راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها – نشریه ۲۸۹

شماره بخشنامه : براساس بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳
تاریخ : ۱۳۸۳/۰۷/۱۵
راهنمای روش محاسبه تعدیل آحادبهای پیمان ها - نشریه ۲۸۹ منطبق با مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی (پیوست بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مقدمه

تعدیل در لغت به معنای معتدل کردن،متعادل کردن، به حد وسط رساندن،تقسیم کردن از روی عدالت و …  و  در حرفه مهندسی،در ارتباط با قراردادها و پیمانهای مطالعه،طراحی،نظارت،ساخت و اجرا،به روز درآوردن تعرفه خدمات مهندسی و قیمت پیمانهای ساخت و اجرا در زمان واقعی انجام کار است.

جزوه حاضر با تشریح روش محاسبه تعدیل آجاد بهای پیمانها،علاوه بر آموزش علاقمندان،هدف یکسان سازی برداشت موضوعی دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران را در ایجاد رویه ای واحد برای محاسبات،صره جویی در زمان را نیز دنبال می کند.

در استفاده از مطالب این راهنما که براساس بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ و دستورالعمل پیوست آن به عنوان آخرین دستورالعمل ابلاغی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ارتباط با چگونگی محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمانها،تهیه و تدوین شده است،توجه به نکات زیر ضروری است:

۱-در این راهنما ضوابط فهرست های بهای واحد پایه سال ۱۳۷۷ به بعد و متن موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان(موضوع بخشنامه ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) در موارد مربوط،ملاک عمل بوده است.

۲-توالی مطالب در این راهنما هماهنگ با روند شگل گیری پروژه از مرحله برآورد تا تحویل قطعی است،که با ترتیب نظیر در بخشنامه ۱۷۳۰۷۳ هماهنگی کامل ندارد.

۳-چون این راهنما برای استفاده عام تهیه شده است و مخاطب ویژه ای ندارد،ممکن است برای صاحبنظران و دست اندر کاران،خسته کننده و احتمالا توضیح واضحات تلقی گردد،ولی از آنجا که پرداختن به جزئیات و شکافتن آنها می تواند اشکالها و ابهامات احتمالی موجود در درستورالعمل مورد بحث را واضحتر در معرض داوری قرار دهد،تهیه امثال این مجموعه،می تواند موجب تبادل افکار و در نتیجه اصلاح،تکمیل و ارتقای کیفی ضوابط و دستورالعمل های آتی،ابلاغی از سوی سازمان گردد.

۴-نظر به عدم ابلاغ شاخصهای تعدیل مورد نیاز برای مثالهای عددی،در زمان تهیه این جزوه،ناگزیر از شاخصهای غیرواقعی استفاده شده است.در ارتباط با مقادیر صورت وضعیت ها و تناسب آنها نیز این مطلب مصداق دارد.بطور کلی،اعداد مورد استفاده صرفا برای سهولت محاسبات و تبیین روش مندرج در دستوالعمل ابلاغی انتخاب شده اند.

۱- تعاریف

تعاریف به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این راهنما مورد استفاده قرار گرفته و در دستورالعمل برای آنها تعریفی ارئه نشده است.تعاریف به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده اند.

۱-۱ تاریخ شروع به کار

تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کلرگاه

۲-۱ درصد پیشنهادی پیمانکار

عددی که از رابطه زیر بدست می آید و اضافه پیشنهادی یا تخفیف پیمانکار را به درصد نشان می دهد.

درصد پیشنهادی پیمانکار=( ۱ – ضریب پیمان)×۱۰۰

توجه: چنانچه مبلغ پیشنهادی پیمانکار کمتر از مبلغ برآورد هزینه اجرای کار(تخفیف)باشد،درصد پیشنهادی با علامت منفی ظاهر می شود.

۳-۱ دستورالعمل تعدیل

درستورالعمل پیوست بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ .

۴-۱ دوره کارکرد صورت وضعیت

تعدا روزهایی که عملیات درج شده در صورت وضعیت مورد نظر،در آن انجام شده است،که به صورت از تاریخ ….. تا تاریخ….. در بالای آن صورت وضعیت نوشته می شود.دوره کارکرد،روز اول و روز آخر دوره را شامل می شود.

(توجه: دوره کارکرد صورت وضعیت زمان واقعی انجام عملیات است و ارتباطی به تاریخ تهیه صورت وضعیت،ارسال آن،دریافت وجه و سایر عملکردها ندارد.)

۵-۱ راهنما

همین مجموع با عنوان “راهنمای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانها”

۶-۱ ردیف های غیر پایه(ستاره دار)

ردیف های فاقد قیمت واحد پایه،اعم از اینکه در فهرست بهای واحد پایه مورد نظر دارای شماره و شرح ردیف باشند یا نباشند.

۷-۱ ضریب پیمان

حاصل تقسیم مبغ اولیه پیمان(مبلغ پیشنهادی پیمانکار)به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار.

۸-۱مبلغ اولیه پیمان

مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه پیمان.

۹-۱ مدت اولیه پیمان

مدت درج شده در بند (ب) ماده ۴ موافقتنامه پیمان.

۱۰-۱ موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها.

موضوع نشریه شماره ۴۳۱۱ که طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.

 

۲-اقدام های لازم

 

اقدام های مرتبط با تعدیل آحاد بهای پیمانها،شامل رعایت ضوابط و دستورالعمل ها،کنترل ها و محاسبات لازم را همزمان و هماهنگ با روند شکل گیری پیمان،می توان به پنج مرحله،به شرح زیر،تقسیم کرد:

مرحله اول:مرحله برآورد

مرحله دوم:مرحله تهیه و آماده سازی اسناد و مدارک برای اخذ پیشنهاد قیمت.

مرحله سوم:مرحله پس از دریافت پیشنهاده و قبل از انعقاد پیمان.

مرحله چهارم:مرحله پس از انعقاد یمان و شروع کار تا تحویل موقت.

مرحله پنجم:مرحله پس از تحویل موقت.

۱-۲ مرحله اول:مرحله برآورد

۱-۱-۲ کارهایی که براساس قیمتهای واحد پایه برآورد می شود.

۱-۱-۱-۲ ردیف های غیرپایه(ستاره دار)

شرح و بهای واحد ردیف های غیرپایه(ستاره دار)باید هنگام تهیه برآورد قیمت مطابق دستورالعمل های مربوط تعیین و تصویب گردد،بهای واحد این ردیف ها مشابه سایر ردیف های فصل مربوط تعدیل می شوند.

تذکر۱: واحد تهیه کننده برآورد باید شرح ردیف مناسب برای اقلام فاقد قیمت پایه تهیه و با شماره ردیف مناسب،که با علامت * مشخص شده است،در انتهای گروه مربوط درفصل مورد نظر درج نماید.

تذکر۲: در کارهایی که جمع مبلغ برآورد ردیف های غیرپایه هر فهرست بدون اعمال ضرایب نسبت به جمع مبلغ برآورد تمای ردیفهای همان فهرست(شامل ردیف های پایه و ردیف های غیرپایه)بدون اعمال ضرایب و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بیشتر از سقف(درصد)تعیین شده در فهرست مورد نظر شود،دستگاه اجرایی باید قبل از انجام مناقصه(یا ترک مناقصه)،شرح و بهای واحد کلیه ردیف های غیرپایه را پس از بررسی و تصویب،همراه با تجزیه قیمت و سایر مدارک،برای اخذ مجوز لازم از شورای عالی فنی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(دبیرخانه شورای عالی فنی)ارسال دارد،تا پس از رسیدگی و تصویب شورای مرکزی ملاک عمل قرار گیرد.

۲-۱-۱-۲ چنانچه مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه طبق ضوابط مربوط از میزان تعیین شده برای فهرست مورد نظر بیشتر شود،باید قبل از ارجاع کار،به تصویب شورای عالی فنی برسد.

۲-۱-۲ کارهایی که فهرست بهای واحد پایه در آن رشته ابلاغ نشده است.

در این کار با تطبیق فهرست بهای مورد نظر با انواع فهرست های بهای پایه و فصل های مربوط(تهیه جدول تطبیق)هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار و قبل از ارجاع کار(ماقصه یا ترک مناقصه)توسط دستگاه اجرایی انجام می شود.تعدیل نرخ پیمان این نوع کارها مطابق روش دستورالعمل تعدیل محاسبه می شود.

۳-۱-۲ کارهای ویژه

درکارهایی که به عللی از قبیل شرایط ویژه،طبیعت و نوع کار،استفاده مستقیم از شاخصهای فهرست های پایه و یا روش مندرج در دستورالعمل تعدیل مناسب نیست،دستگاه اجرایی باید قبل از واگذاری کار(مناقصه یا ترک مناقصه)روش مورد نظر برای تعدیل قیمت این نوع کارها را،طی گزارشی توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(دبیرخانه شورای عالی فنی) پیشنهاد کند تا پس از تصویب شورای عالی فنی،ملاک عمل قرارگیرد.

۴-۱-۲ کارهای دارای بخش ارزی

در پیمانهایی که تمام یا بخشی از پرداختهای آنها ارزی است،در صورت لزوم،تعدیل بخش ارزی،باید مطابق بند (۳-۱-۲ کارهای ویژه)،قبل از برگزاری مناقصه(یا ترک مناقصه)به تایید شورای عالی فنی برسد.

۲-۲ مرحله دوم:مرحله تهیه و آماده سازی اسناد و مدارک برای اخذ پیشنهاد قیمت

(مناقصه یا ترک مناقصه)

۱-۱-۲-۲ در کارهایی که براساس قیمتهای پایه برآورد شده اند،ردیف های غیرپایه(ستاره دار)طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط تهیه و در محل مناسب(انتهای گروه مربوط در فصل مورد نظر)درج شده باشد.

۱-۲-۲ کنترل های لازم

۱-۱-۲-۲ در کارهایی که براساس قیمتهای پایه برآورد شده اند،ردیفهای غیرپایه(ستاره دار)طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط تهیه و در محل مناسب(انتهای گروه مربوط در فصل مورد نظر)درج شده باشند.

۲-۱-۲-۲ در مورد ردیفهای غیرپایه با برآورد بیش از درصد مشخص شده در فهرست پایه مربوط،مجوز لازم از شورای عالی فنی اخذ شده باشد.

۳-۱-۲-۲ در مورد کارهای ویژه و کارهای دارای بخش ارزی(درصورت لزوم)مجوز لازم از شورای عالی فنی اخذ شده باشد.

۴-۱-۲-۲ چنانچه جمع مبلغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه،طبق ضوابط مربوط،از میزان تعیین شده در فهرست مورد نظر بیشتر شده است،مجوز لازم از شورای عالی فنی اخذ شده باشد.

۲-۲-۲ تعیین دوره شاخص مبنای پیمان

۱-۲-۲-۲ درمناقصه،دوره شاخص مبنای پیمان،یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای است که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است.

۲-۲-۲-۲ در ترک مناقصه،شاخص مبنای پیمان،یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.

۳-۲-۲ تعیین نوع شاخص ها برای محاسبه تعدیل

۱-۳-۲-۲ بطورکلی نوع شاخص ها برای محاسبه تعدیل،مطابق بند (۲) دستورالعمل تعیین می گردد.

۲-۳-۲-۲ چنانچه در موارد خاص،استفاده از شاخص های رشته ای بجای شاخص های گروهی(موضوع تبصره ۲ بند ۲ دستورالعمل تعدیل)مورد نظر دستگاه اجرایی باشد،موضوع باید در اسناد و مدارک مناقصه و ماده (۲۹-هـ) شرایط خصوصی پیمان درج شود.

۳-۳-۲-۲ روش موردنظر برای تعدیل کارهای ویژه و کارهای دارای بخش ارزی باید در اسناد و مدارک مناقصه و ماهد(۲۹-هـ)شرایط خصوی پیمان،مطابق با مصوبه شورای عالی فنی(بسته به مورد) درج شود.

توجه:دوره شاخص مبنا و نوع شاخص تعدیل پیمان ارتباطی به نحوه ی ارجاع کار(مناقصه یا ترک مناقصه)ندارد،فقط نحوه تسلیم پیشنهاد پیمانکاران در این دو حالت متفاوت است.

۴-۲-۲ شرایط عمومی پیمان و تعدیل

۱-۴-۲-۲ به استناد بند (هـ)ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان باید نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان مورد نظر،در ماده (۲۹-هـ)شرایط خصوصی مشخص گردد.

۲-۴-۲-۲ علاوه بر درج شماره و تاریخ بخشنامه حاوی”درستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها”که در زمان تهیه اسناد و مدارک نافذ است،نوع شاخص و دوره شاخص مبنا همچنین،مفاد بندهای (۲-۲-۳-۲)و(۲-۲-۳-۳) این راهنما،بسته به مورد باید رعایت گردد.

 

 

۳-مرحله سوم: مرحلسه پس از دریافت پیشنهاد(ها)و قبل از انعقاد پیمان

در این مرحله انجام موارد زیر باید کنترل شود.

۱-۳-۲ درصد پیشنهادی پیمانکار منتخب از طریق مناقصه

براساس مفاد بند  “ب” ماده (۷) آیین نامه تعیین برنده مناقصه،اصلاحی مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۱۹،موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۸ت/۱۲۶۸۴۲ هـ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ “ب- پیشنهادی که مبلغ آن ده(۱۰)درصد(یا بیشتر)بالای مبلغ برآورد،موضوع ماده (۲)این آیین نامه باشد مردود شناخته می شود،به استثنای مواردی که با رعایت مفاد ماده (۸)این آیین نامه حسب مورد به تایید مراجع ذیل برسد:

۱-کارهای مربوط به طرح های عمرانی ملی که برای تهیه برآورد آن،قیمتهای پایه سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ملاک عمل می باشد به تایید شورای عالی فنی.

۲-کارهای مربوط به طرح های عمرانی ملی که برای تهیه برآورد آن،قیمتهای پایه وجود ندارد،به تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

۳-کارهای مربوط به طرح های استانی،به تایید شورای فنی استان

۲-۳-۲ درصد پیشنهادی پیمانکار منتخب از طریق ترک مناقصه

۱-۲-۳-۲ تصویب درصد اضافه پیشنهادی پیمانکار،ده درصد و بیشتر نسبت به مبلغ برآورد براساس قیمتهای پایه،در مورد طرح های عمرانی ملی با شورای عالی فنی و در طرح های عمرانی استانی با شورای فنی استان است.(موضوع بخشنامه شماره ۳۱۹۲-۱۵۳۵۶/۵۴-۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۳۰)

۲-۲-۳-۲ در صورتی که فهرست مبنای برآورد فهرست غیرپایه باشد،انعقاد قرارداد با قیمت ده درصد و بیشتر مجاز نمی باشد(موضوع بخشنامه شماره ۳۱۹۲-۱۵۳۵۶/۵۴-۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۳۰)

توجه: اصولا پس از انتخاب پیمانکار به روش مناقصه گزاری یا ترک مناقصه،مجوز انعقاد پیمان با مبلغ ده (۱۰) درصد و بیشتر باید طبق ضوابط،دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط از مراجع قانونی کسب شود.این موضوع ارتباطی به شمول یا عدم شمول تعدیل به پیمان ندارد.

۳-۳-۲ درماده (۲۹-هـ) شرایط خصوی پیمان در تمام نسخه ها،توضیحات کامل بطور صحیح درج شده باشد.

یادآوری:چنانچه در موارد خاص،استفاده از شاخصهای رشته ای بجای شاخص های گروهی (موضوع تبصره ۲ بند ۳ دستورالعمل تعدیل) مورد نظر دستگاه اجرایی بوده و یا روش دیگری برای تعدیل کارهای با شرایط ویژه و یا دارای پرداخت ارزی به تصویب شورای عالی فنی رسیده است،درماده (۲۹-هـ)شرایط خصوصی پیمان درج شده باشد.

۴-۲ مرحله چهارم: مرحله پس از انعقاد پیمان و شروع کار تا تحویل موقت

۱-۴-۲ تعیین شاخصهای مورد استفاد ه در محاسبه مبلغ تعدیل آحادبها

۱-۱-۴-۲ در پیمانهایی که براساس فهرست های واحد پایه منعقد شده اند و یا پیمانهای فاقد قیمت واحد پایه که ردیف های مربوط به آنها،هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار(قبل از ارجاع کار)با ردیف های فهرست های واحد پایه درفصل مرتبط توسط دستگاه اجرایی تطبیق داده شده است،مبالغ کارکرد و مصالح پایکار با شاخص های گروهی مربوط و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه با شاخص کلی تعدیل می شود.

تبصره : در پیمانهای مشمول مفاد تبصره (۲) بند (۱-۲) دستورالعمل تعدیل و درموراد خاص،چنانچه استفاده از شاخصهای رشته ای بجای شاخصهای گروهی،دراسناد و مدارک مناقصه و پیمان درج و تعیین شده است،این شاخص ها(شاخص های رشته ای)می تواند ملاک عمل قرار گیرد،در غیر اینصورت استفاده از شاخص های گروهی الزامی است.

توجه: برای سهولت محاسبه تعدیل،توصیه می شود صورت وضعیت ها(پیمانهای منعقد شده براساس فهرستای واحد پایه و فهرست های غیرپایه تطبیق داده شده) به صورت زیر تنظیم و ارئه شوند:

اقلام کارکرد مربوط به هر فهرست(چنانچه در پیمان بیش از یک فهرست مورد استفاده قرار گرفته است)بطور مجزا و به تفکیک فصل ها.

شرح و مبلغ مصالح پایکار هر فهرست،در انتهای فصل های مربوط.

مبلغ تجهیز کارگاه(انجام شده تا تاریخ صورت وضعیت مورد نظر)به طور مجزا به عنوان آخرین ردیف صورت وضعیت.

در این قسمت با استفاده از مثال های عددی سعی شده است،جنبه های کاربردی دستورالعمل تعدیل و جدول های پیشنهادی روشن تر گردد.حین بکارگیری مفاد دستورالعمل تعدیل و تکمیل تدریجی جدول ها،توصیحات لازم ارائه شده است. به نظر به تنوع فرهست های پایه مرود استفاده در کارهای ساختمانی (شامل رشته های ابنیه،برق و ماکنیک) و همچنین ضرایب مربوط،مثال مورد نظر از این رسته انتخاب شده است.

 

صورت وضعیت موقت شماره ۱

از تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ (شروع کار)

تا تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۴

دوره کارکرد این صورت وضعیت:

از تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ تا  ۱۳۸۳/۰۲/۰۴

 

 

 

۲-۴-۲ محاسبه مبلغ تعدیل صورت وضعیت ها

۱-۲-۴-۲ محاسبه مبلغ تعدیل صورت وضعیت موقت شماره ۱

(الف) دوره شاخص مبنای پیمان

باتوجه به تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار (۱۳۸۲/۱۰/۲۰) در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ و اینکه کار از طریق مناقصه واگذار شده است،براساس بند (۱-۸-۱) دستورالعمل تعدیل،دوره شاخص مبنای پیمان،سه ماه سوم سال ۱۳۸۲ می باشد.(این دوره در ماده ۲۹-هــ شرایط خصوصی پیمان درج شده است)

(ب) نوع شاخص ها

نظر به اینکه پیمان براساس فهرست های بهای واحد پایه منعقد شده است و مشمول مفاد تبصره ۲ بند (۲-۱) و همچنین بندهای (۲-۱-۶) و (۳) دستورالعمل تعدیل نمی باشد،مبالغ کارکرد و مصالح پایکار با شاخص  گروهی فصل های مربوط در هر فهرست و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه با شاخص کلی تعدیل می شوند.

-چون از فهرست های پایه سال ۱۳۸۲ برای انعقاد پیمان استفاده شده است،شاخص های مندرج در پیوست ۳ بخشنامه مربوط بع ابلاغ شاخص های مرود نظر،ملاک محاسبه تعدیل می باشد.

توجه: چون در زمان تهیه این راهنما؛شاخص های مورد  عمل برای محاسبه تعدیل موضوع مثال (۲-۴-۱) ابلاغ نشده،از شاخص های فرضی و صرفا برای نشان دادن نحوه محاسبات استفاده شده است.

(پ) مدت کارکرد و نسبت مدت کارکرد هر دوره

مدت کارکرد صورت وضعیت موقت شماره ۱، از ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ تا ۱۳۸۳/۰۲/۰۴ می باشد که باتوجه به مثال زیر جدول یک دستورالعمل تعدیل،تعدادروزهای کارکرد عبارت است از : (اردیبهشت)=۵۵ روز +۴(فروردین)۳۱+ (اسفند) ۲۰

-از این مدت ۲۰روز مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ و ۳۵ روز مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ است.

-نسبت مدت کارکرد در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ به مدت کارکرد صورت وضعیت ۲۰/۵۵ و در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳،۳۵/۵۵ است.

باتوجه به موارد فوق،جدول یک به تدریج و براساس اطلاعت حاصل از جدول دو تکیل می گردد.جدول دو برای هر فهرست به طور مجزا تهیه و تنظیم می شود و در انتها ردیفی برای محاسبه تعدیل مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود.

۲-۲-۴-۲ نحوه تکمیل جدول ها

(الف) جدول یک

-قسمت ۱ جدول یک(مشخصات پیمان) توجه به مشخصات پیمان مورد نظر کامل می شود.

-اطلاعات مربوط به قسمت ۲ جدول یک(خلاصه محاسبه تعدیل) پس از تکمیل جدول ۲ کامل شود.

-قسمت ۴ جدول یک (وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت)پس از تکمیل قسمت ۳ و باتوجه به «جمع مبالغ تعدیل صورت وضعیت های قبلی»کامل خواهد شد.

(ب) جدول دو

این جدول برای محاسبه مبالغ تعدیل پیمانهایی که با شاخص های گروهی تعدیل می شوند تنظیم شده است.در صورت استفاده از شاخصهای رشته ای و یا سایر روشها،جدول مناسب باید تهیه شود.

-اطلاعات بالای جدول باتوجه بع مشخصات پروژه و فهرست مورد استفاده تکمیل می شود.

-ستونهای مربوط به «دوره ی کارکرد»براساس دوره های کارکرد صورت وضعیت مورد نظر و سال مربوط کامل می شود

چنانچه از شاخص های گروهی برای محاسبه تعدیل استفاده شود،این دوره ها(وسال مربوط)برای هر فصل تکرار می گردد.

-ستون«فصل»با شماره فصلهایی از فهرست مورد نظر،که از آنها در صورت وضعیت مورد عمل استفاده شده است،کامل می شود.

-در ستونهای«مبالغ صورت وضعیت های فعلی و قبلی»مبلغ کارکرد و مصالح پایکار هرفصل،پس از اعمال ضرایب مربوط  از صورت وضعیتها استخراج و درج می شود.«مبلغ صورت وضعیت قبلی»برای محاسبه تعدیل صورت وضعیت موقت شماره ۱ ،صفر است.

-مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت که ملاک عمل برای محاسبه تعدیل است اختلاف ریالی مبلغ کارکرد هر فصل(ومصالح پایکار مربوط)از صورت وضعیا مورد نظر با صورت وضعیت قبلی است.

-ستون مربوط به «نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد»با استفاده از زیر ردیف های بند (۳-۵) قسمت ۳جدول یک کامل می شود.این نسبت ها برای فصل های مختلف هر فهرست بها در هر صورت وضعیت،مورد عمل،تکرار خواهد شد.

-«مبلغ کارکرد دوره»از حاصل ضرب «مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت» در «نسبت مدت کارکرد …»همان ردیف بدست می آید.بدیهی است جمع مبالغ کارکرد یک فصل در دوره های مختلف و در یک صورت وضعیت برابر با مابه التفاوت دو صورت وضعیت مربوط به همان فصل است.

-«ضریب تعدیل»مربوط به هر ردیف با توجه به ستون «شاخص مبنا»وستون «شاخص دوره ی کارکرد»فصل مورد نظر(شاخص گروهی) از رابطه:

 

 

 

بدست می آید.حاصلضرب «ضریب تعدیل» در «مبلغ کارکرد دوره» مبلغ تعدیل مربوط به ردیف موردنظر را مشخص می کند و از جمع ردیف های ستون آخر،مبلغ تعدیل مربوط به فهرست مورد نظر در مدت کارکرد حاصل می شود.

-مبلغ تعدیل مربوط به هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مربوط به مدت کارکرد صورت وضعیت مورد نظر نیز مشابه روش یادشده در ردیفی مستقل و در انتهای جدول دو و با اعمال شاخص کلی،محاسبه می شود.

 

 

صورت وضعیت موقت شماره ۲

از تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ (شروع کار)

تا تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۸

دوره کارکرد این صورت وضعیت:

از تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۵ تا  ۱۳۸۳/۰۸/۰۸

 

۳-۲-۴-۲ چنانچه براساس مفاد تبصره ۲  دستورالعمل تعدیل،ملاک عمل شاخص های رشته ای باشد،نحوه محاسبات مانند مثال عددی بند (۲-۴-۱-۱) خواهد بود،با این تفاوت که به دلیل تغییر نوع شاخص(از گروهی به رشته ای)محاسبات به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و ساده تر می شود.در این حالت در “جدول دو” ستون “فصل” به ستون “رشته”تبدیل شده و یک جدول برای تمامی فهرست های موضوع یک پیمان کفایت می کند.

مثال عددی برای بند ۲-۴-۲-۳:

این مثال نیز باستفاده از اطلاعات “مثال عددی بند ۲-۴-۱-۱” ارائه شده است.جدول دو برای صورت وضعیت های شماره ۱ و ۲ مانند نمونه های صفحه بعد تنظیم می شود.مبلغ هر فهرست و همچنین هزینه تجهیز کارگاه از برگ خلاصه مالی صورت وضعیت مربوط که در انتهای همان صورت وضعیت درج شده است،استخراج می شود.مبالغ فهرست با شاخص های رشته ای هر فهرست و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه با شاخص کلی مورد تعدیل قرار می گیرد.جدول یک مانند مثال عددی بند ۲-۴-۱-۱ تکمیل می شود.

 

۳-۴-۲ تعدیل قیمت کارهای جدید

۱-۳-۴-۲ قیمت کارهای جدید که از فهرست بهای واحد منضم به پیمان انتخاب می شود،با شاخص های گروهی فصل مربوط تعدیل می گردد.شاخص های مبنای تعدیل این نوع کارها همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

۲-۳۴-۲ قیمت کارهای جدید در پیمانهای منعقده براساس قیمتهای واحد پایه،که برای آنها شرح و قیمت واحد در فهرست بهای منضم به پیمان،یا فهرست بهای پایه ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده،درج نشده است،با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می شود.

شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها،شاخص دوره سه ماه ای است که براساس قیمتهای آن دوره،قیمت کار جدید تعیین و تصویب شده است.

برا محاسبه تعدیل در این حالت،ابتد ا قیمت کار جدید به عدد حاصل از عبارت زیر تقسیم می گردد،تا به قیمتهای دوره سه ماهه مربوط به مبنای پیمان تبدیل شود،سپس مانند سایر ردیف های قیمت منضم به پیمان،تعدیل گردد.

 

 

 

مثال عددی برای بند ۲-۴-۳-۲ قیمت کارهای جدیدی،در دوره سه ماهه ای که شاخص مربوط به آن ۱۱۵ است به میزان ۱۰۰ ریال تعیین،توافق و تصویب شده است،چنانچه شاخص مبنای پیمان ۱۰۵ باشد،قیمت کار جدید تبدیل شده به قیمت دوره سه ماهه مربوط به مبنای پیمان،بصورت زیر محاسبه می شود:

تبصره ۱ : قیمت کارهای جدید در پیمانهایی که فهرست بهای واحد پایه برای آنها ابلاغ نشده و با قیمت های غیرپایه منعقد شده اند نیز،طبق بند (۲-۴-۳-۲)تعدیل می شود.

تبصره ۲ : چنانچه براساس مفاد تبصره ۲ بند ۲ دستورالعمل تعدیل،شاخص های رشته ای ملاک عمل باشد،این شاخص ها جایگزین شاخصهای گروهی مربوط خواهد شد.

۴-۴-۲ شاخص تعدیل کارکرد در دوره تاخیر

۱-۴-۴-۲ تاخیر مجاز

عملیات اجراشده در مدت تاخیر مجاز،با شاخص های دوره مربوط به انجام کار،تعدیل می شود.

۲-۴-۴-۲ تاخیر غیرمجاز

عملیات اجراشده در مدت تاخیر غیرمجاز،با متوسط شاخصهای دوره های مربوط به مدت پیمان(مدت درج شده در پیمان و مدت های تمدید شده)تعدیل می شود.

مثال ۲-۴-۴ پیمانی با مدت اولیه ۲۴ ماه،اول بهمن ماه ۱۳۸۲ شروع و پس از ۴۲ ماه تحویل شده است.در رسیدگی به تاخیرها،۶ماه مجاز و ۱۲ ماه غیر مجاز تشخیص داده شده است.

برای تعیین شاخص تعدیل فصل مورد نظر،در دوره تاخیر مجاز و دوره تاخیر غیرمجاز،به صورت زیر عمل می شود.

شاخص تعدیل در مدت مجاز

کارهای انجام شده در مدت تاخیر مجاز،یعنی از ابتدای بهمن ماه ۱۳۸۲ تا پایان تیرماه ۱۳۸۵ با شاخصهای دوره مربوط(سه ماهه چهارم ۸۴ و سه ماه های اول و دوم ۸۵ بسته به مورد) تعدیل می شود.

شاخص های تعدیل در مدت غیرمجاز

کارهای انجام شده در مدت تاخیر غیرمجاز،یعنی از ابتدای مردادماه ۱۳۸۵ تا انتهای تیرماه ۱۳۸۶ با متوسط شاخصهای مربوط به مدت پیمان(مدت اولیه پیمان بعلاوه مدت تاخیر مجاز)یعنی شاخص های دوره های سه ماهه مربوط،از ابتدای بهمن ۸۲ تا انتهای تیرماه ۱۳۸۵ (۱۱ دوره سه ماهه)تعدیل می شود.چنانچه تعدیل فصل سی ام فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی(وسایل آتش نشانی) سال ۱۳۸۲ مورد نظر باشد،که کارهای آن در دوره تاخیر غیرمجاز این مثال انجام شده است،با استفاده از شاخص های گروهی فصل مربوط مندرج در پیوست ۳ بخشنامه های مربوط:

۵-۴-۲ پیمانهایی که خاتمه داده یا فسخ می شوند.

مبلغ کارکرد که طبق شرایط عمومی منضم به پیمان خاتمه داده یا فسخ می شوند،طبق دستورالعمل تعدیل (مانند سایر پیمانها)مشمول تعدیل آحادبها خواهند بود.

۵-۲مرحله پنجم:مرحله پس از تحویل موقت

۱-۵-۲ تغییر ضریب ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل

ضریب ۰٫۹۵ (در رابطه ضریب تعدیل) در مورد پیمانهایی که در مدت اولیه(مدت درج شده در ماده ۴ موافقتنامه) به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند،به عدد “یک” و درپیمانهایی که در مدت پیمان(مدت اولیه بعلاوه مدت تاخیر مجاز)به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند،به عدد “۰٫۹۷۵” تبدیل می شوند،مبلغ مابه التفاوت ناشی از تبدیل های فوق بسته به مورد همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می شود.

۲-۵-۲ تعدیل مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی.

۱-۲-۵-۲ چنانچه مابه التفاوت صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی ،مربوط به عملیات انجام شده تا تاریخ صورت وضعیت موقت بوده و دوره انجام آن مشخص باشد،با شاخصهای دوره مربوط و در غیر اینصورت با متوسط شاخصهای مدت یاد شده تعدیل می شوند.

۲-۲-۵-۲ چنانچه تمام یا قسمتی از مبلغ آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی مربوط به عملیات انجام شده در مدت تاخیر غیرمجاز باشد،با متوسط شاخصهای مدت پیمان تعدیل می شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید