یک یا چند عضو از شبکه سازه فضاکار می باشد که با نظم مناسبی در شبکه تکرار می شوند. در این ردیف ملاک تعیین وزن فقط پروفیل های مصرفی بوده و هزینه مونتاژ قطعات الحاقی در ردیفهای مربوط منظورگردیده است.

۳۶-هزینه جوشکاری اتصالات در سازه فضا کار براساس ردیفهای ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۴ محاسبه و پرداخت خواهد شد. لازم به توضیح است که برای جوش کاری اتصال میانی دو قطعه یک پروفیل در عضو هزینه ای پرداخت نمی شود.

۳۷-در صورت نیاز به تهیه قطعات تکیه گاهی (Bearings) بین سازه فضاکار و سازه زیر آن، هزینه تهیه آن باید به صورت اقلام ستاره دار لحاظ شود، ولی هزینه نصب آن در ردیف های بافت و نصب منظور گردیده است.

۳۸-قیمت های تعیین شده این فصل بدون در نظر گرفتن رنگ آمیزی بوده و هزینه رنگ آمیزی از فصل مربوط در این فهرست بها پرداخت می شود. چنانچه اعضای سازه فضاکار رنگ آمیزی کورهای شوند، بهای آن باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار برآورد و در فصل بیست و پنجم درج شود.

۳۹-هزینه اجرای ستون ها و پی ها و بادبندهای مربوط به سازه فضاکار از ردیف های مربوط در این فهرست بها پرداخت می شوند.

۴۰-هزینه حمل قطعات سازه فضاکار از کارخانه سازنده تا محل اجرای طرح از ردیف های حمل آهن آلات در فصل بیست و هشتم پرداخت می شود.

۴۱-هزینه بافت، نصب و قرارگیری سازه فضاکار روی ستون ها و اتصالات مخصوص مربوط، در ردیفهای ۰۹۲۸۰۱ تا ۰۹۲۸۰۳، منظور شده است و پرداخت جداگانه ای بابت صعوبت یا شرایط ویژه صورت نمی گیرد. در ردیف های مذکور هزینه های رنگ آمیزی و حمل منظور نمی گردد.

۴۲- هزینه بافت و نصب سازه های فضا کار با دهانه آزاد بیش از ۷۰ متر (بدون ستون میانی) که مستلزم پیش بینی های ویژه و تجهیزات خاص باشد، باید پیش از مناقصه براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تعیین شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین آلات لازم، نظیر بالابرهای هیدرولیکی با ظرفیت دقیق آن ها را به همراه مراحل اجرایی و نصب به صورت مصور در مشخصات فنی اختصاصی درج نماید.

۴۳-ردیفهای ۰۹۲۷۰۱ و ۰۹۲۷۰۲ را باید پیش از مناقصه، براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تعیین قیمت شود. انجام آزمایش های لازم برای حصول اطمینان از کیفیت پیونده ساخته شده ضروری است و مهندس مشاور ملزم به درج آزمایش های مورد نیاز در اسناد

مناقصه می باشد و هزینه جداگانه ای برای انجام آزمایش ها صورت نمی گیرد.

۴۴-اضافه بهای ردیفهای ۰۹۱۳۰۱ و ۰۹۱۴۰۱ به طور توام برای یک قطعه مجاز نمی باشد.

۴۵-چنانچه اعضای سازه فضاکار از ترکیب چند پروفیل در مقطع ساخته شوند، جوش سراسری بین پروفیل ها از ردیف های مربوطه پرداخت خواهد شد. در این مورد اضافه بهای ردیف ۰۹۲۱۰۱ مربوط به ضخامت بیش از ۷ میلیمتر قابل پرداخت نیست.

۴۶-اضافه بهای ردیفهای ۰۹۲۲۰۱ و ۰۹۲۲۰۲ برای یک عضو به طور توام قابل پرداخت نیست.

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل دهم. سقف بتنی

 

مقدمه

 

۱-اجرای کامل سقف های بتنی موضوع ردیف های این فصل، شامل تهیه مصالح لازم، تیرچه و بلوک گذاری، ترازکردن،شمع بندی،داربست، قالب بندی، بتن ریزی و نگهداری از آن، بازکردن قالب ها و مانند آن است.

۲-آهن های مصرفی در تمام قسمت های اجرای سقف، جداگانه مطابق ردیف های فصل های مربوط، پرداخت می شود.

۳-هرگاه تکیه گاه تیرچه، تیرهای ساده یا مرکب فلزی یا دیوارهای باربر بنایی باشد، اندازه گیری و پرداخت، بر مبنای سطح کامل سقف اجرا شده صورت می گیرد و مرز مبنا برای اندازه گیری سقف، جدار خارجی بتن سقف است و قالب بندی جدار آزاد خارجی آن (قالب دور)، به طور جداگانه محاسبه و پرداخت می شود. بنابراین، بابت شناژهای روی دیوارهای باربر که هم ضخامت سقف هستند و همچنین، کلاف های دوزنده میانی، پرداخت اضافی به عمل نخواهد آمد.

۴-هر گاه تکیه گاه تیرچه، تیر یا دیوار بتنی باشد، مرز مبنا برای اندازه گیری سقف، جدار داخلی تیر یا دیوار بتنی است و حجم بتن تیر ودیوار و قالب بندی های مربوط به آنها، جداگانه طبق ردیف های مربوط، محاسبه و پرداخت می شود. بنابراین برای کلاف های دوزنده میانی، پرداخت اضافی انجام نمی شود.

۵-هزینه قالب بندی و سایر کارهای لازم برای ایجاد حفره یا سوراخ در داخل سقف ، به منظور عبور لوله، کانال های تاسیساتی، یا موارد مشابه دیگر، در قیمت ها منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد گرفت. سطح حفره ها یا سوراخ هایی که کمتر از یک متر مربع مساحت داشته باشند، از سطح کل سقف کسر نخواهد شد.

۶-سیمان درنظر گرفته شده برای پاشنه تیرچه ۴۰۰ کیلوگرم در هر مترمکعب بتن است و عیار سیمان برای بلوک بتنی و بتن سقف تیرچه بلوک ۳۰۰ کیلوگرم تعیین شده، چنانچه برحسب مشخصات فنی عیار سیمان متفاوت با مقادیر بالا باشد کسر و یا اضافه سیمان از ردیف مربوط در فصل بتن درجا محاسبه می شود.

۷-در صورتی که ضخامت سقف، بین دو ضخامت متوالی تعیین شده در ردیفهای این فصل باشد، بهای واحد آن با توجه به بهای ضخامت های قبل و بعد آن، به صورت میانیابی خطی محاسبه و پرداخت می شود.

۸-ضخامت سقف فاصله عمودی قسمت زیرین تیرچه تا سطح نهایی بتن اجرا شده سقف است.

۹-بهای تیرچه مشبک فلزی سبک (تیرچه با جان باز) موضوع ردیفهای ۱۰۰۴۰۱ تا ۱۰۰۴۰۳ از بهای ردیف ۰۹۰۲۰۷، کارهای فولادی سنگین محاسبه می شود.

۱۰-در صورتی که سقف بتنی به صورت شیبدار اجرا شود به ردیفهای اجرای سقف ۷ درصد اضافه می شود.

۱۱-در صورتی که طبق نقشه و مشخصات برای اجرای سقف بتنی در این فصل (تیرچه یا تیرچه مشبک فلزی سبک)، از فوم بلوک ها مانند یونولیت و پلی استایرن نسوز استفاده شود، بهای آن حسب مورد طبق ردیف های اجرای سقف با بلوک سفالی و اعمال ضریب ۱/۱۵پرداخت می شود.

۱۲-بابت اجرای سقف به صورت تیرچه دوبل، اضافه بهای جداگانه ای قابل پرداخت نمی باشد.

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی

 

مقدمه

 

۱-منظور از ابعاد آجر فشاری در این فصل، حدود ۲۱×۱۰×۵/۵ سانتیمتراست. منظور از ضخامت یک و نیم آجره، حدود ۳۵ سانتی متر،یک آجره، حدود ۲۲ سانتیمتر و نیم آجره، حدود ۱۱ سانتیمتر است.

۲-حجم حفره یا سوراخ های با مقطع کمتر از ۰/۰۵ متر مربع، از حجم آجرکاری یا طاق ، کسر نخواهد شد و از بابت ایجاد چنین حفره یا سوراخ هایی در آجرکاری ها، پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد گرفت.

۳-ملاک اندازه گیری طاق ضربی، سطح افقی زیر آن است، به عبارت دیگر، افزایش سطح ناشی از قوس طاق ضربی، در قیمت ها منظور شده و قابل پرداخت نیست.

۴-هزینه دوغاب ریزی روی کارهای آجری (به استثنای طاق آجری)، در قیمت های واحد مربوط منظور شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد گرفت.

۵-در ردیف های طاق زنی، هزینه های ناشی از چوب بست زیرپا و سایرتجهیزات لازم برای اجرای طاق، درقیمت ها منظور شده است.

۶-ردیف های مربوط به نماسازی و نماچینی آجری، قابل استفاده در تمام کارها به استثنای سقف های دارای نمای آجری است، مگر اینکه ردیف جداگانه ای برای آن پیش بینی شده باشد.

۷-در نماسازی های آجری که نماچینی روی کار جدا ازپشت کار انجام میشود، هزینه انجام کار برای سطح نما، بر حسب مورد از ردیف های ۱۱۰۶۰۱ تا ۱۱۰۶۰۳ و ۱۱۰۷۰۱ تا ۱۱۰۷۰۳ و ۱۱۱۰۰۱ و ۱۱۱۰۰۲، پرداخت می شود. توضیح اینکه، بهای اجرای اسکوپ یا سایر تمهیداتی که برای اتصال نما به پشت کار انجام می شود، جداگانه قابل پرداخت است. بهای ملات مصرفی بین نماچینی و پشت کار در قیمت های ردیف های مربوط منظور شده است.

۸-آجر مصرفی در ردیف های ۱۱۰۶۰۱ تا ۱۱۰۶۰۳ از نوع آجرهای سفال بسته بندی در کارخانه مخصوص نماچینی است.

۹-اضافه بهای ردیف ۱۱۰۸۰۱، درصورتی پرداخت می شود که کل ضخامت آجر چینی از یک نوع باشد.

۱۰-برای پرداخت ردیف های ۱۱۰۸۰۲ تا ۱۱۰۸۰۵، ابتدا حجم کل آجر چینی، از ردیف های مربوط محاسبه و پرداخت می شود، سپس اضافه بهای یادشده برای سطوحی که به صورت نما چیده شده است، پرداخت می شود.

۱۱-منظور از نماچینی و نماسازی در ردیف های درج شده در این فصل، نماچینی به صورت راسته یا کله راسته است و هزینه نماچینی نقش های برجسته، هندسی و مانند آن (بجز هره چینی که بهای آن در ردیف مستقلی پیش بینی شده )، در این ردیف ها منظور نشده است.

۱۲-به منظور پرداخت اضافه بهای موضوع ردیف ۱۱۰۸۱۰، به آجرکاری هایی که ردیف آنها به صورت متر مربع است، باید واحد متر مربع با توجه به ضخامت آجرچینی مربوط، به متر مکعب تبدیل شود.

۱۳-در ردیف های مربوط به شفته ریزی، تمام هزینه های مربوط به اجرای کار، طبق نقشه و مشخصات و ریختن و جادادن شفته در هر محل و به هر شکل، منظور شده و هیچگونه پرداخت جداگانه ای به غیر از آنچه به صراحت تعیین شده است، انجام نمی شود.

۱۴-در ردیف های این فصل، هزینه تهیه و کارگذاری قطعات فلزی که طبق نقشه و مشخصات در آجرچینی مصرف می شوند منظور نشده است و بهای آن جداگانه پرداخت می شود.

۱۵-بهای طوقه چینی چاه بر حسب مورد از ردیف های آجرکاری با در نظر گرفتن اضافه بهای ردیف ۱۱۰۸۱۱، پرداخت می شود.

۱۶-منظور از دیوار دو جداره در ردیف ۱۱۰۸۰۹، دیواری است که به منظور کنترل تبادل حرارتی و برودتی، به صورت دو جداره اجرا می شود. بین دو جدار دیوار که هم زمان چیده میشود، باید کاملاً از مصالح بنایی خالی بوده و از ریختن ملات درون آن جلوگیری شود.هزینه قطعات اتصالی مورد استفاده در بین دو دیوار و بهای هر نوع عایق مصرفی در قیمت واحد منظور نشده و جداگانه قابل پرداخت است.

۱۷-آهک منظور شده در ردیف های شفته ریزی، آهک سفید معمولی (هوایی) است.

۱۸- نسبتهای داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است. برای مثال ملات ۱:۶ یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات در جدول مربوط ، در کلیات این فهرست آمده است.

۱۹- در صورتی که اجرای دیوار یا نماچینی  در ضخامت یک آجر و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام می شود چهار درصد به قیمت ردیف مربوط اضافه می شود.

۲۰- در صورتی که برحسب مشخصات فنی، مقدار سیمان بیشتر و یا کمتر از ارقام مندرج در شرح ردیف های این فصل باشد، با توجه به جدول مندرج در کلیات این فهرست بها تفاوت براساس ردیف مربوط در فصل هشتم بتن درجا محاسبه می شود.

۲۱- کارهای آجری با آجر نسوز، با توجه به نوع آجر و ملات مربوط در هنگام برآورد به عنوان ردیف ستاره دار پیش بینی می شود.

 

—————————————————————————————————————-

فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی

 

مقدمه

 

۱-در تمام ردیف های بتن پیش ساخته و لوله گذاری این فصل، هزینه های قالب بندی، ملات نصب و بندکشی، به استثنای ماهیچه های بتنی منظور شده است، مگر آن که به صراحت، خلاف آن ذکر شده باشد.

۲-در تمام ردیف های این فصل، هزینه میلگرد و سایرآهن های کار گذاشته شده در بتن بر اساس ردیف های فصل های مربوط، جداگانه محاسبه و پرداخت می شود مگر این که عدم پرداخت آن تصریح شده باشد. هزینه صعوبت مصرف بتن در بتن مسلح، در ردیف های مربوط منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

۳-در ردیف های جدول های بتنی پیش ساخته منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسیر است.

۴-در صورتی که قطعات پیش ساخته بر اساس نقشه ها و مشخصات، با عیار سیمان متفاوت با عیار تعیین شده در ردیف های این فصل باشد، بهای تفاوت وزن سیمان، بر حسب مورد از ردیف مربوط در فصل بتن درجا پرداخت می شود.

۵-ردیف های این فصل، قطعات پیش ساخته بتن صنعتی (ساخته شده در کارخانه ها برای ساختمان های پیش ساخته ) را شامل نمی شود.

۶-هزینه تهیه و نصب کانیوی بتنی پیش ساخته از ردیف های جدول های بتنی پیش ساخته در این فصل پرداخت می شود.

۷-هزینه پرکردن فضای خالی پشت کولها با بتن به عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن یا سنگ لاشه یا سنگ قلوه، به ضخامت متوسط تا۱۰ سانتیمتر، در قیمت ردیف ۱۲۰۴۰۱، منظور شده است.

۸-هزینه انجام عملیات خاکی در ردیف های این فصل منظور نشده است، این نوع هزینه ها، جداگانه از فصول مربوط پرداخت می شود.

۹-سیمان در نظر گرفته در ردیف های این فصل، سیمان پرتلند است.

۱۰-چنانچه برای نصب لوله های سیمانی و بتنی یا کول های بتنی نیاز به آبکشی با تلمبه موتوری باشد، بهای ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۰۷ پرداخت می شود.

۱۱-عیار سیمان در بلوک های سیمانی توخالی و آجرهای سیمانی، ۲۸۵ کیلوگرم در هر یک مترمکعب ملات بلوک یا آجر سیمانی است.

۱۲-اندازه گیری جداول بر حسب حجم خود جداول و بدون ملات نصب می باشد. به عبارت دیگر ردیف مربوط به جدول های پیش ساخته، حجم خود جدول ها ملاک پرداخت است.

۱۳-در ردیف ۱۲۰۵۰۷ میلگرد مصرفی، طبق بهای ردیف ۰۷۰۳۰۲ محاسبه می شود.

۱۴-جدول های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی (ردیف های ۱۲۰۱۰۴ و ۱۲۰۱۰۵ )باید دارای حداقل مقاومت فشاری استوانه ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع و حداقل وزن مخصوص ۲۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد. هزینه بندکشی جدول ها در بهای ردیف های ۱۲۰۱۰۴ و ۱۲۰۱۰۵ لحاظ شده است و در محاسبه حجم مربوط به ردیف در نظر گرفته نمی شود.

۱۵-هزینه تهیه و نصب میلگرد در بهای ردیف های مربوط به جدول های پیش ساخته پرسی و کفپوش های پیش ساخته پرسـی یـا ویبـره ای،

منظور شده است و بهای جداگانه ای بابت آن پرداخت نمی شود.

۱۶-هزینه تهیه مصالح سنگی (شن، ماسه، پودر سنگ و …)، بارگیری و حمل تا فاصله ۳۰ کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تـامحـل سـاخت قطعات و باراندازی منظور شده است.

۱۷-در ردیف های این فصل هزینه بارگیری و حمل سیمان تا ۳۰ کیلومتر و باراندازی در نظر گرفته شده است.

۱۸-در قیمت ردیف های این فصل، بهای پر کردن محل اتصالات با مصالح مورد نیاز، منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

۱۹-در ردیف های جدول های بتنی (ردیف های ۱۲۰۱۰۱ تا  ۱۲۰۱۰۵)، هزینه های قالب بندی ساخت و نصب جدول، بندکشی و بـتن پشـت جدول که بدون نیاز به قالب بندی باشد، لحاظ شده است. هزینه های اجرای بتن مگر زیر جدول و بتن لیسه ای کف (در صورت وجـود) از سایر ردیف های مرتبط پرداخت می شود. چنانچه در انطباق با مشخصات فنی منضم به پیمان، بتن پشت جدول مانند شکل زیر با عملیـات قالب بندی اجرا شود، هزینه قالب بندی و بتن ریزی آن با تایید مهندس مشاور از ردیف های مربوط پرداخت می شود.

 

۲۰-هزینه تهیه کلیه مصالح لازم برای نصب قطعات پیش ساخته بتنی از جمله شن، ماسـه و آب و حمـل تـا فاصـله ۳۰ کیلـومتر در بهـای ردیف منظور شده است.

۲۱-در ردیف های جدول بتنی پیش ساخته آماده سازی، کوبیدن خاک، و زیر سازی جدول ها دیـده نشـده اسـت و هزینه آنهـا ازفصـل عملیات خاکی با دست پرداخت می شود.

۲۲-                                                                                                     

۲۳-

۲۴-

۲۵-

۲۶-

۲۷-

۲۸-ردیف ۱۲۱۰۰۵ مربوط به استفاده از ملات پایه سیمانی آماده محتوی رس منبسط شده ریزدانه سبک به جای ماسه بوده که در بسته بندی کارخانه ای تهیه شده و دارای گواهی نامه فنی محصول باشد. این ردیف با دستور کار و درج در صورت مجلس با تایید مهندس مشاور قابل پرداخت است.

۱-۲۹ در مورد ردیف های بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده موضوع ردیف های شماره ۱۲۱۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۵ لازم است بلوک های مورد استفاده با مشخصات فنی پیمان و استانداردهای ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ با عنوان “سنگدانه –سبکدانه برای بلوک های بنایی بتنی- ویژگی ها” و شماره ۷۷۸۲ با عنوان “مصالح ساختمانی- بلوک های سیمانی سبک غیرباربر-ویژگی ها” تطابق داشته باشد.

۲-۲۹ ردیف های بنایی با بلوک سیمانی پیش ساخته از بتن سبک (بتن گازی) موضوع ردیفهای شماره ۱۲۰۸۰۱ تا ۱۲۰۸۰۵ مربوط به استفاده از بلوک های ساخته شده از بتن گازی غیراتوکلاوی مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مربوط می باشد. در صورت استفاده از بلوک های بتن گازی اتوکلاوی برای پرداخت هزینه ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۱۰ منظور می گردد.

 

—————————————————————————————————————-

فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی

 

الزامات عمومی

۱-در عایق کاری های رطوبتی، مقدار همپوشانی باید به میزان درج شده در نقشهها و مشخصات فنی باشد و در صورتیکه در نقشه و مشخصات فنی اندازه آن تعیین نشده باشد، ۱۰ سانتیمتر اجرا شود

۲-مبنای اندازه گیری و پرداخت، سطح ظاهری عایق کاری شده، مطابق ابعاد درج شده درنقشه ها و صورتجلسه ها است. بابت هم پوشانی، هزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد.

۳-قیمت های واحد ردیف های این فصل، برای انجام کار در تمام سطوح، اعم از افقی، قائم، مورب، منحنی و مانند آن است و هیچ گونه

اضافه بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آن، به جز آنچه به صراحت در این فصل مشخص شده است، قابل پرداخت نیست.

۴-منظور از سایر سطوح در ردیفهای این فصل، سطوحی به غیر از سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن۱ است.

۵-در ردیف های این فصل هرجا که نوع قیر مشخص نشده است، منظور قیرهای جامد (خالص یا اکسیده) میباشد و جهت شرایط ااقلیمی مختلف هیچ اضافه پرداختی صورت نمی گیرد.

۶-زیرسازی مناسب جهت اجرای عایق کاری رطوبتی طبق نقشه ها، مشخصات فنی و دستورکارها، باید قبل از انجام عایق کاری به تایید مهندس ناظر برسد و مجوز اجرای عملیات اخذ گردد.

۷-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

 

شماره گروهشرح مختصر گروه
۰۱عایق کاری رطوبتی با اندودهای قیری
۰۲عایق کاری رطوبتی با قیر و گونی
۰۳عایق کاری رطوبتی با عایق های پیش ساخته
۰۴عایق کاری رطوبتی با مواد پلیمری پایه سیمان و رزین های اکریلیک
۰۵عایق کاری رطوبتی باپوشش پایه قیری

 

الزامات گروه ۱

 ۱-۱ مقدار قیر مورد مصرف برای یک مترمربع عایق کاری رطوبتی در ردیف ۱۳۰۱۰۱، برابر ۲ کیلوگرم می باشد.

 ۲-۱ مقدار قیر مورد مصرف در ردیفهای ۱۳۰۱۰۲، ۱۳۰۱۰۸ و ۱۳۰۱۰۹، برای یک مترمربع عایق کاری رطوبتی، یک کیلوگرم قیر مایع است و لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان، تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

 ۳-۱ چنانچه مطابق نقشه ها، مشخصات فنی و دستورکارها، مقدار قیر مصرفی ردیفهای ۱۳۰۱۰۲، ۱۳۰۱۰۸ و ۱۳۰۱۰۹ در هر مترمربع، برابر یک کیلوگرم نباشد، بهای ردیف ها به تناسب کاهش یا افزایش آن به میزان حداکثر تا ۲ کیلوگرم در هر مترمربع، محاسبه و پرداخت می شود.

 

۱-کرسی چینی، تی شورخانه، بالکن های کوچک و…

 

الزامات گروه ۲

۱-۲ مقدار قیر مورد مصرف در ردیف های این گروه، برای یک مترمربع عایق کاری رطوبتی، به ترتیب برابر است با:

۱-۱-۲ دو قشر اندود قیر با یک لایه گونی، ۳/۵ کیلوگرم.

۲-۱-۲ سه قشر اندود قیر با دو لایه گونی، ۵ کیلوگرم.

۳-۱-۲ چهار قشر اندود قیر با سه لایه گونی ،۶/۵ کیلوگرم.

 

الزامات گروه ۳

 ۱-۳ مشخصات فنی عایق های رطوبتی پیش ساخته حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره ۳۸۸۵

با عنوان ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی _ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح یا شماره ۳۸۶۴ با عنوان ویژگی های عایق رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی یا شماره ۳۸۸۴ با عنوان  ویژگی های عایق های رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمرها را تامین نماید.

 ۲-۳ منظور از قشر آستر در ردیف های عایق های رطوبتی پیش ساخته، اجرای مشتق قیر محلول در حلال نفتی به عنوان پرایمر به میزان حداقل ۲۸۰ گرم در مترمربع می باشد و هزینه آن در قیمت ردیف های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ منظور شده است و پرداخت بهای ردیف های مربوط، منوط به اجرای پرایمر است.

 ۳-۳ درصورت اجرای اندود قیری به جای قشر آستر در عایق های رطوبتی پیش ساخته، ضمن اعمال کسر بهای ردیف ۱۳۰۳۱۴، بابت اجرای اندود قیری، ردیف ۱۳۰۱۰۱ پرداخت می گردد.

 

الزامات گروه۴

۱-۴ پوشش های آکریلیکی پایه آب موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۳ باید با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۹۵۱ مطابقت داشته باشد. ضخامت لایه خشک عایق در ردیف مربوط برابر ۰/۵ ۰±۰۵ میلیمتراست، چنانچه مطابق نقشه ها، مشخصات فنی و دستورکارها ضخامت لایه خشک به میزان حداکثر تا ۱± ۰/۰۵ میلیمتر افزایش یابد، بهای ردیف به تناسب افزایش، محاسبه و پرداخت می شود.

 ۲-۴ مواد آب بند کننده پلیمری دوجزئی پایه سیمان و رزین های آکریلیکی موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۴ باید با استاندارد  ASTM C836   یا BS EN 14891  مطابقت داشته باشد.  ضخامت لایه خشک عایق در ردیف مربوط   برابر ۱/۵±  ۰/۱ میلیمتر است، چنانچه مطابق نقشه ها، مشخصات فنی و دستور کارها ضخامت لایه خشک به میزان حداکثر تا ۳ ±۰/۱ میلیمتر افزایش یابد، بهای ردیف به تناسب افزایش،محاسبه و پرداخت می شود.

۳-۴ مواد آب بندکننده نفوذگر بلورساز پایه سیمان موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۵ باید با استاندارد BS EN 1504-2 مطابقت داشته باشد. مقدارمواد پودری مورد مصرف در ردیف مربوط، برای یک مترمربع عایق کاری رطوبتی، یک کیلوگرم است، چنانچه مطابق نقشه ها، مشخصات فنی و دستورکارها مقدار پودر مصرفی حداکثر تا ۳ کیلوگرم در هر مترمربع افزایش یابد، بهای ردیف به تناسب افزایش، محاسبه و پرداخت می شود.

 ۴-۴ منظور از فشار منفی آب در ردیف ۱۳۰۴۰۵، فشار آبی است که از پشت سطح آب بندی شده، به عایق اعمال گردد، مانند محل هایی که برای آببند نمودن، دسترسی به سطح کار وجود ندارد.

 ۵-۴ لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان، تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

 

الزامات گروه ۵

 ۱-۵ پوشش با پایه قیری موضوع ردیف ۱۳۰۵۰۱، باید با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۳ با عنوان ویژگی ها و روش های آزمون رنگ های سیاه آماده به مصرف با پایه قیری عاری از سرب و مقاوم در برابر اسید- قلیا- آب- حرارتمطابقت داشته باشد.

 ۲-۵ در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت پوشش با پایه قیری، نسبت به ضخامت مندرج در ردیف ۱۳۰۵۰۱ بیشتر یا کمتر باشد،بهای آن به تناسب، طبق ردیف مربوط محاسبه و پرداخت می شود.

 ۳-۵ بهای اجرای رنگ سیاه با پایه قیری روی اسکلت فلزی یا اجرای پوشش مومی با پایه قیری روی سطوح داخلی مخازن فولادی آب، به ترتیب از ردیفهای ۲۵۰۳۵۵ و ۲۵۰۳۵۶ پرداخت می گردد.

 

—————————————————————————————————————-

فصل چهاردهم. عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش

 

الزامات عمومی

 

۱- مبنای اندازه گیری و پرداخت (به استثنای پوشش های مقاوم در برابر آتش)، سطح ظاهری عایق کاری شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه هاست.

۲- بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازی و یا قطعات فولادی از میلگرد، نبشی، سپری، ناودانی، پروفیل های توخالی، پروفیل های گالوانیزه و مانند آن به منظور نصب عایق های حرارتی، حسب مورد از ردیف های مربوط در فصل شانزدهم، محاسبه و پرداخت می شود.

۳-فوم های۱ پلیمری ردیف های این فصل در طبقه بندی واکنش در برابر آتش، باید حداقل الزامات نوع E را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۸۲۹۹-۱ با عنوان «فرآورده ها و اجزای ساختمانی- قسمت:۱ طبقه بندی واکنش در برابر آتش» تامین نماید.

۴-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

 

شماره گروهشرح مختصر گروه
۰۱عایق کاری حرارتی با پایه معدنی
۰۲عایق کاری حرارتی با فوم های صلب پلیمری
۰۳اضافه بهای عایق کاری
۰۴عایق کاری حرارتی با فوم های پاششی پلی یورتان
۰۵میخ و گل میخ های مخصوص نصب عایق های حرارتی
۰۶پلی استایرن منبسط شده
۰۷پوشش های مقاوم در برابر حریق

 

الزامات گروه ۱

 ۱-۱ مشخصات فنی عایق های حرارتی پشم معدنی باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۱۶ با عنوان فرآورده های عایق کار حرارتی برای ساختمان- فرآورده های کارخانه ای پشم معدنی- ویژگی ها را تامین نماید.

 ۲-۱ تعاریف و مفاهیم عایق های حرارتی پشم معدنی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۸۰۸۴ با عنوان مصالح ساختمانی فرآورده های عایق کاری حرارتی واژ نامه می باشد.

 ۳-۱ درصورت افزایش مقدار کیلوگرم عایق حرارتی مصرفی، ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص عایق، علاوه بر پرداخت ردیف مربوط، مازاد بر مقادیر تعیین شده، از طریق اضافه بهای مربوط به آن، حسب مورد پرداخت می گردد.

مثال: چنانچه عایق کاری حرارتی به میزان ۴۰۰ مترمربع با عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش، به ضخامت ۵۰ میلیمتر و وزن

مخصوص ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب مورد نظر باشد:

محاسبه مقدار مازاد عایق مصرفی نسبت به ردیف مربوط (۱۴۰۱۱۹) به ازای هر مترمربع:

(۰/۰۵Χ۱۰۰)-(۰/۰۳Χ۵۰)=۳/۵ kg/m2

 محاسبه مقدار اضافه بهای :۱۴۰۱۲۰

(۳/۵Χ۴۰۰) =۱۴۰۰ kg

 بنابراین ۴۰۰ مترمربع طبق ردیف ۱۴۰۱۱۹ و ۱۴۰۰ کیلوگرم مازاد عایق مصرفی از ردیف ۱۴۰۱۲۰ پرداخت می گردد.

 ۱-فوم، پلاستیک هایی از جنس رزین های مختلف است که توسط دمیدن هوا یا گاز خالص، منبسط م یشود و به فرم سلولی در می آید.

 

الزامات گروه ۲

 ۱-۲ مشخصات فنی عایق های حرارتی پلی استایرن منبسط شده و پلی استایرن اکسترود شده، به ترتیب باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۵۰ با عنوان فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده های کارخانه ای پلی استایرن منبسط-ویژگی ها و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۵۲ با عنوان » فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده های کارخانه ای فوم پلی استایرن اکسترود شده- ویژگی ها را تامین نماید.

۲-۲ پلی استایرن هایی که در عایق کاری حرارتی به کار گرفته می شوند دارای فضاهایی هستند که در آنها هوا یا گاز دیگری محبوس است و ساختار داخلی عایق به گونه  ای است که برای هوا یا گاز محبوس در عایق، امکان جابجایی وجود ندارد  و ضریب هدایت حرارتی آن با گذشت زمان تغییر نمی کند.

۳-۲ مشخصات فنی عایق های حرارتی پلی اتیلن شبکه بندی شده موضوع ردیف ۱۴۰۲۱۷، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM C1427 را تأمین نماید.

 

الزامات گروه ۴

۱-۴ مشخصات فنی عایق های حرارتی فوم های پاششی و تزریقی پلی یورتان موضوع ردیف های ۱۴۰۴۱۱ و ۱۴۰۴۱۲، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM C1029 یا استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۱۹۷-۱ با عنوان »فرآورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا- قسمت:۱ سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب-ویژگی ها« را تأمین نماید.

 

الزامات گروه ۵

 ۱-۵ در ردیف ۱۴۰۵۱۱، هزینه آماده سازی برای اتصال، سوراخکاری، مغزی فلزی یا پلاستیکی، گل میخ، دیسک و مانند آن، در بهای واحد ردیف منظور شده است و پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

 

الزامات گروه ۶

۱-۶ پلی استایرن منبسط شده موضوع ردیف ۱۴۰۶۱۱ برای کاربرد های غیر از عایق حرارتی است و مشخصات فنی آن باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۱۰۸ با عنوان بلوک ها وصفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده – ویژگی ها»« نماید.

 

الزامات گروه ۷

 ۱-۷ لازم است مشخصات فنی پوشش های مقاوم در برابر آتش، گواهینامه آزمایش بر اساس استاندارد معتبر از مراجع ذیصلاح، به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان، قبل از تهیه، ارائه شده و مراتب به تایید مهندس مشاور برسد.

 ۲-۷ مشخصات کامل پوششهای مقاوم در برابر آتش، منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.

 ۳-۷ مبنای اندازه گیری و پرداخت، سطح کاری است که طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه ها با پوشش های مقاوم در برابر آتش پوشیده می شود. در تیرهای لانه زنبوری، سطح سوراخ ها از یک طرف محاسبه و طرف دیگر از سطح کار، کسر می گردد. همچنین سط وجه بیرونی حفره های ذوزنقه ای بین تیرهای فولادی و تاوه فلزی ماندگار، حسب مورد از ردیف های مربوط به پوشش مقاوم در برابر آتش همان تیر، پرداخت می شود و بابت پر کردن حفره ها با مصالح مورد تایید مهندس مشاور، هزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد.

۴-۷ در صورتی که طبق مشخصات فنی و نقشه ها مدت زمان مقاومت در برابر آتش بیش از ۶۰ دقیقه تعیین شود، برای ردیف های تا ضریب مقطع۹۰ ۱ متر بر مترمربع به ازای هر ۳۰ دقیقه افزایش مقاومت، ۲۵ درصد و برای ردیف های با ضریب مقطع بیش از ۹۰ متر بر مترمربع به ازای هر ۳۰ دقیقه افزایش مقاومت، ۳۵ درصد اضافه پرداخت می گردد.

۵-۷ هزینه اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش روی سطوح فولادی با مقاطع توخالی۲ از ردیف های این فصل، با اعمال ضریب ۱/۰۵ برای ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع و با اعمال ضریب ۱/۱۵ برای ضریب مقطع بیش از ۹۰ متر بر مترمربع پرداخت می گردد.

 ۶- در صورت نیاز به اجرای قشر آستر در ردیف های این گروه با استفاده از یک عامل چسباننده (پرایمر) و یا مش های درگیر کننده پیوسته اعم از شبکه فلزی جوش شده، رابیتس، توری مرغی، پین های فولادی و مانند آن ، جهت رعایت حداقل مقاومت چسبندگی پوشش های مقاوم در برابر آتش، پرداخت جداگانه ای به جز موضوع بند ۷-۷ صورت نمی گیرد.

۷-۷ چنانچه مطابق مشخصات فنی خصوصی و نقشه  های منضم به پیمان یا ملاحظات ابعادی، هندسی یا اجرایی نظیر ارتفاع زیاد، ابعاد بزرگ مقاطع، لزوم ضخامت زیاد پوشش، لزوم محصور شدگی کامل مقطع، الزام به تعبیه شبکه فلزی جوش شده، توری مرغی یا نظایر آن باشد، با تأیید مهندس مشاور هزینه آن جداگانه از ردیف های فصل شانزدهم پرداخت می شود.

مثال: چنانچه تهیه و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش روی تیر فولادی IPE180 به طول ۶ متر در سقف عرشه فولادی برای ۱۸۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتیگراد مطابق شکل زیر مورد نظر باشد و فضای خالی بین عرشه فولادی و تیرآهن با پشم های معدنی پر شود:

 

 

 

 

۱- منظور از ضریب مقطع، نسبت محیط قسمتی از قطعه فولادی که در معرض آتش قرار دارد به سطح مقطع قطعه فولادی است و نحوه محاسبه آن بر اساس استاندارد

BS EN 13381 میباشد

۲- منظور از مقاطع توخالی، پروفیل های قوطی یا لوله، دوبل IPE، مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق و مانند آن است.

 

جهت انتخاب ردیف باید ضریب مقطع محاسبه گردد. مطابق جداول استاندارد محیط مقطع تیرآهن IPE180 برابر ۰/۶۹۸ متر، عرض بال تیر ۰/۰۹۱ متر و سطح مقطع تیرآهن ۰/۰۰۲۳۹ مترمربع میباشد. بنابراین جهت محاسبه محیط قسمتی از قطعه فولادی که در معرض آتش قرار دارد، بال فوقانی تیرآهن کسر می گردد:

 

۰٫۶۰۷m=0.698-0.091

 

ضریب مقطع برابر است با:

 

محاسبه مساحت اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش برای ۶ متر طول تیرآهن :IPE180

محاسبه مساحت اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (که با پشم معدنی پر شده است):

مساحت فضای بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (مساحت ذوزنقه) برابر ۰/۰۱۲ مترمربع است. با توجه به گام های ورق عرشه فولادی معادل ۳۰ سانتیمتر و اجرای این پوشش در دو طرف تیر آهن، مساحت به شرح ذیل محاسبه میگردد:

طبق توضیحات بند ۳ -۷ ، سطح کل پوشش مقاوم در برابر آتش برابر است با:

محاسبه ضریب اضافه پرداخت به ردیف مبنا، به ازای افزایش مدت زمان مقاومت در برابر آتش طبق بند :۴-۷

بنابراین ۱۴۰ درصد به بهای ردیف ۱۴۰۷۱۶ اضافه می شود.

 

—————————————————————————————————————-

فصل پانزدهم. تعریف نشده است

 

 

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک

 

مقدمه

 

۱-در تمام ردیف های این فصل، بهای جوشکاری، برشکاری، پرچکاری و سوراخ کاری ها، و همچنین سنگ زدن و مانند آن، منظور شده و از این بابت، اضافه وجهی پرداخت نمی شود.

۲-هزینه های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره از نوع فولاد نرم معمولی، مفتول یا سیم، لحیم، پرچ و مانند آن، در قیمت های واحد مربوط منظور شده است و بابت اضافه وزن، اضافه ابعاد، مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه ها، پرداختی صورت نخواهد گرفت. درمورد ردیف هایی که پرداخت بهای واحد آنها بر اساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه و مشخصات ودستور کارها به مأخذ جدول های استاندارد مربوط یا جدول های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.

۳-بهای اعضای فرعی چهارچوب مانند شاخک و فاصله نگهدار پایین چهارچوب که در ساخت چهارچوب فلزی موضوع ردیف۱۶۰۱۰۱، مصرف می شود، از قیمت همین ردیف پرداخت می شود.

۴-هزینه پرکردن داخل چهارچوب های فلزی با دوغاب ماسه سیمان، در ردیف ۱۶۰۱۰۱ ، منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای به عمل نخواهد آمد.

۵-برای اندازه گیری و پرداخت در و پنجره ساخته شده از پروفیل های توخالی، باید مقادیر به دست آمده از توزین، با اوزان حاصله از جدول ها و نقشه ها مقایسه شود و کمترین وزن مبنای پرداخت قرار گیرد.

۶-در صورتی که در ساختمان در و پنجره و نرده آهنی، از مخلوط پروفیل های توپر، تسمه، ورق و پروفیل های توخالی،تؤاماً استفاده شود، باید وزن پروفیل های توپر، تسمه و ورق بر حسب مورد، از ردیف های ۱۶۰۱۰۲ و ۱۶۰۱۰۳ و وزن پروفیل های توخالی، از ردیف های ۱۶۰۱۰۴ و ۱۶۰۱۰۵ محاسبه و پرداخت شود.

۷-دستمزد نصب و جاسازی یراق آلات از هر نوع (تمام لوازمی که روی در و پنجره نصب میشود) مانند قفل و دستگیره در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است. بهای تهیه یراق آلات تنها در ردیف های ۱۶۰۵۰۱ تا ۱۶۰۵۰۳ ، منظور شده است ولی در سایر ردیف ها، بهای تهیه آنها جداگانه پرداخت می شود.

۸-بهای آویزهای مورد نیاز زیرسازی سقف های کاذب، موضوع ردیف ۱۶۰۲۰۴، ۱۶۰۲۰۵ و ۱۶۰۲۱۷ از همین ردیف پرداخت می شود، اما عملیات اضافی که برای تامین اتصال آویز به سقف انجام می شود، مانند کارگذاری لوله برای عبور آویز، کارگذاری ورق با شاخ مربوط در بتن برای جوش دادن آویز به آن یا ایجاد پایه آویز به وسیله تفنگ بست زنی، جداگانه پرداخت می شود. هزینه اتصالات، آویزهای فنری، آویزهای مورب، و دیگر جزییات اجرایی اتصال سامانه زیرسازی سقف کاذب به سقف اصلی در بهای واحد ردیف مربوط دیده شده است.

۹-در ردیف های پوشش سقف با ورق گالوانیزه، وزن ورق های مصرفی در کار محاسبه و پرداخت می شود.

۱۰-بهای قاب فلزی یا چوبی مورد نیاز برای عملیات موضوع ردیف ۱۶۰۴۰۲، از ردیف های مربوط جداگانه پرداخت می شود.

۱۱-بهای تهیه مصالح، ساخت ونصب زیرسازی برای عملیات موضوع ردیف ۱۶۰۴۰۶، جداگانه محاسبه و پرداخت می شود.

۱۲- هزینه پی کنی و پی سازی ردیف های ۱۶۰۲۰۶ تا ۱۶۰۲۰۸، به صورت جداگانه از فصول مربوط پرداخت می شود.

۱۳-هزینه عملیات بنایی برای نصب دریچه ها در ردیف های ۱۶۰۲۰۱ و ۱۶۰۲۰۲، پیش بینی شده است.

۱۴-در صورت استفاده از ردیف های ۱۶۰۵۰۱ تا ۱۶۰۵۰۳، باید مشخصات فنی و نقشه جزئیات در و پنجره به اسناد مناقصه الحاق شود و با توجه به مشخصات تعیین شده، بهای واحد ردیف های مربوط محاسبه شود. بهای چهارچوب فولادی که برای نصب در و پنجره موضوع این ردیف ها، در داخل کارهای بنایی نصب میشود، جداگانه پرداخت می شود.

۱۵-در ردیف های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲، هزینه قطعات اتصال پانل ها به یکدیگر و در گوشه ها و در اطراف باز شوها و همچنین مهاری ها، شامل استفاده از انواع میلگرد و پروفیل برای مهار به اجزای مجاور اسکلت ساختمان منظور شده است.

۱۶-در ردیف های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲، سازه اختصاصی پیش بینی نشده و چنانچه برای دهانه های بزرگ بر طبق مشخصات، نیاز به سازه اختصاصی باشد، هزینه آن بر اساس ردیف های مربوط جداگانه محاسبه می شود.

۱۷-اندود روی سطوح طرفین پانل ها در ردیف های مزبور در نظر گرفته نشده است و هزینه آن جداگانه بر طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود.

۱-۱۸ مشخصات فنی پانل های مشبک عایق دار باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره ۳۸۵ با عنوان “دستورالعمل طراحی، ساخت اجرای سامانه های پانلی سه بعدی- تجدید نظر اول” را تامین نماید.

۲-۱۸ در اجرای دیوارهای پانلی به روش پانل مشبک سه بعدی یا پانل های متشکل از  اجزای فولادی سرد نورد رعایت تیپ بندی پانل های مصرفی با ملاحظات معماری نظیر نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از کارخانه سازنده، دپو در کارگاه، اجرا و نصب ضروری است. توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل های سفارشی، رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی طرح الزامی است.

 ۳-۱۸ اضافه بهای ردیف ۱۶۰۶۰۵ مربوط به اجرای بازشوها به مساحت بیش از یک مترمربع، به آن سطح از دیوار تعلق می گیرد که برای تعبیه بازشوها در پانل ها عملیات اضافی نظیر برشکاری و تقویتی به کار رفته باشد.

 ۱-۱۹ مشخصات فنی سازه های فولادی سرد نورد حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در نشریات شماره ۶۱۲ با عنوان ” آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد- بخش سازه” و شماره ۶۱۳ با عنوان “آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد- بخش غیرسازه” را تامین نماید.

 ۲-۱۹ کارهای موضوع ردیف ۱۶۰۷۰۱ برای اجرای دیوارهای پانلی باربر یا غیرباربر فولادی سرد نورد شده گالوانیزه می باشد. بهای تمام قطعات فولادی سرد نورد لازم در ساخت این نوع دیوارها نظیر استفاده از قطعات پشتیبان و تقویتی در سازه گالوانیزه برای نصب رادیاتور، جعبه آتش نشانی، خروجی هواکش تهویه، دریچه بازدید یا چهارچوب در، پنجره و بازشو، تامین درز انقطاع، همچنین تعبیه اعضای کمکی در سازه گالوانیزه به منظور نصب لوله های آب، فاضلاب و تاسیسات، و یا در مواردی که در سازه گالوانیزه از دو ردیف استاد استفاده شده باشد، از همان ردیف محاسبه می شود.

 ۳-۱۹ قیمت کارهای موضوع ردیف ۱۶۰۷۰۱ ، به صورت ساخت صنعتی در کارخانه در نظر گرفته شده است، لذا هیچ گونه اضافه بهایی بابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا قابل پرداخت نیست.

۴-۱۹ هزینه اعضای پوششی نصب شده روی پانل نظیر صفحات گچی الیاف دار (گچبرگ)، صفحات سیمانی الیاف دار، صفحات پلی استایرن اکسترود شده، پوشش های آلومینیومی با لایه میانی پلی اتیلن یا پلی یورتان حسب مورد و از ردیف مربوط جداگانه پرداخت می گردد.

 ۵-۱۹ هزینه بارگیری و باراندازی پانل های مشبک فولادی، پانل های متشکل از اجزای فولادی سرد نورد شده گالوانیزه، یا اجزای پانل های فولادی معمولی در ردیف های مربوط ملحوظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه مجاز نمی باشد.

 ۶-۱۹ اضافه بهای ردیف ۱۶۰۷۰۵ فقط به آن قسمت از پانل دیواری که قوس دارد تعلق میگیرد.

 ۲۰-تهیه و اجرای کلیه کارهای زیرسازی فلزی برای ساخت پانل از نوع فولاد معمول ساختمانی به منظور نصب ورق های ساندویچی آلومینیومی، براساس ردیف ۱۶۰۲۰۹ محاسبه و پرداخت می شود.

۲۱-هزینه گالوانیزه گرم قطعات فولادی موضوع ردیف شماره ۱۶۰۲۱۴ برای آبکاری و جلوگیری از خوردگی مصنوعات فولادی نظیر مواردی که در تصفیه خانه های آب و فاضلاب، یا در مجاورت مواد خورنده یا در معرض شرایط محیطی بسیار مهاجم قرار میگیرند،

مانند: حفاظ، نرده، نردبان، قاب فلزی کف پله، دریچه، درپوش، کفسازی فولادی با ورق ساده یا آجدار در نظر گرفته شده است.

 ۲۲-نرده های مشبک فولادی جوش شده موضوع ردیف های شماره ۱۶۰۴۱۳ تا ۱۶۰۴۱۶ باید بسته به مورد با استانداردهای ملی ایران به شماره ۲۱۱۳۲ با عنوان ” نرده های میلگردی مشبک جوش شده (با پوشش فلزی یا پلیمری) به صورت پانل یا رول نرده با چشمه های یکنواخت ” ، یا شماره ۱۹۹۳۱ با عنوان ” نرده های میلگردی مشبک جوش شده (با پوشش فلزی یا پلیمری) بهصورت پانل نرده با الگوهای متغیر شبکه ” مطابقت داشته باشد.

۱-۲۳ بهای تهیه و اجرای نگهدارنده های دیوارهای بنایی غیرسازه ای اعم از افقی یا قائم۱ در صورت استفاده از سپری، ناودانی، نبشی میلگرد، مقاطع ساخته شده از ورق، پروفیل های توخالی یا سایر موارد، حسب مورد، از ردیف های ۱۶۰۲۲۱ یا ۱۶۰۲۲۲ محاسبه و منظور می گردد.

 ۲-۲۳ در اتصال نگهدارنده های مذکور به اجزای سازه ای بتنی، در صورت نیاز به نصب قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی قبل از بتن ریزی، هزینه تهیه، ساخت و نصب این قطعات اتصالی به صورت جداگانه از ردیف ۰۹۰۷۰۱ پرداخت می شود.

 

 

Wall post 1

—————————————————————————————————————-

فصل هفدهم. کارهای آلومینیومی

 

مقدمه

 

۱-به جز ردیف های ۱۷۱۱۰۱ تا ۱۷۱۱۰۳، پروفیل های در نظر گرفته شده در ردیف های ۱۷۰۱۰۱ تا ۱۷۰۱۰۳ به ترتیب از قوطی، پروفیل اس تی و پروفیل کرونت، مطابق استاندارد شماره ۲۳۸۴ سازمان ملی استاندارد ایران است.

۲-هزینه های مربوط به تهیه و مصرف پرچ، پیچ و مهره، رول پلاک، نوارهای لاستیکی و مانند آنها در قیمت های واحد منظور شده است و از این بابت، اضافه بها، اضافه وزن یا اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه ها، پرداختی صورت نخواهد گرفت. در مورد کارهایی که واحد آن در ردیف های این فصل به صورت کیلوگرم پیش بینی شده و پرداخت بر اساس وزن به عمل می آید، صورت جلسه توزین که به امضای پیمانکار و مهندس مشاور رسیده باشد، در صورتی که الزامات مندرج در نقشه ها و مشخصات فنی پیمان را تامین کند. مبنای محاسبه و پرداخت قرار خواهد گرفت. در این ردیف ها هزینه آنادایز به رنگ آلومینیوم و به ضخامت ۵ میکرون منظور شده است.

۳-به استثنای ردیف های ۱۷۱۱۰۱ تا ۱۷۱۱۰۳، که بهای تهیه یراق آلات در آنها منظور شده است، در سایر ردیف های این فصل بهای یراق آلات، مانند قفل، لولا، چفت، دستگیره و … جزو قیمت ردیف نیست و پرداخت آن جداگانه (مطابق بند ۱۰ کلیات) به عمل میآید، اما دستمزد نصب یراق آلات، در قیمت ها منظور شده است.

۴-منظور از زیرسازی در این فصل، سازهای است که نقش نگهدارنده قطعه مورد نظر را دارد و در حد فاصل آن قطعه با بدنه کار، قرار میگیرد و بهای آن، طبق ردیف های مربوط، پرداخت می شود. منظور از قطعات اتصالی، قطعاتی است که برای اتصال قطعات به یکدیگر یا به زیرسازی، مورد استفاده قرار می گیرد و بهای آن در مورد ردیف های که واحد آن بر حسب کیلوگرم تعیین شده، جزو وزن کار توزین و پرداخت می شود. در مورد ردیف های که واحد آنها بر حسب متر مربع است، بهای قطعات اتصالی، جزو قیمت ردیف منظور شده و پرداخت جداگانه ای به عمل نخواهد آمد. اندازه گیری این نوع کارها، بر مبنای سطح صاف کار انجام شده صورت می گیرد.

۵-در اندازه گیری سقف های کاذب آلومینیومی و پانل های ساندویچی ، سطوح جاسازی شده یا بازگذاشته شده برای نصب چراغ ها، دریچه های تاسیساتی و موارد مشابه، که مساحت آنها کمتر از ۰/۲۵ متر مربع است از سطح کار کسر نمی شود. دستمزد جاسازی برای موارد یاد شده، در قیمت ردیف های مربوط پیش بینی نشده و هزینه آنها جداگانه پرداخت می شود.

۶-در ردیف های ۱۷۱۰۰۱ تا ۱۷۱۰۰۳، بهای ساخت و نصب سازه مورد نیاز برای نصب پانل های ساندویچی منظور نشده است. برای پرداخت بهای زیرسازی سازهای از ردیف ۱۶۰۲۰۹ از فصل کارهای فولادی سبک و ردیف ۱۷۰۱۰۷ این فصل استفاده می شود.

۷-در صورت استفاده از ردیف های ۱۷۱۱۰۱ تا ۱۷۱۱۰۳، باید مشخصات فنی و نقشه جزئیات در و پنجره به اسناد مناقصه الحاق شود و با توجه به مشخصات تعیین شده، بهای واحد ردیف های مربوط محاسبه شود. هرگاه چارچوب فولادی در داخل کارهای بنایی نصب شود، بهای آن جداگانه پرداخت می شود.

۸- ردیف ۱۷۱۰۰۳ مربوط به تهیه و نصب پوشش های ساندویچی برای نما است و دارای شرایط زیر است:

 ۱-۸ وزن مخصوص این پوشش ها بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در مترمکعب و ساخت خارج از کشور (یا مشابه داخلی) است. و لایه پلی اتیلن در وسط آن با وزن مخصوص کم است. در صورتیکه نام کشور سازنده این پوشش ها در مشخصات خصوصی تعیین نشده باشد. طبق نمونه تصویبی کارفرما خواهد بود. بابت رنگ های گوناگون نیز اضافه بهایی پرداخت نمی شود.

۲-۸ ورق آلومینیومی پشت این پوشش ها با پلی استر و روی آن ها (نما) با پرایمر و پلی وینیلیدن دی فلوراید (P.V.D.F) پوشانده شده است و برای حفاظت سطح نما، فیلم پلاستیکی روی آن چسبانده شده که پس از نصب آن را از نما جدا می سازند.

۹- اندازه گیری ورق های موضوع ردیف های ردیف ۱۷۱۰۰۱ تا ۱۷۱۰۰۳ برحسب سطح ورق نصب شده و نمایان اندازه گیری می شود. هم پوشانی، دور ریز و خمشدگی ورق و نظایر آن در قیمت ردیف منظور شده است.

 

 

—————————————————————————————————————-

فصل هجدهم. اندود و بند کشی

 

مقدمه

 

۱-در اندود کاری ها، سطح کاری که از اندود پوشیده میشود اندازه گیری شده و برای صعوبت اجرای فصل مشترک، پخی یا گردی نبش ها و یا چفت ها، بجز آنچه در ردیف ها پیش بینی شده، اضافه قیمتی پرداخت نمی شود.

۲-برای زخمی کردن سطح (غیر از سطوح بتنی و بتن مسلح) به منظور اندودکاری روی آنها، هیچگونه اضافه پرداختی انجام نمی شود.

۳-در اندودکاری، سطوح مورب یا قوسی که با سطح قائم، زاویه ۳۰ درجه یا کمتر راتشکیل میدهد، جزو سطوح قائم و در غیر این صورت، جزو سطوح افقی محسوب خواهد شد.

۴-اجرای ردیف ۱۸۰۳۰۱، مستلزم دستور کار مهندس مشاور است و پس از تنظیم صورت جلسه انجام آن با مهندس مشاور، قابل پرداخت است.

۵-در بندکشی ها، سطح نهایی که بندکشی می شود، اندازه گیری خواهد شد و سطح سوراخ هایی که هر کدام از ۰/۱ متر مربع کمتر باشد، از سطح بندکشی کسرنخواهد شد.

۶-در بندکشی ها، تمیزکردن سطح زیر کار، درآوردن ملات اضافی و همچنین آب پاشی، در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است.

۷-در ردیف های این فصل، هزینه تهیه مصالح منظور شده است.

۸-بهای ردیف های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ مربوط به صفحات گچی به ضخامت ۱۲ تا ۱۵ میلیمتر بدون فایبرگلاس است. در این ردیف ها، بهای سازه گالوانیزه و اتصالات، منظور نشده است و از ردیف های مربوط در فصل شانزدهم پرداخت می شود. اندازه گیری این ردیف ها طبق سطح یک رویه صورت می گیرد.

۹-نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان، نسبت حجمی است. برای مثال ملات ۱:۶ یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات در جدول مربوط، در کلیات این فهرست آمده است.

۱۰-چنانچه اندود گچ و خاک یا سیمان در روی سطوح ساده رابیتس انجام شود، اضافه بهایی معادل ۱۰ درصد و چنانچه در سطوح دکوراتیو انجام شود اضافه بهایی معادل ۳۰ درصد به بهای ردیفهای مربوط به اندود اعمال می شود.

۱۱-

۱۲-

۱۳-در اندازه گیری سقف های کاذب گچی، سطوح جا سازی شده یا باز گذاشته شده برای نصب چراغ ها و وسایل الکتریکی و مکانیکی و موارد مشابه که مساحت آنها کمتر از ۰/۲۵  متر مربع است، از سطح کار کم نمی شود. دستمزد جا سازی موارد یاد شده در قیمت های ردیف های مربوط پیش بینی نشده است.

۱۴-در ردیف های بندکشی چنانچه از ملات پودر سنگ و سیمان سفید بجای ملات ماسه سیمان استفاده شود، ۲۰ درصد به بهای ردیف های مربوط اضافه می شود.

۱۵-در اجرای ردیف های ۱۸۱۱۰۱ و ۱۸۱۱۰۲، هزینه اجرای زیرسازی با قاب های (فلزی یا چوبی) و قطعات اتصال (پیچ ها و پرچ ها) جداگانه به صورت اقلام ستاره دار، قبل از مناقصه و در فصل شانزدهم برآورد می شوند.

۱۶-پوشش های موضوع ردیف های ۱۸۱۱۰۱ و ۱۸۱۱۰۲، باید دارای گواهینامه فنی محصول از مراجع ذیربط باشد.

۱۷-در اجرای گچ کاری به روش پاششی موضوع ردیف های ۱۸۰۲۰۸ و ۱۸۰۲۰۹ رعایت موارد زیر الزامی است:

۱-۱۷ گچ مصرفی برای گچ کاری به روش پاششی موضوع ردیف های شماره ۱۸۰۲۰۸ و ۱۸۰۲۰۹ از نوع گچ پاششی پلیمری (جت گیپس) بوده و دستگاه گچ پاش و ابزارآلات گچ کاری پاششی و پرداخت رویه نهایی باید با مشخصات فنی مطابقت داشته باشد.

۲-۱۷ برای سطوحی که ردیف های مزبور پرداخت می شود، ردیف های اندود گچ و خاک به شماره های ۱۸۰۲۰۱ تا ۱۸۰۲۰۳ یا ردیف های سفیدکاری به شماره های ۱۸۰۲۰۴ و ۱۸۰۲۰۵ پرداخت نمی شود.

۳-۱۷ پرت گچ کاری به روش پاششی در ردیف های مزبور دیده شده است.

۱۸-تمام ردیف های نازک کاری که مشخصات فنی مقاوم در برابر حریق، رطوبت، آکوستیک، یا ضد باکتری دارند، لازم است گواهینامه آزمایش، بر اساس استاندارد معتبر به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان ، قبل از تهیه ارائه شده و مراتب به تایید مهندس مشاور برسد.

 

—————————————————————————————————————-

فصل نوزدهم. کارهای چوبی

 

مقدمه

 

۱-تمام چوب های مصرفی در این فصل، باید از نوع چوب های عمل آورده باشد و قبل از مصرف، به تایید مهندس مشاور برسد.

۲-منظور از چوب نراد خارجی، چوب های روسی یا مشابه آن است. چوب های کاج وارداتی معروف به چوب روسی، اعم از اینکه چوب های یاد شده محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آنها شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده می شود.

۳-منظور از چوب داخلی در ردیف های این فصل، چوب های توسکا، ملچ، افرا، راش، نمدار، ممرز، کاج و خانواده صنوبر محصول داخل کشور است که به صورت خود رنگ استفاده نشود.

۴-منظور از یراق آلات در ردیف های این فصل، انواع قفل، دستگیره، کشومغزی، کشوپشتی، لولای معمولی، لولای قدی و مانند آن است.

بهای تهیه یراق آلات در ردیف های این فصل پیش بینی نشده است، این هزینه جداگانه تعیین و پرداخت می شود.

۵-اندازه گیری کارهای چوبی، بر اساس ابعاد درج شده در نقشه ها و مشخصات انجام می شود.

۶-در تمام قیمت های ردیف های این فصل، بهای چسب، پیچ، میخ، اسکوپ و سایرلوازم اتصال، منظور شده است.

۷-در ردیف های تهیه و نصب چهارچوب درها و کمدها، بهای مشتی ها، شاخک ها و قطعه مهاری پای چهارچوب، در قیمت ها منظور شده و موقع اندازه گیری طول چهارچوب، این قطعات اندازه گیری نخواهد شد.

۸-بهای آستانه و کتیبه چهارچوب ها، اندازه گیری و پرداخت می شود.

۹-نحوه اندازه گیری کلاف درهای چوبی، پشت تا پشت قابلمه است.

۱۰-فواصل تعیین شده قطعات چوبی زیرسازی، فاصله محور تا محور این قطعات است.

۱۱-در ردیف های ۱۹۱۲۰۱، ۱۹۱۲۰۳ و ۱۹۱۶۰۱، بهای روکش منظور نشده است، بنابراین، تهیه روکش به صورت قیمت ستاره دار پیش بینی می شود.

۱۲-بهای فتیله کوبی احتمالی داخل کمد و گنجه ها، بر حسب مورد طبق ردیف مربوط پرداخت می شود.

۱۳-بهای فتیله و قرنیز پارکت، جداگانه از ردیف های مربوط پرداخت می شود.

۱۴-در اندازه  گیری ردیف های پوشش در، سطح یک روی در و پشت تا پشت قابلمه، محاسبه می شود.

۱۵-بهای توری پشه گیرموضوع ردیف های ۱۹۰۹۰۱ تا ۱۹۰۹۰۳ ، بر حسب نوع جنس آن، از ردیفهای فصل های مربوط پرداخت می شود.

۱۶-در مورد ردیف های ۱۹۰۹۰۱ تا ۱۹۰۹۰۳، سطح چهارچوب، از پشت تا پشت قاب های چهارچوب اندازه گیری و پرداخت می شود.

۱۷-بهای نصب و یراق کوبی در چوبی کمدها و قاب چوبی تور سیمی پشه گیر لولایی، از ردیف ۱۹۰۵۰۱، پرداخت می شود.

۱۸-عملیات موضوع ردیف ۱۹۱۲۰۱، شامل کارهای زیر است:

الف) زیرسازی با قطعات افقی از چوب نراد خارجی، به ابعاد ۵× ۲/۵ سانتیمتر یا مقطع معادل، به فاصله حدود ۴۰ سانتیمتر و قطعات

عمودی لازم که با پیچ و رول پلاک به دیوار متصل شوند.

ب) رویه از قطعات نئوپان ، به عرض حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر، دارای دو شیار (کنشکاف ) در دو سو و باریکه های سه لایی که درون شیارها قرار می گیرند و اتصال قطعات نئوپان به زیرسازی.

۱۹- عملیات موضوع ردیف ۱۹۱۰۰۲، شامل کارهای زیر است:

الف) قطعات اصلی، به ابعاد ۴× ۶ سانتیمتر و فاصله ۶۰ سانتی متر از یکدیگر.

ب) قطعات فرعی، به ابعاد ۴ ××۴ سانتیمتر و فاصله ۶۰ سانتیمتر از یکدیگر.

۲۰-بهای شبکه بندی یا تیره گذاری داخلی و نصب قید چوبی به منظور نصب قفل و پوشش دو رو با تخته سه لا، با مصرف چسب مناسب و پرس کردن آن، در قیمت ردیف ۱۹۰۷۰۳، منظور شده است.

۲۱-بهای شبکه بندی یا تیره گذاری داخلی و نصب قید چوبی به منظور نصب قفل و پوشش دو رو با فیبر، با مصرف چسب مناسب و پرس کردن آن، در قیمت ردیف ۱۹۰۷۰۴، منظور شده است.

۲۲-بهای شبکه بندی یا تیره گذاری داخلی و نصب قید چوبی به منظور نصب قفل و پوشش دو رو با نئوپان، با مصرف چسب مناسب و پرس کردن آن، در قیمت ردیف ۱۹۰۷۰۵، منظور شده است.

۲۳-در کارهای خرپا کوبی، هزینه چوب عصا که برای برپایی خرپا از آن استفاده می شود، در قیمتها منظور شده است.

۲۴-در ردیف ۱۹۱۵۰۱، بهای مصالح مصرفی به استثنای پارکت منظور شده است. هزینه تهیه پارکت با توجه به مشخصات مورد نیاز، به صورت ردیف ستاره دار پیش بینی می شود.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیستم. کاشی کاری باکاشی های سرامیکی

 

الزامات عمومی

 

۱- در تمام ردیف های این فصل منظور از کاشی های سرامیکی، قطعات نازکی است که از رس و یا به همراه دیگر مواد اولیه معدنی تشکیل شده، در دمای معمول شکل داده شده و سپس در دمای کافی پخته می شود و باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۲۵ با عنوان کاشی های سرامیکی- تعاریف، طبقه بندی، ویژگی ها و نشانه گذاری و  همچنین مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۹۱۶۹ را تامین نماید.    

۲-بهای ردیف های این فصل برای هر نوع روش تولید کاشی های سرامیکی است و از این بابت، بهای جداگانه ای پرداخت نمی گردد.

۳-بهای ردیف های این فصل برای کاشی های سرامیکی اصلاح شده ابعادی۱ است، درصورتی که کاشی های سرامیکی، اصلاح شده ابعادی

نباشند، کسربهایی مطابق ردیف ۲۰۰۸۰۳ منظور می شود. این کسربها به ردیف های ۲۰۰۵۱۱، ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲ تعلق نمی گیرد.

۴-ردیف های این فصل برای کاشی های سرامیکی با ضخامت های مختلف در نظر گرفته شده است و بابت افزایش یا کاهش ضخامت، اضافه بها یا کسربها منظور نخواهد شد.

۵-مشخصات کامل کاشی های سرامیکی مانند تعیین رده جذب آب، ابعاد، برجستگی یا فرورفتگی سطح، رنگ های تیره، لعاب براق،اصلاحات ابعادی لبه ها (رکتیفای شده)، لوستر، و همچنین منبع تهیه آنها، و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان، و به طور کلی هرنوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.

 ۱-۵ کاشی کاری با کاشی های ِاسلیمی و تذهیبی، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تعیین می شود.

 ۲-۵ هیچ گونه اضافه بهایی بابت عناوین پرسلانی، گرانیتی، فول بادی، کالربادی، بدنه های سفید یا رنگی جز آنچه به صراحت در این فصل

برای آن، بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

۶-در تمام ردیف های این فصل تهیه مصالح در قیمت ردیف ها منظور شده و کاشی های سرامیکی در نظر گرفته شده در این فصل از نوع درجه یک ایرانی است.

۷-سطوح مورب تا زاویه ۳۰ درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب میشوند. اندازه گیری سطوح ردیف های این فصل براساس سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود.

۱-۷ برای آن قسمت از سطوح کاشی شده که پس از اجرای کف سازی نمایان نباشد، پرداختی صورت نمیگیرد، ولی درصورت الزام اجرای کاشی در تراز بالای سقف کاذب مطابق نقشه ها و دستورکارها، سطح کار کاشی شده پرداخت می گردد.

۸-به طور کلی ردیف های این فصل به جز ردیف ۲۰۰۸۰۱ برای کاشی های سرامیکی یک پخت پس از اندود لعاب است. منظور از یک پخت پس از اندود لعاب، آن است که بدنه و لعاب هرکدام جداگانه در یک مرحله و یا هم زمان پخته شوند.

۹-بهای کاشی های سرامیکی در این فصل برای هر نوع طرح و تعداد چاپ است و اضافه بهایی جز آنچه در این بند نوشته شده به کاشی های سرامیکی این فصل تعلق نمی گیرد.

 ۱-۹ سطح کاشی های سرامیکی این فصل به صورت مُستوی (تخت) منظور شده است. چنانچه سطح کاشی های سرامیکی دارای برجستگی

یا فرورفتگی باشد، ۶ درصد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود.

 ۲-۹ بهای کاشی های سرامیکی این فصل برای رنگ های روشن است. چنانچه رنگ کاشی از رنگ هایی مانند سرمه ای، زرشکی، خاکستری، قهوه ای، فسفری و مسی که طیف رنگی آنها تیره باشد، انتخاب شود، ۴ درصد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود. این اضافه بها به ردیف های ۲۰۰۵۱۱، ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲ تعلق نمی گیرد.

Rectified tile 1

 ۳-۹ بهای کاشی های سرامیکی این فصل برای سطوح لعابدار مات و یا بدون لعاب مات است. چنانچه سطح کاشی های سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب، براق باشد، ۹ درصد به بهای هر یک از ردیفها اضافه می شود. این اضافه بها به ردیفهای ۲۰۰۵۱۱، ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲ تعلق نمی گیرد.

 ۴-۹ بهای ردیف های این فصل برای کاشی های سرامیکی بدون لوستر است؛ منظور از لوستر در این فصل نوعی تزیین رولعابی و عبارت از لایه نازکی از فلز است که بر روی سطح لعاب به وجود می آورند.

 ۱۰-ملات نصب کاشی های سرامیکی اعم از افقی یا قائم، ملات ماسه سیمان ۱:۵ و ملات بندکشی آنها، دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ به عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب است. بهای اندود تخته ماله ای با سیمان و خاک سنگ در سطوح افقی نیز در قیمت ردیف ها منظور شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای به عمل نمی آید.

۱۱-ملات بندکشی ردیف ۲۰۰۵۱۱ از نوع مقاوم در برابر اسید و ملات بندکشی ردیف ۲۰۰۸۰۱ از نوع ضدباکتری است.

۱۲-ضخامت ملات ماسه سیمان مصرفی برای اجرای کاشی های سرامیکی روی سطوح افقی، به طور متوسط ۲ سانتیمتر و اندود تخته ماله ای

با سیمان و خاک سنگ به ضخامت ۵ میلی متر در نظر گرفته شده است. بهای ملات ماسه سیمان ۱:۵ اض افی مصرف شده جهت پرکردن زیر فرش کف، طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، ۵۰ درصد ردیفهای ۱۸۰۳۰۷ تا ۱۸۰۳۱۰ پرداخت می شود.

 ۱-۱۲در صورت اجرای عملیات دیگر به منظور کُرم بندی و یا پرکردن زیر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان) از ردیف های متناظر آن پرداخت می گردد.

 ۲-۱۲ضخامت ملات مصرفی برای اجرای کاشی های سرامیکی روی سطوح قائم، به طور متوسط ۳ سانتیمتر در نظر گرفته شده است؛ ملات اضافی مصرف شده طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، ۵۰ درصد ردیفهای ۱۸۰۳۰۳ تا ۱۸۰۳۰۶ پرداخت می شود.

۱۳-در صورت استفاده از چسب به جای ملات در اجرای کاشی های سرامیکی در سطوح افقی و قائم باید حداقل موارد مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۲ با عنوان چسب های کاشی- الزامات، طبقه بندی و شناسایی و همچنین مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۵ رعایت گردد.

 ۱۴-هزینه عملیات مربوط به اجرای بستر کار و عایق کاری در ردیف های این فصل در نظر گرفته نشده و بهای آن جداگانه از ردیف های مربوط پرداخت می گردد.

۱۵-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

 

شماره گروهشرح مختصر گروه
۰۱کاشی کاری با کاشی های سرامیکی روی سطوح قائم
۰۲استفاده از چسب و اجرای اسکوپ روی سطوح قائم
۰۳کاشی کاری با کاشی های سرامیکی روی سطوح افقی
۰۴استفاده از چسب روی سطوح افقی
۰۵کاشی کاری با کاشی های سرامیکی مقاوم در برابر اسید
۰۶کاشی کاری با کاشی های سرامیکی استخری
۰۷کاشی کاری با کاشی های سرامیکی به روش خشک
۰۸لعاب ضد باکتری و پخ زدن لبه ها

 

الزامات گروه ۱

 ۱-۱ کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۴ براساس جذب آب گروه III  (جذب آب بیش از ۱۰ درصد) در نظر گرفته شده است؛ درصورت استفاده از کاشی های سرامیکی با جذب آب گروه Ib (جذب آب ۰/۵ تا ۳ درصد)، ۸ درصد و در صورت استفاده از کاشی های سرامیکی با جذا آب گروه Ia (جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد)، ۲۹ درصد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود.

 ۲-۱ به ردیف های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۴ جز آنچه به صراحت در بند ۱-۱ آمده است، هیچ گونه اضافه بها یا کسربهایی بابت سایر گروه های جذب آب پرداخت نمی شود.

 ۳-۱ کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۱۲۵ تا ۲۰۰۱۲۷ براساس جذب آب گروه Ia  (جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد) در نظرگرفته شده است و بابت سایر گروه های جذب آب اضافه بها یا کسربهایی منظور نمی گردد.

الزامات گروه ۲

 ۱-۲ اجرای ردیف ۲۰۰۲۰۲ مستلزم دستور کار مهندس مشاور است. در این صورت لازم است مشخصات فنی تولیدکننده و موارد مربوط به مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۵ رعایت گردد.

الزامات گروه ۳

 ۱-۳ کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۳۲۱ تا ۲۰۰۳۲۴ براساس جذب آب گروه IIa (جذب آب ۳ تا ۶ درصد) در نظر گرفته شده است؛ در صورت استفاده از کاشی های سرامیکی با جذب آب گروه Ib (جذب آب ۰/۵ تا ۳ درصد)، ۷ درصد و در صورت استفاده از کاشی های سرامیکی با جذب آب گروه Ia (جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد)، ۲۵ درصد به بهای هریک از ردیف ها اضافه می گردد.

 ۲-۳ به ردیفهای ۲۰۰۳۲۱ تا ۲۰۰۳۲۴ جز آنچه به صراحت در بند ۱-۳ آمده است، هیچگونه اضافه بها یا کسربهایی بابت سایر گروه های جذب آب پرداخت نمی شود.

۳-۳ کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۳۲۵ تا ۲۰۰۳۲۷ براساس جذب آب گروه Ia (جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد) در نظر گرفته شده است و بابت سایر گروه های جذب آب اضافه بها یا کسربهایی منظور نمی گردد.

الزامات گروه ۵

 ۱-۵ درخصوص کاشی های سرامیکی مقاوم در برابر اسید موضوع ردیف ۲۰۰۵۱۱، باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۵۱ با عنوان کاشی های سرامیک مقاوم در برابر اسید- ویژگی ها و روش های آزمون تامین گردد.

الزامات گروه ۶

 ۱-۶ درخصوص کاشی های سرامیکی استخری موضوع ردیف های ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲، باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۸۹ با عنوان ویژگی های کاشی های موزائیکی گروهی و مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۵ تامین گردد.

 ۲-۶ در خصوص سطح کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲، منظور سطح هر قطعه از کاشی های سرامیکی گروهی است.

 ۳-۶ در صورتی که کاشی های سرامیکی موضوع ردیف های ۲۰۰۶۱۱ تا ۲۰۰۶۱۴ به صورت تابلو اجرا شود هزینه های آن در این ردیف ها پیش بینی نشده و بهای آن باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار پیش از مناقصه تهیه گردد.

منظور از تابلو، قطعات مشخصی از کاشی های سرامیکی گروهی است که در کنار یکدیگر طرح خاصی را تشکیل می دهند. مبنای اندازه گیری سطح تابلو، آن تعداد از ورقهای کاشی سرامیکی گروهی است که تمام یا قسمتی از طرح در آنها قرار گرفته باشند.

 ۴-۶ با پرداخت بهای ردیف ۲۰۰۶۱۵، اضافه بهای ۲۰۰۶۱۶ پرداخت نمی شود.

الزامات گروه ۷

 ۱-۷ درخصوص ردیف های ۲۰۰۷۱۱ و ۲۰۰۷۱۲، باید الزامات نشریه شماره  ۷۱۴دستورالعمل طراحی سازهای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها رعایت گردد.

 ۲-۷ منظور از روش نصب پنهان موضوع ردیف ۲۰۰۷۱۱، روش نصب با مهار و قلاب در پشت کاشی های سرامیکی یا روش ایجاد شیار درضخامت کاشی های سرامیکی است و پس از ریل کشی بر روی ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد. رگلاژ هر یک از کاشی های سرامیکی وتعویض آن در هر نقطه ای از سطح نما امکان پذیر است و در نما به صورت نمایان دیده نمی شود.

منظور از روش نصب نمایان موضوع ردیف ۲۰۰۷۱۲ ، روش نصبی است که بست ها به گونه ای نصب می شوند که کاشی های سرامیکی در داخل آن قرار گرفته و توسط بست مهار شود و بست ها به زیرسازی و شبکه آلومینیومی متصل میگردد و در نما بصورت نمایان دیده می شوند.

 ۳-۷ درخصوص ردیف های ۲۰۰۷۱۱ و ۲۰۰۷۱۲، هزینه های مربوط به تهیه و نصب هر نوع اتصال یا گیره منظور شده است، ولی بهای زیرسازی فولادی جهت نصب سرامیک از ردیف ۱۶۰۲۰۹ و در صورت استفاده از پروفیل های آلومینیومی از ردیف ۱۷۰۱۰۷ پرداخت می شود.

 ۴-۷ ردیفهای ۲۰۰۷۱۱ و ۲۰۰۷۱۲ برای هر ابعاد و هر رده درصد جذب آب در نظر گرفته شده و از این بابت هزینه جداگانه ای پرداخت نمی شود.

الزامات گروه ۸

 ۱-۸ اضافه بهای اندود لعاب ضد باکتری انواع کاشی های سرامیکی موضوع ردیف ۲۰۰۸۰۱ در صورتی قابل پرداخت است که کاشی سرامیکی مذکور، الزامات استانداردهای ملی ایران به شماره های ۱۰۹۰۰ با عنوان اندازه گیری فعالیت ضدباکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل شماره ۱۲۶۵۹ با عنوان سرامیک های ظریف (سرامیک های پیشرفته، سرامیک های صنعتی پیشرفته )- فعالیت ضد باکتری مواد فتوکاتالیتیک نیمه هادی- روش آزمون و شماره ۱۴۴۹۹کاشی های سرامیکی آنتی باکتریال (خود تمیز شونده)-ویژگی ها و مندرجات مشخصات فنی پیمان را تامین نماید.

 ۲-۸ اجرای ردیف ۲۰۰۸۰۲ مستلزم دستور کار مهندس مشاور است.

 ۳-۸ پخ زدن لبه کاشی های سرامیکی با هر زاویه و هر شکلی، از ردیف ۲۰۰۸۰۲ پرداخت می شود.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و یکم. فرش موزاییک وکفپوش بتنی

 

الزامات عمومی

 

۱-موزاییک ها و کفپوش های بتنی پیش ساخته مورد استفاده در این فصل حسب مورد، باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره های ۷۵۵-۱ با عنوان موزاییک سیمانی – قسمت برای کاربرد داخلی- ویژگی ها و روش های آزمون، شماره۲-۷۵۵با عنوان موزاییک سیمانی – قسمت برای کاربرد بیرونی- ویژگی ها و روش های آزمون و شماره ۲۰۱۸۵ با عنوان بلوک های کفپوش بتنی- الزامات و روش های آزمون را تامین نمایند.

۲-مشخصات کامل موزاییک ها و کفپوش های بتنی پیش ساخته، همچنین منبع تهیه آنها، طرح چیدمان، و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.

۳-پیش از تهیه موزاییک ها و کفپوش های بتنی پیش ساخته، باید تاییدیه مربوط به مشخصات فنی مانند ضخامت، رنگ، طرح، مقاومت مکانیکی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر لغزش، مقاومت در برابر یخ زدگی برحسب کاربری فضای مربوط به ویژه فضای باز،به منظور انطباق با استانداردها و مشخصات فنی خصوصی پیمان، از مهندس مشاور اخذ گردد.

۴-ابعاد موزاییک های مورد استفاده در این فصل ۳۰×۳۰  یا ۴۰×۴۰  سانتی متر و ابعاد موزاییک های شسته (واش بتن) ۳۰×۳۰،۴۰×۴۰ و یا۶۰×۳۰  درنظر گرفته شده است.

۵-اندازه گیری سطوح ردیف های این فصل براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت بندکشی کسر نمی گردد.

۶-در ردیف های این فصل، در صورتی که مطابق نقشه و یا دستورکار، نیاز به اجرای کف با شیب بیش از ۲۰ درصد باشد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۰۶ پرداخت می گردد.

۷-ملات نصب موزاییک و کفپوش بتنی پیش ساخته، ملات ماسه سیمان ۱:۵ بوده و دوغاب ریزی ها و بندکشی های آن، با دوغاب سیمان , خاک سنگ ۱:۶ است.

 ۱-۸ ضخامت ملات مصرفی برای فرش موزاییک و کفپوش های بتنی پیش ساخته، به طور متوسط ۲/۵ سانتیمتر در نظر گرفته شده است و بهای ملات ماسه سیمان ۱:۵ اضافی مصرف شده جهت پرکردن زیر فرش کف، طبق دستورکار مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، ۵۰ درصد بهای ردیف های ۱۸۰۳۰۷ تا ۱۸۰۳۱۰ پرداخت می شود.

 ۲-۸ هزینه عملیات مربوط به کرم بندی و یا پرکردن زیر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان)، از ردیف های متناظر پرداخت می گردد.

۹- تعبیه درز در اجرای موزاییک و کفپوش بتنی پیش ساخته، بدون پرکردن درز، از ردیف ۰۶۰۹۱۱ پرداخت می شود. همچنین هزینه پرکردن درز در صورت استفاده از ماسه آسفالت از ردیف ۲۷۰۵۰۳ جداگانه پرداخت می شود.

 ۱۰-هزینه های عمل آوری به روش اتوکلاو کردن، در بهای ردیف های مربوط به موزاییک های ماشینی و کفپوش های بتنی پیش ساخته در نظر گرفته شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

۱۱-در ردیف های این فصل، عملیات کف سازی و کوبیدن خاک و همچنین اجرای بتن مگر لحاظ نشده است و هزینه آنها از فصل های مربوط، جداگانه پرداخت می شود.

۱۲-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

 

شماره گروهشرح مختصر گروه
۰۱کفپوش بتنی پیش ساخته با ملات ماسه سیمان
۰۲کفپوش بتنی پیش ساخته با ماسه نرم
۰۳اضافه بهای ضحامت،آجدار بودن و رنگی بودن کف پوش بتنی پیش ساخته
۰۴فرش کف با موزاییک
۰۵فرش کف با موزاییک ماشینی
۰۶فرش کف با موزاییک شسته(واش بتن)
۰۷اضافه بهای خرده سنگ،سنگ لاشه و رنگی بودن موزاییک
۰۸ساب زنی روی سطوح موزاییک شده

 

الزامات گروه ۲

 ۱-۲ ضخامت ماسه مصرفی برای فرش کفپوش های بتنی موضوع ردیف های ۲۱۰۲۰۵ و ۲۱۰۲۰۶ به طور متوسط ۲/۵ سانتیمتر در نظر گرفته شده است و بهای ماسه اضافی مصرف شده جهت پرکردن زیر فرش کف، طبق دستورکار مهندس مشاور، جداگانه از ردیف ۰۴۰۵۰۲ پرداخت می شود.

 

الزامات گروه ۳

 ۱-۳ مشخصات فنی، ضخامت، رنگ و نوع کفپوش های بتنی پیش ساخته باید، قبل از تهیه به تایید مهندس مشاور برسد.

 ۲-۳ در ردیف های کفپوش های پیش ساخته بتنی، در صورت نیاز به اجرای کف با کفپوش های آجدار (شیاردار، پولکی و …)، اضافه بهای ردیف ۲۱۰۳۰۷ پرداخت می شود.

 ۳-۳ در ردیف های کفپوش های پیش ساخته بتنی، در صورت نیاز به اجرای کف با کفپوش های رنگی با رنگ های غیراز طوسی (رنگ سیمان پرتلند معمولی)، اضافه بهای ردیف ۲۱۰۳۰۸ پرداخت می شود.

الزامات گروه ۵

 ۱-۵ منظور از موزاییک ماشینی موزاییک های پرسی تکلایه یا دولایه است که مراحل ساخت آن توسط ماشین آلات خودکار انجام شود.

الزامات گروه ۷

 ۱-۷ در ردیف های این فصل در صورتی که نوع سیمان در بدنه یا در قشر رویه موزاییک مشخص نشده باشد، منظور سیمان پرتلند معمولی است. در صورتی که در بدنه یا قشر رویه موزاییک از رنگ یا سیمان سفید یا رنگی استفاده شود، اضافه بهای آن از ردیف ۲۱۰۷۰۳ پرداخت می شود

الزامات گروه ۸

 ۱-۸ موزاییک های این فصل به صورت ساب داده شده در کارخانه در نظر گرفته شد اند. ولی در صورت نیاز کار و تایید مهندس مشاور، بهای تا دو دست ساب پس از نصب موزاییک، جداگانه از ردیف ۲۱۰۸۰۱ پرداخت می شود.  در صورتی که مطابق دستورکار مهندس مشاور برای پرداخت سطح نهایی موزاییک نصب شده،عملیات ساب زنی بیش  از دو دست نیاز باشد، هزینه مربوطه از ردیف۲۱۰۸۰۲  پرداخت می شود.

 ۲-۸ کلیه تجهیزات، ابزار و مصالح مورد نیاز عملیات ساب زنی در ردیف های مربوط در نظر گرفته شده است.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و دوم. کارهای سنگی با سنگ پلاک

 

مقدمه

 

۱-اندازه گیری بر اساس سطح کار پوشیده شده نمایان با سنگ خواهد بود، سطوح مورب تا زاویه ۳۰ درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می شود. به سطوح زیر درپوش های کف پنجره و پله ها و ضخامت سنگ مانند آنها که نمایان است، پرداختی صورت نمی گیرد.

۲-تمام سنگ های موضوع ردیف های این فصل، از نوع مرغوب و بهترین سنگ طبیعی است و نمونه هر مورد (از نظر کیفیت و ضخامت)، قبل از مصرف باید به تصویب مهندس مشاور برسد.

۳-تمامی قیمت های ردیف های این فصل برای عرض سنگ حداکثر ۴۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ مصرفی بیش از ۴۰ سانتیمتر باشد، به جهت جبران اضافه هزینه سنگ های عریض تر، لازم است مهندس مشاور قبل از مناقصه، ردیف های مناسب را بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه نماید.

۴-در مواردی که بر اساس نقشه ها، مشخصات و یا دستور کار مهندس مشاور، ضخامت سنگ های مصرفی با ضخامت داده شده در شرح ردیف ها متفاوت باشد، بهای آن براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار پیش از مناقصه تهیه می شود.

۵-در صورتی که برای سنگ های مصرفی محدودیت ابعاد در هر دو بعد سنگ پیش بینی شده باشد، یا شکل سنگها به طریقی انتخاب شود که دارای زوایای قائم نباشند، به منظور جبران هزینه های مربوط به حکمی بودن سنگ، ۱۰ درصد قیمت ردیف مربوط، جداگانه پرداخت می شود.

۶-دوغاب سنگ فرش کف و نماهای سنگی، در هر مورد باید با رنگ سنگ مصرفی هم رنگ اجرا شود و در مواردی که به این منظور از سیمان سفید یا مواد رنگ کننده استفاده شود، هیچ گونه تفاوت قیمتی پرداخت نخواهد شد.

۷-در قیمت های واحد این فصل، هزینه های مربوط به اسید ساب در کارخانه منظور شده است . ولی هزینه ساب پس از نصب سنگ در صورت نیاز و دستور مهندس مشاور، جداگانه پرداخت می شود.

۸-در بهای واحد ردیف ۲۲۰۶۰۶ موضوع نصب سنگ به طریق خشک، هزینه های مربوط به تهیه و نصب هر نوع اتصال یا گیره منظور شده است ولی بهای سازه فولادی برای زیرسازی نصب سنگ پلاک به طور جداگانه و برابر بهای ردیف ۰۹۰۹۰۱ فصل نهم پرداخت می شود.

۹-در صورتی که در سطوح قائم، ضخامت بند بین سنگ ها ۶ میلیمتر یا بیشتر از آن باشد، بهای بندکشی جداگانه از فصل مربوط پرداخت می شود.

۱۰-ملات نصب انواع سنگ های پلاک در سطوح افقی و دوغاب پشت سنگ های قائم و قرنیزها با ملات ماسه و سیمان ۱:۴ و بندکشی با دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ نیز به نسبت ۱:۴ می باشد.

۱۱-ملات نصب سنگ پلاک لاشه تراورتن در کف، ملات ماسه سیمان ۱:۵ و دوغاب ریزی و پرکردن بند سنگ ها، با ملات ماسه سیمان و پودر سنگ ۱:۴ است.

۱۲-نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان نسبت حجمی است. برای مثال ملات ۱:۶ یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبتهای یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات در جدول مربوط، در کلیات این فهرست آمده است.

۱۳-با توجه به اینکه برای تیشه ای و کلنگی کردن سنگ های پلاک نیاز به ساب مطابق سنگ های پلاک غیر تیشه ای نمی باشد بنابراین در

صورتی که هر نوع سنگ آهکی تیشه ای یا کلنگی شود، پس از محاسبه قیمت سنگ بر اساس ضوابط بند ۴، از قیمت نهایی سنگ مربوط،

پانزده (۱۵) درصد قیمت پایه سنگ ۲ سانتیمتر کاسته می شود. همچنین اضافه بهای مندرج در این فصل به آن تعلق می گیرد.

۱۴- با توجه به اینکه ابعاد سنگ های پلاک بادبر در شرح ردیفهای ۲۲۰۴۰۸ و ۲۲۰۴۰۹ تعیین شده بنابراین اضافه بهای بند ۵ مقدمه،در صورتی به ردیف های یاد شده تعلق می گیرد که اندازه دو بعد حکم شده به غیر از ۳۰×۱۵ باشدضمناً. ضخامت سنگ های بادبر ۲ سانتیمتر بدون در نظر گرفتن بار آن است.

۱۵- چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم به درخواست پیمانکار مقرر شود بجای ملات ماسه سیمان از چسب مخصوص سنگ استفاده شود، در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ و مشخصات فنی واستاندارد مربوط باید قبلاً مورد بررسی مهندس مشاور و کارفرما قرار گرفته ، در صورت تایید اجازه مصرف صادر شود. هزینه اجرای نصب سنگ با چسب به شرح فوق و زیرسازی مربوط به آن (کرم بندی) طبق ردیف های مربوط به سنگ با ملات ماسه سیمان پرداخت می شود. هیچ گونه بها و یا اضافه بهای دیگری به آن تعلق نمی گیرد.

۱۶-در ردیف های جدول سنگی قیمت ها بر اساس یک ردیف جدول در طول کار (شامل طول خالص جداول) است. مبنای انـدازه گیری(واحد ردیف) سطح کار در راستای مسیر و بدون احتساب ضخامت بندکشی بین جداول می باشد.

۱۷-در ردیف های جدول سنگی، آماده سازی ، کوبیدن خاک و زیرسازی دیده نشده است و هزینه اجرای آن ها از فصل عملیات خاکی بـا دست پرداخت می شود.

۱۸-در ردیف های جدول سنگی، اجرای بتن تقویت بدون هزینه قالب بندی بتن تقویت، دیده شده است و هزینه اضافی بابت آن پرداخـت نمی شود. هزینه قالب بندی آن به طور مجزا و از فصل قالب بندی، قابل پرداخت است.

۱۹-در ردیف های مربوط به سنگ های مکعبی (کیوبیک)، رگلاژ، شیب بندی، کوبیدن خاک، آماده سازی و همچنین اجرای بتن مگـر دیـده نشده است و هزینه اجرای آنها از فصل های مربوط، پرداخت می شود.

۲۰-سنگ های مکعبی (کیوبیک)، در این فصل در صورت قید نشدن مشخصات آن، به صورت چهار وجه گیوتینی و دو وجـه برشـی و در ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ می باشد.

۲۱-در ردیف های سنگ کیوبیک، سطح مورد بررسی در بهای قیمت (واحد ردیف) سطح کـل کـار بـا احتسـاب بندکشـی بـین سـنگ هـا می باشد.

۲۲- در ردیف های سنگ مکعبی (کیوبیک)، در صورت نیاز به اجرای سنگ با شیب بیش از ۲۰ درصد، با تایید دستگاه نظارت، بهای ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۰۵ پرداخت می شود.

۲۳-ضخامت ملات مصرفی برای فرش سنگ با سنگ پلاک، به طور متوسط ۲/۵ سانتی متر در نظر گرفته شده است. مصالح اضافی مصرف شده و بهای عملیات به منظور کرم بندی و پرکردن زیر فرش کف طبق دستور کار مهندس مشاور جداگانه پرداخت می شود.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و سوم. کارهای پلاستیکی و پلیمری

 

مقدمه

 

۱-مواد لازم برای آماده کردن کف ها، برابر مشخصات در قیمت ها منظور شده است.

۲-حدود تغییرات ضخامت های درج شده در ردیف های مختلف این فصل، میتواند تا ۰/۱ میلیمتر کمتر یا بیشتر باشد و از این بابت کسر یا اضافه بهایی منظور نخواهد شد.

۳-ردیف های ۲۳۰۵۰۱ تا ۲۳۰۵۰۳ و نیز ردیف های ۲۳۰۸۰۱ تا ۲۳۰۸۰۴ سطح ظاهری کار انجام شده بدون احتساب موج و همپوشانی ملاک پرداخت قرار می گیرد.

۴-در مورد کفپوش های پولکی ضخامت کفپوش بدون محاسبه برجستگی پولک مورد نظر است.

۵-هزینه اتصال نوارهای واتراستاپ از هر نوع و برابر مشخصات، در قیمت های مربوط منظور شده است.

۶-بهای تمام مصالح و وسایل لازم برای نصب واتراستاپ به استثنای میلگردهای اضافی در ردیف های مربوط منظور شده است.

۷-پنجره های مندرج در ردیفهای ۲۳۱۱۰۱ تا ۲۳۱۱۰۳ از جنس P.V.C ( Unplasticized Poly Vinyl Chloride) ، در نظر گرفته شده و دارای مشخصات زیر است:

۱-۷ نوارهای لاستیکی برای آب بندی از نوع (Ethylene Propylene Diene Monomer) E.P.D.M است.

۲-۷ در مواردی که پنجره روی چهارچوب فلزی نصب شود، بهای چهارچوب فلزی جداگانه از فصل مربوط پرداخت می شود.

۳-۷ قیمتهای در نظر گرفته شده در این ردیفها برای انواع پنجرههای U.P.V.C شامل ثابت، لولایی و سیستم دو جهت باز شو ( day& night) و سایر موارد طبق مشخصات فنی است.

۴-۷ قیمت های ردیف های یاد شده برای پنجره با شیشه دو جداره (بدون بهای شیشه) و هر نوع رنگ پروفیل به انضمام ورق گالوانیزه تقویتی محاسبه شده است.

۵-۷ دستمزد جاسازی و نصب یراق آلات مانند لولا، قفل و دستگیره در قیمت ردیف های مربوط منظ ور شده است، ولی بهای یراق آلات جداگانه پرداخت می شود.

۶-۷ در انواع پنجره های U.P.V.C برای اندازه گیری سطوح پنجره ها، سطح شیشه خور هرقاب U.P.V.C در هر واحد پنجره، اندازه گیری و حسب مورد از بهای ردیف های مربوط پرداخت می شود. به عبارت دیگر، بهای هر واحد پنجره برابر است با مجموع بهای قاب های تشکیل دهنده آن که به شیوه پیش گفته و به صورت مجزا محاسبه شده است.

در خصوص پنجره های با قاب بازشو، سطح شیشه خور قاب بازشونده (قاب دارای شیشه) مبنای محاسبه قرار گرفته و به صورت جداگانه برای هر دو قاب بازشو و ثابت منظور می شود.

۸-در ردیف های مربوط به اجرای ژئوگرید، مبنای تعیین مقاومت کششی نهایی ۱۲۰ (LTDS) ساله با اعمال ضرایب کاهشی (Factors Reduction (ژئوگرید تولید کننده است که توسط حداقل یـک آزمایشـگاه معتبـر و مـورد تاییـد کارفرمـا و براسـاس دسـتورالعمل BS8006 AASHTO, یا NCMA کنترل و تایید شده باشد.

۹-در ردیف ۲۳۱۲۰۶، مشخصات ژئوممبرین بر اساس استانداردهای معتبر نظیر استاندارد GM13 تدوین شده توسط انستیتوی بین المللی ژئوسنتتیک می باشد.

۱۰-هیچ گونه هزینه ای بابت همپوشانی، پرت، چین خوردگی و ادوات اضافی نصب از قبیل ورق های گیره دار انتظار، تسمه گالوانیزه، میخ و نظایر آن در ردیف های مربوط به ژئوگریدها، ژئوتکستایل و ژئوممبرین پرداخت نمی شود.

۱۱- چنانچه ضخامت ژئوممبرین برابر مشخصات مندرج در ردیف ۲۳۱۲۰۶ نباشد بهای آن به تناسب افزایش ضخامت یا کاهش آن محاسبه و پرداخت می شود.

۱۲-

۱۳-چنانچه برای نصب قطعات نما روی دیوار موضوع ردیف های شماره ۲۳۱۴۰۱ تا ۲۳۱۴۰۳ از پروفیل های فولادی سرد نورد شده گالوانیزه استفاده شود، بهای آن از ردیف ۱۶۰۷۰۱ قابل پرداخت است.

۱۴-واتر استاپ بنتونیتی موضوع ردیف شماره ۲۳۰۹۰۵ از جنس بنتونیت سدیم بوده و برای آب بندی درزهای سرد، درزهای اجرایی،دور لوله ها، مخازن آب، مجاری فاضلاب، تأسیسات آب، آب بندی تونل ها، تصفیه خانه های آب و فاضلاب به کار می رود . لازم است مشخصات فنی و روش اجرای آن توسط مهندس مشاور در اسناد پیمان درج شود.

۱۵-ماستیک آب بند پلی یورتان موضوع ردیف شماره ۲۳۰۹۰۶ بر پایه پلیمر پلی یورتان یک جزئی بوده و برای آب بندی درزها در مخازن،منابع آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، دیوارهای آب بند به کار میرود. هزینه اجرا با پرداخت نهایی برای هر نوع سطوح مستوی یا منحنی در ردیف مربوط منظور گردیده است. لازم است مشخصات فنی و روش اجرای آن توسط مهندس مشاور در اسناد پیمان درج شود.

۱۶-ردیف های شماره ۲۳۱۷۰۱ تا ۲۳۱۷۱۰ بسته به مورد برای دریچه های آدم رو، انشعاب یا آب گیر  در نظر گرفته شده و لازم است مشخصات فنی دریچه ها بسته به مورد، در دفترچه مشخصات فنی پیمان درج شود.

۱-۱۶ دریچه های کوپلیمر موضوع ردیف های ۲۳۱۷۰۱ تا ۲۳۱۷۰۳ و دریچه های کامپوزیتی موضوع ردیف ۲۳۱۷۱۰ از نوع دریچه هایی مانند دریچه های بازدید بوده که میتوانند در تصفیه خانه های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، در مواردی که تحت بار ترافیک سواره رو واقع نمی شوند، مورد استفاده قرار گیرند.

۲-۱۶ چنانچه دریچه بازدید کـوپلیمر تحـت بـار ترافکـیی سـواره رو قـرار گیـرد، لازم اسـت مشخصـات فنـی مطـابق بـا ردهEN 124 D400 بوده، و در این حالت اضافه بهای ردیف ۲۳۱۷۰۴ منظور می گردد.

 ۳-۱۶ دریچه سوپاپ دار موضوع ردیف شماره ۲۳۱۷۰۳ دریچه ای است که در حالت سرریز آب از آدم رو به طور خودکار بالا آمده و آب مازاد تخلیه می شود، بدون آنکه دریچه کنده شود.

۴-۱۶ دریچه های آبگیر موضوع ردیف ۲۳۱۷۰۶ از نوع دریچه های مربوط به رواناب سطحی از نوع مشبک مطابق مشخصات فنی می باشد.

۱۷- ردیف های شماره ۲۳۱۸۰۱ تا ۲۳۱۸۰۹ بسته به مورد برای اجرای قالب بندی سازه های بتن آرمه با فناوری قالب عایق پانلی مسطح مانا۱ که به اختصار قالب پانلی مانا نامیده می شود، می باشد . لازم است مشخصات فنی فناوری مورد استفاده در دفترچه مشخصات فنی پیمان درج شود .لازم است قالب ها به روش تولید کارخانه ای و از کارخانه های دارای گواهینامه فنی معتبر تهیه شده و مهندس مشاور اسناد خرید کارخانه ای محصول را با توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل های سفارشی، رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی طرح مد نظر قرار دهد.

۱-۱۷ در ردیف های مربوط به قالب بندی دیوارهای بتنی با قالب پانلی مانا (باربر یا غیرباربر)۲ بسته به مورد تمام عملیات اجرایی تهیه،تنظیم و نصب قالب و قالب بندی، جکهای شاقول گر و بست های رابط، عملیات شاقول کردن، ایجاد حفره یا مجرا در دیوار به منظور عبور لوله یا موارد مشابه دیگر، ملاحظه شده است. همچنین در ردیف های قالب بندی سقف های بتنی با قالب پانلی مانا، تمام عملیات اجرایی تهیه مصالح، بلوک سقفی، عملیات تراز کردن، شمع بندی، قالب بندی تیرهای سقف، ایجاد حفره یا مجرا در سقف به منظور عبور لوله یا موارد مشابه دیگر، ملاحظه شده است و پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

۱ منظور از قالب های مانا، قالب هایی هستند که در کار باقی بمانند.

۲ منظور از دیوارهای غیرباربر، جدا کننده های غیرباربر داخلی است.

 

 ۲-۱۷ تهیه و نصب مقاطع فولادی مصرفی نظیر موارد مشروح زیر، در صورت درج در نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی، جداگانه مطابق ردیف های فصل مربوط پرداخت می شود.

 ۱-۲-۱۷ ناودانی های مستقر بر شالوده برای استقرار دیوار باربر بتنی

 ۲-۲-۱۷ ناودانی ها یا نبشی های اتصال دیوار غیرباربر به کف، سقف، تکیهگاه و اتصال کنجها و اطراف پنجره ها و درها

 ۳-۲-۱۷ میلگرد مصرفی دیوار یا سقف بتنی

 ۳-۱۷ هزینه میلگردها یا مقاطع ناودانی موجود در قالب پانلی مانا،  که جزء قالب محسوب می گردد، در بهای ردیف مربوط منظور گردیده است. میلگردهای مصرفی ساخت قالب پانلی مانا به قطر ۸ میلیمتر  و به فواصل محور تا محور ۲۰ سانتیمتر می باشد. مقاطع ناودانی گالوانیزه به کار رفته در ساخت دیوار غیرباربر پانلی یا قالب پانلی مانا سقفی به منظور حفظ عملکرد اجزا و اتصالات مکانیکی بوده و باید به صورت تولید ماشینی کارخانه ای داخل پلی استایرن مصرفی پانچ شود. فاصله محور تا محور مقاطع ناودانی ۳۰ سانتیمتر می باشد.

 ۴-۱۷ بتن مصرفی در اجرای دیوار باربر یا سقف بتنی، جداگانه و از ردیف های فصل مربوط محاسبه و پرداخت می شود.

 ۵-۱۷ منظور از ضخامت دیوار باربر، ضخامت بتن اجرا شده (فاصله داخل به داخل صفحه های پلی استایرن)، و ضخامت دیوار غیرباربر همان ضخامت صفحه پلی استایرن می باشد.

 ۶-۱۷ ارتفاع دیوار باربر در ردیف ۲۳۱۸۰۱ به این ترتیب محاسبه می شود: برای دیوار روی شالوده، از تراز روی شناژ یا شالوده تا تراز بالای دیوار، و در طبقات بعدی، از تراز کف همان طبقه تا تراز بالای دیوار (زیر سقف). ارتفاع دیوار غیرباربر از تراز کف دیوار تا تراز بالای دیوار می باشد.

 ۷-۱۷ سطح حفره یا سوراخ های با سطح مقطع کمتر از یک مترمربع از سطح سقف یا سطح دیوار (باربر یا غیرباربر) کسر نمی شود. بازشوهای با مساحت بیش از یک مترمربع در محاسبه مقدار قالب دیوار باربر یا دیوار غیرباربر پانلی منظور نشده و بسته به مورد از ردیف های مربوط، منظور می شود.

۸-۱۷ در صورت تهیه و اجرای دال پله (شمشیری و پاگرد) با استفاده از دیوار باربر با قالب پانلی مانا که از ضخامت به دو قسمت تقسیم شده باشد، %۶۰ ردیف ۲۳۱۸۰۱ با توجه به اضافه بهای مربوط به ضخامت دیوار پرداخت می شود. هزینه برش صفحه های پلی استایرن دیوار باربرهای اطراف پله بابت اتصال دال پله با دیوار، در نظر گرفته شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد گرفت.

۹-۱۷ در صورتی که سقف بتنی با قالب پانلی مانا به صورت شیبدار از ۱۰ تا ۳۰ درصد شیب اجرا شود، به ردیف های اجرای سقف ۵ درصد اضافه می شود. برای شیب کمتر از ۱۰ درصد اضافه بهایی پرداخت نمی شود.

۱۰-۱۷ منظور از جدار خارجی ردیف ۲۳۱۸۰۶ همان تعریف بند ۱۰ الزامات عمومی فصل ششم می باشد. به دیوارهای اتاقک آسانسور اضافه بهای ردیف ۲۳۱۸۰۵ تعلق می گیرد.

۱۸- ردیف شماره ۲۳۰۲۲۰ برای دیوار پوش های پی وی سی به ضخامت ۶ تا ۱۰ میلیمتر با لبه های اتصال چفت شونده بوده که در بهای واحد ردیف هزینه آماده سازی دیوار برای نصب نیز منظور گردیده است. ردیف شماره ۲۳۰۲۲۵ برای تایلهای سقفی به ضخامت ۶ تا ۱۰ میلیمتر با نصب خشک بوده و هزینه زیرسازی سقف بسته به روش مورد استفاده، از ردیف های مربوط محاسبه و منظور می شود.

۱۹- ردیف های شماره ۲۳۰۲۱۰ تا ۲۳۰۲۱۲ مربوط به کفپوش های سالن های ورزشی در فضای بسته از نوع زیرفوم دار بوده که لایه پی وی سی به ضخامت تا دو میلیمتر و مابقی مربوط به ضخامت لایه فوم دار می باشد . لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی مورد تایید و گواهی تولیدکننده (نظیر: سایش، فرورفتگی، ضربه، ضریب اصطکاک، تغییرشکل عمودی، رفتار عمودی توپ) قبل از تهیه به مهندس مشاور ارائه شود. هیچ گونه هزینه ای بابت دورریز، صعوبت اجرا یا هرگونه ادوات و ابزار نصب جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. هزینه اجرای زیرسازی کفپوش بسته به مشخصات فنی از ردیف های مربوط سایر فصول منظور می گردد.

۲۰-ردیف های شماره ۲۳۰۳۲۰ و ۲۳۰۳۲۱ مربوط به تهیه و نصب چمن های مصنوعی زمین فوتبال به ارتفاع تمام شده ۴۵ تا ۵۵ میلیمتر مطابق مشخصات فنی بوده و لازم است از نوع خودخاموش شو، دارای ثبات رنگ، ثبات در برابر اشعه فوق بنفش، و وزن واحد سطح الیاف چمن مصنوعی حداقل ۱۲۰۰ گرم بر مترمربع باشد. در ردیف های مربوط، هزینه های گستردن لایه ژئوتکستایل اولیه، فرش چمن مصنوعی، پخش مکانیزه سیلیس و گرانول هر یک به ضخامت تا ۲ سانتیمتر منظور گردیده است. هیچگونه هزینه ای بابت همپوشانی، دورریز، چین خوردگی و یا هرگونه ادوات و ابزار نصب قابل پرداخت نمی باشد. هزینه اجرای زیرسازی بستر چمن مصنوعی بسته به مشخصات فنی از سایر ردیف ها منظور می گردد. لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی مورد تایید و گواهی های فنی کالا، پیش از خرید به مهندس مشاور ارائه شود و آزمایش های لازم به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید. پس از اجرا لازم است از زمین چمن مصنوعی فوتبال آزمایش میدانی به عمل آید.

۱-۲۱ ردیفهای ۲۳۱۹۰۱ و ۲۳۱۹۰۲ مربوط به مخازن مکعبی پیشساخته کامپوزیت مدولار است. جداره مخازن (مرکب از کف، دیواره سقف) از پانل های کامپوزیت پلیمری گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه و سطح بسیار صاف با زبری کمتر از ۱۰ میکرون می باشد.

ساخت پانل ها با فرآیند قالب گیری تحت فشار و دما مطابق استاندارد ISO 8605 صورت می گیرد . تمام تجهیزات فلزی مخزن بسته به مورد از نوع فولاد ضدزنگ یا فولاد با پوشش گالوانیزه گرم با اتصالات پیچ و مهرهای پرمقاومت با پوشش داکرومات میباشد. لازم است مشخصات و استانداردهای فنی معتبر و گواهی سازنده، به مهندس مشاور ارائه شود و آزمایش های مربوط به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید و پس از اجرا نیز آزمون میدانی لازم انجام شود.

۲-۲۱ در بهای ردیف مربوط هزینه های نصب و استقرار پانلها، نوار درزبندی، آببندی مخزن، تست اتصالات و نظایر آن منظور گردیده از این بابت پرداخت اضافی صورت نمی گیرد. هزینه اجرای فونداسیون بسته به مورد از ردیف های مربوط برآورد و منظور می گردد.

بابت پرداخت هزینه پوشش گالوانیزه گرم فولاد مصرفی (با تحمل ۳۰۰ ساعت آزمون افشانه مهنمک بسته به مورد مطابق استانداردهای ISO 1461 یا ASTM B117 )از ردیف های ۱۶۰۲۱۰ و ۱۶۰۲۱۲ با ضریب ۱/۱۰ استفاده می شود. اتصالات مقاطع فلزی همگی از نوع پیچ و مهره پرمقاومت بوده و لازم است ۴۰۰ ساعت آزمون فوق را تحمل نماید. هزینه آن از ردیف ۰۹۱۰۰۲ با ضریب ۱/۲۰ منظور می گردد. بابت قطعات فولادی ضدزنگ از ردیف ۱۶۰۲۲۰ استفاده می شود.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست وچهارم. برش و نصب شیشه

 

مقدمه

 

۱-اندازه گیری سطوح شیشه ها، از روی ابعاد داخلی قاب آن انجام می شود.

۲-در تمام ردیف های این فصل، هزینه اندازه گیری، قواره کردن، سوراخ کاری برای نصب یراق آلات، تهیه و مصرف چسب سیلیکون، نوار پلاستیکی و بطانه بسته به مورد و همچنین بازکردن زهوارها و بستن مجدد آنها و سایر عملیات لازم برای اجرای کامل کار، منظور شده است.

۳-بهای ردیف های این فصل شامل سطوح شیشه خوری که مساحت هر یک از قطعات آن ۰/۰۵ متر مربع و بیشتر باشد می شود .

۴-شیشه های پوشش دار موضوع ردیف ۲۴۰۱۰۷، شیشه هایی هستند که منطبق بر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۷۲-۱ با عنوان “شیشه ساختمانی- شیشه پوشش دار قسمت -۱ تعاریف و طبقه بندی” و سایر استانداردهای ملی مربوط باشد. مطابق استاندارد مزبور و مشخصات فنی پیمان، شیشه بستر، پوششدار میشود تا حداقل یک یا چند ویژگی آن را نظیر: عبور یا انعکاس نور، عبور یا انعکاس گرمای خورشیدی، عبور اشعه فرابنفش، یا عملکرد خودتمیزشوندگی آن اصلاح نماید.

۵-شیشه های مندرج در این فصل از نوع فلوت و مسطح بوده و برش کاری آنها مستقیم است و قیمت های آن شامل شیشه های خم و برش منحنی نیست.

۶-ردیف ۲۴۰۷۰۶ برای هزینه دوجداره کردن شیشه ها درنظر گرفته شده و موقعی پرداخت میشود که شیشه دوجداره به طریق صنعتی دوجداره شود. بهای هر مترمربع شیشه های مصرفی بسته به نوع و ضخامت از ردیف های همین فصل پرداخت می شود.

۷-در ردیف ۲۴۰۵۰۳ که مربوط به بلوک های شیشه ای است چنانچه مصالح فولادی مانند قوطی، تسمه و یا آرماتور برای نصب بلوک ها کاربرد داشته باشد بهای آنها جداگانه پرداخت می شود.

۸-در ردیف ۲۴۰۷۰۶ هزینه هوا و یا گازهای دیگر بین دو جدار شیشه در نظر گرفته شده است.

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی

الزامات عمومی

 

۱- اندازه گیری سطوح نقاشی، بر حسب مورد طبق ردیف های زیر انجام می شود:

 ۱-۱ سطوح رنگ آمیزی و زنگ زدایی شده، اندازه گیری می شود.

 ۲-۱ قطعاتی که به صورت پیش ساخته اجرا شده اند مانند نرده ها، پنجره ها، خرپاهای فلزی یا چوبی و شبکه ها، یک رو محاسبه می شوند، مگر

آنکه سطح گسترده اعضای رنگ خور بیش از سطح یک رو باشد که در این صورت، سطح گسترده رنگ خور، ملاک قرار می گیرد. برای جبران صعوبت اجرای رنگ آمیزی، به قیمت ردیف های مربوط، ۵۰ درصد اضافه می شود.

 ۳-۱ در مورد درهایی که سطح شیشه خور داشته باشند، سطح شیشه خور از دو رو کسر می شود، مگر وقتی که سطح شیشه خور بیش از نصف سطح در باشد که در این صورت، مانند پنجره یک رو محسوب خواهد شد.

 ۴-۱ اندازه گیری سطح میلگرد، بر حسب سطح ظاهری میلگرد (بر پایه قطر نامی) صورت می گیرد.

۲-مشخصات کامل رنگ آمیزی ها در این فصل مانند نوع رنگ، روش اجرا، فام رنگ و همچنین منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر قیمت عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.

۳-به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروهشرح مختصر گروه
۰۱آماده سازی و زنگ زدایی
۰۳رنگ آمیزی روی سطوح فولادی
۰۴رنگ آمیزی روی سطوح چوبی
۰۵رنگ آمیزی روی سطوح گچی
۰۶رنگ آمیزی با رنگ های ترافیکی
۰۷رنگ آمیزی روی سطوح سیمانی یا بتنی
۰۸رنگ آمیزی با رنگ های مقاوم در برابر آتش

 

الزامات گروه ۱

 ۱-۱ منظور از آماده سازی در ردیف های ۲۵۰۱۰۱ تا ۲۵۰۱۰۴، تمیزکردن سطوح فولادی از اکسید آهن ناشی از نورد، نمک ها، گرد و غبار،

روغن و چربی می باشد و باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره ۳۰۶ با عنوان آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش را تأمین نماید.

 ۲-۱ چنانچه سطوح فولادی به علت زنگ زدگی با تشخیص مهندس مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به زنگ زدایی داشته باشد، بهای آن برحسب مورد از ردیف های زنگ زدایی پرداخت خواهد شد.

۳-۱ درجه تمیزکاری ردیف ۲۵۰۱۰۱، معادل St 2 و ردیفهای ۲۵۰۱۰۳ و ۲۵۰۱۰۴، معادل Sa 2/5 در نظر گرفته شده است. در صورتی که طبق دستورکار مهندس مشاور، زنگزدایی به روش ماسه پاشی۱ یا ساچمه پاشی۲ با درجه معادل Sa 2 اجرا شود، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۰/۹ پرداخت می گردد.

 ۴-۱ ردیف های ۲۵۰۱۰۱ تا ۲۵۰۱۰۴ جهت آماده سازی و زنگ زدایی روی اعضای اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش بینی شده است. آماده سازی و زنگ زدایی میلگرد و سایر اعضای فولادی، حسب مورد از ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۸ پرداخت می شود.

 ۵-۱ ردیف های ۲۵۰۱۰۱ و ۲۵۰۱۰۳ جهت زنگ زدایی روی اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش از نصب، پیش بینی شده است. در صورتی که نیاز به اجرای عملیات زنگ زدایی، روی سطوح اسکلت فولادی نصب شده در محل باشد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۳ پرداخت می شود.

 ۶-۱ هزینه های مربوط به لکه گیری زنگ زدایی پس از نصب، در بهای ردیف ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

الزامات گروه ۳

 ۱-۳ هزینه های مربوط به آماده سازی و اجرای رنگ ضدزنگ، در ردیف های ۲۵۰۳۰۴ و ۲۵۰۳۰۵  پیش بینی شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.

 ۲-۳ مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ روغنی یا روغنی اکلیلی روی کارهای فولادی، شامل سمباده یا برس زدن، ضدزنگ، بطانه کاری، سمباده زدن، آستر با رنگ روغنی یا اکلیلی و لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.

۳-۳ ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۶۵۹۴ با عنوان حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگ های محافظ را تأمین نماید. همچنین رنگ سیاه بر پایه قیری موضوع ردیف ۲۵۰۳۵۵، باید با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۳ با عنوان ویژگی ها و روش های آزمون رنگ های سیاه آماده به مصرف با پایه قیری عاری از سرب و مقاوم در برابر اسید- قلیا- آب- حرارت و پوشش های مومی بر پایه قیری موضوع ردیف ۲۵۰۳۵۶ با استاندارد BS 6920 مطابقت داشته باشد.

۴۳ نوع رنگ، تعداد قشرها، ضخامت هر قشر و همچنین روش اجرای رنگ، موضوع ردیفهای ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۶، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.

 ۵-۳ در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت هر قشر نسبت به ضخامت مندرج در ردیف های این گروه کمتر یا بیشتر از ۴۰ میکرون و حداکثر ۶۰ میکرون باشد، به ازای هر ۱۰ میکرون، ۲۰ درصد به بهای واحد ردیف های مربوط اضافه یا کسر می گردد. کسر ۱۰ میکرون به تناسب محاسبه می شود.

مثال یک سیستم رنگ با سه قشر به شرح ذیل می باشد:

ردیف های مربوط به قشر آستر با رنگ اپوکسی پلی آمید غنی از روی، به ضخامت ۶۰ میکرون (قشر اول)، قشر میانی با رنگ اپوکسی پلی آمید به ضخامت ۴۰ میکرون (قشر دوم)، و قشر نهایی با رنگ پلی اورتان به ضخامت ۳۰ میکرون (قشر سوم) عبارت است از:

۱– Sand blasting 2– Shot blasting

 

 

قشر اول:                                                                                                                      [(۶۰-۴۰)÷۱۰]×۰/۲=۰/۴

 

بنابراین ۴۰ درصد به بهای ردیف ۲۵۰۳۳۲ اضافه و پرداخت می شود.

 

قشر دوم: از ردیف ۲۵۰۳۳۰ پرداخت می شود.

 

قشر سوم:                                                                                                                   [(۳۰-۴۰)÷۱۰]×۰/۲=-۰/۲

 

بنابراین ۸۰ درصد بهای ردیف ۲۵۰۳۴۰ پرداخت می شود.

مثال یک سیستم رنگ با دو قشر به شرح ذیل می باشد:

ردیف های مربوط به قشر آستر با رنگ آلکیدی کرومات روی به ضخامت ۱۰۰ میکرون (قشر اول) و قشر نهایی با رنگ آلکیدی به ضخامت ۴۰ میکرون (قشر دوم) عبارت است از:

قشر اول: ضخامت ۱۰۰ میکرون به شرح ذیل محاسبه می گردد:

تا ۶۰ میکرون:                                                   [(۶۰-۴۰)÷۱۰]×۰/۲=۰/۴

بنابراین ۴۰ درصد به بهای ردیف ۲۵۰۳۲۴ اضافه می شود و مابقی ضخامت ۶۰ تا ۱۰۰میکرون مجدداً از ردیف ۲۵۰۳۲۴ پرداخت می گردد.

در مجموع برای ضخامت ۱۰۰ میکرون، ۲۴۰ درصد بهای ردیف ۲۵۰۳۲۴ پرداخت می گردد.

قشر دوم: از ردیف ۲۵۰۳۲۰ پرداخت می شود.

 ۶-۳ ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۶ جهت رنگ آمیزی روی اعضای اسکلت فولادی (موضوع ردیفهای فصل نهم) پیش بینی شده است.

برای رنگ آمیزی روی میلگرد و سایر اعضای فولادی، حسب مورد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۸ پرداخت می شود.

 ۷-۳ ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ جهت رنگ آمیزی روی اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش از نصب، پیشبینی شده است. در صورتی که طبق دستور مهندس مشاور، نیاز به اجرای رنگ آمیزی روی سطوح اسکلت فولادی نصب شده در محل باشد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۳ پرداخت می شود.

 ۸-۳ هزینه های مربوط به لکه گیری رنگ آمیزی پس از نصب، در بهای ردیف ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

 ۹-۳ در صورتی که ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰  به روشی به غیر از روش بدون هوا۱ اجرا گردد، حسب مورد، ردیف های مربوط با

اعمال ضریب ۰/۶۵ پرداخت خواهد شد.

الزامات گروه ۴

 ۱-۴ مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ روغنی روی کارهای چوبی، شامل سمبادهزنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمبادهزنی روی بطانه، آسترزنی، لکه گیری با بطانه، سمبادهزنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.

۱ – Air Less

۲-۴ مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ لاک الکل، شامل لیسه کاری، سمباده زنی، بطانه کاری، سمباده زنی روی بطانه، آستر لاک و الکل، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی لکه ها، رویه لاک الکل و پرداخت آن است.

 ۳-۴ مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با سیلر و کلیر، شامل لیسه کاری، سمبادهزنی، بطانه کاری، سمباده زنی روی بطانه، سیلرکاری، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی لکه ها و کلیرکاری است.

 ۴-۴ مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ پلی استر، شامل پوست زدن، بطانه کاری، رنگ پلی استر، پوست زدن با نمرات مورد نیاز، پولیش قرمز، پولیش سفید و شیر پولیش و پرداخت است.

الزامات گروه ۵

 ۱-۵ مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ روغنی روی سطوح گچی، شامل سمبادهزنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی، آستر، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.

 ۲-۵ مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ پلاستیک روی سطوح گچی شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی، آستر با

رنگ پلاستیک، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی لکه ها و رنگ رویه است.

 ۳-۵ مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ نیم پلاستیک روی سطوح گچی شامل سمباده زنی، لکه گیری، آستر و رویه است.

الزامات گروه ۶

 ۱-۶ اندازه گیری ردیف های خط کشی منقطع و متناوب براساس طول رنگ شده انجام می شود.

 ۲-۶ ردیف های ۲۵۰۶۰۱ و ۲۵۰۶۰۲، باید با استفاده از ماشین آلات خودرو اجرا شود. در صورت الزام شرایط اجرای کار و تأیید مهندس مشاور برای استفاده از ماشین آلات و ابزار به غیر از ماشین آلات خودرو، اضافه بهای ۲۵۰۶۰۴ پرداخت خواهد شد.

الزامات گروه ۷

 ۱-۷ مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۳ برای رنگ آمیزی روی سطوح سیمانی و بتنی کاربرد دارد و شامل رزین امولسیونی از نوع اکریلات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد فرعی دیگر است.

 ۲-۷ مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۷ موضوع نماسازی رزینی ترکیبی از نوع آلکیدی بلند روغن، مصالحی است که برای نماسازی خارج یا داخل ساختمان کاربرد دارد و شامل رزین بلند روغن آلکیدی است، این رزین دارای ۶۰ تا ۷۰ درصد روغن و ۲۰ تا ۳۰ درصد انیدرید فتالیک است. علاوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حلال بر پایه مواد نفتی و مقادیری مواد فرعی دیگر است که در کارخانه تولید می شود.

 ۳-۷ مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۸ موضوع نماسازی رزینی از نوع امولسیونی، شامل رزین های امولسیونی مانند پلی وینیل استات،اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزیی دیگر است که در کارخانه تولید شده باشد.

الزامات گروه ۸

 ۱-۸ در صورت استفاده از ردیف های ۲۵۰۸۰۱ و ۲۵۰۸۰۲، باید مشخصات فنی به اسناد مناقصه الحاق و با توجه به مشخصات تعیین شده،

بهای واحد ردیف های مربوط محاسبه شود.

—————————————————————————————————————-

فصل بیست وششم. زیر اساس و اساس

 

مقدمه

 

۱-در تمام ردیف های این فصل، اندازه گیری ها بر اساس ابعاد نقشه ها و حجم قشرها پس از کوبیده شدن، صورت خواهد گرفت.

۲-در ردیف های این فصل ، هر گاه انجام بارگیری، حمل و باراندازی به دفعات متعدد صورت گیرد، هزینه جداگانه ای برای بارگیری،حمل و باراندازی اضافی، قابل پرداخت نیست.

۳-شاخص خمیری (PI) مجاز برای مصالح رودخانه ای (توونان) موضوع ردیف ۲۶۰۷۰۱، حداکثر ۹ است.

۴-در زمین های لجنی، بر حسب مورد، نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور تحکیم بستر، توسط مهندس مشاور پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته میشود. عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور و پیمانکار، صورت مجلس شده و پس از تایید کارفرما، ملاک پرداخت قرار می گیرد.

۵-ردیف های مربوط به پخش، آب پاشی و کوبیدن مصالح رودخانه ای (توونان) موضوع ردیف ۲۶۰۷۰۱ در فصل سوم این فهرست بها

پیش بینی شده است.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و هفتم. آسفالت

 

مقدمه

 

۱-در بهای ردیف های آسفالتی در این فصل هزینه تهیه آسفالت از کارخانه ،حمل تا ۳۰ کیلومتر، باراندازی در محل مصرف و اجرای آسفالت در نظر گرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر بر طبق ردیف مربوط در فصل حمل و نقل پرداخت می شود.

۲-هیچ گونه هزینه حمل دیگری از بابت حمل مصالح سنگی وقیر مربوط به آسفالت و همچنین قیر مصرفی برای اجرای پریمکت و تک کت قابل پرداخت نیست.

۳-آسفالت مصرفی، باید طبق مشخصات درج شده در نقشه ها و مشخصات فنی تهیه شود. قبل از مصرف، باید جنس و دانه بندی مصالح سنگی و همچنین نوع و میزان قیر آن، به تایید مهندس مشاور برسد.

۴-اندازه گیری ضخامت آسفالت، پس از کوبیدگی، طبق نقشه و مشخصات صورت میگیرد و در صورتی که کسری ضخامت در حدمجاز باشد، به همان نسبت از بهای کار کم می شود.

۵-منظور از شکستگی مصالح سنگی در ردیف های این فصل، شکستگی مصنوعی است و شکستگی طبیعی، مورد نظر نیست .

۶-در ردیف های آسفالتی، کسر سانتیمتر، به نسبت یک سانتیمتر محاسبه می شود.

۷-هزینه جارو کردن سطح زیرین پریمکت و تمیز کردن سطح زیر تککت در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است و پرداخت بهای ردیف های مربوط منوط به جاروکردن و تمیزکردن سطح زیرین پریمکت و تک کت می باشد.

۸-بری لکه گیری سطوح آسفالتی موجود، بر حسب مورد، ردیف های این فصل به اضافه ۳۰ درصد پرداخت می شود.

۹-در این فصل، مقدار قیر برای هر متر مربع به ضخامت یک سانتیمتر بتن آسفالتی برای اساس آسفالتی ۰/۹ کیلوگرم و برای قشرهای بیندر و توپکا به میزان تعیین شده در مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره ۵۵ سازمان برنامه و بودجه کشور)، محاسبه شده است. در صورتی که بر اساس فرمول کارگاهی و رواداری های مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای هر ۰/۱ کیلوگرم اضافه یا کسر قیر در هر متر مربع سانتیمتر بتن آسفالتی، بر حسب مورد از ردیف های ۲۷۰۴۰۲ و ۲۷۰۴۰۳، استفاده خواهد شد.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و هشتم. حمل ونقل

مقدمه

 

۱-هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه، تا فاصله ۳۰ کیلومتر، و همچنین از انبار کارگاه تا محل مصرف در قیمت ردیف های سایر فصل های این فهرست بها در نظر گرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تنها برای آهن آلات (فصل های هفتم و نهم)، قطعات فولادی سرد گالوانیزه شده، سیمان، آجر، بلوک سفالی و بتنی سبک، آسفالت، جدول های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی، کفپوش های بتنی پیش ساخته، مصالح سنگی و توونان بر حسب مورد بر اساس ردیف های این فصل پرداخت میشود و برای سایر مصالح، هیچ گونه هزینه حمل جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.

 ۱- ۱ هزینه حمل آب حسب مورد بر اساس مندرجات بند ۹ این فصل پرداخت خواهد شد.

۲-مقادیر هر یک از مصالح موضوع بند ۱ که در محاسبه هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد، به شرح زیر تعیین می شود. مقادیر تعیین شده تنها برای احتساب هزینه های حمل است و قابل استناد برای محاسبه مقادیر مصالح یا سایر موارد نیست.

۲ـ ۱ سیمان

۲ـ۱ـ۱ سیمان برای تهیه بتن یا قطعات پیش ساخته بتنی به استثنای بلوک های سیمانی و بتنی پیش ساخته از بتن سبک و جدول های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و کفپوش های بتنی پیش ساخته، بر اساس عیار سیمان در بتن به اضافه ۶ درصد اتلاف سیمان، محاسبه می شود. حجم ملات برای نصب قطعات پیش ساخته (به استثنای موارد مذکور) به حجم این قطعات اضافه می شود.

۲ـ۱ـ۲ سیمان برای تهیه ملات کارهای بنایی:

مقدار سیمان، با توجه به عیار سیمان در ملات به اضافه ۶ درصد بابت اتلاف سیمان، محاسبه شده و حجم ملات در کارهای بنایی، به استثنای بلوک های سفالی به میزان ۳۰ درصد حجم بنایی منظور می شود و در مورد بلوک سفالی حجم ملات به میزان ۱۵ درصد حجم بنایی منظور می شود.

۲ـ۱ـ۳ سیمان برای تهیه ملات اندودهای سیمانی:

مقدار سیمان، در ملات اندودکاری و ملات های پرکننده، بر اساس عیار سیمان در ملات به اضافه ۶ درصد بابت اتلاف سیمان، با توجه به ضخامت اندودها محاسبه می شود.

۲ـ۱ـ۴ سیمان برای بنایی با بلوک سیمانی:

مقدار سیمان، برای ساخت بلوک های سیمانی و ملات بلوک چینی در هر متر مکعب بنایی با بلوک سیمانی، به طور متوسط ۱۷۵ کیلوگرم سیمان به اضافه ۶ درصد بابت اتلاف سیمان، در نظر گرفته می شود.

۲ـ۱ـ۵ سیمان برای تهیه ملات های فرش کف، سنگ کاری با سنگ پلاک، کاشی کاری با کاشی های سرامیکی:

میزان سیمان در ملات کارهای یاد شده، بر اساس عیار سیمان مصرفی در ملات به اضافه ۶ درصد بابت اتلاف سیمان، محاسبه می شود.

ضخامت ملات مصرفی برای کارهای یاد شده به طور متوسط ۳ سانتیمتر در نظر گرفته می شود.

۲ـ۱ـ۶ سیمان برای ملات بلوک چینی با بلوک بتنی پیش ساخته از بتن سبک (بتن گازی )، ۲۵ کیلوگرم به اضافه ۶ درصد افت، به ازای هر مترمکعب بنایی محاسبه می شود.

۲ـ ۲ مصالح سنگی (شن، ماسه، مخلوط شن و ماسه، سنگ قلوه، سنگ لاشه و توونان )

 ۲ـ۲ـ۱ برای هر متر مکعب انواع بتن و محصولات بتنی (بجز بلوک های پیشساخته از بتن سبک و جدول های بتنی پیش ساخته ماشینی

پرسی، کفپوش های بتنی پیش ساخته)، ۲/۲ تن شن و ماسه محاسبه می شود. برای هر مترمکعب بتن سبک با پوکه ۰/۶۵ تن ماسه و معادل

۱/۵ تن ماسه بجای پوکه در نظر گرفته می شود. برای تعیین فاصله حمل پوکه، محل تامین پوکه ملاک می باشد.

۲ـ۲ـ۲ برای هر متر مکعب بنایی با آجرهای فشاری، قزاقی، ماسه آهکی، سیمانی، ماشینی و بلوک سفالی با ملات ماسه سیمان، ۰/۶ تن ماسه، محاسبه می شود.

۲ـ۲ـ۳ برای هر متر مکعب بنایی با سنگ های ریشه دار و ملات ماسه سیمان، ۱/۸۴ تن سنگ ریشه دار و ۰/۶ تن ماسه، محاسبه می شود و برای هر مترمکعب درناژ و بلوکاژ با سنگ لاشه معادل ۱/۸۴ تن سنگ ریشه دار منظور می شود.

۲ـ۲ـ۴ برای هر متر مکعب اندود افقی یا قائم، ملات موزاییک یا ملات ماسه سیمان و ملات پرکننده، یا ماسه آهک و یا با تارد، ۱/۸۵تن ماسه محاسبه می شود.

۲ـ۲ـ۵ برای هر متر مربع فرش کف، سنگ کاری با انواع سنگ پلاک، کاشی کاری با کاشی های سرامیکی، ۰/۰۵ تن ماسه محاسبه می شود.

۲ـ۲ـ۶ برای هر متر مکعب قشر تقویتی توونان، اساس و زیر اساس کوبیده شده، ۲ تن مصالح سنگی محاسبه می شود.

۲ـ۲ـ۷ برای هر متر مکعب بنایی با سنگ قلوه و ملات ماسه سیمان، ۲ تن سنگ قلوه و ۰/۶ تن ماسه محاسبه می شود و برای هر مترمکعب درناژ و بلوکاژ با سنگ قلوه یا لاشه معادل ۲ تن سنگ قلوه و یا لاشه در نظر گرفته می شود.

۲ـ۲ـ۸ برای هر متر مکعب بنایی با بلوک سیمانی تو خالی (خود بلوک و ملات مربوط)، ۱/۳ تن ماسه محاسبه می شود.

۲ـ۲ـ۹ برای هر متر مکعب بتن آسفالتی کوبیده شده، معادل ۲/۲ تن آسفالت بابت حمل منظور می شود.

۲ـ۲ـ۱۰ برای هر متر مکعب بنایی با بلوک بتنی پیش ساخته از بتن سبک، ۰/۱۶ تن ماسه بابت ملات بنایی محاسبه می شود.

 ۲ـ۳ فولاد مصرفی (آهن آلات)

به ازای هر کیلوگرم فولاد مصرفی مربوط به فصل های هفتم و نهم که بر اساس مشخصات فنی و نقشه های اجرایی مشخص می شود،

۱/۰۵ کیلوگرم بابت حمل منظور می شود.

 ۱-۳-۲ درصورتی که طبق ضوابط و یا دستور کارفرما مقرر شود قطعات سازه های فلزی در کارخانه ساخته شود و سپس برای نصب به کارگاه حمل شود، هزینه حمل آهن آلات از محل تهیه به کارخانه (محل کارخانه با تایید کارفرما تعیین می شود) با در نظر گرفتن بند ۳-۲ پرداخت می شود و برای حمل قطعات فولادی ساخته شده از کارخانه به کارگاه به ترتیب زیر عمل می شود.

برای جبران هزینه های بارگیری و باراندازی و حمل تا فاصله ۷۵ کیلومترمعادل ۴ برابر بهای ردیف ۲۸۰۱۰۱ (حداقل فاصله حمل ۳۰ کیلومتر درنظرگرفته می شود) و برای فواصل مازاد بر ۷۵ کیلومتر طبق قیمت ردیف های بعدی با اعمال ضریب ۱/۵ به ردیف های مربوط محاسبه و پرداخت می شود.

۲ـ ۴ آجر و بلوک سفالی و بتنی سبک و جدول های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و کفپوش های بتنی پیش ساخته:

۲ـ۴ـ۱ برای هر متر مکعب بنایی یا نماسازی و نماچینی با آجرهای فشاری، قزاقی، ماسه آهکی، سیمانی و ماشینی، ۱/۲۵ تن برای حمل آجر منظور می شود.

۲ـ۴ـ۲ برای هر متر مکعب بنایی با بلوک سفالی (تیغه ای) و بلوک بتنی پیش ساخته از بتن سبک، ۰/۷ تن برای حمل بلوک منظور می شود.

۲ـ۴ـ۳ برای هر متر مکعب سقف سبک که با بلوک های سفالی اجرا شود، ۰/۴ تن برای حمل بلوک منظور می شود.

۲ـ۴ـ۴ هزینه حمل جدول های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و کفپوش های بتنی پیش ساخته از ردیف های حمل سیمان پاکتی پرداخت می شود.

۳- مبدا حمل سیمان، برای پرداخت هزینه حمل، به شرح زیر تعیین می شود.

۳ـ۱ در صورتی که سیمان به طور مستقیم از کارخانه های داخلی خریداری شود، مبدا حمل، محل کارخانه مربوط است. در این حالت محل خرید باید قبلاً به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

۳ـ ۲ در صورتی که سیمان به طور مستقیم از کارخانه های داخلی خریداری نشود، مبدا حمل، محل نزدیکترین کارخانه سیمان داخلی (که سیمان مورد نظر را در زمان خرید تولید میکند)، خواهد بود.

۴-مبدأ حمل فولاد، برای پرداخت هزینه حمل به شرح زیر تعیین می شود.

۴ـ ۱ در صورتی که فولاد، به طور مستقیم از تولید کنندگان داخلی یا بورس کالا خریداری شود، مبدأ حمل برای خرید از تولید کنندگان داخلی محل تولید و برای خریدهای بورس کالا، محل تحویل خواهد بود. در این حالت محل خرید یا تحویل باید قبلاً به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

۴ـ۲ در صورتی که فولاد به طور مستقیم از تولید کنندگان داخلی یا بورس کالا خریداری نشود، مبدأ حمل نزدیکترین محل تولید فولاد به کارگاه است که فولاد مورد نظر را تولید میکند. کارخانه های نورد نیز جزو تولیدکنندگان فولاد محسوب می شوند.

۴ـ۳ حمل مصالح و قطعات فولادی سرد نورد شده گالوانیزه از محل کارخانه تا محل نصب، تا ۳۰ کیلومتر در واحد ردیف مربوط پیش بینی شده است. بابت حمل بیش از مقدار فوق، از ردیف نظیر مربوط به حمل آهنآلات و سیمان پاکتی به اضافه ۳۰ درصد قابل پرداخت است. مبدا حمل مصالح و قطعات فولادی سرد نورد شده گالوانیزه محل کارخانه تولید کننده است. در این حالت محل خرید باید قبلا به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

۵-محل خرید مصالح سنگی، آجر، جدولهای بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و کفپوش های بتنی پیش ساخته، باید به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد. مبدا حمل مصالح یاد شد برای پرداخت هزینه حمل، محل تحویل (محل خرید) آنها است.

۶-بهای حمل سیمان فله در صورتی که مسافت حمل ( مبدا – مقصد) تا ۴۵۰ کیلومتر باشد، طبق ردیف های حمل آهن آلات و سیمان پاکتی پرداخت می شود و اگر مسافت حمل بیشتر از ۴۵۰ کیلومتر باشد، بر اساس ردیف های حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، با اعمال ضریب ۱/۵۰ به قیمت ردیف های مربوط، برای تمام طول مسیر، پس از کسر ۳۰ کیلومتر پرداخت می شود.

۷-مبنای تعیین مسافت حمل نزدیک ترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و شهرسازی است. در مورد راه هایی که در دفترچه یاد شده مسافتی برای آنها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن کوتاه ترین فاصله طبق نظر مهندس مشاور مسافت آنها تعیین می شود.

۸-در صورتی که حمل مصالح در راه های خاکی و شنی انجام شود، بهای ردیف های این فصل به اضافه ۳۰ درصد، پرداخت می شود.

۹-هزینه حمل آب فقط برای شستشو و ضدعفونی کردن یا آزمون آببندی واحدهای فرآیندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب و مخازن ذخیره آب، تعلق می گیرد . لازم است فاصله حمل از نزدیکترین محل تامین آب مناسب با تایید مهندس مشاور در اسناد و مدارک پیمان محاسبه و منظور شود. حمل آب به این منظور برای مسافت کمتر از ۲ کیلومتر و بیش از ۵۰ کیلومتر از محل تامین تا محل مصرف قابل پرداخت نیست.

۱۰-در ردیف های حمل دریایی، تمامی هزینه های مربوط به بارگیری، حمل، تخلیه و عوارض متعلقه لحاظ گردیده است و مبلغ دیگری (از جمله ضریب منطقه ای) قابل پرداخت نیست.

 

—————————————————————————————————————-

فصل بیست و نهم. کارهای دستمزدی

 

مقدمه

۱- کارهای دستمزدی موضوع این فصل، برای کارهایی پیش بینی شده است که:

۱-۱ مصالح آنها توسط و به هزینه کارفرما تهیه می شود. هنگام تهیه برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای دستمزدی مورد نظر،شامل بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی های لازم، نصب و راه اندازی، به صورت ستاره دار مطابق بند ۱-۲ دستورالعمل کاربرد، تهیه و در این فصل درج می شود.

۲- پس از احداث تصفیه خانه های آب و فاضلاب و مخازن ذخیره آب، نیاز به تامین آب، کلر، شستشو و ضدعفونی و همچنین جابجایی آب ذخیره شده در واحدهای مختلف میباشد. قیمت این موارد در این فصل ارائه شده است.

۱-۲ ردیف ۲۹۰۴۰۱  مربوط به پمپاژ آب به طور مستقیم بین واحدهای فرآیندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، فقط حجم آب پمپاژ شده ای که برای شستشو و ضدعفونی یا آزمون آب بندی لازم است، با دستور کار مهندس مشاور، مورد محاسبه و پرداخت قرار می گیرد و بابت پمپاژ مجدد آب در یک واحد فرآیندی هزینه ای محاسبه و منظور نمی گردد.

—————————————————————————————————————-

پیوست ١. مصالح پایکار

 

مقدمه

۱-مصالح پایکار، به مصالحی اطلاق می شود که برای اجرای موضوع پیمان، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود با توجه به برنامه زمانبندی اجرای کار، طبق مشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار شود که قابل اندازه گیری یا شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به کارگاه، باید صورت جلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است، با حضور مهندس مشاور تنظیم شود.

۲-در قیمت ردیف های فهرست ضمیمه، هزینه بارگیری، حمل تا فاصله پیش بینی شده در ردیف های فصل های مربوط و باراندازی مصالح در کارگاه به صورت منظم، در نظر گرفته شده است و هیچ گونه پرداختی برای حمل مازاد مصالح، به استثنای موارد پیش بینی شده در مقدمه فصل ها، انجام نمی شود.

۳-هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پایکار، اندازه گیری میشود و برای تقویت بنیه مالی پیمانکار، ۷۰ درصد بهای مصالح پایکار هزینه حمل بدون اعمال ضریب ۰/۷ (برای مصالحی که مشمول هزینه حمل مازاد می شوند)، با احتساب ضریب منطقه ای، ضریب بالاسری و ضریب پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت ها منظور می شود.

۴-تمام مصالح پایکار، پس از منظور شدن در صورت وضعیت، متعلق به کارفرماست و پیمانکار حق خارج کردن آنها را از محوطه کارگاه ندارد، مگر مصالحی که برای اجرای موضوع پیمان، ضرورتی نداشته باشد. که در این صورت، پس از کسر آن از صورت وضعیت ( چنانچه در صورت وضعیت منظور شده باشد)، پیمانکار میتواند با پیشنهاد مهندس مشاور و موافقت کارفرما، آنها را از کارگاه خارج کند.

۵-مسوولیت حفظ و نگهداری مصالح پایکار، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنها را در محل مناسبی که در مقابل عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند.

۶-نرخ مصالح تعیین شده در فهرست مصالح پایکار، تنها برای محاسبه بهای مصالح پایکار در صورت وضعیت های موقت در نظرگرفته شده است، و قابل استفاده یا استناد در سایر موارد نیست.

۷-در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت، و صورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح پایکار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.

—————————————————————————————————————-

پیوست ٢. ضریب طبقات

 

۱-ضریب طبقات: قیمت های درج شده در این فهرست بها، برای انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف در نظر گرفته شده است، و چنانچه کار در طبقات بالاتر از همکف و پایین تر از طبقه زیر همکف انجام شود، بابت هزینه حمل مصالح به طبقات یاد شده و افت مصالح ناشی از حمل آن به طبقات و همچنین سختی اجرای کار، ضریب طبقات به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.

۱ـ۱ سطح زیر بنای هر طبقه بالاتر از طبقه همکف، به طور مجزا بر اساس نقشه های مصوب تعیین شده و سطح زیربنای اولین طبقه بالاتر از طبقه همکف، در ضریب ۱، سطح زیربنای دومین طبقه بالاتر از طبقه همکف، در ضریب ۲، سطح زیربنای سومین طبقه بالاتر از طبقه همکف، در ضریب ۳ و به همین ترتیب، سطح زیربنای طبقه n ام بالاتر از طبقه همکف، در ضریب n، ضرب می شود.

۱ـ۲ سطح زیربنای هر طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف ، به طور مجزا بر اساس نقشه های مصوب تعیین شده و سطح زیربنای اولین طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب ۱، سطح زیربنای دومین طبقه پایینتر از طبقه زیر همکف، در ضریب ۲، سطح زیربنای سومین طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب ۳ و به همین ترتیب، سطح زیربنای طبقه mام پایین تر از طبقه زیر همکف، در ضریب m، ضرب می شود.

۱ـ۳ ضریب طبقات (P) که از رابطه زیر به دست می آید، ضریبی است که به طور جداگانه برای هر ساختمان (به استثنای اقلام کار مربوط به محوطه سازی) محاسبه و به تمام اقلام کار ساختمان مربوط، اعمال می شود.

۴-۱ چنانچه در حین اجرای کار تعداد طبقات و مساحت آن ها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمول مربوط یکبار دیگر بـر اسـاس ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می شود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضریب p بیش بینی شده باشد. چنانچه نقشه های اجرایی به گونه ای باشد که نباید ضریب p در برآورد محاسـبه شـود ولـی در حـین اجـرای کـار و تغییـر نقشـه، استحقاق دریافت ضریب p را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت ها اعمال می شود.

 

 

تبصره (۱ در صورتی که وضعیت زمین طوری باشد که ساختمان بیش از یک همکف در جهات مختلف داشته باشد، طبقه همکف اصلی که در نقشه های اولیه مشخص شده، ملاک محاسبه ضریب طبقات قرار می گیرد.

تبصره (۲ منظور از کارهای محوطه سازی، عبارت است از تمام عملیات ساختمانی یا تاسیسات مکانیکی و برقی که در خارج از ساختمان انجام شود.

تبصره (۳ ضریب طبقات که به طور جداگانه برای هر یک از ساختمان های مشمول تعیین می شود، به تمام اقلام کار همان ساختمان به

استثنای مصالح پایکار، تعلق میگیرد و از اولین صورت وضعیت منظور می شود.

تبصره (۴ ضریب طبقات با چهار رقم اعشار در محاسبات در نظر گرفته می شود، چنانچه رقم پنجم بعد از ممیز کمتر از ۵ باشد، حذف و

اگر ۵ و یا بیشتر باشد، یک واحد به رقم چهارم بعد از ممیز اضافه می شود.

مثال: ضریب طبقات برای یک ساختمان با مشخصات زیر، که دارای سه طبقه پایینتر از طبقه زیر همکف و یازده طبقه بالاتر از طبقه همکفاست، به شرح زیر محاسبه میشود.

ـ سطح زیربنای سه طبقه پایینتر از طبقه زیر همکف، هر طبقه ۴۰۰ متر مربع،جمعاً۱۲۰۰  متر مربع.

  • سطح زیربنای طبقه زیر همکف ۴۰۰ = (B0) متر مربع.
  • سطح زیربنای طبقه همکف ۶۰۰ = (F0) متر مربع.
  • سطح زیربنای اولین تا دهمین طبقه بالاتر از طبقه همکف، هر طبقه ۵۰۰ متر مربع،جمعاً ۵۰۰۰ متر مربع.
  • سطح زیربنای طبقه یازدهم ۴۰۰ = متر مربع.
  • سطح کل زیربنا، ۴۰۰ + ۵۰۰۰ + ۶۰۰ + ۴۰۰ + ۱۲۰۰ = (S)،جمعاً ۷۶۰۰ متر مربع.

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ٣. شرح اقلام هزینه های بالاسری

 

هزینه بالاسری، به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود.

۱-هزینه بالاسری عمومی

این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر :

۱ـ ۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی،اموراداری و مالی، تدارکات و خدمات.

۱ـ ۲ هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

۱ـ ۳ هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.

۱ـ ۴ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

۱ـ ۵ هزینه نگهداری دفتر مرکزی.

۱ـ ۶ هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی .

۱ـ ۷ هزینه آب، برق، و سوخت دفتر مرکزی.

۱ـ ۸ هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

 ۱ـ ۹ هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۰ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۱ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۲ هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.

۱ـ ۱۳ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

۱ـ ۱۴ هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.

۱ـ ۱۵ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

۱ـ ۱۶ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.

۱ـ ۱۷ هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.

۲-هزینه بالا سری کار این هزینه، از نوع هزینه هایی است که میتوان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

۲ـ ۱ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:

۲ـ۱ـ ۱ هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

۲ـ۱ـ ۲ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.

۲ـ ۲ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

۲ـ۲ـ ۱ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

۲ـ۲ـ ۲ هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.

۲ـ۲ـ ۳ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار.

۲ـ ۳ هزینه مالیات.

۲ـ ۴ هزینه صندوق کارآموزی.

۲ـ ۵ سود پیمانکار.

۲ـ ۶ هزینه های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:

۲ـ۶ـ ۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین، هزینه

دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

۲ـ۶ـ ۲ هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.

۲ـ۶ـ ۳ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

۲ـ۶ـ ۴ هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان.

۲ـ۶ـ ۵ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.

۲ـ۶ـ ۶ هزینه پذیرایی کارگاه.

۲ـ۶ـ ۷ هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه های متفرقه.

۲ـ۶ـ ۸ هزینه تامین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه .

۲ـ۶ـ ۹ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

۲ـ۶ـ  ۱۰ هزینه آزمایش های پیمانکار.

۲ـ ۷ هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.

۲ـ۷ـ ۱ هزینه های تهیه عکس و فیلم.

۲ـ۷ـ ۲ هزینه تهیه نقشه های کارگاهی (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

۲ـ۷ـ ۳ هزینه تهیه نقشه های چون ساخت .(As Built Drawings)

۲ـ۷ـ ۴ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

۲ـ۷ـ ۵ هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

۲ـ۷ـ ۶ هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح (۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت

هزینهای در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

توضیح (۲ در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

 

 

—————————————————————————————————————-

فهرست ردیف های تجهیز و بر چیدن کارگاه

 

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهیه شده است، از این رو، در کارهای مربوط به هر رشته، باید به تناسب ماهیت و نیاز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

 

۱- تعاریف

۱ـ ۱ تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدام ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.

۱ـ ۲ ساختمان های پشتیبانی، به ساختمانی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بهره برداری قرار میگیرند، مانند کارگاه های سر پوشیده، شامل کارگاه های تاسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاه های سرپوشیده ماشین آلات،انبارهای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی و…

۱ـ ۳ ساختمانهای عمومی، به ساختمانی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد استفاده قرار گیرد،مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمانهای مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکینگ های سرپوشیده.

۱ـ ۴ محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب، ایجاد خاکریز و کانال های هدایت آب و تمهیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارهای روباز، زمین های ورزشی، پارکینگ های روباز، حصارکشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.

۱ـ ۵ منظور از ورودی کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار، از سوی کارفرما تامین و تحویل پیمانکار می شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تامین هر یک از نیازهای پیشگفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود.

۱ـ ۶ انبار کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیزات با رعایت دستورالعمل های مربوط، از آنها استفاده می شود.

 ۷-۱ راه دسترسی، راهی است که یکی از راه های موجود کشور را به کارگاه متصل کند.

 ۱ـ ۸ راه های سرویس، راه هایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات، احداث شود.

۱ـ ۹ راه های ارتباطی، راه هایی هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را، به طور مستقیم یا با واسطه راههای دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می کنند.

۱ـ ۱۰ راه انحرافی، راهی است، که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلا” از مسیر موجود انجام میشد، اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.

۱ـ ۱۱ منظور از تامین در شرح ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمان ها، تاسیسات و ماشین آلات، به روش احداث یاکارگاه یا دراختیارگرفتن آنها از امکانات موجود درمحل، به صورت خریدخدمت یا اجاره و اقدام های مربوط به نگهداری و بهره برداری از آنها می باشد.

۱ـ ۱۲ برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تاسیسات و ساختمان های موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین ها و محل های تحویلی کارفرما، طبق نظر کارفرماست.

 

۲- روش تهیه برآورد

۲ـ ۱ مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن،اقتصادی ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیشبینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست، بر حسب قیمتهای محل اجرای عملیات و با منظور نمودن هزینه های بالاسری به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف های مورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند. تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف های مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می شود واضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستارهدار مجاز نمی باشد.

برای ساختمان هایی که احداث می شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آنها منظور می شود. در مورد ساختمان های پیش ساخته ، مانند کاروان ها و قطعات پیش ساخته ساختمان ها، مانند قاب های فلزی، هزینه حمل و نصب، استهلاک وسرمایه گذاری آنها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود. در پیمان هایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می شود.

۲ـ ۲ ساختمان ها، تاسیسات و راه هایی که در برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته می شود. به منظور تقلیل هزینه های تجهیز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تاسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره برداری پیشبینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاده شود و این موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج شود. در این حالت هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و دربرآورد هزینه اجرای کار منظور می شود. چنانچه برای تامین آب، برق، گاز، مخابرات و راه های کارگاه یا تامین ساختمان های مسکونی،اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر موارد، از تاسیسات جنبی یا زیربنایی که برای دوران بهره برداری از طرح پیش بینی می شود استفاده شود، با توجه به اینکه هزینه آنها در ردیفهای فصل های مربوط پیش بینی شده است، هزینه ای برای ایجاد تاسیسات یاد شده در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

تبصره) در پیمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، باتوجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می شود.

۲ـ ۳ نحوه تامین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی،برای دوره اجرا لازم باشد، باید چگونگی انجام دادن آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.

۲ـ ۴ چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق (دیماند) و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج میشود وهزینه ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی شود. چنانچه تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد،هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

۲ـ ۵ در صورتی که کارفرما در نظر دارد تامین آبرسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت استفاده از شبکه عـمومی آب که کـارهای آن، شـامل اجـرای خط انتقال آب از شبـکه تا ورودی کارگـاه، پرداخت هزینه های اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه های برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسناد ومدارک پیمان درج میشود و هزینهای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمیشود. چنانچه تدارک آبرسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود.

۲ـ ۶ چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود. در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و بان فرودگاه محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی میشود.

۲ـ ۷ با وجود این که طبق شرایط عمومی پیمان، تامین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست ، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سوی پیمانکار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کرده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور کند.

۲ـ ۸ به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، هر نوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند.

۲ـ ۹ هزینه تجهیز کارگاه هایی مانند تاسیسات، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهای واحد ردیف های فصل های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه ای منظور نمی شود.

۲ـ ۱۰ هزینه تجهیز تعمیرگاه های ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیفهای فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینهای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

۲ـ ۱۱ هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای کار، در بهای واحد ردیفها در فصل های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه ای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی شود.

۲ـ ۱۲ هزینه غذای کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه بالاسری (هزینه های مستمر کارگاه پیش بینی شده است. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامین غذای کارگران پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود.

۲ـ ۱۳ در کارهایی که تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود. و هزینه آن به طور مقطوع برآورد می شود و جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظورمیشود.

۲ـ ۱۴ پیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجرای کار مجاز نیست.

۲ـ ۱۵ هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. حجم عملیات مربوط به راه های انحرافی، بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه، محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار، منظور و برآورد میشود.

۲ـ ۱۶ نـقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، هزینه اجرای آنها، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود.

۲ـ ۱۷ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیفهای ۴۲۰۳۰۱ تا ۴۲۰۳۰۳ و ۴۲۱۰۰۱تا ۴۲۱۱۰۴، فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه، (که خود این ردیفها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیین شده، بیشتر باشد، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه، به تصویب شورای عالی فنی برسد.

۲ـ۱۷ـ۱ کارهای مربوط به فهرست های پایه رشته ابنیه ، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی ، راه ، راه آهن و باند فرودگاه ، راه داری، آبرسانی روستایی، آبخیزداری و منابع طبیعی، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب به میزان ۴ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه.

۲ـ۱۷ـ۲ کارهای مربوط به فهرست های پایه رشته آبیاری تحت فشار و آبیاری و زهکشی، به میزان ۵ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه.

۳-۱۷-۲ در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بیش از یک رشته فهرست بها استفاده می شود، هر گاه حد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه رشته های به کار رفته که طبق بندهای ۱-۱۷-۲ و ۲-۱۷-۲، تعیین می شود، یکسان نباشد، عددی بین ۴ درصد تا ۵ درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هریک از رشته ها محاسبه می شود.

 

۳- شرایط کلی

۳ـ ۱ پیمانکار موظف است بی درنگ پس از تحویل کارگاه، با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

۳ـ ۲ کارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد ومدارک پیمان برای تامین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه،برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند.

۳ـ ۳ پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را، در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

۳ـ ۴ تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در حدی که در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود. تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است و پرداخت اضافی از این بابت، انجام نمی شود. چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان افزایش پیدا کند، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمیکند و هزینه تجهیز اضافی، تنها برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند ۲ دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید)، قابل پرداخت است.

۳ـ ۵ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورت تامین هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، با توجه به مفاد بند ۴، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیف های مربوط، پرداخت می شود.

۳ـ ۶ پیمانکار، موظف است به هزینه خود، ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث میکند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و سیل، بیمه کند.

۳ـ ۷ ساختمان ها و تاسیسات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمینهای تحویلی کارفرما احداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجهیزات، و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکار است. به جز ساختمانها و قطعات پیش ساخته، چنانچه ساختمان ها و تاسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده است، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آنها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار،ساختمانها و تاسیسات یاد شده، به کارفرما واگذار میشود.

 

 ۴-نحوه پرداخت

۴ـ ۱ هزینه هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، محاسبه شده و در صورت وضعیت ها درج می شود.

تبصره ) هزینه ردیف هایی که تامین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه میشود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می شود.

۴ـ ۲ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت ها منظور می شود.

۴ـ ۳ هزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات و برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود.

۴ـ ۴ در پروژه های با برآورد هزینه اجرای کمتر از ۵۰ میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهنـدس مشـاور،قبل از برگزاری مناقصه و تایید کارفرما، هزینه های مربوط به مهندس مشاور در ردیف های ۴۲۰۳۰۱ تا ۴۲۰۳۰۴، درج نمی شود و در ایـن حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه های مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می شود.

فهرست ردیف های تجهیز و بر چیدن کارگاه

شماره

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

۴۲۰۱۰۱

تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.

مقطوع

 

۴۲۰۱۰۲

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.

مقطوع

 

۴۲۰۱۰۳

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار.

مقطوع

 

۴۲۰۲۰۱

تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.

مقطوع

 

۴۲۰۲۰۲

تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۱

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۲

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۳

تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (بارعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۴

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پرسرعت. (با رعایت بند (۴-۴

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۵

تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با تلوزیون های مدار بسته با قابلیتانتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. 

مقطوع

 

۴۲۰۳۰۶

هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) وحفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۱

تامین ساختمان های پشتیبانی و هزینه تجهیز انبارهای سرپوشیده،آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۲

ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۳

تامین و تجهیز ساختمانهای عمومی، بجز ساختمانهای مسکونی واداری و دفاتر کار.

مقطوع

 

۴۲۰۴۰۴

محوطه سازی.

مقطوع

 

۴۲۰۵۰۱

احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۱

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۲

تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۳

تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۶۰۴

تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.

مقطوع

 

 

شماره

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

۴۲۰۶۰۵

تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۷۰۱

تامین راه دسترسی.

مقطوع

 

۴۲۰۷۰۲

تامین راههای سرویس.

مقطوع

 

۴۲۰۷۰۳

تامین راههای ارتباطی.

مقطوع

 

۴۲۰۸۰۱

تامین ایاب و ذهاب کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۰۹۰۱

تامین پی و سکو برای نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولیدمصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.

مقطوع

 

۴۲۰۹۰۲

نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها ازراه خرید خدمت یا خرید مصالح.

مقطوع

 

۴۲۰۹۰۳

بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه برعکس

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۱

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از۳/۵ متر باشد.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۲

بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۳

دمونتاژ، جابه جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۴

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین آلات شمع کوبی وسپرکوبی به کارگاه و برعکس.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۵

تهیه لوازم و مصالح و کفسازی محل ساخت تیرهای بتنی

پیش ساخته پل ها.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۶

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.

مقطوع

 

۴۲۱۰۰۷

جابه جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.

مقطوع

 

۴۲۱۱۰۱

تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها وگودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، درکارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب وآبرسانی روستایی.

مقطوع

 

۴۲۱۱۰۲

تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از روی ترانشه ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب و آب رسانی روستایی.

مقطوع

 

 

شماره

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

۴۲۱۱۰۳

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه درمحل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوریفاضلاب و آبرسانی روستایی.

مقطوع

 

۴۲۱۱۰۴

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم، درکارهای رشته شبکه جمع آوری فاضلاب.

مقطوع

 

۴۲۱۲۰۱

حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۱۳۰۱

بیمه تجهیز کارگاه.

مقطوع

 

۴۲۱۳۰۲

برچیدن کارگاه.

مقطوع

 

 

جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.

مقطوع

 

 

 

—————————————————————————————————————-

پیوست ۵. کارهای جدید

 

 اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می شود:

۱-چنانچه در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.

۲-در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل ها تصریح شده باشد، برای پرداخت قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان (مانند هزینه های بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط) استفاده می شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق می شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی،حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان میتواند توافق شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید